Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag omgevingsgesprek Haarlemmermeer-Noord

Tijdens vijf omgevingsgesprekken in het voorjaar van 2019 hebben deelnemers in kleine groepen met een grote kaart op tafel gesproken over de toekomst van het gebied waar ze wonen. Alle plekken die tijdens het omgevingsgesprek 'Haarlemmermeer-Noord' in De Zoete Inval op 27 mei 2019 zijn besproken, staan op de kaart aangegeven. Alle opmerkingen die zijn gemaakt bij het 'rad van de leefomgeving' staan in dit verslag. Het verslag kunt u ook hieronder op de pagina lezen.

In het rad van de leefomgeving kunnen inwoners en ondernemers zien welke onderwerpen in de omgevingsvisie aan bod komen. Het is een hulpmiddel bij de omgevingsgesprekken.

Omgevingsgesprek Haarlemmermeer-Noord.

Omgevingsgesprek Haarlemmermeer-Noord. Foto: Kees van der Veer.

U kunt het verslag ook hieronder lezen.

Bescherming van de fysieke leefomgeving 

Milieukwaliteit en gezondheid 

Tafel 1 - rood

 • Niet teveel stapelen van belasting; en Schiphol, en hangjongeren en reclassering.
 • PFOS-depot bij Schiphol is zorg.
 • Proefdraaien en grondgeluid hebben veel mensen last van in Badhoevedorp, zelf geen last (hangt van plek in dorp af).
 • Nachtvluchten zorgen voor overlast (met name vracht en in vroege ochtend); slaapproblemen daardoor (mijn man denkt soms aan verhuizen vanuit Zwanenburg).
 • Zwerfafval is storend in de leefomgeving.
 • Sterk milieubelastende plekken in de omgeving; geluid/vervuiling weg, spoor, vliegtuigen, 380 kV op 100 meter afstand (angst voor leukemie bij kinderen), maar toch positief over (economisch belang van) Schiphol.
 • Biomassacentrale bij De Liede; angst voor toename fijnstof.

Tafel 2 - blauw

 • Biomassacentrale. Is dat nou echt duurzaam? Angst voor veel overlast als fijnstof en stank. Werden er ook opeens mee geconfronteerd. Wisten niet dat het speelde.
 • Groene Schip; bestaat uit allemaal vliegas. De onderlagen beginnen te schuiven. Wat kun je daar nog mee? Een BMX terrein van maken? Is horeca mogelijk?

Tafel 4 - zwart

 • In Badhoevedorp heb je last van grondgeluid. Dit leidt m.n. tot slaapklachten. Grondgeluid wordt niet genormeerd en is niet opgenomen in de geluidszones. Zijn er innovatieve/groene maatregelen mogelijk om grondgeluid te verminderen?
 • Er is veel last van fijnstof. Dit is een complex probleem; Bewijs maar eens waar de fijnstof vandaan komt (auto’s, havens, Schiphol). Bij mijn tuinbouwbedrijf durf ik geen eens monsters te nemen.

Veiligheid 

Tafel 1 - rood

 • Meer blauw op straat (‘er zijn twee wijkagenten in Zwanenburg’).
 • Doorgaande fietspaden in verband met veiligheid en scheiding van het verkeer.
 • Onderhoud van de trottoirs.
 • Woningen beschikbaar gesteld voor ex-gedetineerden geeft onrust en onveiligheidsgevoelens.
 • Hangjongeren zijn er in Zwanenburg bij de Rabobank, bij Albert Heijn en in het park (maar daar geven ze minder overlast), in Badhoevedorp bij het pleintje bij de bibliotheek.

Tafel 2 - blauw

 • Bereikbaarheid Spaarndam; afsluiting van de Spaarndammerdijk vanwege veiligheid. Wel nog te gebruiken als fietsroute?

Tafel 3 - groen

 • Onveiligheid voor fietsers in 30 km zones. Fietsers worden van de weg gedrukt. Het is ook in 30 km zones mogelijk om vrij liggende fietspaden te maken.
 • Overgangen in kwaliteit fietspaden tussen Amsterdam en Haarlemmermeer. Aansluiting moet beter.
 • De fietsersbond merkt op dat de route door Spaarndam de route is richting IJmuiden. Bij De Liede zou een nieuwe fietsbrug de aansluiting moeten worden naar Hoofddorp.

Tafel 4 – zwart

 • Denk bij de woningbouw in Badhoevedorp aan de veiligheid in relatie tot Schiphol. Deze locatie ligt maar op 900 meter van Schiphol. Wat gebeurt er als het vliegtuig een doorstart moet maken?

Klimaat 

Tafel 1 - rood

 • Energieneutraal ‘nul op de meter’; de Vereniging van Eigenaren moet het kunnen betalen, hulp bij proces.
 • Bedrijven dwingen tot bijvoorbeeld zonnepanelen, bijvoorbeeld op datacentrum.
 • Meer waterberging in Badhoevedorp.

Tafel 2 - blauw

 • Energietransitie; zien meeste heil in collectieve oplossingen i.p.v. individueel stadsverwarming/warmtenet.
 • Maar, zien eigenlijk nog geen echt goede totaaloplossingen. Zonnepanelen wel goed.

Tafel 3 - groen

 • Duurzaamheid bevorderen door zonnepanelen op grootschalige bedrijfsdaken te plaatsen. Ook zonneweiden zijn nodig. Wel landschappelijk aanvaardbaar ontwerpen.

Tafel 4 - zwart

 • Wilhelminalaan stond vroeger snel blank, maar dit is aangepakt. Ook als je nu een melding maakt wordt dit snel verholpen. Er komen meer projecten om dit grootschalig aan te pakken.

Natuurlijke systemen en processen 

Tafel 1 - rood

 • Grotere peilvakken is minder differentiatie per gebied. Het gevolg was wateroverlast op akkers.
 • Te weinig communicatie over waterpeilbeheersing in veengebied Haarlemmerliede. Er is dynamisch peilbeheer nodig. In de winter laag peil (geeft extra bodemdaling), gebeld met Rijnland ‘zet peil omhoog’ vervolgens ambtelijke reactie en geen actie.
 • Waterpeil is ook van belang voor biodiversiteit.

Tafel 2 – blauw

 • Bodemdaling is een probleem in het hele gebied. Ook in Halfweg. Heeft te maken met de waterhuishouding. Lastig te regelen.

Natuur en landschap 

Tafel 1 - rood

 • Schiphol heeft ook opgave in biodiversiteit (nu weinig divers lang gras).
 • Bestaand en nieuw groen moeten verbonden worden in Badhoevedorp.
 • Groen moet dichtbij en verder weg zijn; Park Zwanenburg, Haarlemmermeerse bos en Spaarnwoude fiets, Amsterdamse bos met auto (of ander patroon afhankelijk van woonplek).
 • Biodiversiteit aanleggen en onderhouden, dit gaat niet vanzelf.
 • Onderhoud groen; aangeharkt of beestjes? (discussie tussen kort of lang).
 • Realiseer op oude A9 tracé nieuw groen.
 • Kwalitatief groen en leuker groen in openbaar groen en ook in tuinen op balkons (verticaal tuinieren).
 • Groen versus agrarisch groen.
 • Rivierkreeften tasten de biodiversiteit aan en verslechteren de waterkwaliteit ‘ganzen van het water’.

Tafel 2 – blauw

 • Landschap in Haarlemmerliede/Spaarnwoude vooral behouden en beschermen. Openheid is aantrekkelijk. Is een groene buffer tegen verstedelijking.
 • Heeft ook recreatieve functie. Goed als toeristen bekend worden met de omgeving en er gebruik van maken. Park Spaarnwoude wordt goed gebruikt door Amsterdamse recreanten.
 • Agrariërs vormen het landschap, dit moeten we behouden. Maar, trekken het vaak zelf niet. Moet je als gemeente dan subsidiëren of op een andere manier stimuleren dat ze blijven?
 • Vraag naar woningen versus landschap behouden. Dit is een dilemma. Plak woningen vooral aan bestaande bebouwing. Maar, pak de ontsluiting dan eerst aan.

Tafel 3 - groen

 • In Spaarndam wordt vooral naar voren gebracht dat de intensieve recreatie de woonomgeving erg belast.
 • De oude veenpolders moeten groen en open worden gelaten.

Tafel 4 - zwart

 • Ik maak me zorgen over het groen dat er niet is in Badhoevedorp.
 • Denk bij de aanleg van nieuwe parken (PARK21) en bij bestaande parken (Park Zwanenburger) na over hoe dit onderhouden gaat worden. Nu zijn veel paden erg slecht. Dan horen wij vanuit de gemeente dat ze wel groen willen hebben, maar dat er geen geld is voor onderhoud.
 • Waarom wordt het onderhoud van parken niet gedaan door stichting groen?
 • Vroeger was dit een agrarische gemeente, maar nu bestaat de gemeente uit Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Schiphol. Wat blijft er nu voor agrarisch gebied over?
 • De groene verbindingen/wandelroutes (die in de maak zijn) doorbreken de opgesloten stadswand van Badhoevedorp.
 • Gemeente Amsterdam maakt plannen voor gebieden aan de overkant van de Ringvaart (bijvoorbeeld Omgevingsvisie Groot Amsterdamse Bos) zonder de bewoners uit Nieuwe Meer te betrekken. Het zou een kans zijn als Amsterdam bij het opstellen van hun plannen ook mensen in het achterland (Badhoevedorp) betrekt.

Vervullen maatschappelijke behoeften

Natuurlijke hulpbronnen

Tafel 1 – rood

 • Zonneweides in plaats van agrarisch bedrijf; niet doen.
 • Zonnepanelen op daken agrarische bedrijven.
 • Zonnepark bij Zwanenburg is geen gezicht bovendien nodig voor voedselproductie.
 • Angst voor brand; bij slechte installatie zonnepanelen.
 • Zonnepanelen terugverdientijd wordt beter en korter.
 • NMCX is onbekend voor hulp aan VVE’s met onvoldoende kennis.
 • Bodemkwaliteit (en bodemleven) is heel verschillend per agrariër, daar zit ook een generatieverschil in; vader hecht minder belang aan, terwijl zij zelf wel voor bodem zorgt ‘daar moet je het mee verdienen’.

Tafel 2 - blauw

 • Wordt studie gedaan door studenten naar volleggen van dak van Albert Heijn in Spaarndam met zonnepanelen. Goede ontwikkeling.
 • Onduidelijkheid over hoe de warmte van datacenter (DC) en biomassacentrale (BC) gebruikt gaat worden. Wordt warmte uit DC gebruikt voor de BC? Of wordt het gebruikt voor woningen? Als het goed draait, kan de warmte dan naar Zwanenburg?
 • Taluds van rijkswegen kunnen prima gebruikt worden voor zonnepanelen.
 • Zonneakkers bij Zwanenburg; granen staan ook hoog, dus als de zonnepanelen goed zijn ingepast zie je ze niet of kijk je er overheen. Je kunt ze prima camoufleren.
 • Onbegrijpelijk dat er geen zonnepanelen liggen op de nieuwe woningen aan de Mientekade in Halfweg. Zelf wel bezig met duurzaamheid; vooral consuminderen.

Tafel 4 – zwart

 • In Badhoevedorp en Zwanenburg zijn veel huizen vooroorlogs. Dit betekent dat deze ook slecht geïsoleerd zijn. Er zal dus van alles moeten gebeuren om deze energiezuinig te maken.
 • Doordat de huizen oud en vooroorlogs zijn, zullen de kosten voor het energiezuinig maken hoog oplopen. Wel worden er zowel goede als minder goede verhalen gehoord.
 • Zelf hebben wij zonnepanelen op het nieuwe gedeelte van het huis geplaatst. Op het oude gedeelte van het huis, durfden wij het niet aan vanwege de bouwconstructie.
 • Buslijn 300 wordt geëlektrificeerd, maar vanwege de accuduur wordt er minder ver en met kleinere bussen gereden. Dit is een slechte zaak, omdat je dan veel moet overstappen.

Economie

Tafel 1 - rood

 • Schiphol is de economische motor voor de hele Randstad.
 • De minister is bezig met kringlooplandbouw.
 • Schiphol verplaatsen naar zee wordt gezien als te duur en een utopie.
 • Wat als Sugar City niet loopt; dan angst voor leegstand.

Tafel 2 - blauw

 • Agrariërs kunnen eigen broek niet goed ophouden?
 • Haven van Amsterdam. Uitbreiding mag echt niet. Willen Amsterdam buiten de deur houden. Kunnen we het tegenhouden door een begraafplaats aan te leggen naast Groene Schip?

Tafel 3 - groen

 • Wat gebeurt er met Schiphol? Veel groter groeien betekent enorme invloed op de omgeving, dus leefomgeving, maar ook op andere economie zoals recreatie en toerisme.
 • Ontsluiting van Inlaagpolder en Vereenigde Binnenpolder verbeteren. In Spaarndam en Penningsveer wordt de verkeersbelasting te groot door verkeer, maar in het bijzonder vrachtverkeer.
 • In Halfweg bij het bedrijfsterrein is de overlast van de vele busjes voor het post distributiecentrum erg groot. Er wordt ook veel te hard gereden. Bij de ontwikkeling van Polanenpark was naar de bewoners belooft dat er geen logistiek zou komen (veel verkeersbewegingen). Snelle grondverkoop door SADC lijkt meer leidend te zijn dan een goede ruimtelijke ordening (beloften na komen met betrekking tot verkeersbewegingen).

Tafel 4 – zwart

 • Het industrieterrein in Zwanenburg is een interessante herontwikkellocatie. Misschien kan het gesloopt worden en plaats maken voor woningbouw. Daarnaast is de betere bereikbaarheid van het station fijn.
 • Evalueer de doelen van de omlegging van de A9 eens. Wat waren de plannen, wat is ervan gekomen en wat zijn nu de plannen?

Ruimtelijke en economische structuur

Tafel 1 - rood

 • We willen goede bereikbaarheid, maar door meer infra ontstaat meer druk op de omgeving.
 • Station Halfweg; positief voor bereikbaarheid naar Haarlem en Amsterdam (ook voor schoolgaande / studerende jongeren).
 • Komst station in Halfweg heeft wel geleid tot minder bussen.
 • In Badhoevedorp is het openbaar vervoer uitgekleed.
 • Fietspad langs de parallelweg N200 is onveilig en stopt plotsklaps.
 • Noord-zuidlijn doortrekken is positief voor bereikbaarheid en toerisme, wel betaalbaar houden.
 • Positief dat er in Haarlemmerliede nu meer aandacht voor belangen agrarisch verkeer is.
 • Door de opkomst van de e-bike is er meer ruimte nodig op fietspaden.

Tafel 2 - blauw

 • Bereikbaarheid Spaarndam is een issue. Maar eigenlijk maakt die ‘onbereikbaarheid’ ook dat het gebied zo aantrekkelijk is.
 • N200 zorgt voor overlast, fijnstof en geluid. Is een barrière in Halfweg. Oversteken duurt lang.
 • Zijn verschillende alternatieven zoals tunnel, kuip, et cetera. Voorkeursalternatief zou zuidelijke omlegging moeten zijn.
 • IJsbaan boven Spaarndam. Waar gaat het verkeer dan naartoe? Angst voor overlast.
 • Zorg over ontsluiting van de 350 woningen in Spaarne Buiten.
 • Wens; parallelle verbinding langs A9 om Spaarndam te ontsluiten naar A200.
 • Fietsroutes in het groene gebied worden goed gebruikt.
 • Veel overlast door verkeer over brug in Penningsveer.
 • De Vijfhuizerdijk is een racebaan voor vrachtwagens.

Tafel 4 - zwart

 • De fiets is het ondergeschoven kindje. Fietspaden zijn gammel en worden vaak onderbroken door bruggen/tunnels/et cetera. Snelfietspaden worden veel gepromoot, maar vaak zijn ze er niet.
 • Het voelt alsof het verkeer is toegenomen over de Schipholweg.
 • De N200 is veel te druk.
 • De aansluitroutes (van bus) op station Halfweg ontbreken. De OV-verbinding met Hoofddorp is slecht. ’s Avonds kom je vanuit De Meerse niet meer thuis.
 • Badhoevedorp heeft maar 2 buslijnen en die gaan maar 2x per uur. De vervoerder meet dat er een afname aan reizigers is en concludeert dan dat er geen behoefte is, maar juist door het inperken van de frequentie is er een afname aan reizigers. Daarnaast is de halteafstand opgerekt naar 800m, waardoor het lopen naar de bushalte wel 20 minuten duurt.
 • De vervoerregio bepaalt het OV in de regio. Onze wensen worden minder meegenomen.
 • Een grote zorg is het OV. Mensen die even ergens naartoe moeten, zijn aangewezen op een taxi, want er is geen OV.
 • Er zijn te weinig verbindingen naar Amsterdam.
 • Het is een zorg dat Schiphol mogelijk gaat uitbreiden. Schiphol steekt ongetwijfeld de A4 over.
 • De oude A9 was wel fijn, daar waren veel viaducten waar vrachtwagens vastliepen. Nu zijn al deze viaducten weg, waardoor er meer vrachtwagens zijn gaan rijden.

Wonen en woonomgeving 

Tafel 1 - rood

 • Woningen niet ‘verkameren’ of splitsen door opkopende beleggers (zoals in Amsterdam).
 • Betaalbare huurappartementen voor senioren en jongeren.
 • Voorkomen/oplossen parkeerdruk Sugar City.
 • Er zal mogelijk parkeerdruk ontstaan in Badhoevedorp door ontwikkelingen Amsterdam.
 • Meer winkels in Sugarcity is ook aantrekkelijk voor inwoners Zwanenburg, ziet er ook mooier uit dan nu.
 • Troep van Mc Donalds langs IJweg bij Polderbaan wordt door automobilisten uit het raam gekieperd.
 • In Haarlemmerliede wordt veel openbare ruimte door mensen van Paswerk schoongehouden, dat werkt goed.
 • Wens; middelbare school in Badhoevedorp.
 • Groene verbinding naar sportvelden, met verkeersveilige oversteek Schipholweg.
 • Woningen op terrein van de Oude Mavo in Zwanenburg.

Tafel 2 - blauw

 • Spaarndam en Halfweg; nu weinig woningen voor jongeren. Moet vooral betaalbaar zijn.
 • Spaarndam vooral een dorp met oudere mensen. Jongeren zoeken vertier in Haarlem of Hoofddorp. Geen duidelijk antwoord of jongeren ook echt in Spaardam willen wonen.
 • Grote vraag naar seniorenwoningen in Spaarndam en Zwanenburg. Appartementen, gelijkvloers, levensloopbestendig, et cetera.
 • Recreatiegebied rond de Veerplas is erg mooi.
 • Tuindersvereniging bij Vijfhuizerdijk is een verademing. Als je vanuit oosten komt hoor je daar eindelijk de vogeltjes fluiten, na alle bedrijventerreinen et cetera. Dit is een groene buffer. Zou je moeten uitbreiden.
 • Nieuw dorpshuis in Zwanenburg zijn vooral ouderen mee bezig. Zegt iets over betrokkenheid maar ook iets over de behoefte van andere generaties.
 • Weinig recreatie in Zwanenburg, is misschien behoefte aan meer recreatief groen, maar de groene omgeving van Haarlemmerliede/Spaarnwoude wordt ook al veel gebruikt en is niet ver.
 • Openbaar zwembad in Zwanenburg is weg. Wordt niet gezien als een issue.
 • Halfweg; nieuwbouwontwikkeling bij Kanaalweg is gemiste kans voor sociale huurwoningen. Zou de gemeente meer op moeten sturen. Is vraag naar.
 • Muziekterrein voor Amsterdamse festivals is gelukkig tegengehouden.

Tafel 3 - groen

 • Spaarndam Oost anders inrichten, door de ontsluiting meer te richten op de Zijkanaal C weg in plaats van de Ringweg die het dorp in tweeën snijdt. Dan komt er ruimte voor meer woningen in het centrum.
 • In het dorp Spaarndam (West, Haarlem) wordt oprukkende recreatie zoals een ijsbaan in het Westhoffbos gezien als bedreigend voor de leefomgeving.
 • In Zwanenburg wordt heel erg aangedrongen op inbreien met woningbouw, omdat er een heel grote woningbehoefte is.
 • Ringvaartdijk als cultureel erfgoed. Weren van vrachtverkeer en meer mogelijkheden voor de fiets.
 • Er zou bij herstructurering van bestaand bebouwd gebied meer aandacht moeten komen voor het scheiden van wonen en werken. Herstructureren wordt dan minder complex. Het is jammer om dure grond te gebruiken voor kantoren, dat kan beter voor woningbouw worden gebruikt. Dus juist geen functiemening (ook Hydepark geen goed idee op dat aspect).
 • Bij Spaarndam moet geen afrit van de A9 komen.

Tafel 4 - zwart

 • Zorg er bij nieuwbouwprojecten voor dat het goed ontsloten is door OV-verbindingen en wandelpaden.
 • De prijzen voor woningen zijn verschrikkelijk hoog, zelfs voor ‘niet-paleizen’. Hoe kunnen jongeren dit betalen? Zorg voor betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen.
 • Koopwoningen worden opgekocht en gaan de ‘verhuur’ in. Zo worden woningen onttrokken aan de markt. Is hier niets tegen te doen?
 • De bevolking in Badhoevedorp zal met 25% toenemen, maar de infrastructuur verbetert niet en de parkeerproblemen worden ook niet aangepakt. Wat zal de compensatie zijn van deze bevolkingstoename?

Welzijn 

Tafel 1 - rood

 • Badhoevedorp; dorp is gemoedelijker dan Amsterdam.
 • Dorpshuis met bibliotheek is goede voorziening, wel jammer dat het niet centraal in het dorp ligt.
 • Hangjongeren hebben geen plek in het dorp, ze hebben behoefte aan een spannende plek, niet een ‘aangeharkte’ plek.

Tafel 2 - blauw

 • In Spaarndam is veel vergrijzing. Wordt afgevraagd of er genoeg gedaan wordt voor deze mensen qua voorzieningen en vertier. Zien vooral particuliere initiatieven, maar zijn ook voorbeelden van initiatieven die aan gemeente verbonden zijn.

Tafel 3 - groen

 • Communicatie en communicatiemiddelen in de gaten houden. Deze bijeenkomst is moeilijk op de website te vinden.

Tafel 4 – zwart

 • Zowel in Badhoevedorp als in Zwanenburg zijn er digitale platforms gelanceerd. Dit zorgt voor een toename in de sociale cohesie in deze kernen.
 • In Zwanenburg komt een mooi dorpshuis met sporthal, waardoor iedereen hier samen kan sporten.