Inloopbijeenkomst inrichtingsplan openbare ruimte De Boseilanden 1

Op 20 april 2022 was er een inloopbijeenkomst over het inrichtingsplan voor de openbare ruimte van De Boseilanden. In basisschool de Zwanebloem hebben we het plan laten zien en konden bezoekers vragen stellen. Alle vragen over en suggesties voor het inrichtingsplan hebben we verzameld en afgewogen. Het overzicht van onze reactie op alle vragen en suggesties vindt u hieronder. 

Waterstaete

Deze hekwerken zijn na de oplevering weggehaald. 

Dit pad valt onder het beheer van het recreatieschap. Wij zullen dit bij hen aankaarten. 

We zullen dit met afdeling beheer en het recreatieschap opnemen zodat deze locatie bijgesnoeid kan worden.

Larense Laan

Deze strook is in beheer bij het recreatieschap. Verder is er onvoldoende ruimte om de bomen voldoende groeiplaats (ruimte wortels) te bieden.

De locatie van de bestaande lichtmasten wordt bij de uitvoering bekeken. Zo nodig worden deze verplaatst naar een alternatieve locatie.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden voor de definitieve inrichting zal gekeken worden of deze struiken gesnoeid kunnen worden.

In het voorjaar van 2023 wordt dit nog aangeplant. De aannemer heeft hier voorbereidingen voor gedaan. 

Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit aan te passen en te verduidelijken. Wij zullen u daar tegen die tijd meer informatie over sturen.

Om deze vraag te beantwoorden hebben wij de snelheid op de Larense Laan en Rietsingen nader bekeken. 

Snelheid

Larense Laan te Zwaanshoek – maximum snelheid is 30 km/u

Maart 2022April 2022Mei 2022
Gemiddelde snelheid28 km/u29 km/u27 km/u
V85*34 km/u36 km/u35 km/u
Uitschieter (hoogst gereden snelheid)46 km/u50 km/u47 km/u

Rietsingel te Zwaanshoek - maximum snelheid is 30 km/u

Maart 2022Arpil 2022Mei 2022
Gemiddelde snelheid29 km/u29 km/u28 km/u
V85*36 km/u36 km/u35 km/u
Uitschieter (hoogst gereden snelheid)51 km/u49 km/u48 km/u

* De V85-snelheid, of het 85e percentiel van de snelheid, is de snelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden en door 15% van de bestuurders wel wordt overschreden. Landelijk is het gebruikelijk om vooral te kijken naar de V85.

Voor de Larense Laan en de Rietsingel ligt de V85-snelheid weliswaar iets hoger dan 30 km/u, maar is verkeerskundig acceptabel. De gemiddelde snelheid ligt net iets onder de maximum snelheid van 30 km/u. 
Er zijn uitschieters richting de 50 km/u, maar dat is niet heel extreem. Helaas is het weggedrag van automobilisten niet altijd even sociaal.

De gegevens van de V85-snelheid in combinatie met de gemiddelde snelheden geven geen aanleiding tot fysieke ingrepen. Op beide wegen worden geen drempels opgenomen in het ontwerp.

Diverse suggesties

Een persoon deed een aantal suggesties:

  • Bestempel het deel van de Larense Laan waar huizen staan tot woonerf. Daarmee regel je dat voetgangers de gehele breedte van de straat mogen gebruiken en dat slechts in parkeervakken geparkeerd mag worden. Auto's mogen slechts stapvoets rijden.  
  • Zet dit eventueel kracht bij door gebruik van gekleurd asfalt en snelheidsbeperkende belijning en markering op de weg. 
  • Behoud de bestaande parkeervakken op de Larense Laan. De kans is zeer groot dat anders aan de andere kant van de weg in het gras geparkeerd gaat worden wat afbreuk doet aan de Laan. 
  • Plant bomen aan de slootkant. Zonder voetpad is er ruim voldoende plaats om bomen te planten tussen de lantaarnpalen aan de slootkant. Dit maakt de Laan ook echt een Laan en verhoogt het recreatieve karakter voor wandelaars op de Boseilanden. 

Het antwoord van de gemeente op deze suggesties: Voor een inrichting als woonerf dient het ontwerp van de weg aangepast te worden. Asfalt past niet binnen het concept van een standaard “woonerf”. De bestaande inrichting wordt niet aangepast. Zie ook beantwoording vragen over snelheid en bomen in de berm. 

Elzenhaege

Wij hebben gekeken of op deze locatie parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Dit is niet mogelijk vanwege het talud dat op die locatie ligt. Door het talud is er te weinig ruimte voor parkeerplaatsen.

Rietsingel

Verkeerskundig is het advies eenrichtingsverkeer niet op te heffen. Zeker met geparkeerde auto’s is de weg onvoldoende breed om elkaar te passeren. Belangrijker nog; men ziet elkaar ook niet aankomen.

Zie beantwoording vorige vraag.

Het ontwerp voorziet niet in passeerstroken om te voorkomen dat deze als parkeerstroken gebruikt worden.

Zie antwoord op vraag over drempels op de Larense Laan.

Zie antwoord op vraag over drempels op de Larense Laan.

We zullen deze bochtverharding opnemen in het ontwerp.

Ja, eventuele ontbrekende beschoeiing zal hersteld worden.

Wij veronderstellen dat dit de uitlopen van de hemelwateraansluitingen zijn. Wij bekijken of dit aangepast kan worden.

Ja, binnen het gehele project zal dezelfde verlichting worden toegepast. 

Wij kunnen het asfalt niet verbreden maar zullen grasbetontegels aanbrengen.

We zullen deze bocht voorzien van bocht verharding. Daardoor kan er minder in de bocht geparkeerd kan worden. De bestaande afzetpalen blijven.

Ja, wij gaan hier kijken naar een passende oplossing.

De parkeerplaatsen kunnen niet verder naar de Spieringweg verplaatst worden. Het bordje zullen wij plaatsen.

Het terrein is in beheer van het recreatieschap. In overleg met het recreatieschap zal gekeken moeten worden of extra afvalbakken nodig/wenselijk zijn.

Deze bocht wordt in het ontwerp aangepast en voorzien van een versteviging. 

Bij de werkzaamheden voor de definitieve inrichting zal gekeken worden naar de situatie. Eventueel snoeiwerk aan de bomen wordt meegenomen.

Met de nieuwe inrichting gaan we rekening houden met de bestaande hoogtes van de bruggen.

Wij kunnen het asfalt niet verbreden maar zullen grasbetontegels aanbrengen.

Het geluidscherm valt buiten de plangrens. Deze valt onder het beheer en onderhoud van de Provincie Noord Holland.

Aanvankelijk was een klinkerverharding voorzien in het ontwerp. Echter, de huidige wegconstructie van asfalt is dermate goed, dat vervanging voor klinkerverharding ons inziens niet wenselijk (duurzaam) is. Wij voorzien de huidige weg van een nieuwe toplaag.

Het gebied is in onderhoud bij het recreatieschap.

Suggestie bezoeker:

Tweerichtingsverkeer, met snelheidsbeperking 30km/uur, handhaven (zoals Larense Laan), met kruispuntverhogingen, maar geen verkeersdrempels. Wegbreedte aanhouden als bestaand (in de huidige situatie is passeren nooit een probleem). Afwerking wegdek in kleur om aan te geven dat het om een afwijkende omgeving gaat (zoals bij een fietsstraat, waar auto’s ‘te gast’ zijn).

Reactie van gemeente: 

Zie antwoord op bovenstaande vragen over drempels op de Larense Laan en eenrichtingsverkeer op de Rietsingel.