Sloterbrug

Het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op en rond de Sloterbrug staat al jaren hoog op de agenda. Om deze situatie echt goed te kunnen aanpakken gaat de gemeente samen met Amsterdam de bestaande Sloterbrug vervangen.


Een luchtfoto van de Sloterbrug.

Gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam willen de verkeersveiligheid en de doorstroming op de Sloterbrug verbeteren. De Sloterbrug over de Ringvaart zal worden vervangen door een nieuwe brug. De huidige brug uit 1962 verbindt de Nieuwemeerdijk en de Burgemeester Amersfoordtlaan in Badhoevedorp met Langsom en de Sloterweg in Amsterdam, Sloten. Door de toegenomen verkeersdrukte is de brug een knelpunt geworden voor auto- en fietsverkeer. De nieuwe brug zal de verkeerssituatie verbeteren en de doorstroming van het autoverkeer stimuleren, waarbij ook aandacht is voor het tegengaan van sluipverkeer.


Uitgangspunten / eisen nieuwe Sloterbrug

  • Betere verkeersveiligheid.
  • Betere doorstroming autoverkeer.
  • Niet meer sluipverkeer.
  • 2 rijbanen voor auto’s.
  • Fietspad in beide richtingen
  • Brug iets hoger voor doorvaart.
  • Oude brug blijft zo lang mogelijk in gebruik tijdens bouw nieuwe brug

De Sloterbrug. Foto: Margo Oosterveen.


Hoe gaat de communicatie/participatie?

Amsterdam en Haarlemmermeer doen dat samen. Het ontwerp stemmen de gemeenten af met alle directe buren en betrokken wijk- en dorpsraden, aan Amsterdamse en aan Haarlemmermeerse zijde. Met belanghebbenden worden de inpassing, de opritten en afritten en het ontwerp van de nieuwe brug besproken. Naar verwachting komt er in het voorjaar van 2018 een informatiebijeenkomst.

 

Betrokken partijen

De vervanging wordt door de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam gezamenlijk opgepakt. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor financiële middelen gereserveerd, Haarlemmermeer had eerder al financiële middelen beschikbaar gesteld. Vervoerregio Amsterdam levert ook een bijdrage aan de vervanging van de Sloterbrug. Sinds juli is de financiering van de nieuwe Sloterbrug rond. Na de zomerperiode wordt er een projectorganisatie opgestart om de bouw van de nieuwe brug gezamenlijk voor te bereiden. De precieze inpassing van de brug moet nog worden uitgewerkt, net als de op- en afritten  en het ontwerp van de brug zelf. Dit gebeurt in afstamming met belanghebbenden. 

Afstemmen met directe buren

De gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Amsterdam zijn samen verantwoordelijk voor de verkeerssituatie op en rondom de Sloterbrug. Het ontwerp stemmen de gemeenten dan graag af met alle directe buren en betrokken wijk- en dorpsraden, aan Amsterdamse en Haarlemmermeerse zijde. Tot nu toe hebben beide gemeenten alleen gekeken naar mogelijke tracé’s. Daarvoor is verkenning van het tracé gedaan om een inschatting te kunnen maken van de benodigde financiering voor de vervanging van de Sloterbrug. Dit heeft nog geen status en er zijn nog geen keuzes zijn gemaakt. Daarvoor moet er eerst overleg plaatsvinden met bewoners en ondernemers in de omgeving van de brug, betrokken dorps- en wijkraad en andere belanghebbenden. In het voorjaar van 2018 organiseert de nieuwe projectorganisatie hiervoor een informatieavond. De directe omgeving heeft eind juli een persoonlijke brief over de stand van zaken ontvangen.

Deltaplan en Masterplan

De gemeente Haarlemmermeer heeft in het Deltaplan Bereikbaarheid en het Masterplan Badhoevedorp vervanging van de Sloterbrug opgenomen; de veiligheid en doorstroming moeten beter. De gemeente Haarlemmermeer heeft vervolgens in 2014 in het uitvoeringsprogramma van Deltaplan Bereikbaarheid geld beschikbaar gesteld om de Sloterbrug te kunnen vervangen.

Amsterdam en Haarlemmermeer samen in communicatie

Amsterdam en Haarlemmermeer trekken ook samen op in de communicatie over de nieuwe Sloterbrug. De informatie die u hier vindt, wordt u aangeboden door de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam samen.

Meer informatie

Heeft u andere vragen dan hierboven aan informatie staat vermeld? Neem dan contact op met de heer Bram van Melis. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van Sloterbrug Badhoevedorp.