Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Aardwarmte

Aardwarmte zit diep in de grond opgeslagen en is een duurzaam alternatief voor de huidige warmtebronnen. Met aardwarmte kunnen in de toekomst huizen, kantoren en bedrijven verwarmd worden. Ook in Haarlemmermeer gaan we kijken of en hoe we aan de slag kunnen met aardwarmte. Op deze pagina vindt u daarover de laatste informatie.

Het grote voordeel van aardwarmte is dat het een continue bron van warmte is en er warmte van een relatief hoge temperatuur vrijkomt (70-90 graden Celsius) waardoor de warmte niet of nauwelijks hoeft te worden opgewaardeerd. De hoge temperatuur biedt het voordeel dat ook minder goed geïsoleerde woningen aangesloten kunnen worden en minder elektriciteit nodig is. Dit scheelt zowel belasting van het elektriciteitsnet als uitstoot van CO2.  

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte uit de grote diepte van de aarde. De warmte wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. Daarna wordt de warmte uit het water gehaald. Een warmtenet verdeelt deze warmte over huizen en gebouwen. Vervolgens pompt de installatie het afgekoelde water terug in de aardlaag waar het vandaan komt. Hier warmt het weer op.    

Is het haalbaar?  

Een warmtenet met geothermie als warmtebron is alleen economisch uitvoerbaar als sprake is van een groot aantal afnemers (> ca. 4000) die in één keer worden aangesloten. Ook moet er al een warmtenet (op tijdelijke bron zijn) voordat een aardwarmtebron kan worden aangesloten. Geothermie beslaat een langdurig traject van vergunningen en onderzoek. Echte realisatie (=winning), kan bij opsporing na ongeveer vijf jaar.  

Onderzoek  in Haarlemmermeer 

  • In de zomer van 2021 heeft Energiebeheer Nederland (EBN) onderzocht welke plekken in Haarlemmermeer geschikt zijn om aardwarmte uit de bodem te halen. Vanuit de Seismische Campagne Aardwarmte Nederlandexterne-link-icoon (SCAN) is de geschiktheid van de bodem in kaart gebracht door onder andere het uitvoeren van seismisch onderzoek en het uitvoeren van onderzoeksboringen.  

Uit de resultaten bleek dat er nog veel onzekerheden zijn. Dit kwam met name omdat niet bekend was hoe waterdoorlatend de diepe aardlagen in de regio zijn (en dus hoe gemakkelijk warmte omhoog gepompt kan worden). Nieuwe informatie, verkregen met diepe onderzoeksboringen of extra seismisch onderzoek, was nodig om deze onzekerheid weg te nemen. 

  • In augustus 2023 vond er (voor een gedeelte in het noorden van Haarlemmermeer) onderzoek in de ondergrond plaats. Het ging om 2 seismische lijnen, die lopen in de gemeente Amsterdam en in de gemeente Haarlemmermeer: 
seismische lijnen

Met dit verkennende onderzoek werd meer informatie verzameld over de ondergrond in Nederland. Het had als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. 

  • Energie Beheer Nederland heeft in oktober 2023 een locatie gekozen voor onderzoeksboring aan de IJweg in Zwanenburg. Daarna werden alle benodigde vergunningen aangevraagd. In de laatste fase van het vergunningentraject is besloten om de onderzoeksboring aan de IJweg niet uit te voeren. De reden daarvoor was een eerder uitgevoerde onderzoeksboring in Amstelland. Daaruit bleek dat een boring in Haarlem-Amsterdam West geen nieuwe relevante inzichten zou gaan opleveren. 
  • In de eerste maanden van 2024 worden de resultaten van de boring in Amstelland gepubliceerd. Aan de hand van deze resultaten kijkt de gemeente in samenwerking met Energie Beheer Nederland en de houders van de opsporingsvergunningen wat dit betekent voor Haarlemmermeer.    

Vergunningen

Vanaf het vierde kwartaal van 2020 hebben verschillende partijen een opsporingsvergunning aardwarmte aangevraagd waarbij het zoekgebied geheel of gedeeltelijk binnen Haarlemmermeer lag. Met deze opsporingsvergunning willen zij de aanwezigheid van aardwarmte onderzoeken. Op 20 en 23 januari 2023 zijn de vier onderstaande vergunningen gepubliceerd in de Staatscourant: 

  1. Amsterdam Amstelveen 1: de combinatie Vattenfall, Eneco, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland; 
  2. Amstelveen – Haarlemmermeer 1: Tullip Energy Exploration & Development B.V. en Energie Transition Support; 
  3. Westeinder 1: IPS geothermal; 
  4. Kudelstaart 1: Tullip Energy Exploration & Development B.V. (Hierna: Tullip) en High Tree Energy B.V. (hierna HTE). 

Per 1 juli 2023 is het vergunningstelsel aangepast. De opsporingsvergunning is omgezet in een startvergunning. Met de startvergunning kan de vergunninghouder aardwarmte opsporen en gedurende de looptijd van de vergunning de aardwarmte ook winnen. Daarna kan een vervolgvergunning aangevraagd worden. In de vervolgvergunning wordt de grootte van het winningsgebied vastgelegd en bepaald onder welke voorwaarden en voor hoelang de vergunningshouder aardwarmte mag winnen.  

De aardwarmte vergunningen gaan alleen over het winnen van aardwarmte, en dus de warmtebron. Om de warmte naar woningen te brengen is een warmtenet en warmtebedrijf nodig.   

Vervolgstappen  

De resultaten van de onderzoeksboring van Amstelland zijn ook voor de vergunninghouders relevant voor hun verdere aanpak. Aan de hand van de resultaten is er meer bekend over de samenstelling van de aardlagen in het algemeen. Mocht de samenstelling van de aardlagen geschikt zijn voor warmtewinning, dan is er nader onderzoek nodig om de lokale situatie van de specifieke aardlaag in Haarlemmermeer in kaart te brengen. In overleg met alle betrokken partijen wordt gekeken naar de kansen in Haarlemmermeer en wat de vervolgstappen zullen zijn.