Fietsers in recreatiegebied Boseilanden

Haarlemmermeer zet in op groen en recreatie

15 mei 2024
Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer heeft ambitieuze plannen om de groen- en landschapsstructuur te versterken, nieuwe groengebieden te creëren en de recreatiemogelijkheden te verbeteren. Met het oog op deze doelen heeft het college van burgemeester en wethouders de uitvoeringsagenda "Groen Vooruit 2024-2028" opgesteld. Deze agenda is een uitwerking voor de komende jaren van de Visie Landschap en Recreatie 2040 en de Natuurvisie 2040.

De uitvoeringsagenda omvat onder andere de aanleg van bossen, recreatie- en parkgebieden, het verbinden van groene en natuurlijke zones en vooral ook voor het planten van extra bomen. Enkele concrete projecten zijn PARK21, en de zogenaamde quick-wins: een dorpsbos bij Abbenes, een uitloopgebied in Zwanenburg West en de uitbreiding van Groene Carré Zuid bij Hoofddorp. 

Aantrekkelijke omgeving 

Door het creëren van groene ruimtes en het verbinden van natuurgebieden, wordt er een aantrekkelijke omgeving gecreëerd waarin mensen kunnen ontspannen, recreëren en genieten van de natuur. Daarnaast dragen deze initiatieven bij aan het behoud van biodiversiteit en het versterken van het ecosysteem.  

Wethouder Mariette Sedee is enthousiast over de ontwikkelingen: "De plannen voor meer groen en recreatiemogelijkheden zijn gericht op het verbeteren van de leefomgeving en het welzijn en de gezondheid van onze inwoners en bezoekers. De bestaande natuurgebieden in Haarlemmermeer en omgeving staan onder druk en er is daar steeds meer behoefte aan, gezien het groeiend aantal inwoners. We hebben de afgelopen jaren veel tijd en aandacht besteed aan PARK21, en daar gaan we natuurlijk mee door. Maar daarnaast zijn er ook andere kleinere projecten die onze aandacht verdienen, zoals het dorpsbos Abbenes, de uitbreiding van Groene Carré Zuid en de groenzone langs Zwanenburg West. Daarmee vergroenen we in totaal ongeveer 26 hectare gemeentegrond, verspreid over onze gemeente. " 

Doorontwikkeling PARK21 en Park De Veldpost 

Het doel op de korte termijn voor PARK21 is om de basisstructuur van het park te voltooien. Dat betekent dat het mogelijk wordt voor recreanten om het gehele parkgebied aaneengesloten te doorkruizen. Momenteel wordt er gewerkt aan verschillende deelprojecten, waaronder Groot Vennepexterne-link-icoon, Flumenexterne-link-icoon, een Park-Evenemententerreinexterne-link-icoon en het IJweg-Recreatieplasgebiedexterne-link-icoon. Daarnaast worden intentie- en realisatieovereenkomsten gesloten met toekomstige initiatiefnemers en wordt er gezocht naar subsidies en donaties om het PARK21-project te financieren. 

Het westelijk deel van Park De Veldpostexterne-link-icoon bij Badhoevedorp is inmiddels opgeleverd. De aanleg van het oostelijk deel, waaronder de sportvoorzieningen, wordt aangelegd tussen 2024 en 2026. 

Fietsers in recreatiegebied Boseilanden

Fietsers in recreatiegebied Boseilanden. Foto: Danny de Casembroot.

Quick-wins 

In 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de ontwikkeling van drie groenprojecten: Zwanenburg West, een Dorpsbos bij Abbenes en de uitbreiding van Groene Carré Zuid. Dankzij provinciale subsidie is er financiering beschikbaar gesteld voor het aanplanten van bossen in deze gebieden, en de eerste ontwerpplannen zijn al opgesteld.  

  • Dorpsbos Abbenes: Dit bosgebied van ongeveer 8,3 hectare maakt deel uit van beoogde totaalgroenstructuur voor de nieuwbouwontwikkelingen in Nieuw-Vennep en Lisserbroek. Het bos draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit en klimaatadaptatie, en wordt goed bereikbaar via wandel- en fietspaden. Dit recreatiegebied op het voormalige eiland is goed toegankelijk voor de bewoners van Abbenes en ook voor inwoners van omliggende dorpen. Het recente initiatief van een inwoner van Abbenes voor woningbouwontwikkeling op sportvelden in het dorp heeft geen invloed op het doorgaan van het project dorpsbos en wordt apart nog op haalbaarheid onderzocht. 
  • Groenzone langs Zwanenburg West: Dit project omvat een groenstrook van ongeveer 4 hectare die de bebouwde kom van Zwanenburg West verbindt met weilanden en akkers. Het maakt deel uit van een groter netwerk van groengebieden en dient als verbinding tussen Amsterdam West en Spaarnwoude. Na een tijdelijke stop vanwege bezuinigingen in 2011, is er nu financiering beschikbaar vanuit onder meer een provinciale subsidieregeling. Het plan omvat onder andere bosgebieden, wandel- en fietspaden en bruggetjes. Tijdens participatiebijeenkomsten over de projecten Dorpsbos Abbenes en Zwanenburg West was er veel belangstelling en over het algemeen waren de reacties positief. Opmerkingen en verzoeken van bewoners worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de plannen. 
  • Groene Carré Zuid uitbreiding: Dit gebied van ongeveer 14 hectare, onderdeel van Spaarnwoude Park, is een belangrijke recreatieve en ecologische verbinding tussen verschillende recreatiegebieden in Haarlemmermeer en ook een uitloopgebied voor de nieuwe inwoners van Hoofddorp oost. Er worden daar meer groen en bomen geplant, een recreatief pad en enkele bruggetjes aangelegd. 

Stimuleren duurzaamheid 

Gemeente Haarlemmermeer heeft naast bovengenoemde projecten, ook andere initiatieven om groengebieden te verbeteren. Dit gebeurt veel in samenwerking met Recreatieschap Spaarnwoude Park en Staatsbosbeheer. Er worden nieuwe wandel- en fietspaden aangelegd en er wordt gewerkt aan het vergroten van biodiversiteit en duurzaamheid via groene initiatieven. Bedrijventerreinen worden vergroend en er worden groene daken en gevels aangelegd. Bovendien worden er maatregelen genomen om wateroverlast te verminderen en de klimaatbestendigheid van de gemeente te vergroten.