Opwek zonne-energie langs de Nieuwe Bennebroekerweg

Stand van zaken Regionale Energiestrategie Noord-Holland

23 juni 2023
Nieuwe energie

In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijven provincie, gemeenten en waterschappen samen met de netbeheerders, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners hoe en waar hernieuwbare elektriciteit met zonne- en windenergie kan worden opgewekt. Op dit moment worden er in de RES bijvoorbeeld zoekgebieden voor zonne- en windenergie toegevoegd of aangepast.  

De energietransitie is in volle gang en in de RES-regio’s wordt hard gewerkt om de ambities voor 2030 te realiseren. Dit betekent dat er bijvoorbeeld vergunningen verleend worden voor zonneweides. De voorbereiding voor nieuwe windturbines is in volle gang. Er gaat een forse groei zichtbaar worden van zonnepanelen op grote daken.   

De RES is twee jaar geleden vastgesteld. Toen is de afspraak gemaakt dat het wijzigen van zoekgebieden mogelijk moet zijn. De gemeente Haarlemmermeer heeft toen twee zoekgebieden vastgesteld. Grote zonneakkers worden ontwikkeld in het gebied rondom Schiphol; het zonnecarré. Dit staat ook beschreven in het beleid zonneakkers. Het zoekgebied voor windenergie ligt in het zuiden van Haarlemmermeer. Hier wordt nog onderzocht of er windturbines bijkomen. Het zoekgebied voor wind kan worden verfijnd maar op een andere plek is windenergie vanwege de aanvliegroutes van Schiphol in Haarlemmermeer niet mogelijk. Zo houdt Haarlemmermeer de invulling van de grootschalige opwek van groene energie bij elkaar. “We liggen in Haarlemmermeer aardig op koers!”, aldus  Charlotte van der Meij, wethouder klimaat en energie van de gemeente. 

Gemeenten van Noord-Holland  

Er zijn gemeenten in Noord-Holland die zoekgebieden willen toevoegen of aanpassen (vergroten, verkleinen, schrappen). In Haarlemmermeer leggen we de nadruk op uitvoering van onze zoekgebieden voor zon en wind. Aanpassingen van de grenzen lijken nu niet aan de orde. Haarlemmermeer voegt met het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) - extra zonnepanelen toe.  In dit programma wordt onderzocht of gronden langs snelwegen geschikt zijn voor de opwek van duurzame energie. Voor Haarlemmermeer gaat het om de gronden langs de A9 en de A5. Windenergie wordt zoals hierboven genoemd nader uitgewerkt.   

RES 2.0 biedt duidelijkheid 

In het tweede kwartaal van 2024 worden nieuwe zoekgebieden in Noord-Holland toegevoegd aan de nieuwe kaart (RES 2.0) en vastgesteld door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuurd van waterschappen. Deze aanpassing heeft meerdere doelen: het is voor de partners in de RES (gemeenten, waterschappen, provincie) van belang om inzicht te krijgen in de voortgang van de realisatie om zo hun ambitie in de zoekgebieden op tijd te kunnen realiseren. Voor de netbeheerders is de geactualiseerde kaart een uitgangspunt om uitbreiding van het netwerk te kunnen plannen. Tot slot geeft een actuele kaart met zoekgebieden duidelijkheid aan inwoners, ontwikkelaars en andere belanghebbenden. Zij weten zo waarover ze kunnen meepraten en meedoen. Ga voor meer informatie naar: www.energieregionh.nlexterne-link-icoon.