Vragen

Op deze pagina vind je de antwoorden op veelgestelde vragen die gaan over de ontwikkelingen van PARK21. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld en aangepast aan de hand van nieuwe informatie. Staat je vraag er niet bij? Mail dan gerust naar PARK21@haarlemmermeer.nl.

Planning

Iedereen kan nu al genieten van PARK21. Dat kan in het noordwestelijke deel, waar veel mogelijkheden zijn voor sport en spel. Hier vind je de Hoofddorp Pioniers, Rugby Club Haarlemmermeer Hawks, het Electric Motorcross Park en Klimpark21. Ook zijn vorig jaar de blaashal en PadelPark21 geopend.  

De aangelegde paden slingeren door dit groene gebied en brengen bezoekers langs plekken als speeltuin Kleiland en de biologische moestuin. Aan de kant van Nieuw-Vennep is iedereen welkom op en rond landgoed Kleine Vennep, met zijn wandelpaden en aangegeven routes. 

De jaarlijkse PARK21 Zomerweken en Festival Grazende Zwaan trekken al veel publiek, net als de activiteiten bij de Parklandenboeren. Er wordt een voedselbos aangelegd en door het jaar heen kunnen bezoekers hier kennismaken met agrarische thema's als de Aardappeloogst Dag en het Boeren Paasfeest. 

We willen PARK21 verder laten groeien en daarvoor is een bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad heeft op donderdag 6 april 2023 het bestemmingsplan voor PARK21 vastgesteld. Ook is de raad akkoord met de beeldkwaliteitsplannen en het milieueffectrapport van het park. De gemeente kan nu verder met de aanleg van het park. 

Als eerste wordt deelgebied Groot Vennep ontwikkeld, waar een park komt met veel water, groen en paden. Daarna volgt onder andere het Park-Evenemententerrein op de locatie van het voormalige baggerdepot MeerGrond, waar binnen het park ook ruimte komt voor kleine en grote evenementen. Ook wordt gestart met het ontwerp van het deelgebied Flumen (achter de Van Zantenhal) en het deelgebied met de recreatieplas bij de IJweg.  

De gemeente legt samen met inwoners, ondernemers, boeren,  investeerders en andere overheden PARK21 aan. Op basis van het bestemmingsplan kijkt de gemeente of ideeën passen. Door nieuwe gebieden in te richten krijgt eerst de basis van PARK21 vorm, daarna wordt het park steeds verder uitgebreid.  

Beeldkwaliteit

PARK21 wordt geen rijtjesbomenpark. Er komen parkdelen waar je echt slingerende paden en bijbehorend groen kunt vinden. Soorten groen wisselen elkaar af, van open delen met laanbeplanting tot bos met een natuurlijk karakter. Daarmee is het goed voor de biodiversiteit, de verschillende soorten planten en dieren, en ontstaat een afwisselend landschap om in te recreëren. Je ziet dit ook in het eerste deelgebied van PARK21 dat klaar is. Hier vind je wandel-, fiets- en ruiterpaden die door het groene gebied lopen. En deze paden brengen je weer bij verschillende onderdelen in het park, zoals de speeltuin Kleiland, het bijenpaleis en de biologische moestuin. PARK21 blijft wel een aangelegd park gericht op recreatie voor onze inwoners, dus geen natuurgebied.    

Voorzieningen

Er zijn verschillende functies mogelijk binnen PARK21. Naast veel groen kun je denken aan landbouw, sportvoorzieningen of een wellness. Of bijvoorbeeld een restaurant, een educatief en vernieuwend experience center voor de landbouw, verschillende evenementen of een landgoed. We willen een verschillend aanbod bieden dat aansluit bij de 6 zones in PARK21 en bij de behoefte van de inwoners in de regio. 

Het park is onderverdeeld in 6 verschillende zones, die elk hun eigen sfeer krijgen. Zo ligt in het westelijk deel de nadruk op de recreatieplas en het parkhart (zones 1 en 2). Ook vind je hier veel sport en spel. In het midden van het park rondom de Hoofdvaart bepaalt de (stads)landbouw de sfeer (zones 3 en 4). En in het oostelijk deel van het park ligt de nadruk op vrijetijdsvoorzieningen en landbouw (zones 5 en 6). Zie de afbeelding hieronder voor de 6 zones in PARK21.  

Afbeelding 1. De verschillende zones en sferen in PARK21

Afbeelding 1. De verschillende zones en sferen in PARK21

Afbeelding 1. De verschillende zones en sferen in PARK21 

Uitgangspunt is dat we PARK21 maken op locaties waar boeren en grondeigenaren mee willen werken. Het park ontstaat op basis van vrijwilligheid. Een boer kan ervoor kiezen om door te gaan met zijn/haar bedrijfsvoering. Daarom is er nog geen uitgewerkt ontwerp voor het hele gebied en ook niet precies te zeggen wat waar komt.  

Het bestemmingsplanexterne-link-icoon regelt op hoofdlijnen welke functies in PARK21 mogelijk zijn. Hoe het park er uiteindelijk uit komt te zien, hangt onder andere af van de plannen waar boeren, grondeigenaren, initiatiefnemers en investeerders mee komen.   

In PARK21 kun je in de toekomst met kano's varen. Ook wordt het mogelijk om te suppen. 

We willen zeker aandacht geven aan cultuur en openluchtfestivals. Aan de westzijde van de Rijnlanderweg starten we met het inrichten van het voormalige baggerdepot MeerGrond tot een park met heuvels. Hier kunnen fietsers en wandelaars hun weg vinden en bezoekers het hele jaar recreëren. In dit deel van het park is straks ook ruimte voor een beperkt aantal kleine en grote concerten en festivals per jaar. Het maximale aantal bezoekers is vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan (artikel 13).  Daarnaast zijn in het park ook diverse andere locaties waar ruimte is voor cultuur.   

In de Visie Toerisme, Evenementen en Promotie geven we aan dat we als gemeente zowel kleinere als grote evenementen willen blijven faciliteren. Uit diverse onderzoeken vanaf 2018 is een tekort aan locaties voor grotere evenementen gebleken terwijl daar wel behoefte aan is. De beoogde locatie binnen PARK21 sluit goed aan bij de eisen en wensen die aan een evenemententerrein worden gesteld bij grotere evenementen. 

Als er geen evenementen zijn, is het gewoon een park. Maar er kunnen ook een beperkt aantal evenementen worden gehouden. Die evenementen leveren de gemeente ook geld op. Dat geld gebruiken we onder andere om het park ook te onderhouden. 

Op deze locatie kunnen volgens het vastgestelde bestemmingsplan elk jaar maximaal 3 kleine concerten, 4 concerten, 2 eendaagse festivals en 3 meerdaagse festivals worden georganiseerd. Daarbij is het uitgangspunt een gezonde balans tussen kleinere en grote evenementen. Hoeveel evenementen echt georganiseerd worden is afhankelijk van allerlei spelregels. Zo is er een maximale toegestane hoeveelheid stikstof die mag worden uitgestoten op grote evenementen.   

Binnen PARK21 moeten nieuwe functies rekening houden met bestaande functies. Overlast en hinder moeten zo veel mogelijk worden beperkt.  

Voor het Park-Evenemententerrein geldt dat dit op 'afstand' ligt van woningen en bedrijven. Er is ook onderzoek gedaan naar de mogelijke geluidsoverlast van evenementen. Met de geplande evenementen blijven we binnen de geluidsnormen van de gemeente. In het plan voor PARK21 zijn we zelfs strenger dan deze gemeentelijke norm, juist om hinder zoveel mogelijk te beperken.  

Plannen

Ja, op de hoofdpagina van deze website staat het projectgebied van PARK21. Het bestemmingsplan voor PARK21 is ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl externe-link-icoon

Het huidige bestemmingsplan gaat echt alleen over PARK21, het gebied tussen de Drie Merenweg en de A4. Uiteindelijk is het de bedoeling dat PARK21 een belangrijke groene verbinding wordt tussen de duinen en de Westeinderplassen. Meer informatie hierover is te vinden in de Natuurvisie Haarlemmermeer 2040.  

Door het park lopen wel verschillende wandelroutes die deel uitmaken van een wandelnetwerk. Deze wandelroutes verbinden verschillende gebieden met elkaar. Bekijk op de website van Wandelnetwerk Noord Holland een aantal wandelroutes die door PARK21 lopen. 

In Haarlemmermeer komen veel nieuwe woningen en tot 2040 groeit het aantal inwoners snel. Dat vraagt om extra ruimte voor het doorbrengen van onze vrije tijd. Daarom werken we aan PARK21 en maken we daar het noodzakelijke geld voor vrij, maar dat doen we niet alleen als gemeente. Ook subsidies, fondsen en sponsoring dragen bij. 

Voor de basis van PARK21 die we als gemeente willen ontwikkelen tot 2030 hebben we geld. Voor de rest van het park dat we samen willen ontwikkelen met bedrijven, boeren en investeerders tot 2040 zoeken we nog middelen. We zetten ook in op nieuwe subsidies van de Rijksoverheid en uit Europa.  

Participatie

Bij het maken van het Masterplan voor PARK21, hebben we inwoners en geïnteresseerden betrokken. In 2011 is zo het plan ontstaan, maar dat is natuurlijk al enige tijd geleden.  

De afgelopen jaren stonden in het teken van het bestemmingsplan en het milieueffectrapport. We hebben bij het opstellen van deze documenten gebruik gemaakt van ideeën en gedachten van inwoners en andere betrokkenen. Het voorontwerp en ontwerpbestemmingsplan en milieueffectrapport hebben ter inzage gelegen en hierop konden inwoners en ondernemers reageren. Voorafgaand aan en tijdens de ter inzagelegging zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin de plannen voor het park zijn besproken. Vanwege corona gebeurde dit veel digitaal, maar er zijn ook 'keukentafelgesprekken' gehouden, bijvoorbeeld met boeren. Ook is het team van PARK21 aanwezig als er bijvoorbeeld informatiemarkten plaatsvinden, zoals de informatiemarkt in Nieuw-Vennep.  

Op 6 april 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan voor PARK21 vastgesteld. We kunnen nu verder in gesprek met initiatiefnemers die een plan willen uitvoeren binnen PARK21. Samen met inwoners, bedrijven, boeren en investeerders wil de gemeente PARK21 verder laten groeien.  

Ideeën kunnen altijd worden ingebracht via de mail. Mail hiervoor naar PARK21@haarlemmermeer.nl. Daarnaast organiseren we bij de uitwerking van de deelgebieden bijeenkomsten per deelgebied en hier kunnen altijd ideeën worden ingebracht. Ten slotte hebben we een gebruikersgroep. Dit is een groep die bestaat sinds 2012 bestaande uit bewoners, ondernemers en boeren. Met deze groep brengen we de wensen en behoeftes van de gebruikers in kaart en kijken welke ontwikkelingen hierbij passen.  

Bereikbaarheid

We willen het park zo goed mogelijk bereikbaar maken. De belangrijkste toegangsweg wordt de PARKweg. Deze start bij de Nieuwe Molenaarslaan en slingert door het park naar de Operaweg.  

We willen PARK21 graag goed verbinden met voet- en fietspaden vanuit de woongebieden in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. We willen het mogelijk maken om makkelijk met de fiets of te voet naar het park en zijn voorzieningen te gaan. Er zullen oversteken naar PARK21 komen over de Noordelijke randweg en de Nieuwe Bennebroekerweg. En PARK21 wordt voor de fiets en voetganger goed verbonden via bestaande fietspaden langs de busbaan, IJweg, Hoofdweg en de Rijnlanderweg.  

Overig

Ja, we kunnen het park aanleggen. Het idee is dat we eerst stikstofruimte sparen door stikstofuitstoot te verminderen. De grond in park wordt nu vooral gebruikt door landbouw. Als we, samen met de boer, de grond omzetten naar een park dan wordt er minder stikstof uitgestoten. Er wordt niet meer met de trekker gereden, er wordt niet meer bemest en dergelijke en wordt minder stikstof uitgestoten. Deze besparing in stikstofuitstoot zetten we als het waren op een bankrekening. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen we bij de bankrekening een gedeelte van de gespaarde stikstofruimte opvragen om nieuwe stikstofuitstoot te compenseren. Zo voorkomen we dat we meer stikstof gaan uitstoten dan dat het gebied nu doet. We bewaken dit doordat we een monitoringsregel in het bestemmingsplan hebben opgenomen. 

In Hoofddorp-Zuid komen woningen in onder meer de wijken Lincolnpark, Tudorpark, en Victoriapark. In Nieuw-Vennep zijn plannen voor woningen in bijvoorbeeld Nieuw-Vennep-West en op de locatie Pionier-Bols.  

We proberen ingewikkelde zaken, zoals bijvoorbeeld stikstof, zo eenvoudig mogelijk en duidelijk uit te leggen. We begrijpen het als dat ons misschien niet altijd lukt. Mocht u concrete vragen hebben dan kunt u die altijd stellen via PARK21@Haarlemmermeer.nl, zodat wij die duidelijk en begrijpbaar kunnen beantwoorden.