Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag participatiegroep Veldbloemstraat januari 2021

Op deze pagina leest u het verslag van de participatiegroep Veldbloemstraat van 25 januari 2021.

Deelnemers:

Groep bewoners. 

Dorpsraad: Mw. Hogervorst, Ymere: Ruben van der Spek, Faro: Kim Warmerdam,

Gemeente: Bram van Melis, Irene Houtsma, Paul Heuberger (vz), Vera ten Veen (verslag)

Opening

Paul Heuberger, gebiedsmanager opent de vergadering en heet allen welkom op deze 3e digitale bijeenkomst. Vanwege allerlei inhoudelijke redenen is deze avond later georganiseerd dan oorspronkelijk was afgesproken.

Opmerkingen op het vorige verslag:

Bewoner verzoekt om in het verslag over ‘een aantal omwonenden’ te schrijven in plaats van ‘de omwonenden’. Zij doelt met name op de zin over de aangepaste architectuur naar aanleiding van de kritiek tijdens de eerste participatiegroep bijeenkomst. Dit wordt toegezegd. Bewoner vraagt naar aanleiding van het verslag op pagina 1 of de dorpsraad in november heeft gereageerd. Bram van Melis antwoordt dat de dorpsraad de stukken heeft ontvangen en daar niet op heeft gereageerd.

Planningsupdate project door Bram van Melis (projectmanager)

Bram van Melis geeft een update over de huidige stand van zaken van het project. De planning voor het nabije vervolg is dat de gemeente en Ymere tot een koopovereenkomst gaan komen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt medio maart aan B&W voorgelegd. Na instemming ligt het 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende die periode een zienswijze indienen. Daarna volgt het vaststellingsproces en is het aan de Raad een eindbesluit hierover te nemen. In de afweging van dat besluit worden de eventueel ingediende zienswijzen meegenomen. Het door de Raad vastgestelde bestemmingsplan wordt vervolgens gepubliceerd waarop een beroepstermijn van 6 weken volgt. De leden van de participatiegroep zullen actief worden geïnformeerd d.m.v. een email over wanneer de termijnen ingaan. Deze momenten worden ook op de website gepubliceerd.

Toelichting ontwerp van de woningen door Kim Warmerdam (architect) en Ruben van der Spek

(Ymere)

Ruben van der Spek geeft aan dat nieuwe kennis over de bomen de reden is geweest om de 3e participatiegroep later dan oorspronkelijk de bedoeling was, is georganiseerd. De uitleg hiervoor is dat de bomen tijdens de verkenningsfase door een bedrijf zijn ingemeten en op tekening zijn gezet. Echter bleek de boomkruin van de monumentale plataan op de hoek tussen de twee bouwblokken na een tweede controle in werkelijkheid groter dan ingetekend. De andere bomen in het veld stonden wel goed op tekening. Om de werkelijke situatie inzichtelijk te maken zijn in december 2020 met piketpalen de hoekpunten van de beoogde bouwblokken op de locatie uitgezet. Hierna hebben de boomspecialist van de gemeente, de heer Hylke Pander, Irene Houtsma en Ruben van der Spek op de locatie gekeken naar een oplossing waarbij de boom duurzaam behouden kan blijven en de hoofduitgangspunten van het ontwerp intact blijven. Uitkomst hiervan is dat het 2-laagse gebouw 4,5 meter richting Veldbloemstraat wordt opgeschoven en het 3-laagse gebouw 1,5 meter richting Dotterbloemstraat. Bewoner verzoekt een plattegrond op de juiste schaal waarin de afstanden tot de bestaande bebouwing en wegen correct zijn aangegeven. Deze wordt toegezonden.

Aan de kant van de Veldbloemstraat staat door de verschuiving dicht tegen het gebouw een boom welke door de boomspecialist als tamelijk zwak met een niet al te lange levensduur is beoordeeld. Deze boom wordt gekapt en hiervoor wordt op deze plek een nieuwe boom geplant zodat het zicht op de zijkant van het gebouw zo wordt weggenomen. Ook zal de eerder geplande trap aan die zijde van de Veldbloemstraat worden verplaatst naar de galerijzijde. Dit is ook na het verzoek van een omwonende deze te verplaatsen dat aan bod kwam tijdens de vorige participatiesessie. Daar waar het 3-laagse gebouw in de richting van de Dotterbloemstraat schuift zal de bestaande lindeboom worden uitgegraven en binnen het plangebied opnieuw worden geplant. Irene komt hier later in dit overleg nog op terug.

Er wordt gesproken over een bomenrapport dat Ymere door een boomadviseur heeft laten uitvoeren om te kijken of met het beoogde ontwerp de bomen behouden kunnen blijven. Ruben van der Spek geeft aan daar dit rapport gemaakt is op basis van een het ontwerp dat nu op een paar plaatsen is aangepast. Het rapport zal met toelichting van de wijzigingen welke in afstemming met de boomspecialist van de gemeente zijn gedaan, worden gedeeld met het verstrekken van dit verslag.

Bewoner vraagt waarom er twee trappartijen aan de uiteinden van de galerijen van het 2- en 3-laagse bouwblok worden geplaatst.

Dit zijn vluchttrappen uitgevoerd als welke alleen vanaf de galerij naar beneden toegankelijk zijn. Dus niet vanaf de begane grond naar boven. Om aan brandveiligheidsregels te kunnen voldoen is het verplicht deze trappen te realiseren. Is een ander soort trap (bijv. wenteltrap) handiger? Ruben geeft aan dat er nog naar een spiltrap wordt gekeken [update 2-3-2021: inmiddels wordt er uitgegaan van spiltrappen. Zie hiervoor de tekeningen van het plan welk bij dit verslag gedeeld zijn].

Bewoner vraagt hoe het is met de toestand van de 3 bomen die mogelijk ziek zijn. "Als er toch met appartementen blokken wordt geschoven en de 3 bomen hebben de kastanjeziekte, waarom dan niet de zieke bomen kappen en het hoogste blok enkele meters richting Madeliefstraat (naar zuidrichting) verplaatsen?" (update 4-4-2021, bewoner mailt als toevoeging hierop: ‘met als doel een andere verdeling op het groen, en meer parkeerruimte tussen de appartementen en de bestaande percelen. Zeker in belang voor de afstand naar bestaand panden. Er blijft evenveel groen over, doch alleen anders verdeeld.’) Irene Houtsma legt uit dat ze de kastanje ziekte hebben en als ze te slecht worden ze gekapt zullen worden. Daar is dan een alternatief voor. Is het niet beter die zieke bomen er al uit te halen? Paul merkt op dat die discussie al eerder is gevoerd en we daar nu niet meer op terug komen.

Bewoner geeft aan dat die discussie wat haar betreft niet al beslecht is.

Waarom wordt dat ene blok 1,5 meter opgeschoven? Ruben van der Spek legt uit dat dit is omdat anders de wortels en takken van de plataan op de hoek anders te dicht op de woningen komen en daardoor beschadigd kunnen worden bij de bouw.

Staan de piketpaaltjes er nog? Ja, als het goed is staan ze er nog en geven ze de oude situatie weer. In de nieuwe situatie is te zien dat de trap verplaatst wordt van de zijkant naar de voorkant en daardoor kost het geen openbaar groen. Irene Houtsma merkt op dat het gaat om het maken van een afweging. Open ruimte heeft een buurtfunctie en daarom willen we het blok niet verder opschuiven dan nu. Paul concludeert dat de wens van een aantal omwonenden helder is en de gemeente moverende reden heeft. Omwonenden kunnen hun zienswijze hierop indienen.

Bewoner merkt op dat zelfs het belang van zieke bomen belangrijker is dan het belang van omwonenden. Paul Heuberger antwoordt dat hij hier als gebiedsmanager geen opvatting over heeft. Bewoner waarschuwt dat het indienen van een zienswijze de bouw kan vertragen. Bewoner geeft aan dat bij opschuiven van de 3-hoog appartementen richting Madeliefstraat de groenstrook naast hun woning verbreed kan worden. Het gaat dan niet ten koste van groen. Een omwonende vraagt of bij het opschuiven het aantal parkeerplaatsen kan worden uitgebreid en de parkeerkrapte hierdoor veranderd kan worden.

Paul Heuberger geeft aan dat parkeren volgens de norm is uitgewerkt. Opgemerkt wordt dat het geheel ruimtelijker zal ogen als het 3-hoog appartement naar achteren wordt geschoven. Paul geeft aan dat deze opmerkingen bij de zienswijze ingebracht kunnen worden.

Kim Warmerdam, architect bij Faro is sinds het begin van deze plannen al betrokken en tijdelijk vervangen door Jurgen van der Ploeg. Zij neemt de aanwezigen weer even mee door het plan aan de hand van een aantal presentatiesheets. Op één van de sheets is te zien dat door de verschuiving van de gebouwen open hoek tussen de twee bouwdelen, de plek waar de plataan dus staat, ruimer is geworden.

Een bewoner merkt op dat hij een ander beeld zag dan de vorige keer met struweel en struiken.

Irene Houtsma komt hier straks op terug.

Het valt bewoners op dat er zoveel druk wordt gelegd op de open ruimte tussen de twee bouwblokken terwijl de huidige omwonenden daar niet op uitkijken. Zij hebben zicht op de andere kant. Is er nog ruimte om daarover na te denken.

Ruben van der Spek merkt op dat er ook met veel aandacht is gekeken naar het ontwerp van de stenen gevels. Op verzoek van de leden van de participatie groep zijn is de kleur van de steen aangepast. De gevel wordt door bijvoorbeeld nestkasten en uitstekend metselwerk verfraaid. Aan de zijkant van het 2-laagse gebouw aan de Veldbloemstraat kwam in het vorige ontwerp nog een trap. Deze trap wordt nu dus verplaatst en er komt nog een boom. Misschien is het nog mogelijk iets met de stenen dakrand te doen. Zijn het gladde of ruwe bakstenen? Kim Warmerdam meldt dat het een levendige steen met groeven is.

Bewoner vraagt de architect hoe ze verklaart dat de woonblokken aangepast zijn aan de omgeving. Kim legt uit dat er is gekeken naar parcelering en ritme van de woningen in de buurt. Er staan groepjes gebouwen in de bestaande omgeving en dat is meegenomen in het ontwerp van het nieuwe plan. Een andere bewoner is het niet met haar eens.

Mw. Hogervorst had eigenlijk de suggestie om de houten wanden verder op te nemen. Kim lijkt het geen goed idee. Zoals het nu is, is het mooier.

Bewoner wil graag plaatjes zien van de achterkant waar zij op uit kijken. Kan dat geleverd? Kim Warmerdam zal alsnog een plaatje aanleveren van een frontaal aanzicht van het 3- laagse gebouw. (Actie Kim)

Toelichting ontwerp openbare ruimte door Irene Houtsma (Ingenieursbureau)

Er zijn een paar wijzigingen t.o.v. de vorige keer. Iemand wilde de lindeboom heel graag behouden. De linde zal verplaatst worden. Men kijkt nog naar de juiste plek. Er zijn 2 opties, met voorkeur voor de noordkant van het blok van 2 hoog in de plaats van een boom die gekapt moet worden. De andere optie is de plek van de nieuwe boom in het nieuwe heestervak tussen het blok van 2 hoog en de Veldbloemstraat.

De ronde bocht in de binnenstraat is recht geworden waardoor er meer parkeerplaats is gecreëerd in het “koffertje”. Op dit moment wordt door de verkeerskundige onderzocht of er een heel klein stukje straat (vanuit het kleine parkeerplaatsje) toch tweerichtingsverkeer kan worden.

Bewoner heeft hier bezwaar tegen omdat het makkelijker parkeren wordt voor de voetbalbezoekers en de inrit moet dan breder worden dan nu. De kans bestaat dat men bij tweerichtingsverkeer ook tegen het verkeer gaat inrijden. Bewoner zegt dat tweerichtingsverkeer een chaos zal veroorzaken en adviseert dit niet te doen.

De rijrichting bij eenrichtingsverkeer is nog steeds vanaf de Veldbloemstraat erin.

Een andere wijziging is om amberbomen tussen de fietsenstalling en de erfafscheiding te plaatsen en een onderhoudsstrook langs de hederahaag met een breedte van ca 0.80 tot 1.00 m op verzoek van twee bewoners. Voor het blok van 2 hoog komt een heestervak. Dit is anders dan de sheet die Kim net liet zien.

Bewoner wil weten hoe hoog de beplanting ongeveer wordt in het heester vak. De vak beplanting wordt ca 1 m hoog. En er komt een esdoorn (of de verplaatste linde) en solitaire heesters die wat hoger worden.

Bewoner meldt dat de huidige groenstroken bij de Dotterbloemstraat al 15 jaar niet zijn onderhouden. Kan de groenstrook ook opgeknapt worden en onderhouden. Irene Houtsma geeft aan dat het gesnoeid zal worden. Het krijgt de aandacht en zal in beheer worden meegenomen. Paul Heuberger geeft aan dat via het meldingensysteem Openbare Ruimte (MOB) klachten gemeld kunnen worden. Bewoner geeft aan dat dit recent niet aan de gemeente is gevraagd.

Bewoner vraagt of de sheet van de groenstrook een oude is? Irene Houtsma bevestigt dit en legt uit hoeveel ruimte er is na het opschuiven van het blok

Bewoner vraagt naar de status van mogelijk afsluiting van het terrein voor voetbalbezoekers. Paul Heuberger legt uit dat afsluiten geen optie is en dat dit de vorige keer al is besproken. De voetbalvereniging DIOS zal zodra men weer kan voetballen met een parkeeronderzoek moeten komen. Paul heeft hierop al actie ondernomen en mag daarop aangesproken worden. Bewoner bevestigt dit. DIOS parkeerders kunnen uitwijken naar het ijsbaanterrein.

Bewoner vraagt of het niet handiger is om de afvalcontainers ergens anders te plaatsen. Gebruik van de containers zal lawaai maken en misschien gaat het stinken. De huidige plek is direct grenzend aan haar tuin. Is er nog een andere plek? Nee, er is geen andere plek i.v.m. kabels en leidingen in de grond. Het gaat alleen om de gft container. De andere containers zijn geplaatst naast de huidige containers op het parkeerterreintje parallel aan de Dotterbloemstraat. Kunnen de containers misschien naar de parkeerkoffer en dan parkeerplaatsen op de plek van de containers. Er is gemeentelijke regelgeving over de loopafstand van bewoners naar de gft containers. Die afstanden worden dan te groot. Ook moeten de vrachtwagens erbij kunnen om ze te legen. Een eventueel bezwaar hiertegen kan als zienswijze worden ingediend.

Afronding en vervolg

U ontvangt het verslag van deze 3e participatiebijeenkomst en de presentatie per email. Ook wordt het op de website gepubliceerd.

Bram van Melis legt uit dat de participatie voor deze fase nu is afgerond. Er zijn mooie stappen gemaakt hoewel niet iedereen tevreden zal zijn. De volgende fase is het bestemmingsplan. Bram wil in mei met een update komen van het project. Niet als participatie maar om u te informeren. In de tussentijd is zowel Ruben als Bram bereikbaar voor vragen.

Ruben van der Spek bedankt de aanwezigen namens Ymere en de architect voor het prettige en constructieve overleg.

Paul Heuberger geeft nog mee om later in de overdracht ook na te willen denken over de wijze waarop huidige en toekomstige bewoners samen aan de buurt kunnen gaan bouwen.

Paul bedankt de aanwezigen.

Nabericht van Ruben van der Spek (02-03-2021):

In de uitwerking van het ontwerp is er nog een wijziging doorgevoerd, namelijk het weghalen van de lift. Wel wordt er nog rekening gehouden met een opstelplek voor een lift, mocht het in de toekomst toch nodig zijn een lift te plaatsen. Omdat het trappenhuis iets is verkleind is het mogelijk om op de verdiepingen een gemeenschappelijke buitenruimte van 7m2 op de tweede verdieping en 18m2 op de eerste verdieping te maken. Omdat er slechts 7 woningen op twee hoog zijn en de rest van de woningen zonder of met één trap te bereiken zijn en de woningen bedoeld zijn voor jongeren en starters vindt Ymere bovenstaande wijzigingen een verantwoorde keuze en een verbetering van het ontwerp. Ook omdat de bewoners op de verdiepingen nu een eigen buitenruimte hebben op de verdieping, waar zij daarvoor eerder naar de begane grond moesten. De open ruimte tussen de twee bouwblokken geldt architectonisch nog steeds als een belangrijk punt waar openheid tussen de blokken en een doorzicht gecreëerd wordt. De afwerking van de gevel wijkt af van de rest van het gebouw om dit te accentueren. Het op de begane grond functioneel inrichten als gemeenschappelijke buitenruimte hoeft nu dus niet meer, daar dit op de verdiepingen met de genoemde gemeenschappelijke buitenruimte en op de begane grond door het realiseren van individuele voortuintjes bij de woningen wordt opgelost. Los daarvan is en blijft de openbare ruimte in en aan het groen een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte waar mensen kunnen vertoeven.