Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag omgevingsgesprek Nieuw-Vennep

Tijdens vijf omgevingsgesprekken in het voorjaar van 2019 hebben deelnemers in kleine groepen met een grote kaart op tafel gesproken over de toekomst van het gebied waar ze wonen. Alle plekken die tijdens het omgevingsgesprek 'Nieuw-Vennep' in Het Trefpunt op 15 april 2019 zijn besproken, staan op de kaart aangegeven. Alle opmerkingen die zijn gemaakt bij het 'rad van de leefomgeving' staan in dit verslag. Het verslag kunt u ook hieronder op de pagina lezen.

In het rad van de leefomgeving kunnen inwoners en ondernemers zien welke onderwerpen in de omgevingsvisie aan bod komen. Het is een hulpmiddel bij de omgevingsgesprekken.

Omgevingsgesprek Nieuw-Vennep

Omgevingsgesprek Nieuw-Vennep. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

U kunt het verslag ook hieronder lezen.

Bescherming van de fysieke leefomgeving

Milieukwaliteit en gezondheid

Tafel 1 - rood

 • Er zijn veel initiatieven voor onder andere ouderen waaronder Zonnebloem, Biosoepie. Echter hier komen ouderen niet snel.
 • Park21 kan fungeren als (hard)looproute en het is een mooi losloopgebied.
 • Alles is aanwezig voor georganiseerde sport.
 • Er is wel steeds meer vliegverkeer. Dat geeft niet alleen overlast, het is ook ongezond.
 • Er is geen meetpunt voor vliegtuigen bij het kasteel, voor geluid en fijnstof.
 • Het verschilt per individu of men last heeft van vliegtuigen. De trein geeft op sommige plekken meer last.
 • Zomerpark; er is veel zorg voor ouderen.
 • Gezondheid; men is positief over de ouderenbus die op donderdag rijdt om mensen uit hun isolement te halen.

Tafel 2 - blauw

 • Er is sprake van een slechte luchtkwaliteit door Schiphol. Daar hebben we weinig invloed op.
 • Er is sprake van stankoverlast door de bedrijven aan Noorderdreef, bijvoorbeeld de ijzergieterij.

Tafel 3 - groen

 • Is er beleid in het kader van gezondheid voor UMTS masten?
  Er is veel keuze voor sport.
 • Er zijn veel fietspaden. De fietspaden in Venneperhout moeten worden opgeknapt.
 • Het is goed dat Venneperhout er is. Het onderhoud is slecht, maar het is er wel mooi.

Veiligheid

Tafel 1 - rood

 • De toegankelijkheid van de bibliotheek is niet goed; het is slecht te vinden en er is een onveilige toegang.
 • Jeugdvandalisme leidt tot hogere hekken en beveiligingscamera’s. De oplossing ligt in sporten; het is een bekende groep. Je wilt dat deze groep niet gaat hangen, maar gaat sporten.
 • Voor de veiligheid in Venneperhout zijn juist meer lantaarnpalen nodig.
 • Inwoners moeten meer de fiets pakken. Als het fietspad los ligt van autoweg, zijn fietsers niet goed te zien bij rotondes. De oplossing kan zijn om een doorgaand fietspad aan te leggen.
 • In het hoofdfietspad staan bomen, waardoor er minder ruimte overblijft voor fietsen en wat ook niet veilig is.
 • Sociale veiligheid; daaronder versta ik inbraak, stenen door het raam, vernielingen aan auto’s. Dat zorgt voor een minder veilig gevoel.

Tafel 2 - blauw

 • Haal stoplichten weg en leg een rotonde aan daarvoor in de plaats.
 • Deze tekst is een weergave van wat er tijdens het omgevingsgesprek Nieuw-Vennep op 15 april 2019 te Nieuw-Vennep is gezegd. Dit document is inbreng voor de omgevingsvisie van de gemeente Haarlemmermeer.
 • Fietspaden verlichten.
 • Onderzoek het gevaar van straling van een 380kV-verbinding. Heeft dit schadelijke gevolgen voor de gezondheid?
 • De rotondes zijn verschillend ingericht. Dat leidt tot onduidelijkheid over wie wanneer voorrang heeft.
 • De IJweg is druk en onveilig.

Tafel 3 - groen

 • Er ligt veel zwerfafval in de bermen van polderwegen, rond de IJweg en rond het winkelcentrum.

Klimaat

Tafel 1 - rood

 • Bij beide bedrijveninvesteringszones (BIZ) zijn ze aan het nadenken wat ze kunnen doen met energietransitie en duurzaamheid.
 • Boeren mogen zelf geen windmolens plaatsen. Dat is heel anders dan bij andere gemeenten.
 • Windmolens verpesten het landschap en er is heel veel energie nodig om er iets uit te halen. De windmolens die er nu staan zijn prima, maar voor meer windmolens stonden ze niet geheel open.
 • Op bedrijfslocaties is men bezig met zonnepanelen in samenwerking met NMCX.
 • Het is in winkels onnodig warm door verlichting. Door meer ledverlichting toe te passen, gaat dat nu beter.
 • Er is behoefte aan een algemeen plan voor energietransitie, zodat men niet voor niets investeert. Investeren in isolatie kan sowieso.
  Voor de energietransitie kun je inzetten op besparen door te isoleren. Daarvoor is goede voorlichting belangrijk. Een ander voorbeeld is dat lantaarnpalen te fel zijn. Er bestaan ook lantaarnpalen met een bewegingssensor.
 • Ik heb over het algemeen het gevoel dat huizen goed geïsoleerd zijn.

Tafel 2 - blauw

 • Gescheiden rioolstelsel.
 • Gescheiden afvalinzameling.

Tafel 3 - groen

 • Wateroverlast Linquenda; het grondwaterpeil is te hoog. Er wordt nu drainage aangelegd. Daar knapt het wel van op.
 • Wat kunnen we als bewoners doen aan duurzaamheid, onder motto; ‘denk groot, doe het klein’.
 • Hoe betrek je andere mensen bij een initiatief?
 • Je wilt wel iets doen bijvoorbeeld in de openbare ruimte, maar het mag niet van de gemeente.
 • Er ligt te veel steen. Er bestaan ook waterdoorlatende stenen.
 • Kunnen we die bijvoorbeeld op parkeerplaatsen neerleggen?
 • Er is wateroverlast in de straten.

Tafel 4 - zwart

 • Klimaatadaptief parkeren (parkeervakken realiseren met waterdoorlaatbare bestrating).
 • Waterberging op eigen terrein.

Natuurlijke systemen en processen 

Tafel 1 - rood

 • De buffer voor zoetwater is kleiner geworden, ook door het boren in grondlagen. Ik maak me daar zorgen over bij warmtepompen.

Tafel 3 - groen

 • Nieuw-Vennep West natuur inclusief bouwen.
 • Realiseer meer nestlocaties.
 • Waterpartijen zijn aantrekkelijk.
 • Zorg ervoor dat natuurwaarden behouden blijven.

Natuur en landschap

Tafel 1 - rood

 • In het bedrijvenpark staan meer bomen dan in Getsewoud Noord.
 • Wie gaat PARK21 gebruiken? Moet er niet iets in het centrum zijn?
 • De ontwikkeling van PARK21 verandert de omgeving. Wil je dat?
 • Er is een heel mooi loopgebied bij Drie Merenweg, maar dat wordt weinig gebruikt. Dat is een mooie kans om te lopen.
 • We kunnen de relatie versterken tussen het binnen- en buitengebied bijvoorbeeld door zorgboerderijen. Het probleem is dat je in het ontwerp geen rondje om de zorgboerderij kun wandelen. Er is een brugverbinding nodig.
 • Er moet een groot plan komen voor Haarlemmermeer om stappen, lopen en wandelen te stimuleren.
 • Landbouw; het is jammer dat er steeds meer wordt gebouwd op landbouwgrond. Daardoor wordt het steeds moeilijker voor boeren.
 • Willen we dat er nog volgende generaties boer zijn? Dat wordt nu steeds moeilijker. Andere functies die boerderijen vervullen kunnen ook goed zijn.
 • Het weidse karakter van Haarlemmermeer is belangrijk.

Tafel 3 - groen

 • De Venneperhout is achteruitgegaan; het kappen van bomen voor doorkijk is slecht voor de natuur. Er worden te veel bomen omgezaagd.
 • Ten behoeve van natuur is het bermbeheer bij Lisserweg uit het bestek gehaald.
 • Bijen en andere insecten komen weer terug.
 • Duurzaamheid; er wordt snel naar de boeren gekeken voor natuurbehoud. Met Green Base wordt daaraan gewerkt (meer natuur op akkers en in sloten).

Tafel 4 - zwart

 • Positief; PARK21 is een mooi initiatief; een soort Central Park. Het is kernoverstijgend, voor heel Haarlemmermeer. Het kan heel veel verschillende functies aan.
 • Negatief; 1000 hectare is erg groot. Het vraagt veel onderhoud en trekt mogelijk te veel bezoekers. Is het nodig naast het bestaande groen? Wat brengt het ons?
 • De noordelijke randweg tussen de Noordrand van Nieuw-Vennep en PARK21 ligt in de weg.
 • Ik wil liever groen en recreatie in de kern. Kunnen we sport en PARK21 spiegelen?
 • Ik wil biodiversiteit in het dorp.
 • Het wandelbos is een aantrekkelijke plek.
  Vervullen maatschappelijke behoeften

Natuurlijke hulpbronnen 

Tafel 2 - blauw

 • Zonnepanelen zijn nodig.
 • Werk per wijk een aanpak uit voor de energietransitie.
 • Maak gebruik van warmte koude verschillen.

Tafel 3 - groen

 • Wat kunnen bewoners doen voor de energietransitie?
  Economie 

Tafel 1 - rood

 • Midden in de stad moet geen grote bedrijvigheid zitten (bijvoorbeeld Pionier). Verplaats de zware industrie meer naar de buitenkant.
 • Wonen is de grote toekomstige opgave voor de economie.

Tafel 2 - blauw

 • Denk aan ZZP’ers bij de ontwikkeling van het Bolsterrein.

Tafel 3 - groen

 • In Nieuw-Vennep zijn te veel winkelcentra en ze zijn te dicht op elkaar.
 • Winkelruimte vullen is lastig in deze tijd.
 • Eerst de centra binnenstedelijk vullen en dan naar buiten kijken.
  Qua bereikbaarheid en toegankelijkheid is er nog winst te halen bij de stoplichten langs de Hoofdweg (je staat daar te lang te wachten) en bij de parkeergarage Nieuw-Vennep centrum (deze is moeilijk toegankelijk).
 • Bedrijven moeten de ruimte krijgen om zich te ontplooien. Dat zorgt voor werkgelegenheid.
 • In Hoofddorp kan meer en gaat het sneller.
 • Aandachtspunten zijn verder nog bewegwijzering en parkeren.
 • Economisch goed lopende boerderijen zijn belangrijk.

Ruimtelijke- economische structuur 

Tafel 1 - rood

 • Het nadeel van de wegenstructuur is dat de IJweg-rotonde vastloopt als twee scholen uitgaan. Dat geldt ook voor de rotonde bij het HVC.
 • De parkeerplaats bij het station en omgeving is altijd vol. Er zijn weinig fietsenstallingen en er is een slechte verbinding voor fietsers.

Tafel 2 - blauw

 • De busbaan vormt een barrière.
 • Er is behoefte aan betere fietspaden.
 • Het kruispunt Hoofdweg/Zuiderdreef moet worden aangepast.

Tafel 3 - groen

 • Begin binnenstedelijk te bouwen, daarna pas in buitengebied.
 • De kwaliteiten van Nieuw-Vennep worden onderschat; de ligging is top en er is van alles.

Tafel 4 - zwart

 • Digitale ontsluiting (snel internet/glasvezel) van het dorp, maar zeker ook de polderwegen (nu slecht internet) is goed voor agrarische bedrijven (en het economische klimaat (voor ZZP’ers e.d.).
  Veiligheid op rotondes is een aandachtspunt.
 • Het HOV met de busbaan is top.
 • Waar laat je de fietsen?
 • De ontsluiting van een forensendorp is kwetsbaar. Het is er altijd druk.

Wonen en woonomgeving

Tafel 1 - rood

 • Er zijn geen woningen voor studenten (voorzieningen voor jongeren).
 • Mensen groeien hier op en komen wonen, maar mogen niet blijven.
 • Bouw in plaats van appartementen ook andere woontypes die grondgebonden zijn.
 • De huizen voor jongeren in de Dorpstraat verkochten niet omdat ze net iets te duur waren.
 • Er moet een betere scheiding van doelgroepen zijn in het verkeer; fietsverkeer, scooters, auto’s.
 • De Montreallaan en de sportgebieden zijn qua ruimte goed voor jongeren.

Tafel 2 - blauw

 • Het handhaven van twee centra leidt tot leegstand.
 • Er is behoefte aan meer horeca.
 • De bereikbaarheid kan beter.
 • Parkeren rond winkelcentrum de Symfonie is lastig.
 • Ideeën over de invulling van het Bolsterrein zijn wonen en ruimte voor ZZP’ers.
 • Er zijn starterswoningen nodig.

Tafel 3 - groen

 • Er zijn sociale huurwoningen nodig.
 • Er worden sociale huurwoningen verkocht.
 • Het meldpunt voor kapotte verlichting, et cetera werkt prima.
 • Lucas Bolsterrein; wat gaat hier gebeuren? Ideeën; tiny houses, jongerenhuisvesting, broedplaatsen?
 • Er moet iets gebeuren met de lege plekken, bijvoorbeeld een jongerenflat naast de ijsbaan.

Tafel 4 - zwart

 • Sport-tennisvoorzieningen zijn mooi, maar het parkeren levert overlast op.
 • Wat zijn de effecten van vergrijzing op sport (beschikbare vrijwilligers en planning van het gebruik van sportvelden)?
 • In Getsewoud zijn de voorzieningen veilig op loopafstand, wat fijn!
  Waar faciliteren we huisvesting voor senioren?
 • Bouwen we voor studenten van buiten Haarlemmermeer?
 • Kijk naar het Stadhuisplein in Rotterdam als voorbeeld voor huisvesting voor studenten.
 • Hoe ga je om met hangjongeren? Kijk naar voorzieningen (ruimte bieden) en ook opvoeding.
 • Ga bij bouwen eerst de gaten in het oude dorp vullen en houdt de polder open.
 • Het Bolsterrein is geschikt voor woningbouw voor senioren. Het transportmuseum kan naar de rand van PARK21
 • Geluidsbelasting Schiphol; kunnen we bouwen binnen de geluidscontouren? Bijvoorbeeld voor jongeren bij het station.
 • Realiseer tiny houses voor studenten.
 • Pak de leegstand aan; het is de vraag of de leegstand erg is, maar het is ook zonde als de ruimte onbenut blijft.
 • De ontwikkeling van Nieuw-Vennep West is niet voor het dorp.
 • Organiseer de ontsluiting niet op de bestaande wegen. Reserveer een vast percentage voor Vennepers. Positief aan de ontwikkeling is dat er meer koopkracht komt voor het centrum. Wat wenselijk is qua programmering (soort bebouwing) is.

Welzijn

Tafel 1 - rood

 • Verbeter de zichtbaarheid en bereikbaarheid van het winkelcentrum. Dit kan door bijvoorbeeld duidelijke borden te plaatsen waar het winkelcentrum is. Op dit moment rijden mensen het voorbij, omdat het niet goed vindbaar is.
 • We moeten iets doen voor jongeren; bijvoorbeeld door voorzieningen te concentreren op een centrale plek, een horecaplein.
 • Er is niet één plek hier waar mensen samen komen, vooral jongeren.
 • Het openbaar vervoer zorgt ervoor dat men (met name jongeren) makkelijk weg kan, naar Amsterdam bijvoorbeeld.
 • Als er wat georganiseerd wordt is het vol hier, maar er gebeurt weinig.

Tafel 2 - blauw

 • Zomermarkten zijn een suggestie om het centrum interessanter te maken. Met placemaking kun je kijken of we meer kunnen creëren in het centrum.

Tafel 3 - groen

 • Op een straat in het Zomerpark, nabij het woonzorgcentrum, wordt niet gestrooid bij gladheid (Remmersteinpark).
 • Jongeren komen niet in de Stip. Voorzieningen moeten voor hen geconcentreerd worden.
 • Voor ouderen zijn er wel een paar ontmoetingsgroepen. Betrek ook de wijk bij de ontmoetingen. Maak meer locaties. Laat hen weten waar ze terecht kunnen. De plekken zijn nu onbekend voor hen. Ouderen kun je daar samen laten komen met andere leeftijden voor een laagdrempelige ontmoeting. Mijn wens is een plek in het park en bij Jeugdland voor koffiedrinken. En leg er een goed wandelpad naartoe aan.
 • Plaats ouderenwoningen bij elkaar met faciliteiten.
 • Het Lucas Bolsterrein is geschikt voor een gezondheidscentrum.
 • Er zijn best veel feesten in Nieuw-Vennep; maak dorpsevenementen aantrekkelijk voor jeugd.