Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag participatiegroep 1 Veldbloemstraat

Lees hieronder het verslag van 5 oktober 2020.

Deelnemers:

Groep bewoners.
Dorpsraad: Mw. Hogervorst.
Ymere: Ruben van der Spek, Laura Mangnus.
Faro: Jurgen van der Ploeg.
Gemeente: Bram van Melis, Irene Houtsma, Reinier Heideman, Paul Heuberger (vz), Brigitte Vletter, Vera ten Veen (verslag).

Inleiding en aanleiding participatiegroep

Paul Heuberger, gebiedsmanager opent de vergadering en heet allen welkom op deze digitale bijeenkomst. De gemeente en Ymere hebben in het voorjaar een intentieovereenkomst getekend om 43 woningen voor jongeren en starters te gaan realiseren op het terrein van de voormalige Rehobothschool. In dat kader willen de gemeente en Ymere met u participeren om aan de hand van uw vragen, opmerkingen en suggesties de plannen te verbeteren. Een middel hiervoor is deze participatiegroep. Sommigen van u hebben een andere invulling van deze participatie voor ogen. Projectmanager Bram van Melis gaat daar later op in. Paul hoopt om vanavond op een constructieve wijze met elkaar te kunnen overleggen.

Rol gebiedsmanager

Paul Heuberger zal het gesprek in goede banen leiden en er voor zorgen dat een ieder aan het woord kan komen. Hij zal zorgen voor een objectieve terugkoppeling aan het college. Van dit overleg wordt door Vera ten Veen, assistent gebiedsmanager en Laura Mangnus van Ymere een verslag gemaakt.

De werkwijze van een participatiegroep houdt in dat de gemeente en Ymere:

  • - helder gaan aangeven waar ruimte voor participatie ligt,
  • - helder aangeven over welke vorm van participatie we het hebben; graag meepraten en meedenken maar niet meebeslissen,
  • - terugkoppeling geven wat er met uw input is gebeurd.

Wij vragen van de deelnemers aan de participatiegroep:

  • - openheid over uw rol, belang en eventueel wie u vertegenwoordigt,
  • - vertrouwelijkheid in omgaan met concept plannen en producten,
  • - transparantie naar elkaar toe in aanvullende contacten met het college van B&W, gemeenteraad of pers/media

Participatie in het project door Bram van Melis (projectmanager gemeente)

Bram van Melis deelt mee dat de presentatie tegelijk met het verslag per email met u zal worden gedeeld.
Hij geeft een terugblik van de genomen stappen om te komen tot de start van 43 nieuwbouwwoningen.
Op 24 maart 2020 is de ontwikkelovereenkomst tussen de gemeente en Ymere getekend. Binnen de door de gemeente afgegeven ruimtelijke kaders heeft Ymere een plan gemaakt. Op basis van dit plan hebben beide partijen gezegd: we gaan kijken of dit ook in de uitwerking een haalbaar plan kan zijn en we nemen hiervoor een jaar de tijd. Participatie binnen deze kaders met buurtbewoners maakt daar onderdeel van uit.
Van begin april tot 11 mei kon men via formulieren reageren op de videopresentatie van het plan. Begin juni is er een QenA lijst met 50 vragen op de website gezet. Op 2 juli jl. had een aantal direct omwonenden met de gemeente en Ymere een goed gesprek. Het voornemen van de gemeente was om begeleidingsgroep van omwonenden op te richten maar de omwonenden gaven aan te willen spreken van een participatiegroep. Waarover er dan te participeren valt, verschilden de meningen.
Begin augustus werd het participatieplan gedeeld met direct omwonenden. En vanavond is er een participatie overleg.

In deze fase gaat het om afstemming (meedenken en meepraten) met omwonenden over het ontwerp van de gebouwen en het ontwerp van de openbare ruimte. In latere fasen gaan we het over andere zaken hebben, zoals de omstandigheden tijdens de bouw.
We gaan het niet hebben over de voorgestelde bestemmingswijziging tot woningbouw, niet over de aantallen, 43, en niet over de plek van de woningen. Het college heeft hier in een brief al antwoord op gegeven aan de omwonenden dat er niet over de locatie geparticipeerd wordt. De opbrengst uit de participatiegroep wordt meegenomen in de uitwerking van de ontwerpen.

Vraag: Waarom komt het gebouw pal tegen een woonblok en niet in het midden?
Het gebouw komt zeker niet pal tegen een woonblok aan te liggen. Voor een goede ruimtelijke inpassing in de omgeving zijn door de gemeente zijn een aantal kaders meegegeven en de conclusie is dat dit plan past binnen de door de gemeente opgegeven kaders. Jurgen van der Ploeg (architect) zal hier later op in gaan.

Vraag: Is het onderzoeksrapport dat bomen niet beschadigd gaan worden en groenvoorziening intact blijft beschikbaar?
Ymere heeft een eerdere versie van het plan door een boomspecialist laten toetsen. Op basis van die bevindingen is het plan nog iets aangepast. Ruben van der Spek zorgt dat het rapport voorzien van een toelichting met u wordt gedeeld.
Vraag: Is er rekening gehouden met parkeren bij DIOS?
Paul Heuberger meldt dat hij begin augustus gesproken heeft met de vereniging over parkeren. Hen is gevraagd om eerst onderzoek te doen naar de parkeerproblematiek, vervolgens te kijken hoe een deel op eigen terrein kan worden opgelost, te kijken naar een mogelijke deal met de ijsbaan om daar parkeerplaatsen te gebruiken. Om vervolgens terug te komen met de dan nog resterende parkeervraag.

Vraag: Staat de locatie nog ter discussie?
Nee, zoals al eerder vermeld is de locatie geen onderwerp van participatie. Bram van Melis heeft in de planning (zie presentatie) de belangrijke momenten voor de participatiegroep vetgedrukt.

Opmerking: De volgorde wordt onlogisch genoemd. Bram licht de planning toe. De verkoopovereenkomst wordt pas aangegaan als er een partij is. Er wordt een bestemmingsplanwijziging aangevraagd voor 43 woningen De gemeenteraad gaat over bestemmingsplannen. Enkele omwonenden vinden het te veel woningen die druk op de omgeving gaan geven. Bezwaar ligt op de grote hoeveelheid op een kleine plek. 

Toelichting ontwerp gebouwen door Ruben van der Spek (Projectleider Ymere)

Er is een groot tekort aan woningen voor lagere inkomens en daardoor zijn er lange wachtlijsten. Ymere is daarom blij met deze mogelijkheid en zij hopen er een goede invulling aan te kunnen geven. Ruben van der Spek legt uit dat hij begrijpt dat dit plan voor de omwonenden een grote verandering betekent ten opzichte van de huidige situatie. Er is daarom met veel aandacht en nauwe afstemming met de stedenbouwkundigen van de gemeente, gekeken naar een manier waarop het woningbouwplan op een goede manier en met respect voor haar omgeving kan worden ingepast. Het programma ging eerst uit van 55 woningen, dat worden er uiteindelijk 43. Het worden duurzame woningen, gasloos, met zonnepanelen en grondwarmtepompen. Jurgen van der Ploeg zal meer vertellen over het gebouw en de omgeving. In de uitwerking naar een definitief ontwerp zijn wij zeer benieuwd naar uw reacties en ideeën.

Toelichting door architect

Jurgen van der Ploeg geeft aan de hand van de presentatie een toelichting op de inpassing van het gebouw in de groene omgeving. De huidige groene randen en park opbouw wil men zoveel mogelijk behouden. Er is een open hoek gecreëerd om een niet te massale grote bouw te krijgen. Daar wil men een collectieve plek faciliteren met de bestaande plataan als centraal punt. Duurzaamheid is een belangrijk aspect. De ontwikkelaar heeft zich aan een basis kwaliteitsnorm te houden. Er komen 21 appartementen in het 3-laags gebouw en 22 in het 2-laags gedeelte. Op het terrein wil men als basis een eenrichtingsweg aanleggen met langsparkeren om zoveel mogelijk bomen te besparen. Het parkeernormenbeleid van de gemeente Haarlemmermeer zal worden aangehouden. Dat beleid gaat nu uit van een parkeernorm van 0,9 parkeerplaats per woning. Ervan uitgaande dat starters niet allemaal 2 auto’s hebben. Hij merkt nog op dat er haagjes als natuurlijke afscheiding van de begane grond appartementen gepland zullen worden, die in het struweel van de gehele groene omgeving worden opgenomen. De woonkamers van de appartementen zijn niet aan de kanten van de huidige woningen gesitueerd. Om zorgen over inkijken weg te nemen kan men gezamenlijk nadenken over mogelijke oplossingen. Jurgen wil graag van u weten welke tips, suggesties of commentaar u heeft op de plannen over de collectieve hoek, de materialen, kleuren, het groen en het parkeren.

Vraag: Waarom wordt er geen rekening met ons (Dotterbloemstraat 5) gehouden?
We voelen ons ingebouwd worden door een bunker en het is alsof we geen privacy meer hebben. Paul Heuberger vraagt Jurgen van der Ploeg hoeveel ruimte er tussen de huidige en de nieuwe bebouwing zit. Dat is ca 20 à 30 meter. (nadere toelichting: de afstand van de nieuwe appartementen tot aan de erfgrens (tuinen) van de bestaande woningen is 16 tot 18 meter) Met het opschuiven van het gebouwencomplex valt het publieke belang van het parkje weg. Dan zouden we niet voldoen aan het kavelpaspoort.

Vraag: Overleeft de plataan het? En voor wie is de open plek?
Bewoner ziet hier een pragmatische oplossing versus een principiële. Van het nieuwe gebouw komen de woonkamers aan de kant van het groen. Nu zijn onze woonkamers ook aan de kant van het groen maar dat wordt straks aan de kant van de bebouwing. Het gaat dan niet helemaal op om te zeggen dat het groen behouden blijft voor de hele buurt. Als je het andersom doet hebben alle bewoners er baat bij. De nieuwe appartementen op de 1e en 2e verdieping hebben geen tuin. Als je het blok omdraait komt hun gezamenlijke groen op het noorden. Dat is niet wenselijk. De huidige woningen hebben allemaal een grote achtertuin. Het is een principe en de plataan is een extraatje. Er wordt voldoende afstand genomen tot de plataan, zodat deze blijft behouden.

Vraag: Kan ik mijn tuin blijven bereiken met een aanhanger en de poort blijven gebruiken? Irene Houtsma van het Ingenieursbureau zal dat nakijken. Bewoner zal een situatietekening toesturen. Hij merkt op dat wat hem betreft alles beter richting de Madeliefstraat kan opschuiven.

Vraag: Bij de fietsstalling is geen bomenrij ingetekend. Kan dat wel om inkijk tegen te gaan?
De architect zegt toe dat het onderzocht wordt. Irene Houtsma komt hier op terug bij de toelichting op het ontwerp openbare ruimte.

Vraag: Op de plaatjes was een trap op de kop van de gevel aan de Veldbloemstraat te zien, hoe zit dat precies?
De trap bij de opgang is in principe een nooduitgang.

Vraag: Welk type bossages komen er op de kop?
Hier wordt straks door Irene Houtsma van IB een presentatie over gegeven. Bewoner meldt dat hij ooit met een vorige wethouder heeft gesproken over seniorenwoningen op deze locatie. Het lijkt hem logischer om senioren in het centrum en jongeren aan de rand van het centrum te laten wonen. Paul merkt op dat dit thans helaas een gepasseerd station is.

Vraag: Kan er geen kleine rotonde geplaatst omdat parkeergelegenheid nu een doorgang is geworden?
Jurgen van der Ploeg licht toe dat het nu te smal is door het behouden van de bomen. Opmerking: Parkeernorm is niet realistisch. Ymere zegt dat de gehanteerde goede norm voor de toekomstige bewoners meer dan voldoende zal zijn. In 1e aanleg was de leeftijdscategorie van 18 – 23 jaar maar dat is nu losgelaten. Volgens Bram van Melis gaat parkeernorm niet om leeftijd maar om prijs in verhouding met oppervlakte woning. Bezettingsgraad zal niet hoog zijn. Vraag: Is er een kaart met de schaal? Ja die is er en wordt met het verslag meegestuurd.

Vraag: Wordt het metselwerk of een plaat met metselwerk?
We denken aan metselwerk.

Vraag: Is er rekening gehouden met de omliggende infrastructuur?
Bewoner heeft het voorstel om de Veldbloemstraat waarop het uitkomt ook eenrichting te maken en maar aan 1 kant parkeren toe te staan om een racebaan (in de Veldbloemstraat) te voorkomen. Irene Houtsma geeft aan dat er naar gekeken wordt en de suggestie aan 1 kant parkeren bespreekt ze met de verkeerskundige.

Vraag: Kan het terrein afgesloten worden om parkerende bezoekers van DIOS tegen te gaan?
Gezien de tijd verzoekt de voorzitter uw vragen over parkeren per email aan veldbloemstraat@haarlemmermeer.nl te sturen zodat daar buiten dit overleg op geantwoord kan worden.

Vraag: Is kleur e.d. al vastgelegd? Dit is de ontwerpfase dus kleur kan nog besproken worden.

Vraag: Wat wordt de bron van de warmtepomp? Het is de bedoeling is om een warmtepomp uit de grond te realiseren.

Vraag: Er is een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen in Haarlemmermeer. Is er een garantie dat toewijzing van deze woningen naar de schrijnende gevallen gaat?
Hoe hoger je op de wachtlijst van woningnet staat hoe eerder je kans hebt voor deze toewijzing. Dat geldt ook voor ouderen. Degene die het langst staat ingeschreven krijgt de woning. Wel zal de inzet zijn om de bestaande voorrangsregeling voor mensen uit Nieuw-Vennep en Haarlemmermeer zo maximaal mogelijk te benutten.

Vraag: Op de tekening zijn de zonnepanelen niet te zien. Is het mogelijk om de daken met sedum te bedekken?
Dat zou ook onder de zonnepanelen kunnen maar het is wel duurder. Voor voldoende waterberging wordt gezorgd in de openbare ruimte. Zie hiervoor de toelichting van Irene Houtsma.

Vraag: Kan het gebouw in plaats van als bunker een wat dorpser of huiselijkere uitstraling krijgen?
We zullen met de architect gaan kijken naar de uitwerking van de gevel en meer aansluiting zoeken op de omgeving. We zullen er over ca een maand mee terugkomen.

Vraag: Hoe oud zijn de bomen en voldoen ze nog aan de juiste criteria voor CO2?
Is het wellicht handig jonge bomen in te planten? In de analyse van de bomen is ook gekeken naar de levensverwachting. Er zijn een paar zieke bomen die gekapt worden. Vraag: Is het mogelijk iets van snelheidsbeperkende heuvels op te nemen om een racebaan te voorkomen? Irene zal hier straks antwoord opgeven.

Vraag: Wordt er geboord of geheid?
Er moet nog onderzoek naar de ondergrond worden gedaan. Geprobeerd wordt om schroefpalen te gebruiken en Ruben komt er de volgende keer op terug. Boren zou beter voor de omliggende woningen zijn.

Vraag: Is er qua groenvoorziening iets gepland om landje pik te voorkomen en hoe zit het met de beukenhagen?
Ook hier komt Irene Houtsma op terug.

Vraag: Waarom is er voor 3 hoog gekozen. Kun je ineens van laagbouw naar hoogbouw?
Omliggend is het nergens 3 hoog. Antwoord komt in het verslag.
(Nadere toelichting: veel woningen in de omgeving hebben 2 lagen met een kap, dus een woning met 3 lagen. De gemeente heeft vooraf bij Ymere aangegeven dat de nieuwbouw passend dient te zijn te opzichte van de bestaande bebouwing. Binnen dat kader heeft Ymere een plan opgesteld en de gemeente heeft beoordeeld dat de hoofdlijnen van dit plan voldoen aan een goede inpassing ten opzichte van de bestaande gebouwen. Concreet betekent dit een bouwhoogte van maximaal twee lagen aan de zijde van de Veldbloemstraat en van drie lagen aan de zijde van de Madeliefstraat.)

Toelichting ontwerp openbare ruimte door Irene Houtsma (Ingenieursbureau)

De uitgangspunten voor het ontwerp van de openbare ruimte zijn

  1. Behoud groen grasveld met bomen,
  2. behoud van bomen aan zijde bewoners die tegen de bestaande woningen staan,
  3. voldoende parkeerplaatsen in het plangebied.

Er is voor eenrichtingsverkeer in het project gekozen zodat er meer ruimte is voor het behouden van de groene bomen en struiken naast het perceel van Dotterbloem 5. De rijrichting is voorgesteld vanuit de Veldbloemstraat er in en bij de Dotterbloemstraat eruit. Dit ook omdat een bewoner aan de Veldbloemstraat dit gevraagd heeft, zodat de lichten niet in de woning schijnen.

De uitrit is zo gemaakt dat 2 bomen bezijden de inrit aan de Veldbloemstraat behouden kunnen blijven. De inrit is ook haaks op de Veldbloemstraat voor de veiligheid. De in- en uitrit worden verhoogd als een stoep. Er zijn voldoende parkeerplaatsen opgenomen. De parkeernorm wordt regelmatig geactualiseerd. De gemaakte opmerkingen zullen in het concept ontwerp worden verwerkt.
Bij de appartementen komen ondergrondse afvalcontainers. Er wordt nog nader bekeken wat de beste locatie is.
Straatverlichting komt aan de kant van de woonblokken.
Wij hebben gekeken of een wadi de functie van waterberging zou kunnen verzorgen bij het plan Veldbloemstraat. Dat was niet mogelijk aangezien er teveel bomen staan en veel bomen er niet tegen kunnen als ze regelmatig met de wortels in het water staan. Daarom wordt nu voor een innovatieve manier van waterberging gekozen door het gebruik van een pakket steenwol onder de bestrating. Deze steenwol fungeert als waterberging. De kolken in de straat maar ook de regenpijpen van het appartementengebouw zijn hier op aangesloten. Het water uit het steenwolpakket wordt vertraagd afgevoerd naar het riool.

Het inrichten van de zone voor overpad moet nog worden besproken met de bewoner van nr. 18. Irene Houtsma ontvangt graag suggesties voor de heestervakken en vraagt naar de ideeën aan de kant van de Veldbloemstraat. Daar is ook nog ruimte voor een nieuwe boom. Het parkeergebied achter Dotterbloemstraat 5 en naast het bouwblok van 3 lagen wil de gemeente nog iets kleiner maken door twee parkeerplaatsen ergens anders in het plan te realiseren. De gemeente is nog bezig met de optimalisatie van het ontwerp.

Vraag: Kunnen de containers bij het brengparkje komen dat nu bij DIOS staat?
Er wordt naar een goede locatie gekeken. Bewoner heeft bezwaar op de huidige plek zo dicht bij zijn woning.

Vraag: De groenstrook wordt ergens gras maar zou daar aanplant kunnen komen zodat er niet zo maar doorheen gebanjerd kan worden?
Opgemerkt wordt dat het huidige groen in combinatie met de bomen een mooie park uitstraling geeft en daardoor voor wat meer afscherming zorgt.

Afronding en vervolg

Alle suggesties en opmerkingen kan men inleveren via veldbloemstraat@haarlemmermeer.nl. Daar kunt u ook uw vragen stellen. De presentatie van de bijeenkomst kunt u opvragen via dat adres. Bellen mag ook naar Ruben van der Spek (06-11876327) of Bram van Melis (0900-1852).
De aanwezigen worden bedankt voor de flexibele houding om op deze manier te vergaderen. Graag uw reacties voor aanstaande maandag 12 oktober om 18.00 uur. Daarna volgt z.s.m. een voorstel voor een datum om volgende maand weer bijeen te komen.