Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen over de Verdichtingsvisie

Op deze pagina vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen over de Verdichtingsvisie van gemeente Haarlemmermeer.

Het beschermen van de polder is een van de voornaamste redenen om de Verdichtingsvisie op te stellen. De groei van Haarlemmermeer mag niet ten koste gaan van het groen in onze gemeente. Met de visie hebben we straks een bindend document waar partijen die in Haarlemmermeer willen bouwen zich aan moeten houden. We hopen ontwikkelende partijen vooral te inspireren met de Verdichtingsvisie. Wel belangrijk om te vermelden: de visie is nog niet van kracht en heeft dus geen invloed op huidige bouwprojecten als Hyde Park.

Een van de uitgangspunten van de Verdichtingsvisie is het creëren van een gezonde leefomgeving, daar speelt groen een belangrijk rol in. We hebben de ambitie om kwalitatief groen toe te voegen. Kwalitatief groen betekent dat het klimaatadaptief is ingericht, rekening houdt met het vergroten van natuurwaarden, maar ook dat er plekken zijn om in de schaduw te zitten, plekken om elkaar in het groen te ontmoeten, te spelen en om in te wandelen.

Onze gemeente is in 2021 met 155.000 inwoners al een van de grotere gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam en de druk op de beschikbare ruimte in Haarlemmermeer neemt steeds verder toe. Tot 2040 groeit onze gemeente tot 200.000 inwoners en kunnen er tienduizenden extra arbeidsplaatsen bijkomen. Hiermee wordt Haarlemmermeer een van de tien grootste gemeenten van Nederland.

In het concept verdichtingsvisie zijn potentiële verdichtingslocaties te vinden. Dit betekent absoluut niet dat daar meteen plannen worden uitgevoerd. De visie geeft aan waar er kansen liggen en wat de randvoorwaarden zijn. Het zou heel goed kunnen dat op veel locaties niets zal gebeuren. In de visie geven we wel aan welke locaties de hoogste prioriteit hebben: dat zijn de centra en de punten waar het openbaar vervoer bij elkaar komen. Verdichting op deze locaties heeft een positief effect op de hele gemeente en tijdens de participatie bleek dat het maatschappelijk draagvlak om aan deze locaties woningen, voorzieningen en werklocaties toe te voegen groot is.

De Verdichtingsvisie vormt geen concreet plan. Het is eerder een richtlijn, we omschrijven hoe Haarlemmermeer kan groeien. Per plan moet dan worden gekeken waar het geld vandaan komt. En vergeet niet: door te verdichten, bespaar je ook geld. Denk aan infrastructurele uitgaven. Bij het verdichten bouw je meestal dichtbij bestaande OV-locaties. Als je buiten de bebouwde omgeving gaat bouwen, moet je de haltes en OV-verbindingen nog aanleggen. Dat kost geld.

We vonden het belangrijk om inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bij het proces te betrekken. Juist zij weten wat er in de gemeente speelt en waar behoefte aan is. Alle raad is daarom zeer serieus genomen. Je moet de Verdichtingsvisie als een cocktail zien. De gemeente heeft een visie en kaders, de experts die we raadplegen hebben hun visie en inwoners en ondernemers hebben hun visie. In de Verdichtingsvisie komt alles bij elkaar.

In de Omgevingsvisie staat in grote lijnen omschreven wat voor ambities de gemeente Haarlemmermeer de komende twintig jaar met de fysieke leefomgeving heeft. Alle thema’s, van wonen en landbouw tot economie, komen aan bod. Zie de Omgevingsvisie als een paraplu waar andere visies en nota’s onder vallen. In die visies en nota’s worden onderdelen van de Omgevingsvisie verder uitgewerkt. De Verdichtingsvisie is een van die deeluitwerkingen.

We zien die trend ook. Net zoals wij een steeds grotere vraag zien naar gemengde gebieden waar zowel wordt gewoond, gewerkt als gerecreëerd. Daarom houden we in de visie ruimte om flexibel te zijn. Het zou dus kunnen dat er uiteindelijk meer ruimte voor andere werkvormen of waar mogelijk woningen komt en minder ruimte voor traditionele kantoren.

We zullen te allen tijde voorzichtig handelen, alleen op sommige plekken wordt het meer stads. Dat heeft ook de voorkeur van de meeste mensen, zo bleek uit de antwoorden van de deelnemers aan de beeldende enquête. En je kunt het ook omdraaien: door op sommige plekken meer stads te worden, krijgen andere plekken een dorpser karakter. Contrast is goed. We blijven altijd uitgaan van de identiteit van de plek.

De logica van de Verdichtingsvisie is: meer bewoners, betekent een betere levensvatbaarheid voor voorzieningen. Door te verdichten, krijgt Haarlemmermeer meer voorzieningen. Mensen kunnen dan lopend of op de fiets naar een voorziening om de hoek in plaats van ver te moeten rijden met de auto. Bovendien zetten we in op een betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Dat geldt niet alleen voor de grote kernen, maar ook voor de kleine dorpen. We kijken naar het hele OV- netwerk.