Gemeentewapen Haarlemmermeer

De eerste burgemeester, Mr. M.S.O. Pabst, ontwierp het wapen van de gemeente Haarlemmermeer. In het verslag van de raadsvergadering van 19 februari 1856 stond hierover:

‘ Wordt door den voorzitter medegedeeld dat hij sedert eenigen tijd heeft onledig gehouden met het ontwerpen van een wapen voor de gemeente Haarlemmermeer en legt ter tafel eene ontworpen teekening van een wapen, ’ t welk is voorgekomen voor deze gemeente zeer geschikt te zijn en overeen te stemmen met de geschiedenis van de grond en de wording dezer nieuwe gemeente; dat in dat wapen zijn zamengevat de denkbeelden van den beroemden dichter van Vondel, uitgedrukt in zijn gedicht op het uitmalen van ’t Haerlemmermeir, gericht aan de herstelde Leeuw van Hollant, terwijl door het moot “Goud uit schuim”, iets Hollandsch en hoopvols wordt uitgedrukt’.


Joost van den Vondel maakte het volgende gedicht:

Wapen HaarlemmermeerAan de leeuw van Hollant

Uitheemsche vijanden te zitten in de veeren;
Te slingeren den staert groothartigh over zee;
Is ijdel, als uw long, geslagen aen het teeren,
Inwendigh vast vergaet; en gij, van hartewee,
Zo deerlijk zucht, en kucht, en loost, bij heele brokken,
Het rottende ingewant te keel uit in de golf.
Wat baet het met uw ‘klaeu al ’t oost en west te plokken,
Naardien u bijt in ’t hart dees wreede Waterwolf,
Belust om over u eerlang te triomferen?
O Lantleeuw, waek eens op, en wek met eenen schreeu,
Al ’t Veen, de Kennemaer, en Rijnlands oude Heeren,
Met d’ Aemsterlanders op, tot noothulp van hun ‘Leeuw.
Men sluite met een ‘dijk dees pest, die u komt plagen.
De Wintvorts vliegt ‘er met zijn molenwieken toe.
De snellen Wintvorst weet den Waterwolf te jagen
In zee, vanwaer hij u quam knabbelen, nimmer moe.
De Veenboer zit en wenscht dees waterjaght te spoeien,
En ’t Veenwijf roept: hij ruimt, de Lantleeuw weit op ’t ruim
En zuight zijn long gezont aan d’uiers van de koeijen.
Zo wint de Lantleeuw lant: zo puurt hij gout uit schuim.
 


Bij Koninklijk Besluit van 19 september 1856 werd het wapen goedgekeurd. De beschrijving van het wapen is als volgt:

‘Een schild coupé, het bovenste deel van luzuur met een korenhalm van drie stengels van goud, spruitend uit de coupé, het onderste deel, golvend van vier stukken, zilver en lazuur’.

In 1980 bestond de gemeente Haarlemmermeer 125 jaar. Ter gelegenheid daarvan besloot het gemeentebestuur een kroon op het gemeentewapen aan te vragen. Dit werd bij koninklijk besluit van 28 maart 1980 verleend.