Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag participatiegroep Veldbloemstraat september 2021

Op deze pagina leest u het verslag van de participatiegroep Veldbloemstraat van 6 september 2021.

Deelnemers:

Groep bewoners. 
Dorpsraad: Mw. Hogervorst,
Ymere: Ruben van der Spek, Laura Mangnus (Verslag)
Gemeente: Bram van Melis, Paul Heuberger (voorzitter), Reinier Heideman, Manon Veen en Jolanda Dam 

Opening

Welkom door Paul Heuberger op deze vierde digitale bijeenkomst. Bram van Melis loopt de planning van de avond door.

Opmerkingen op het vorige verslag:

Bewoner vraagt of het verslag van de vorige keer nog doorgelopen moet worden. Op pagina 1 staat dat meneer een goede maatvoering zou krijgen. Dat klopt. Ruben zegt dit toe. 
Meneer heeft een vraag over pagina 3 of het twee richtingsverkeer zou zijn, zo staat het namelijk op de planverbeelding. Bram licht toe: Het gaat om eenrichtingsverkeer. In de originele schets staan twee pijlen, dat is nog uit de beginfase. Het bestemmingsplan regelt de bestemming ‘verkeer’.  Vanaf de eerste participatiebijeenkomst ligt vast dat het eenrichtingsverkeer wordt.

Planningsupdate project door Bram van Melis (projectmanager)

Bram van Melis geeft een update van het project. B&W (burgemeester en wethouders) heeft net voor de zomer de koopovereenkomst toegezegd. Het bestemmingsplan is daarmee het hoofdonderwerp van de avond. Daarover zullen  vragen worden beantwoord. Het vaststellingsproces van bestemmingsplan zal de rest van dit jaar duren. De gemeente bereidt dit jaar ook de aanvragen van twee vergunningen voor: een verkeersbesluit voor het instellen van het eenrichtingsverkeer en een kapvergunning voor het kappen van bomen en het verplaatsen van de linde. Wij zullen niet eerder gaan kappen tot het bestemmingsplan onherroepelijk is, dat is op zijn vroegst aan het einde van het jaar. Aanvraag omgevingsvergunning schuift door naar het begin van 2022, omdat er iets langer nodig was voor de het sluiten van de koopovereenkomst. In 2022 ligt de nadruk op de uitvoering en de voorbereiding daarvan. Daar kunnen we het in de volgende participatie avond over praten: hoe we u het beste kunnen inlichten en betrekken bij de plannen van de uitvoering. In 2023 is oplevering woningen en oplevering openbare ruimte. 

Toelichting procedure bestemmingsplan door Manon Veen 

Manon Veen vertelt dat het college van B&W het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegd. 13 augustus is de officiële aankondiging gedaan dat het ter visie wordt gelegd. Dan kan er nu een zienswijze worden ingediend. Dat kan op 3 manieren:

  • digitaal op www.haarlemmermeer.nl/roexterne-link-icoon via een formulier;
  • via een brief naar de gemeenteraad van Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp
  • u kunt een afspraak maken via 0900 1852 om het mondeling toe te lichten in het raadhuis. 

Als alle zienswijzen binnen zijn, kunnen we zien wat er binnen is gekomen en een concept beantwoording opstellen dat  aan het college wordt voorgelegd.  Die gaat daarna naar de gemeenteraad. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een bericht van de griffie of ze gebruik willen maken van hun spreekrecht om hun ingediende zienswijze toe te lichten. Indieners krijgen ook de beantwoording daarvoor al te zien. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, verwachting eind dit jaar, dan komt er weer een publicatie en daar krijgen indieners bericht van. Er volgt dan een periode van 6 weken waarin beroep gedaan kan worden bij de Raad van State. Dat is de procedure van het bestemmingsplan. 

Bewoner: Klopt het dat er geen vergunningen afgegeven worden zonder dat alle procedures rond het bestemmingsplan zijn goedgekeurd? En moet er een parkeervergunning aangevraagd worden?
Manon Veen: De omgevingsvergunning voor de bouw kan inderdaad nog niet uitgegeven worden voor het bestemmingsplan in werking is getreden, omdat er dan geen passend bestemmingsplan is. Ook met het kappen van bomen wordt gewacht tot het bestemmingsplan onherroepelijk is. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld en als het dan 6 weken daarna weer ter visie heeft gelegen, treedt het in werking. Maar wanneer er beroep wordt ingediend kan er een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Raad van State en dan worden er geen vergunningen verleend tot na de uitspraak van de Raad van State. Parkeerplaatsen kunnen al wel worden aangelegd, maar alleen voor de oude functie. Die is maatschappelijk en dat is dus onlogisch. De parkeerplaatsen voor de woningen moeten dus wachten tot na het bestemmingsplan. 
Bram van Melis: Parkeerplaatsen maken deel uit van de aanleg van openbare ruimte. Ze zijn niet vergunning plichtig.  We leggen wel alleen aan wat er mag. Wat je regelt met een verkeersbesluit is het eenrichtingsverkeer. Die vragen we daarom dus ook aan. 

Bewoner: Ik heb een vraag over de uitgegraven boom. Die is nu al een deel uitgegraven en ziet er nu wat ziekig uit, mocht dat wel?
Bram van Melis: Dat was voorbereidend werk voor het verplaatsten, dat moest een half jaar of langer voor dat we de boom konden verplaatsen. Als u zegt dat de boom er nu ziekelijk uit ziet, gaan we er zeker even naar kijken.
Bewoner: De boomdeskundige kwam langs en zei dat hij niet doodging. Hij zei dat de wortels waren afgestoken en dat hij er daardoor wat sip uitziet, maar hij overleeft het wel.
Reinier Heideman: Ik ben geen deskundige, maar het is inderdaad normaal dat als de wortels worden afgestoken dat hij er wat zieliger uit ziet.
Mevrouw Hogervorst: Ik ben houthakker van beroep, dus ik weet wel wat van bomen. Meestal kun je bomen niet verplaatsten, omdat ze 9 van de 10 keer doodgaan.
Bram van Melis: We hebben hier vooraf goed gekeken naar de mogelijkheden. Het helpt dat de boom in dezelfde bodem blijft, want hij verhuist maar pakweg 20/30 meter. We hebben de adviseurs gevolgd en zij zeiden dat deze boom verplaatst kon worden.

Update ontwerp gebouwen door Ruben van der Spek

Ruben deelt de plattegrond op het scherm. In de sessies hiervoor is het ook al toegelicht. Er zijn ten opzichte van de laatste sessie nauwelijks wijzigingen doorgevoerd. Bewoner, vraag aan u: U heeft deze tekening ontvangen, wat u nu bedoelt is de afstand van de erfgrens tot aan uw woning? 
Bewoner: Ik zie hier de pijlen één kant op gaan, dat maakt me gelukkig. Maar ik zou er inderdaad de maatvoering bij willen.
Ruben van der Spek: Ik zal de architect vragen alles op te meten in de digitale kaart en naar u op te sturen. Nog één keer over het verkeer: Men rijdt er vanaf de noordkant in en dan door naar de Dotterbloemstraat. Het kan zijn dat er nog een oude tekening is met 2 pijlen, maar het moet er dus 1 zijn. Die zal ik naar u opsturen. Ruben licht bij het beeld waarop de twee gebouwen aan elkaar gekoppeld zijn door een galerij toe dat het ene gebouw bestaat uit 11 woningen op een rij en twee lagen hoog dus 22 woningen. Het andere gebouw bestaat uit 7 woningen op een rij en 3 lagen hoog, dus 21 woningen. De ontsluiting van de woningen zit aan de achterzijde, daar kom je aan als je parkeert. Het trappenhuisje tussen de twee gebouwen gebruiken de bewoners om binnen te lopen en omhoog te gaan. En dan kunnen ze de woningen in vanaf de galerij.

Bewoner: Ik zag in de eerste tekening dat boom 34 en 35 zijn verdwenen. Worden die gekapt? Waar de groenstrook is verbreed. In de schetsen staan ze wel maar in deze tekening niet. Ze staan bij het twee lagen gebouw en dan niet aan de plantaan kant, maar aan de andere kant. Bovenin de tekening.
Reinier Heideman: De twee bomen die daar aan de Veldbloemstraat kant staan, blijven behouden.

Ruben van der Spek: Je ziet ook nog 2 gebouwtjes in het midden, dat zijn de bergingen voor de fietsen. Dat is alleen voor huurders van dit gebouw. Dan nog een beeld van de achterzijde. Daar kun je goed de galerij zien. Volgende beeld is de buitenzijde, daar bevindt de woonkamer zich. Alle woningen hebben één slaapkamer, dus het is gericht op 1 á 2 persoons huishoudens. Het wonen is dus aan de buitenzijde met het groen. Daar krijgen de bewoners een mooie plek in het groen. Je ziet hier ook nog bij de begane grond woningen een heg gesuggereerd. Dat komt omdat de mensen daar een voortuintje hebben van 1,5 á 2 meter diep. Daar plaatsen wij een heg met een hekje, zodat dat netjes blijft. Die maken we dicht zodat zij ook via de achterzijde hun woning in gaan. Het laatste beeld kent u ook: het beeld met de plataan. Wij vonden het zelf belangrijk dat deze boom behouden zou blijven, ik vind hem in het echt nog mooier dan hier. Hij had bij inmeting een kroon van circa 25 meter. Dat bleek in het echt nog iets groter en om hem nog een lang leven te gunnen hebben wij een van de gebouwen een stukje opgeschoven.

Bram van Melis: Ik wilde nog even teruggaan over de twee bomen op de kop en belangrijk om dit helder te hebben. Volgens mij gaan we er eentje kappen en dan ook eentje terugplaatsen. Er stond er namelijk een te dichtbij. Dus per saldo blijven het er twee. 
Reinier Heideman: De groendeskundige van de gemeente heeft besloten dat er wat gesnoeid moet worden, maar hij mocht blijven staan.
Ruben van der Spek: De groen deskundige gaf ook aan dat die boom niet zo’n lange levensduur meer had. Ik weet dat dat een opmerking was uit de participatie overleggen de vorige keer: dat dat groen fijn en beschut was. Daarom willen we wel dat de beschutting behouden. 
Bewoner: Waar gaat de Linde naartoe?
Ruben van der Spek: Op het plaatje bij de groene boom links bij ‘te verplaatsen boom’. 

Vertaling ontwerp in het bestemmingsplan door Manon Veen en ruimte voor vragen

Manon Veen laat de bestemmingsplankaart zien. Zo staat het op de website van de gemeente. In het rood staat het ontwerp van de woningen. Het gele vlak is wonen-gestapeld. Daar zijn de woningen toegestaan. In het hoekje staat ‘ond’ van onderdoorgang. Dat is omdat er alleen maar een galerij mogelijk is. Er is ook nog een klein geel vlakje met BG. Dat is bijgebouwen, dat is voor de fietsen en daar mag niet gewoond worden. Er mag daar max 3,20 hoog gebouwd worden.

Bewoner: Dat is wel erg hoog. Mijn heg is 2 meter dus het komt 1,20 meter boven mijn heg uit. Mag ik dan een heg plaatsen van 3,20?
Bram van Melis: Volgens mij bent u in gesprek met de gemeente over begroeiing en planten, dat klopt toch?
Bewoner: Ja, maar dat is wel eenzijdig voor de burger. Ik mag het niet en u mag het wel?
Bram van Melis: U mag het altijd ook aanvragen.

Manon Veen: In de verkeersbestemming hebben we niet bepaald aan welke kant er uitgereden mag worden. Daar mag dan ook groen en water komen, maar ook speelvoorzieningen. Er kunnen wel gebouwen geplaatst worden, als speelvoorzieningen, maar die mogen dan niet hoger zijn dan 4 meter en de oppervlakte niet meer dan 10m2. 

Bewoner: Die 4 meter staat niet in de toelichting, maar misschien staat het in de regels. Ik heb nog wel en vraag over die 3,20 meter. Waarom is dat zo hoog voor een fietsenhok? En is het nog mogelijk dat dat lager wordt?
Ruben van der Spek: Ik kan voor u uitzoeken wat we nu op tekening hebben staan. In die twee bergingen moeten alle fietsen komen. Door een maximale hoogte van 3,20 aan te houden, kunnen we op  deze manier eventueel nog gestapeld fietsen plaatsen. Het kan zijn dat het fietsenhok uiteindelijk lager wordt, maar we hebben dat niet voor niets gereserveerd, dus het kan ook zo blijven.
Paul Heuberger: Ik kan het misschien visualiseren. Als er gelaagd wordt geparkeerd, moet je boven je macht de fiets parkeren. Als ik dat doe ben ik ook boven de twee meter. Als u een zienswijze indient, kunt u dit punt meenemen.

Bewoner: Die rijrichting, waarom wordt dat niet opgenomen in het bestemmingsplan? Want als jullie het dan weer anders bedenken, dan gebeurt het weer anders. Ik krijg een beetje watervrees ervan, omdat de route elke keer anders wordt aangegeven. Net als de locatie van het gebouw dat met gemak maar 4 meter werd opgeschoven. Ik heb er geen vertrouwen meer in.
Bram van Melis: Dat is waar het verkeersbesluit voor is: om de verkeersrichting te duiden en de routing daarvan. In de eerste participatiegroep hebben we het ook gehad over de rijrichting. Nu blijkt in het bestemmingsplan een verouderde ontsluitingskaart te staan. Ik stel voor dat we in het definitieve plan de juiste kaart toevoegen met één rijrichting. 
Paul Heuberger: Ymere en de Gemeente werken er wel naar om uw zorg weg te nemen.
Bewoner: Weet je wat het is. We hebben het er drie keer over gehad en nu komt er toch in de toelichting van het bestemmingsplan een oude tekening met een oud bomenplan tegen. Hoe duidelijk is dat dan voor degene die dat besluit moet gaan nemen?
Paul Heuberger: Ik heb een idee: kan er in het raadsvoorstel worden opgenomen dat in het stuk de plankaart vernieuwd moet worden. Voor de bomen en voor het woonplan. Dan kunnen we dat naar de participatiegroep sturen en dan weten zij zeker dat de juiste informatie ook naar de raad gaat.
Manon Veen: Ik kan aangeven dat de plaatjes verouderd waren. Alleen de toelichting is wel alleen de toelichting dus dat ligt niet juridisch vast. Maar ik kan het zeker toelichten en de juiste plaatjes toevoegen.
Bewoner: Dat geeft houvast. Bedankt.
Bewoner: Wat is de waarde van de verslagen en afspraken? Wat is het waard voor de toekomst? Kan ik er uw kop om verwedden dat de afspraken in de verslagen ook nagekomen worden?
Bram van Melis: Daar mag u mijn kop om verwedden, hoor. Als we wat afspreken dan komen we dat na. Wij vinden participatie dan ook een essentieel deel van dit project.
Paul Heuberger: U kunt mijn kop daar ook om verwedden en daarnaast kunt u altijd naar de gemeenteraad, al klinkt dat wat formeel. En dan kan de gemeenteraad daar iets van vinden. 

Manon Veen: We hadden nog 1 kleurtje: de groene. Dat is ook openbaar gebied. Daar mogen geen parkeerplaatsen komen, maar wel fietspaden of kunstobjecten of speelvoorzieningen. 

Bewoner: Ik heb een vraag over de uitgang. De enige manier waarop wij ons tuinafval kunnen weggooien is aan de zijkant. Daar hebben wij toezeggingen over gehad. Ik wil daar vanuit gaan, zoals net gezegd, maar ik zie het niet terug op deze tekening.
Bram van Melis: We hebben het hier over een bestemmingsplankaart. Dat gaat om wat er mag in dit plan. De afspraken die wij met u maken passen daarbinnen. Maar deze kaart is niet gemaakt om alle kleine afspraken die wij hebben met elkaar vast te leggen. We zouden een overeenkomst kunnen maken, maar ik hoop dat we op basis van vertrouwen u hebben laten zien dat we welwillend zijn en u uiteraard toegang tot uw tuin verschaffen. 
Paul Heuberger: Ik wil graag afspraken tussen individuen en de gemeente buiten dit gesprek houden, omdat dit een participatiegroep is voor het gehele plan. Ik neem aan dat de afspraken vastliggen en dat mevrouw u daaraan mag houden
Bewoner: Ik ga er ook vanuit, een woord is een woord.

Bewoner: Ik heb een vraag over de noordoostelijke kant van het twee lagen gebouw. Hoe kan het dat als de andere woningen de voorgevel rooi lijn hebben, dat dat gebouw op 3,70 van de openbare weg staat met de zijgevel? Deze zijgevel staat 3,70m vanaf het trottoir, want de oude positie was 4,5 meter terug. Wij vinden dat dat gebouw heel prominent aanwezig is op dat deel van de Veldbloemstraat. Ik mag niets bouwen voorbij de voorgevel rooi lijn, maar hier mag dat wel? En dat om bomen te behouden. Dan konden jullie er ook twee woningen af halen. Bij de vorige vergadering zeiden jullie dat dat kon en dat jullie gewoon dat zouden doen.
Paul Heuberger: Deze vergadering is omdat het plan ter visie is gelegd en om te vertellen wat er allemaal is gedaan, maar de stedenbouwkundige fase hebben we al gehad. 
Ruben van der Spek: We hebben de woningen opgeschoven, omdat er dan bomen behouden konden worden. Ik snap dat u zegt dat er dan ook woningen af konden. We hebben dit ook met de groenspecialisten besproken. Maar deze afweging hebben we met zijn allen gemaakt. 
Paul Heuberger: Dus ik vrees dat we deze fase voorbij zijn en dat u dit kunt meenemen in uw zienswijze.
Bewoner: Ik ben het eens met de zienswijze van de andere bewoner. 
Manon Veen: Het is wel van belang dat u als u een zienswijze in wil dienen, dat u dat ook doet middels de eerder genoemde kanalen. Wat er vandaag gezegd wordt, wordt niet meegenomen als zienswijze. Die moet u zelf indienen.
Bewoner: Die zienswijze moeten we zelf indienen en dan wordt dat juridisch behandeld he?
Manon Veen: Ja. Dat klopt.

Afronding en vervolg door Bram van Melis

Bram gaat afronden. Maar hij wil nog even checken of er nog vragen zijn. De zienswijzeprocedure is besproken. Mocht u vooraf aan de zienswijze nog vragen hebben, laat het ons weten. Misschien kunnen wij nog iets voor u betekenen voor het verduidelijken van zaken. We delen het verslag op de website, maar komt u ook toe per e-mail. Reageer daar vooral op, want de aanpassingen verwerken wij. 
Paul Heuberger: Als u dingen niet krijgt, waarvan u wel denkt dat u ze zou moeten krijgen, laat het ons dan weten. Het verslag is formeel bedoeld voor de acties, maar trek vooral aan de bel.
Bewoner: Wanneer kunnen wij het verslag krijgen?
Bram van Melis: Maandag 13 september kunt u het concept verslag krijgen. 

Wij hebben nu 4 participatie groepen gehad. Ze hadden allemaal een ander karakter. De rest van het jaar gaan we een nieuwe fase in, vooral gericht op uitvoering. Ik wil u dan ook voorstellen om januari 2022 weer bij elkaar te komen. Naar verwachting heeft de raad zich dan uitgesproken over het bestemmingsplan. Dan kunnen we het hebben over het bouwproces. We maken dan een plan dat heet een BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). Daar komen dingen in zoals hoe we omgaan overlast, wat onvermijdelijk is bij een bouwproject. Dat willen we uw input graag voor hebben. Wat mij betreft is dat dan het onderwerp van de volgende participatiegroep.

Bewoner: In 1 van de vorige participatiegroepen is gevraagd of het heien of boren wordt. Weten jullie dat nu al wel? En waar hangt dat vanaf?
Ruben van der Spek: De manier van heien ligt onder andere aan de ondergrond en de draagkracht daarvan. De definitieve hei-methodiek wordt ook bepaald op basis van de definitieve constructietekeningen. We hebben dat nu nog niet.
Bewoner: Komt dat dan in januari aan de orde?
Ruben van der Spek: We moeten daarvoor onder andere dus een nader grondonderzoek voor laten uitvoeren. Daar kan ik u nu nog geen antwoord op geven, maar wel rond de omgevingsvergunningsaanvraag. Maar in de afweging neem ik mee dat u het liefst de vorm heeft met de minste overlast en dat hebben wij ook.
Paul Heuberger: We zetten deze op de actielijst dat áls het er in januari is, laten we het u dan weten en anders zodra we het weten.
Bewoner: er is al onderzoek geweest, want die auto heeft er al twee keer gestaan.
Paul Heuberger: Volgens mij zijn we er dan voor vanavond. Ik bedank u voor uw inbreng en zonder tegenbericht zien wij elkaar in januari.