Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen Spoorzone Hoofddorp

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over Spoorzone Hoofddorp (voorheen Stationsgebied Hoofddorp). Deze pagina wordt regelmatig aangevuld aan de hand van de vragen die we binnenkrijgen.

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Ron Toole, omgevingsmanager Spoorzone Hoofddorp, via (06) 512 18 999 of per e-mail via r.toole@haarlemmermeer.nl

Algemeen

Het doel is om in Spoorzone Hoofddorp ruimte te maken voor ongeveer 15.500 woningen en 11.000 extra arbeidsplaatsen.

We willen een totaalbeeld geven van hoeveel woningen er in de stationsomgeving en in Stadscentrum Hoofddorp komen. Ook de Metroolpoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk willen graag het totaalbeeld aan aantallen woningen weten. Daarnaast zien wij deze ontwikkelingen als een samenhangend geheel.

De gebieden Graan voor Visch Zuid en Stationskwartier zijn onderdeel van Spoorzone Hoofddorp. De gemeente wil deze gebieden veranderen in wijken met een combinatie van wonen, werken, voorzieningen en fraaie, groene openbare ruimte met veel ruimte voor ontmoeting. 

Er komen vooral appartementen, met in Graan voor Visch Zuid misschien beperkt eengezinswoningen. In allerlei prijsklassen en voor verschillende doelgroepen. Waaronder starters en studenten. Het toevoegen van appartementen zorgt er bijvoorbeeld voor dat ouderen kunnen doorstromen vanuit een eengezinswoning. 

In Hyde Park komt een kleinschalig buurtwinkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen voor de wijk. Ook in Graan voor Visch Zuid is dit mogelijk; dit is afhankelijk van het programma en wat er in de directe omgeving al is of komt (bijvoorbeeld Lincolnpark, Stadscentrum Hoofddorp en buurtcentrum Graan voor Visch). Een grootschalig en met het Stadscentrum concurrerend winkelcentrum komt er niet.

De verandering naar stedelijke gebieden betekent dat er meer en hogere bebouwing komt. We zijn aan het onderzoeken wat een geschikte bouwhoogte is. Hoogbouw is geen doel op zich. Wij denken meer aan af een toe een hoogte accent (max 40 m) daar waar het aanvaardbaar, wenselijk en passend is. Dit wordt ook bepaald door het  luchthavenindelingbesluit  (LIB), waardoor er binnen bepaalde geluidscontouren en omgevingsveiligheidszones geen woningen gebouwd mogen worden. Bij het station wordt het in het algemeen meer stedelijk (en dus hoger) dan bij Graan voor Visch Zuid. Voor beide gebieden is de menselijke maat en aansluiting op de omliggende bebouwing een belangrijk uitgangspunt.

We zijn voor een deel al begonnen: in Hyde Park wordt al gebouwd, Rooseveltpark start naar verwachting volgend jaar en ook in Stadscentrum worden de voorbereidingen getroffen.  Voor de nieuwe plannen gaat het nog wel even duren. Wij zijn al begonnen maar zo'n gebiedsontwikkeling duurt jaren, omdat het een ingewikkelde opgave is waar veel partijen bij zijn betrokken. De plannen moeten eerst verder worden uitgewerkt.  Hiervoor zijn allerlei onderzoeken nodig op het gebied van verkeer, luchtkwaliteit, geluid, natuur, et cetera. Ook moet een planologisch juridische procedure gevoerd worden om de functie 'wonen' mogelijk te maken. 

De woningen van Hyde Park worden al te koop aangeboden. In de andere gebieden is nog niet bekend wie de huizen gaat bouwen en verkopen. Zodra dit bekend is komt er meer informatie over hoe u zich op de hoogte kunt houden van de voortgang van de woningbouw en de mogelijkheid om in te schrijven.

In de Spoorzone wordt tegelijk met de plannen voor woningbouw een mobiliteitsaanpak gemaakt die de leefbaarheid in Hoofddorp moet behouden en waar mogelijk verbeteren. We werken daarbij aan het behouden van goede bereikbaarheid, maar tegelijk aan het verminderen van het autoverkeer dwars door de kern. We willen de bereikbaarheid voor fiets, OV en lopen verbeteren. 

Met het Verdichtingsplanexterne-link-icoon kiest Haarlemmermeer voor een Spoorzone met een stads (in plaats van dorps) karakter. Het bestaat uit een mix van wonen, werken, leren, verplaatsen, verblijven en recreëren.  In september 2021 stelde de gemeenteraad het Verdichtingsplan voor Spoorzone Hoofddorp vast.

De plannen voor Spoorzone Hoofddorp staan niet op zichzelf. Haarlemmermeer trekt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen op met acht andere steden onder de naam ‘Bereikbare Steden’. Dit zijn Haarlem, Zaanstad, Purmerend, Lelystad, Almere, Hilversum, Alkmaar en Hoorn. In deze rijks -en regionale samenwerking richten we ons op het verdichten op en rondom stations in de regio. Hierbij staat het behoud van het landschap centraal. Het doel is om de woningbouw te versnellen, maar ook om het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen. Net als in de gemeentelijke Verdichtingsvisie. Voor Bereikbare Steden maakt elke gemeente een Gebiedsplan.  Op 7 december 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het Gebiedsplan Hoofddorp en de aanvraag bij de minister.

Om de ontwikkelingen in Spoorzone Hoofddorp mogelijk te maken, wil de gemeente samenwerken met het Rijk, de provincies en investeerders, voor bijvoorbeeld het betaalbaar maken van woningen, wegen en openbaar vervoerverbindingen. Het Gebiedsplan Hoofddorpexterne-link-icoon geeft inzicht in wat de gemeente precies wil. Het gaat om ongeveer 383 miljoen euro, die de gemeente Haarlemmermeer van het Rijk nodig heeft. Dit is nodig voor investeringen in het openbaar vervoer knooppunt, de weginfrastructuur en om de kosten te kunnen dekken voor de bouw van betaalbare huizen in dat gebied. Het plan wordt aan de nieuwe minister van Wonen aangeboden. Wanneer het niet lukt extra geld uit Den Haag te krijgen, heeft dit gevolgen voor het aantal te bouwen woningen en het Gebiedsplan. Zodra duidelijk is wat het Rijk wil meebetalen aan Spoorzone Hoofddorp kan de gemeente het Gebiedsplan verder uitwerken. 

We zijn nog bezig met planning maar het is de bedoeling om voor 2030 te starten met de ontwikkeling van het grootste deel van de woningen.

In Hoofddorp is dit op dit moment niet mogelijk. In Haarlemmermeer geldt sinds augustus 2021 lokale voorrang bij de toewijzing van sociale huurwoningen in kleine kernen (alle kernen behalve Hoofddorp en Nieuw-Vennep). Als de gemeente een lokale voorrang instelt moet dat opgenomen worden in de Huisvestingsverordening.

Verkeer

De huidige doorgaande route staat de gewenste woningbouwontwikkeling in Hoofddorp in de weg. In het Verkeersstructuurplan Hoofddorp (VSP) wordt gewerkt aan een oplossing hiervoor. Wij willen anders met autoverkeer omgaan en in de Spoorzone meer ruimte aan de voetgangers en fietsers geven. Het streven is om autoverkeer zo veel als mogelijk via de buitenranden van de kernen af te wikkelen (Via N201 en Nieuwe Bennebroekerweg). Door het versmallen van de Van Heuven Goedhartlaan ontstaat ruimte voor verdichting.

De groei van Hoofddorp heeft invloed op hoe we ons straks door, naar en uit Hoofddorp bewegen. Net zoals de opkomst van de elektrische auto en fiets, intensiever gebruik van deelvervoer, op een ander tijdstip reizen en meer thuiswerken onze manier van verplaatsen beïnvloedt. Daarom maken we nu een Verkeersstructuurplan. Hiermee loopt de gemeente op deze ontwikkelingen vooruit. Het plan schetst hoe we de wegen, het openbaar vervoer en de fiets- en wandelpaden van Hoofddorp in de toekomst gebruiken.

Het VSP is klaar in het 4e kwartaal 2022. 

Ja, er wordt een inspraakperiode gehouden in het 3e kwartaal 2022. 

Maatregelen in het mobiliteitsnetwerk zijn nodig om het toenemende aantal inwoners aan te kunnen. In alle vervoerssoorten worden investeringen gedaan: fiets, OV, auto, logistiek. 

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en de komst van extra woningen betekent ook iets voor station Hoofddorp. Het krijgt een grotere rol in het regionaal netwerk en wordt daarvoor vernieuwd. Het wordt een multimodale knoop met nieuwe overstaprelaties. Je moet snel en gemakkelijk van het ene vervoermiddel naar het andere kunnen. Voor de vernieuwing van het station gaan we samenwerken met NS, ProRail, Vervoerregio Amsterdam en het metroproject. 

In het hele gebied wordt nagedacht over goede, veilige en rechtstreekse routes voor voetgangers en fietsers.