Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag participatiegroep Veldbloemstraat november 2020

Op deze pagina leest u het verslag van de participatiegroep Veldbloemstraat van 9 november 2020.

Deelnemers

  • Groep bewoners.
  • Dorpsraad: Mw. Hogervorst Ymere: Ruben van der Spek
  • Faro Architecten: Jurgen van der Ploeg
  • Gemeente: Bram van Melis, Irene Houtsma, Paul Heuberger (voorzitter), Vera ten Veen (verslag)

Opening

Paul Heuberger, gebiedsmanager opent de vergadering en heet allen welkom op deze 2e digitale bijeenkomst. Na de vorige bijeenkomst is er door u gereageerd op de plannen. Uw reacties, vragen en suggesties zijn verwerkt en nu willen wij u laten zien wat er mee is gedaan.

Planningsupdate project door Bram van Melis (projectmanager)

Bram van Melis geeft een update over de huidige stand van zaken van het project. De vorige keer is aangegeven dat we deze participatiegroepen u vragen mee te denken over het ontwerp van het gebouw en de openbare ruimte. Nu geven wij u alvast een doorkijk naar het vervolg.

Eind oktober heeft het college van B&W ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Voor het plan dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden van maatschappelijk naar wonen, groen en verkeer. In deze fase worden de medeoverheden zoals de Provincie alvast om een reactie gevraagd. Die reactie wordt meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan. Later kunnen deze mede-overheden ook nog zienswijzen indienen. Als voorbeeld kan men denken aan het Hoogheemraadschap die over de waterhuishouding in het project gaat. Ook de dorpsraad is in deze fase gevraagd om voor eind november te reageren. De volgende fase is het ontwerp bestemmingsplan. Voor het ontwerp bestemmingsplan worden de reacties van de medeoverheden als ook hetgeen wij in de participatiegroepen bespreken meegenomen naar het college van B&W. Vervolgens zal het ontwerp bestemmingsplan ongeveer in maart 2021 ter inzage worden gelegd en kan men daar zienswijzen op indienen.

Bram licht het verbeeldingsplan toe aan de hand van een kaart. Groen is openbaar groen, geel is wonen en grijs is de bestemming verkeer, in dit geval de straat en parkeerplaatsen. In de gele vlakken staan de getallen 7 en 10. Dat is de maximaal toegestane bouwhoogte in meters. De 2 kleine gele vlakjes met de letter W zijn de fietsenbergingen.

Er staat een wit vlak tussen de gele vlakken en de Madeliefstraat. Wat is dat voor bouwvlak?
Dat gebied gaat niet mee in de bestemmingsplan wijzigingsprocedure. Het bouwvlak is in het gele vlak ingetekend. Het gaat om het plangebied dat binnen de bolletjes valt.

Toelichting ontwerp gebouwen door Ruben van der Spek (Projectleider Ymere)
Ruben van der Spek geeft toelichting op de vragen die zijn binnengekomen na de vorige keer. Bouwhoogtes - De bouwhoogtes van omliggende woningen zouden niet juist aangegeven zijn. Volgens Ymere klopt het wel maar u kunt aangeven waar u denkt dat het niet klopt.

Bomenrapportage - We hebben u toegezegd om de bomenrapportage met u te delen maar dat duurt nog even omdat er nog een aanvullend onderzoek gaande is naar de exacte afmetingen van de Plataan. De kroon van de plataan blijkt namelijk net iets groter dan eerder is ingemeten. Het behoud van de plataan is een belangrijk uitgangspunt voor dit project. Daarom wordt er in samenwerking met een groenspecialist nogmaals goed naar de situatie van de Plataan en andere bomen en de beoogde plannen gekeken. Dit zal worden vastgelegd in een rapport dat we met u delen.

Funderingsmethodiek – De voorkeur gaat uit naar schroefpalen. Echter op dit moment kan er nog niet met zekerheid gezegd worden of er geschroefd of geheid gaat worden. Dat is afhankelijk van het grond mechanisch onderzoek dat wordt gedaan om te zien wat er nu in de grond zit. Dit gaat rond maart 2021 plaatsvinden nadat het ontwerp definitief is.

Hoe lang gaat het heien duren i.v.m thuiswerken en overlast?
Dat is nu nog niet te zeggen.

Spannen jullie je in om schroefpalen te gebruiken?
Als het kan wel maar dat is afhankelijk van de ondergrond.

Stel dat de bestaande woningen schade oplopen, wat dan?
Er wordt voor de bouw begint een nulmeting gedaan en als er tijdens of na de bouw schade blijkt ten gevolge van de bouwwerkzaamheden, dan is de aannemer daar voor verzekerd.
Brandtrap – De trap wil men ook als normale toegang voor bewoners in gebruik gaan nemen en niet zoals eerder aangegeven enkel als noodtrap.

Tip: Het woord brandtrap wijzigen in toegangstrap.
Ruben zal het goed verwoorden. De trap zal als toegangstrap voor meervoudig gebruik worden benoemd. Bedankt voor de tip.

Is er wel een mogelijkheid om de trap af te sluiten met een sleutel om een hangplek voor jongeren te voorkomen?
(Verderop bij een wooncomplex is een overdekte trap waar vaak jeugd hangt en dat willen we voorkomen). Ruben geeft aan te onderzoeken of er een deur voor kan worden geplaatst want wij willen ook niet dat het een hangplek gaat worden. De suggesties worden meegenomen en Ymere komt erop terug. (actie Ymere)

Opgemerkt wordt dat bij gebruik van een brandtrap deze in verband met veiligheid niet zodanig afgesloten mag zijn maar van binnenuit open moet kunnen. Van buitenaf kan men dan een sleutel gebruiken.
Erfafscheiding – een heg en hek ter plaatse van de voortuinen van de woningen op de begane grond is een goede toevoeging, maar de hoogte van 1.20 m willen we terugbrengen naar ongeveer 0.80 m. omdat de bewoners ook naar buiten moeten kunnen kijken.

Ontwerp gevel – De architect heeft goed z’n best gedaan om het aanzicht van de gevel verder uit te werken.

Toelichting door Jurgen van der Ploeg (architect)

In de nieuwe beeldsituatie staat een sheet waarin afstanden zijn ingetekend tussen de nieuwe en de bestaande bewoning en straat. Er komen zonnepanelen op het dak. Het metselwerk willen we in 2 kleuren rood gaan uitvoeren. We willen proberen de houten kanten naturel te maken. De balustrades van de Franse balkons krijgen een lichte kleur. De dakrand krijgt meer detail en wordt verfraait door de uitstekende gevelstenen. Door de omwonenden wordt opgemerkt wordt dat het metselwerk er een stuk beter uitziet vergeleken met het vorige plan.

Kan er in onze omgeving een gebouw geplaatst worden met een goothoogte van 3 verdiepingen?
Het bestemmingsplan geeft aan dat het hoogste deel 10 meter mag worden en het lage bouwdeel 7 meter.

Komt er nog iets van een wijziging in de achtergevel op de 2e en 3e etage vanwege privacy?
Bomen zijn kaal in de winter, dus geen oplossing. We hebben gesproken over een mogelijkheid om de balustrade zo in te richten dat er een ondoorzichtige balustrade komt op de 2e etage. Dit wordt meegenomen naar de volgende keer.

Zijn er op de oostgevel 2 ramen dicht gemetseld?
Nee, dat is een accent in het metselwerk en de ramen zitten aan de andere (kop)gevel. Dit is op alle gevels zo uitgevoerd.

Toelichting ontwerp openbare ruimte door Irene Houtsma (Ingenieursbureau)

Het beplantingsvoorstel laat geen vaste planten maar heesters zien. Het heestervak is doorgetrokken en er wordt nog een esdoorn in aangeplant. Er wordt nog een lijst met namen van heesters toegevoegd. Aan de zuidkant staan nu kastanjes maar die zijn ziek. We kijken nog hoe het de komende jaren gaat en als ze vervangen moeten worden dan komen daar berken voor in de plaats. De beukenhaag gaat voor de woningen en de parkeerplaatsen langs. Aan de achterkant van Dotterbloemstraat 5 willen we heesters bij de bomen toevoegen. Aan de westzijde van de bestaande achtertuinen komen 4 nieuwe berken. Irene heeft contact gehad met de bewoners. Het graspad blijft behouden bij de poorten van Dotterbloemstraat 5.

Wat gaat er gebeuren met de boom die nu nog op de parkeerplek staat ingetekend? Bewoonster ziet graag dat de boom kan worden behouden. Het wordt een keuze of die boom weghalen om de parkeerplaatsen te hebben of de boom behouden en dan zijn er minder parkeerplaatsen.

Als die kastanjes toch ziek zijn zou dan niet het hele gebouw een paar meter op kunnen schuiven zodat er meer parkeergelegenheid op het terrein komt (wel dwars parkeren) en de nieuwe aanplant daarop aangepast wordt?
Voor de parkeerbehoefte van dit plan is het niet nodig om meer parkeergelegenheid te realiseren.

In de vorige bijeenkomst hebben we het gehad over te weinig parkeerplaatsen. Toen werd er een voorbeeld genoemd bij een gebouw aan de Hoofdweg in Hoofddorp waar het goed blijkt te gaan met een norm van 0,8. Maar daar staan echter 20 woningen met 25 parkeerplaatsen.
Dit is een misverstand. Ruben betreurt het dat het verkeerd is overgekomen. De vorige keer hebben wij proberen aan te geven dat er wat betreft Ymere aan de Hoofdweg teveel parkeerplekken zijn gemaakt ten opzichte van de daadwerkelijke vraag. Dit komt omdat een groot deel van de bewoners geen auto heeft.

(nagekomen bericht: naar aanleiding van het gesprek in de participatiegroep is gekeken hoe het aantal parkeerplaatsen bij de Kaj Munkweg en Hoofdweg tot stand is gekomen. De woningen aan de Kaj Munkweg en de Hoofdweg zijn vergund volgens het ‘Handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer 2014’. In dat handboek lag de parkeerbehoefte voor de 40 woningen aan de Kaj Munkweg op 36 parkeerplaatsen (norm 0,9) en op de Hoofdweg voor 20 woningen op 34 parkeerplaatsen (norm 1,7). De afwijkende normen worden veroorzaakt door de eigenschappen van de woningbouwlocatie, onder meer afstand tot openbaar vervoer. In 2018 heeft de gemeente een ‘Actualisatie beleidsregel handboek parkeernormen gemeente Haarlemmermeer 2018’ vastgesteld. De parkeernorm voor de woningen aan de Hoofdweg is op basis hiervan bijgesteld, van 1,7 naar 1,2. De parkeerplaatsen zijn met toepassing van deze nieuwe parkeernorm aangelegd.)

U had geteld 20 woningen en 25 plekken. De berekening is dan misschien omgedraaid en daardoor is het misverstand wellicht opgetreden.

Kunnen er niet meer plekken gecreëerd worden want we zitten ook met de parkeerplaatsen van de voetbalvereniging?
Paul vraagt de omwonenden om ook de vereniging op te roepen om voor een parkeerplan te zorgen. Het kan niet de bedoeling zijn dat een nieuwbouwproject de parkeerproblemen van een omliggende vereniging op gaat lossen.

Sportieve mensen hebben blijkbaar moeite met een stukje lopen naar de voetbalvereniging, dit levert veel parkeeroverlast op.

Paul wil graag met de bewoner naar de voorzitter van DIOS om hun plan op te halen. Dan kunnen we het samen structureel proberen op te lossen.

DIOS is niet het probleem van Ymere en de gemeente. Gemerkt wordt dat er in Nieuw- Vennep meerdere parkeerplaatsen tekort zijn. Misschien is het gebouw aan de Hoofdweg Hoofddorp niet representatief voor de gebieden in Nieuw-Vennep.

In het ontwerp zijn de afvalcontainers bij de parkeerplek weggehaald. Het brengparkje bij DIOS wordt aangevuld met ondergrondse containers t.b.v. de woningen. Er komt alleen een GFT- container bij de hoofdentree van de woningen, deze is nu gedacht aan de zijde van de fietsenbergingen. De parkeerplaatsen in het project zijn wat verschoven.

Zijn de nieuw ingetekende bosjes aan Veldbloemstraatzijde aaneengesloten zodat er niemand tussen door kan?
Ja en ze worden ongeveer 1 meter hoog. Precies zoals de vorige keer is aangegeven. Je loopt er niet dwars doorheen, gevarieerde beplanting en verschillende bloeiperioden.

En is de esdoorn al een beetje een boom als hij wordt aangeplant?
Ja.

Is op de hoek ook de bestaande bebossing aangehouden?
Ja.

De suggestie om in de bestaande straten eenrichtingsverkeer in te stellen wordt door de verkeerskundigen niet overgenomen omdat dit weer nadelen oplevert in andere straten. De kans is groot dat mensen hier tegen het verkeer in gaan. Ook komt er spoorvorming in de weg en dat levert extra kosten op in onderhoud. Ook de voorkeur om aan een kant van de straat een parkeerverbod in te stellen wordt niet overgenomen want ervaring wijst uit dat er dan harder wordt gereden.

In het weekend staan er vaak auto’s op de beide stoepen geparkeerd.
it is iets voor handhaving.

Afronding en vervolg

Bram van Melis vraagt of alle vragen en opmerkingen van de vorige keer zijn beantwoord en geadresseerd. Dat blijkt het geval. Zijn er voor nu nog opmerkingen of aanvullingen?

Kan er misschien een 30 km i.p.v. 50 km zone gemaakt worden?
Het is nagekeken en Veldbloemstraat ligt al in een 30 km zone.

Parkeren blijft echter een probleem. Paul zal de bewoner bellen. (Actie Paul Heuberger). Er is goed gekeken naar vragen en opmerkingen. Ook is het goed om met DIOS in gesprek te gaan. Er is nu een mooier ontwerp dan de vorige keer en fijn dat de suggesties meegenomen zijn. Complimenten voor de architect.

Bram meldt dat de presentatie en het verslag weer aan u wordt toegestuurd en op de website wordt gepubliceerd.

Gemeente en Ymere gaan n.a.v. deze bijeenkomst weer de suggesties meenemen en verwerken. Alle suggesties en opmerkingen kan men inleveren via veldbloemstraat@haarlemmermeer.nl. Daar kunt u ook uw vragen stellen.

Bellen mag ook naar Ruben van der Spek (06-11876327) of Bram van Melis (0900-1852).

Paul Heuberger bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en inzet en fijne manier van samenwerking. Er volgt z.s.m. een voorstel voor een datum (7 of 14 december) om weer bijeen te komen om een laatste presentatie aan u te tonen.

Nagekomen bericht: lijst met soorten beplanting aan te vragen via veldbloemstraat@haarlemmermeer.nl.