Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag omgevingsgesprek Haarlemmermeer-West

Tijdens vijf omgevingsgesprekken in het voorjaar van 2019 hebben deelnemers in kleine groepen met een grote kaart op tafel gesproken over de toekomst van het gebied waar ze wonen. Alle plekken die tijdens het omgevingsgesprek 'Haarlemmermeer-West' in het dorpshuis Cruquius op 9 mei 2019 zijn besproken, staan op de kaart aangegeven. Alle opmerkingen die zijn gemaakt bij het 'rad van de leefomgeving' staan in dit verslag. Het verslag kunt u ook hieronder op de pagina lezen.

In het rad van de leefomgeving kunnen inwoners en ondernemers zien welke onderwerpen in de omgevingsvisie aan bod komen. Het is een hulpmiddel bij de omgevingsgesprekken.

Omgevingsgesprek Haarlemmermeer-West.

Omgevingsgesprek Haarlemmermeer-West. Foto: gemeente Haarlemmermeer

U kunt het verslag ook hieronder lezen. 

Bescherming van de fysieke leefomgeving 

Milieukwaliteit en gezondheid

Tafel 1 - rood

 • Grondgeluid Schiphol; valt mee qua overlast.
 • Luchtkwaliteit wel punt van zorg, wordt nu onderzocht.
 • Geluidsoverlast door N201 vanaf Heemstede, neemt toe bij meer woningen.
 • Bij evenementen en bij expo geluidsoverlast; goed regelen in vergunning (hoe vaak, tot hoe laat).
 • Kan de 380 kV hoogspanningsleiding alsnog ondergronds?

Veiligheid 

Tafel 1 - rood 

 • Ontbrekende fietsroutes.
 • De Spieringweg is levensgevaarlijk.
 • Onveilige gebieden/parkeerplaatsen (Driemerenweg, parkeerplaatsen Groene Weelde). Dealen, et cetera.
 • Onveilige gebieden herbestemmen of anders inrichten bijvoorbeeld hagen of waterberging bij oostelijk parkeerplaats Expo.
 • Bedrijventerrein Cruquius verschillend ervaren; bewoner voelt zich sociaal onveilig in de avond, ondernemer geeft aan dat er beveiligingspatrouilles rijden.

Tafel 2 - blauw

 • Veiligheid van de wegen, fietspaden versus voldoende wegcapaciteit.
 • Bereikbaarheid van voorzieningen met de fiets, ontbrekende fietspaden, netwerk op orde brengen.

Tafel 3 - groen

 • Hanepoel gaat achteruit, levensgevaarlijk door vrachtverkeer van het bedrijventerrein aan Hanepoel.
 • Op bedrijventerrein aan de Hanepoel gebeuren malafide criminele dingen, gemeente handhaaft niet. De gemeente stuurt alleen een stagiair met een enquête.
 • Woningbouwinitiatieven niet toelaten, kan niet qua verkeersveiligheid.
 • Wens Duinpolderweg (DPW) inpassen door aquaduct onder ringvaart, en vervolgens verdiept aanleggen en onder Spieringweg door. Zie voorbeelden als de Waterwolftunnel onder N201, of de Rijnlandroute tussen A44 en A4 die nu gerealiseerd wordt.
 • Met betrekking tot de toekomstige rondweg om Zwaanshoek naar Bennebroek (DPW); angst dat vrachtwagens door het dorp en over de dijk gaan rijden nu de DPW route noordelijker gepland is dan de door het dorp gewenste aansluiting ter hoogte van Van der Wiel in Bennebroek.

Tafel 4 - zwart

 • Gemeente maakt een 30km-zone van de weg om het veiliger te maken, maar dan wordt het niet gehandhaafd en wordt het daardoor niet veiliger.
 • Gemeente legt drempels aan om de weg veiliger te maken (IJweg), maar daardoor is er geen rijcomfort meer. Kunnen de drempels niet weg en kun je niet op een andere manier die veiligheid waarborgen (bijvoorbeeld trajectcontrole)?
 • Er is een leuke alternatieve creatieve groene fietsstrook onder 380 kV, maar wordt niet verlicht en is daardoor niet veilig.
 • Bennebroekerweg, Hanepoel en Spieringweg worden als onveilig ervaren, met name voor de fiets. Kinderen kunnen niet meer zelfstandig op de fiets naar vriendjes en vriendinnetjes. Ook de Bennebroekerweg door Zwaanshoek wordt ondanks de herinrichting niet als veiliger ervaren. Er wordt te hard gereden en er zitten bochten in de weg, waar je ’s avonds gewoon vol doorheen kunt rijden.  
 • Hanepoel wordt onveilig bevonden, omdat bedrijven laden en lossen op de weg en dit is vooral gevaarlijk voor fietsers.

Klimaat

Tafel 1 - rood

 • Verstening en daardoor wateroverlast.
 • Open polder en bollenvelden zijn ook waterberging.

Tafel 2 - blauw

 • Herplant groen.
 • Compenseren, gefaseerde aanplant.
 • Oude bomen behouden.

Tafel 3 - groen

 • Zwaanshoek; ze (gemeente?) willen Zwaanshoek vernatten om waterwoningen aan te leggen
 • Lisserbroek; klimaatadaptief ontwikkelen; meer water maken.

Natuurlijke systemen en processen 

Tafel 1 - rood

 • Geen woningen op plekken waar kwel is. Geeft verzakkingen bij tuinen (plek van zorg is Wickevoort ten noorden van Sein-terrein).

Natuur en landschap 

Tafel 1 - rood

 • Rol van gemeente bij erfgoed; niet te snel vercommercialiseren, niet alleen als kostenpost beschouwen.
 • Polderwegen, verkaveling, boeren erven; unieke historie.
 • Groen- en recreatievoorzieningen worden goed gebruikt. Ecologische structuur is hier onderdeel van.
 • Goede mix van natuur en bouwen.
 • Hoe zijn de dorpse kwaliteiten te behouden.
 • Verstening open landschap.
 • Woningbouw versus cultureel erfgoed; bestemming/kaders aan de voorkant (visie).
 • Het plan van de woontorens (‘Botta’) heeft nadelig uitgepakt voor het Cruquiusgemaal.
 • De mogelijkheden voor uitbreiding van het museum/museumactiviteiten (evenementen, ‘stoomdagen’) wordt beperkt door de woningbouwontwikkelingen.
 • Ontwikkelen polders voor kleinschalige recreatie; denk aan een haven, camping of tiny (recreatie)houses.
 • Maak paden om het landschap toegankelijker te maken voor recreatie.
 • Van de plek bij het fort Cruquius is meer te maken.

Tafel 2 - blauw

 • Behoud polderkarakteristiek, veiligheid niet boven alles.
 • Behoud van groen, omwille van karakteristiek, herkenbaarheid, uitstraling, milieu en gezondheid.

Tafel 3 - groen

 • Park Zwaanshoek is erg mooi aangelegd.
 • De Duinpolderweg doorkruist het natuurgebied.
 • De ‘groene corridor’ van het park Zwaanshoek/Boseilanden naar Hoofddorp handhaven.
 • In Lisserbroek; de natuur als verbindend element gebruiken tussen de woonwijken.

Tafel 4 - zwart

 • Het groen dat we nu hebben, moet behouden blijven.
 • Te veel mensen doen aan ‘nut-denken’ en denken niet aan de kwaliteit van groen, natuur, biodiversiteit. Dat zal anders moeten. Wij hebben de wereld een beetje uitgehold en de millennials weten niet eens meer wat er vroeger allemaal aan groen mogelijk was. Het ontbreekt aan kennis. Denk aan ecomodernisme; we moeten jongeren kennis bijbrengen en verleiden zich in te zetten.
 • Er wordt meer gebouwd en waarschijnlijk ontstaan er straks allemaal dubbeldorpen. Het is belangrijk om de ruimte hiertussen open en groen te houden. Doorzichten zijn een kwaliteit, dat moet behouden blijven. Ook wordt er straks meer vergunningsvrij, maar hoe voorkomen we dan dat hier ‘Belgische’ toestanden ontstaan?

Vervullen maatschappelijke behoeften

Natuurlijke hulpbronnen

Tafel 1 - rood

 • GPR-norm halen bij nieuwbouw is qua kosten nauwelijks meer haalbaar.
 • Let ook op esthetiek van maatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen).
 • Bij energietransitie letten op betaalbaarheid, capaciteit, waar de stroom vandaan komt, benutten nieuwe technieken en opslaan van energie.
 • Grootste aspect zijn de kosten bij energiezuinig maken bestaande woningen. Kan ook voordelen hebben.
 • Bepaalde gebieden natuurlijk/zelfvoorzienend met/in natuur.

Tafel 3 - groen

 • Lisserbroek; gesloten (grond)systeem en sluiten ketens; planten op kweken in bestaande gebied t.b.v. nieuwbouw te zijner tijd in Noord en Binnen Turfspoor.

Tafel 4 - zwart

 • Het gesprek over de energietransitie wordt niet altijd goed gevoerd. Er was een initiatief vanuit inwoners/ondernemers om windmolens te plaatsen, maar dat kon niet doorgaan. Nu is er een 380KV aangelegd wat een geschikte locatie zou zijn geweest voor windmolens.
 • De een is meer met de energietransitie bezig dan de ander. Sommigen hebben LEDverlichting en schaffen zonnepanelen aan. Anderen kijken de kat uit de boom of hebben de bel horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Weer anderen denken aan andere manieren van energie opwekken, zoals kerncentrales.

Economie 

Tafel 1 - rood

 • Te veel van de ontwikkeling van woningbouw wordt overgelaten aan projectontwikkelaars. Veel grond is al in handen van projectontwikkelaars.
 • Haarlemmermeer wordt nu als onderdeel van Groot-Amsterdam gepromoot (o.a. bij PARK21, woningbouw), waarom zou je niet meer jezelf promoten?

Tafel 3 - groen

 • Zwaanshoek; meer informele werklocaties, vooraf bepalen wat passend is bij dorp; bijvoorbeeld kantoor aan huis, bedrijvigheid in agrarische sector of aanpalend daaraan.
 • Belangrijk om in dorp te kunnen werken zodat je met fiets naar werk kunt.
 • Lisserbroek; werken in dorp is van belang, anders wordt het een slaapdorp.

Tafel 4 - zwart

 • We gaan om bedrijven in Lisserbroek heen bouwen, maar het is de vraag of dit wel verantwoord is. Daardoor is er slechts een klein beetje groei van de bedrijven mogelijk. Verder zullen omwonenden hinder ervaren, zoals verkeersdrukte en eventueel hinder van bedrijven zelf. Een onwenselijke situatie voor zowel ondernemer als inwoner. Misschien is het een betere oplossing als de bedrijven worden uitgeplaatst. Dus ‘de visie’ lijkt vooral gericht op wonen, maar maak hem ook gericht op werken.
 • Is er straks nog wel ruimte voor agrarische ondernemers in de polder? We verbouwen het meeste al buiten de polder, maar de handel zit hier en daarom willen deze ondernemers hier blijven zitten. Echter voor een deel van de verbouwing in de polder moet ook ruimte blijven. Daarom is het belangrijk dat de gemeente een keuze maakt wat ze waar willen.

Ruimtelijk-economische structuur 

Tafel 1 - rood

 • Aantakking Wickevoort/Cruquius; alternatieven onderzoeken.
 • Verkeer loopt vast bij Cruquius, zeker met Pinksteren of Pasen. Met Bauhaus zal dat verergeren.
 • Iedereen wil wel de voordelen, maar liever niet de lasten. Bij Schiphol, maar ook bij infrastructuur of regionale voorzieningen.
 • IJweg is een sluiproute naar Hoofddorp.
 • Spieringweg gebruik je vanuit Vijfhuizen als je naar Heemstede wilt.
 • Kruising Spieringweg en Kruisweg is knelpunt voor verkeer.
 • Polderlinten in stand houden en mooier maken.

Tafel 2 - blauw

 • Ontsluitingsstructuur verbeteren zonder het dorp in tweeën te snijden.

Tafel 3 - groen

 • Lisserbroek; wil meer openbaar vervoer.
 • Lisserbroek; verkeersruit maken om Lisserbroek heen, is nodig voor afwenteling van verkeer ook vanuit Lisse.
 • Lisserbroek; N207 verdubbelen: brug als de weg tot N205.
 • Lisserbroek; rekening houden met verkeersafwikkeling van bedrijvigheid: zwaar verkeer van De Ree
 • Zwaanshoek; m.b.t. de toekomstige kruising Duinpolderweg/Spieringweg; angst dat het polderkarakter van de Spieringweg verdwijnt. De wens is dat DPW over de Spieringweg gaat met een brug of onder de Spieringweg doorgaat met een tunnel.
 • Zwaanshoek; ook meer OV, kan bus doorgetrokken worden vanaf de Deltaweg.
 • Zwaanshoek; leg nu al de relatie DPW - woningbouw Cruquius. Daar is straks ook weer infrastructuur voor nodig.

Tafel 4 - zwart

 • De polder moet niet dichtslibben. Met name tijdens de spits is er enorme verkeersdrukte. Ook neemt de verkeersdrukte toe en daar zal wel een oplossing voor gezocht moeten worden. Bij verkeersdrukte bij bruggen, kom je er moeilijk langs met de fiets. Ga bij nieuwe ontwikkelingen eerst bewegen en dan pas bouwen.
 • Bij de aanleg van de randweg Zwaanshoek, komt er een knip op de dijk en moet er worden omgereden. Dit is erg vervelend.
 • Duinpolderweg is niet de beste oplossing, want hij doorsnijdt Zwaanshoek.
 • Er is nog genoeg ruimte voor verbetering van fietspaden, zoals minder hobbels, bredere fietspaden en meer snelfietsroutes.
 • Het openbaar vervoer over de Ringvaart heen is niet optimaal.

Wonen en woonomgeving 

Tafel 1 - rood

 • Er is sprake van woningnood.
 • Realiseer woningen voor jongeren.
 • Woningen voor ouderen zodat doorstroming op de woningmarkt ontstaat.
 • Ligging van de dorpen (met name Vijfhuizen) en de ontsluiting naar Haarlem/A4 et cetera maakt aantrekkelijke plek om te wonen.
 • Wat gaat er gebouwd worden rond Cruquius? Welke identiteit en welke ontsluiting hoort daarbij?
 • De woningbouw van Stellinghof was een verrijking voor Vijfhuizen; bloei scholen, sport, winkels.
 • Cruquius is geen idyllisch dijkdorp.

Tafel 2 - blauw

 • Passend aanbod woon-zorg en combinatie oud-jong.
 • Differentiatie, woonaanbod, andere doelgroepen aanspreken dan standaard gezinswoning.
 • Kleinschalige woonprojecten, gemengde doelgroep en functie.
 • Woning ouderen van 1,5 ton, woningaanbod aan laten sluiten bij bevolkingsopbouw.

Tafel 3 - groen

 • Zwaanshoek; betaalbare jongerenwoningen nodig, type maakt niet zo veel uit, betaalbaar!
 • Maar tegelijkertijd wel dorpse karakter behouden; landelijk en omringt door groen.
 • Zwaanshoek; weinig relatie meer met Bennebroek, was vroeger wel (kerk, voorzieningen), nu meer gericht op Hoofddorp.
 • Lisserbroek; geen woningen voor ouderen en jongeren nu, nieuwbouw biedt daarvoor kansen. Uitdaging is één dorp met een centrum dorps klimaat.

Tafel 4 - zwart

 • Het besef is er dat er gebouwd moet worden en dat als dit voor Nederland geldt, dan ook zeker voor de Haarlemmermeer.
 • Denk na voor wie je moet gaan bouwen en als je dit wil zijn de ontwikkelaars dan bereid om dit te gaan bouwen. In het nieuws kwam voorbij dat 60% van de eengezinswoningen slechts bewoond wordt door één persoon, omdat ze nergens anders heen kunnen. Bouw woningen voor deze groep mensen.

Welzijn

Tafel 1 - rood

 • Scholen, winkels, feestweek en verenigingen en verhuizingen van oude naar nieuwe deel - en vice versa- hebben gezorgd dat er verbinding en samenhang is ontstaan na de nieuwbouw van Vijfhuizen. Het duurt wel even.
 • Er is veel ontmoetingsruimte in het groen (Groene Weelde, Haarlemmermeerse Bos). Park 21 moet niet teveel nadruk krijgen.
 • Als je er voor open staat kun je overal mensen ontmoeten, ook in je eigen tuin.
 • Zorg voor laagdrempelige plekken en voorzieningen (o.a. buurthuizen).
 • Zet veel meer bankjes, BBQ- en picknickplekken neer in buitenruimte en recreatiegebieden. Dit zorgt voor ontmoeten in het groen.

Tafel 2 - blauw

 • Dubbeldorp, voorzieningen buiten Haarlemmermeer.
 • Behoud van voorzieningen voor ouderen in kleine kern.

Tafel 3 - groen

 • Zwaanshoek; vergrijzing.
 • Lisserbroek; dubbeldorp benutten voor voorzieningen, één centrum worden met Lisse.
 • Lisserbroek; hoe functioneert het dorp in de tussenfase van de bouw Turfspoor, Noord en centrumgebied als nog niet alles af is?
 • Lisserbroek; maak een veilige route naar centrum en verbinding tussen wijken door een groen – blauwe ruggengraat.

Tafel 4 - zwart

 • Zorg voor (nieuwe) wijken die echt worden omarmd door mensen en houd daarbij ook rekening met zichtlijnen. Een gebied maak je echt van mensen, door mensen samen een wijk te laten onderhouden en dingen te laten organiseren.