Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag participatiebijeenkomst Flexwonen Oosterdreef

Op deze pagina leest u het verslag van de participatiebijeenkomst flexwoningen aan de Oosterdreef in Nieuw-Vennep van 28 september 2021.

Vergaderdatum: 28 september 2021
Aanwezig:

  • Vanuit de gemeente: Thysia Kleijwegt
  • Vanuit Ymere: Charlotte Meulenbelt, Abel Ponger en Samira Karimi
  • Vanuit participatiegroep: bekend bij gemeente  

Opening

De bijeenkomst wordt geopend door Charlotte. De agenda wordt besproken, er zijn geen aanvullende punten. Tijdens de presentatie kunnen vragen behandeld worden.

Stand van zaken

Charlotte geeft een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot het plan. Tijdens de vorige bijeenkomst (27 mei) was het vergunningentraject in voorbereiding. De huidige stand is dat de Verklaring van Geen Bezwaar (VVGB) door de overheid is afgegeven en dat de omgevingsvergunning is ingediend maar nog niet afgerond. Dit zal de komende weken gebeuren. De VVGB houdt in dat vanuit de overheid is gekeken naar de luchtveiligheid van het plan en de geluidsbelasting op de woningen.

Eind dit jaar zal er op de locatie begonnen worden met de bouw. De oplevering van de woningen is waarschijnlijk twee maanden later dan initieel gepland, in kwartaal 2 van 2022.

Afbeelding: weergave planning flexwoningen Oosterdreef

Planning flexwoningen Oosterdreef.

Bij de presentatie van het laatste plan op pagina 6 & 7 wordt uitgelegd dat er vanwege het geluidsonderzoek op de locatie een deel van de woningen van oriëntatie is gedraaid. Het aantal woningen is gelijk gebleven.

Afbeelding: grafische weergave van de woonblokken

Update woningblokken Oosterdreef

Vraag: Hoe is de route naar de calamiteitenbrug geborgd en is dit getoetst met de calamiteitendiensten? De brug wordt gebruikt door hulpdiensten tijdens de weg.
Thysia & Charlotte: De calamiteitenbrug is ingetekend in de omgevingsvergunning, waar naar de route voor calamiteiten voor zowel de woningen en de brug gekeken wordt. De weg langs de woningen zal voldoen aan de eisen die worden gesteld door de hulpdiensten. De parkeerplaatsen die op tekening van de presentatie staan zullen in de uiteindelijke versie verplaatst worden, de ruimte voor de brug blijft vrij.

Vraag: Wordt dit door vergunning bekeken, kan een vergunning worden geweigerd?
Charlotte: De weg en de toegang tot het terrein wordt bekeken met het oog op calamiteiten en moet voldoen aan alle eisen om de omgevingsvergunning te verkrijgen.

Pagina’s 8 t/m 10 geven impressies van de nieuwe woningen (zie hieronder). Pagina 11 geeft de zonnestudie van de woningen weer (zie hieronder). De woningen zijn zo veel mogelijk aan de Venneperweg gebleven om schaduwvorming op de volkstuinen te verminderen.

Afbeelding: weergave zonnestudie woningen Oosterdreef

Zonnestudie woningen Oosterdreef.

Afscheiding Volkstuinen

Ronald geeft uitleg over het voorstel van de gemeente. De waterweg wordt verlengd, en het huidige hek wordt doorgetrokken. Er is de mogelijkheid tot het maken van een waterplaats met betonnen traptreden waar de gebruikers van de volkstuinen gebruik van kunnen maken.

Ronald, kan je dit nog iets aanvullen?

Een lid van de participatiegroep kan op dit moment niet reageren op het voorstel, de audio werkt niet naar behoren. Via de telefoon belt het lid in bij het gesprek.

Vraag: Is de sloot 5 meter breed?
Antwoord Ronald: In het huidige plan is de afstand van de nieuwe damwand (naast de parkeerplaatsen) tot aan het eind van de trap 4 meter. Het hoogteverschil tussen de kadewand en het water is ca. 1.5 meter met een stijl talud.

VraagHoe liggen de woningen ten opzichte van het uitzicht? Wij kijken nu uit op de volkstuinen. Hoe hoog worden de woningen?
Charlotte laat montage uit de presentatie van 27 mei zien. De woningen zijn 2 en 3 laags, en sluiten daarbij aan op de omliggende bouwhoogtes.

Afbeelding: afscheiding volkstuinen, plattegrond

Participatie binnentuinen

Charlotte introduceert Samira aan het team en geeft aan wat het beoogde proces zal zijn. De indeling van de binnentuinen willen we graag samen met de participerende omwonenden en de nieuwe bewoners aanpakken. Dit om de nieuwe bewoners mee te nemen in het ontwerp en de uitvoering, zodat ze betrokken raken bij de aanleg en onderhoud.

Voorstel is op het moment dat de nieuwe bewoners geselecteerd zijn het gesprek over de tuinen verder op te pakken, dit zal in maart/april van 2022 zijn.
Lid: maart/april is prima, dan begint het zaaiseizoen.
Ander lid sluit zich ook aan bij de participatie van de binnentuinen. Dit lid geeft aan een aantal vragen te hebben over het project:

Vraag: Is er gekeken naar de dichtheid van het project en de nieuwe mensen die in de buurt gaan wonen, en zijn er referentieprojecten?
Thysia: In het voortraject is er een studie gedaan met de architect over de dichtheid. Dit is geen hoog stedelijk gebied, de opzet is ruim opgezet en de bouwhoogtes en volumes volgen de omliggende woningen.
Charlotte: Vanuit beheer hebben we contact met andere corporaties die meer van dit soort projecten hebben opgeleverd. Belangrijk is dat er een goed beheerconcept ligt, met extra aandacht tijdens het eerste jaar. Ymere zal hier een plan voor maken.

Vraag: Is het plan al beschikbaar?
Samira: Het plan is er nog niet, we hebben uitvraag gedaan naar een aantal bedrijven die hier ervaring mee hebben die ons kunnen helpen.

Vraag:Wie kan gebruik maken van het groen van de binnentuinen van het project, en is het mogelijk om ook het stuk groen aan de overkant van de Venneperweg te transformeren naar een beter bruikbaar terrein?
Charlotte: de binnentuinen zijn half open en openbaar, waarbij het mooi zou zijn als daar initiatieven ontstaan waar de hele buurt bij kan zijn.
Thysia: het stuk grond aan de overzijde van de Venneperweg is het oude zwembadterrein, en hoort niet bij deze opgave. Als er initiatieven of ideeën zijn, kunnen die met Paul Heuberger van de gemeente besproken worden.

Vraag: Momenteel wordt het terrein gebruikt als olifantenpad, komt dit terug en hoe zit het met de verlichting?
Charlotte laat op de kaart zien dat de route over het nieuwe terrein niet zo direct loopt als het huidige olifantenpad, maar dat het wel degelijk mogelijk is om door te steken langs de binnentuinen. Je loopt dan langs de gemeenschappelijke ruimte, niet direct langs de voordeuren van de nieuwe woningen. De verlichting zal worden aangelegd volgens bouwbesluit, zodat het een veilige en goed verlichte ruimte is.
Ronald geeft een aanvulling: De toegangsweg en parkeerplaatsen worden op het niveau van een standaard woonstraat verlichting. Volgens de huidige normen binnen de gemeente Haarlemmermeer.

Vraag:Hoe stelt Ymere de nieuwe bewoners ervan op de hoogte dat het motorcross terrein tijdens evenementen gebruikt wordt, dat er geen problemen worden ervaren als de bewoners er wonen.
Charlotte geeft aan dat er nog geen definitief verhuurplan ligt, maar dat het wel al van te voren aangegeven kan worden dat het terrein er is. Voorstel is om het plan te delen met Esther, Bram en Bauke hoe we de nieuwe bewoners op de hoogte houden van de evenementen.

Rondvraag

Een lid geeft aan dat de vergadering wat rommelig is verlopen, en wil graag in persoon afspreken om het te hebben over de calamiteitenroute en het aanleveren van materiaal naar de locatie.
Ronald vraagt welk materiaal en materieel er over de brug heen moet.
Lid: ambulances, tractoren, kranen. De brug wordt ook gebruikt om de baan op te bouwen.
Charlotte zal een voorstel doen om een bespreking in te plannen met een viertal leden en Paul Heuberger.

Vraag:Komen hier ook gezinnen te wonen? En wat is de aanrijdroute voor de bewoners. Worden de binnentuinen ingericht opgeleverd, wat is er al wel ingericht bij in gebruik name?
Charlotte: De openbare ruimte, met uitzondering van de inrichting van de binnentuinen, zullen klaar zijn bij de in gebruik name. Dat geldt ook voor de paden op het terrein. Er komen geen gezinnen te wonen in de woningen, deze worden expliciet aangeboden voor 1- en 2-persoonshuishoudens.

Vraag: Is er een mogelijkheid om dit verder te bespreken.
Charlotte: we kunnen een aparte afspraak maken.
Thysia: Paul Heuberger is het gemeentelijke aanspreekpunt voor tijdelijke woningen, dat is specifiek gericht op de ondersteuning van de verschillende tijdelijke locaties in de gemeente.

Charlotte: dank voor jullie aanwezigheid, einde van de bijeenkomst.

Indruk nieuwe woningen Oosterdreef