Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Verslag omgevingsgesprek Hoofddorp

Tijdens vijf omgevingsgesprekken in het voorjaar van 2019 hebben deelnemers in kleine groepen met een grote kaart op tafel gesproken over de toekomst van het gebied waar ze wonen. Alle plekken die tijdens het omgevingsgesprek 'Hoofddorp' in het raadhuis op 18 juni 2019 zijn besproken, staan op de kaart aangegeven. Alle opmerkingen die zijn gemaakt bij het 'rad van de leefomgeving' staan in dit verslag. Het verslag kunt u ook hieronder op de pagina lezen.

In het rad van de leefomgeving kunnen inwoners en ondernemers zien welke onderwerpen in de omgevingsvisie aan bod komen. Het is een hulpmiddel bij de omgevingsgesprekken.

Omgevingsgesprek Hoofddorp.

Omgevingsgesprek Hoofddorp. Foto: gemeente Haarlemmermeer.

U kunt het verslag ook hieronder lezen. 

Bescherming van de fysieke leefomgeving 

Milieukwaliteit en gezondheid 

Tafel 1 - rood

 • Dominant geluid in Kalorama is afkomstig van verkeer van weg om de Noord en niet van (taxiën van) vliegtuigen.
 • Mobiliteit voor personen die slecht ter been zijn is een aandachtspunt.
 • Motorfietsen zijn storender dan vliegtuigen bij Aquaradius.

Tafel 2 - blauw

 • Gezondheid; het is zoeken naar de balans bij wonen/leven met de luchthaven.
 • Duinpolderweg is niet goed voor gezondheid als je daar in de buurt woont. 
 • Geluidshinder vliegtuigen. Advies; je kunt klachten makkelijk melden bij BAS.

Tafel 3 – groen

 • Bedrijven als geluidsbuffer bouwen ten noorden van Hoofddorp.
 • Blauwalg in Toolenburgerplas is een punt van zorg.

Tafel 4 - zwart

 • Zendmasten in relatie tot gezondheid; 5 jaar geleden hebben we veel ingesproken en heeft dat geleid tot een beleidsregel over zendmasten in de buurt van kinderdagverblijven et cetera. Die is nu verwerkt in alle bestemmingsplannen. Dat moet ook een plek krijgen in de nieuwe omgevingsplannen.
 • Let bij de overgang van 4G naar 5G daar ook op. En ga niet alleen uit van afgeronde onderzoeken en wetgeving, maar loop vooruit op lopend onderzoek.

Tafel 6 – oranje

 • Er is sprake van gewenning aan de aanwezigheid van Schiphol en overvliegende vliegtuigen, maar voor de gezondheid is dit niet een beste ontwikkeling.
 • Aandacht voor recyclen van oude zonnepanelen en windmolens.

Veiligheid 

Tafel 1 - rood

 • Hoofddorp is een veilige plek voor opgroeiende jeugd (reden om uit Amsterdam te vertrekken).
 • Hangjeugd is van alle tijden, als ze maar een geschikte plek hebben.

Tafel 2 - blauw

 • Kerosine; zorgt voor geuroverlast, is ongezond. Je kunt vliegtuigen ook slepen van en naar begin van de startbaan, dat scheelt lawaai en kerosine.
 • Verkeersveiligheid; bevoorrading winkelcentrum Floriande vs. passerende schoolkinderen.
 • Scheiden verkeersstromen kan goed zijn voor verkeersveiligheid, daarmee creëer je soms schijnwerkelijkheid. Tegenstrijdig.

Tafel 4 – zwart

 • Groot gevoel van veiligheid in Hoofddorp.

Tafel 5 – geel

 • Verbetering van netwerk van snellere fietspaden? Vooral bij meerdere plekken rond centrum.
 • Geven drempels overlast/gevaar? Dat is lastig voor kleine kinderen en fietsers.
 • IJweg te smal/te druk, heeft geen fietsstrook.
 • Er is veel rotzooi en onveiligheid op hangplekken. Deze worden gemeden door kleinere kinderen.
 • Beveiliging bij oversteek; bijvoorbeeld missende zebrapaden. Denk aan veiligheid van ouderen.
 • Geen politie zichtbaar.
 • De rotonde bij Kruisweg/Hoofdvaart wordt als onoverzichtelijk ervaren.

Tafel 6 – oranje

 • Het veiligheidsgevoel is laag door zichtbare afwezigheid van handhavers.
 • Verbeteren van veiligheidsgevoel rond station en omgeving. Door voorzieningen in plinten te plaatsen en stedenbouwkundige samenhang te creëren.
 • Over veiligheid wordt verschillend gedacht. Ik heb geen extra beveiliging op en aan mijn woning, maar mijn buren wel.
 • Ik fiets niet graag in het donker tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Ik mijd routes zonder verlichting.

Klimaat

Tafel 1 - rood

 • De overheid moet de energietransitie helpen faciliteren; alleen kunnen individuele bewoners het niet.
 • Bewoners aan tafel hebben geld gereserveerd om de investering te kunnen doen.
 • Aquaradius is al van het gas af; goed voorbeeld van hoe het kan.
 • Krijgen we door klimaatverandering klimaatvluchtelingen en tijgermuggen?

Tafel 2 – blauw

 • Buurtbatterij voor opslag van energie en daken in buurten met zonnepanalen. Wie start deze initiatieven en wat is het veiligheidsrisico?

Tafel 3 - groen

 • Verzilting in oostelijke landbouwgebieden; boeren weten hoe het watersysteem werkt.
 • Ten oosten van station; kwelwater verzilt, maar er is kennis bij de boeren over de bodem en over de afwatering.

Tafel 4 - zwart

 • Er komen dingen in beweging nu die al hadden moeten gebeuren. Het mag gedurfder, bijvoorbeeld in de toepassing bij woningbouw.
 • Begin met nieuwe technieken als gemeente en dan met name die waar nog geen wet voor bestaat; bijvoorbeeld het combineren van datacenters en warmtenetten.
 • De omgevingsvisie is een prachtig instrument om proefprojecten in het kader van de energietransitie te starten.
 • Biodiversiteit en waterberging; neem het vooraf mee in bouwplannen in plaats van er achteraf een oplossing voor te zoeken.

Tafel 5 – geel

 • Energietransitie is een te groot onderwerp voor de burger.
 • Er is sprake van wateroverlast in Bornholm bij de Van Heuven Goedhartlaan.
 • Groene ambities worden niet goed gefaciliteerd. Onduidelijkheid over wat voor keuzes gemaakt kunnen worden qua systemen.
 • Warmtenet door gemeente aansluiten en initiëren.
 • ‘Spons van Pax’; wateropvang en ontstening. Idee; combineren van water en spelen.

Tafel 6 – oranje

 • Water niet vergeten; waterberging en koeling. 
 • Zorg voor meer groen; geen schutting, groene tuinen, hagen en heggen.
 • Tegengaan van verharding in tuinen; daar is beleid voor nodig.
 • Stimuleren, geen regels.
 • Groen heeft ook een sociaal aspect, geen schuttingen waardoor je elkaar niet meer ziet.
 • Geen groen opofferen uit bezuinigingsoverwegingen.

Natuurlijke systemen en processen 

Tafel 6 – oranje

 • Wees voorzichtig met invloed van verstedelijking op waterbeheer en kwel.

Natuur en landschap 

Tafel 1 - rood

 • Geeft vanuit verschillende perspectieven aandacht aan ecologie.
 • Vergroen tuinen met bomen.
 • Verandering in landbouw; maak de landbouwgebieden biodiverser.
 • Herplant bomen na kap.
 • PARK21; recreëren in de herrie?

Tafel 2 – blauw

 • Meer stedelijkheid is nodig om de natuur te sparen.
 • Groen is scheef verdeeld in het gebied.
 • Maak een combinatie van wonen en groen.
 • Ben tevreden over het groen. Behoud dit.

Tafel 3 - groen

 • Rijke fauna in de akkerlanden; waar moet die naartoe als akkers weg zijn?
 • Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde zijn mooi, maar wel extreem druk (vooral op zondag). Te klein dus!
 • Maak ook een Haarlemmermeerse Bos aan de zuidkant van Hoofddorp.
 • Ten oosten van station; kerosine in de sloten.

Tafel 4 - zwart

 • Doe wat moois met het stukje groen van Rijnland; verbind het met omliggend groen.
 • Hoofddorp is redelijk groen; behoud het Wandelbos en de Heijmanshof.
 • Ontsluit en verbind het groen om een rondje door het groen te kunnen lopen.

Tafel 5 – geel

 • Natuurinclusief bouwen, nestkasten, tiny forests, et cetera. En verduisteren van gebieden.
 • Extensief maaibeleid versus zicht van weggebruikers, los dit verstandig op.
 • Greenbase, met boeren voedervelden voor vogels stimuleren.
 • Groen rond Centrum en Oost zoveel mogelijk behouden.

Tafel 6 – oranje

 • Balans is weg tussen verstedelijking en zorg voor natuur en groen, vanwege woningen en economie.
 • Historie van de polder niet vergeten.
 • Historische lijnen van de polder bewaren, maar ook divers landschap stimuleren.
 • Laat meer natuurlijke beplanting ontstaan, beheer hooiland.
 • Historische gebouwen in de polder behouden door er bijvoorbeeld andere functies aan te geven.

Vervullen maatschappelijke behoeften 

Natuurlijke hulpbronnen 

Tafel 1 – rood

 • Zonnepanelen bij de Groene Hoek zijn prima; gebruik de ruimte in Haarlemmermeer voor het opwekken van energie.

Tafel 2 - blauw

 • Waterberging bij verharde tuinen; hoe zit het met hittebelasting, waterberging in weg afgevoerd in plaats van in de grond?
 • Wetlands is oplossing.
 • Maaibeleid zorgt voor rotzooi, irritatie en zicht op verkeer wordt minder. Maar het is ook goed voor de beestjes en de biodiversiteit.

Tafel 3 – groen

 • Alle nieuwe bedrijven volleggen met zonnepanelen. Zelfvoorzienende energie met opslag in accu’s.
 • Zonnepanelenproject van Tegenstroom in Bolkesteinlaan is een succes. Met Ymere en Nuon opgezet.
 • Zonnepanelen op geluidsschermen van N201 bij Overbos en Bornholm. Doen! Duurzaam.
 • In Overbos staan soms te hoge bomen. Dan zijn er geen zonnepanelen mogelijk.

Tafel 4 – zwart

 • Ga als gemeente in gesprek, initieer dat op grote schaal, bespreek met elkaar wie wat gaat betalen.

Tafel 5 - geel

 • Energietransitie blijft achter.
 • Restwarmte van datacenters gebruiken, kwestie van én én.
 • Buurtaccu’s en zonnepanelen. Collectieve maatregelen moeten door de gemeente georganiseerd worden.
 • Gebruik deelauto’s als accu.

Tafel 6 – oranje

 • Natuurlijke bronnen gebruiken, die zijn oneindig.
 • Stimuleer zonnepanelen op daken van grote bedrijven en gebouwen. Er zijn nog zoveel daken leeg. Eis dit ook.
 • Waarom gasloos bouwen?
 • Kernenergie toepassen.
 • Gebruik van waterstof stimuleren.

Economie

Tafel 1 - rood

 • Belangrijke reden om in Hoofddorp te gaan wonen is werk.
 • Economie gaat teveel over geld en te weinig over andere waarden.
 • Er moet ruimte zijn voor economische groei, groei van Schiphol en groei voor wonen.
 • Het economische belang van Schiphol voor de regio wordt overschat.
 • Moeten we blijven groeien (met huizen/vliegen) in relatie tot klimaatverandering?

Tafel 2 – blauw

 • Winkelcentrum Floriande; laden en lossen versus schoolkinderen, grote ketens zijn trekker, er is een ondernemersklimaat.
 • Jongeren kunnen hier niet uitgaan, maar die wil je wel binden.
 • Goed ondernemersklimaat is belangrijk.
 • De verhuurders laten winkeltjes te lang leegstaan. Dat is slecht.

Tafel 3 – groen

 • Waarom akkerlanden inleveren voor bedrijven in Oost-Hoofddorp terwijl er nog veel panden leeg staan.
 • Gemeente moet eigenaren van leegstaande gebouwen aanzetten tot actie en dwingen om leegstand te verminderen.
 • Veel leegstaande bedrijfspanden moeten niet alleen gesloopt worden, maar voor ondernemer worden behouden/hergebruikt.
 • Lang leegstaande gebouwen verloederen; te hoge huur voor kleine MKB-en.
 • Hoofddorp Noord; bedrijven, veel leegstand woningen. Lastig voor MKB.
 • Floriande centrum; Winkelpanden leeg; verhuur deze voor lagere prijzen.
 • De President; Somfy mixen met wonen niet prettig.
 • Ten oosten van station; nieuwe bedrijven gaan ten koste van open gebied en dieren. Er is leegstand in bedrijven bij Beukenhorst-Oost.

Tafel 4 – zwart

 • In het algemeen hebben we een mooie gemeente en worden we goed gehoord.
 • De plannenmakerij hangt lang boven je hoofd als ondernemer. Dat maakt het moeilijk om besluiten te nemen over investeringen.
 • Kies voor kleinere bestemmingsplannen, dan kun je sneller besluiten. Of voor globaal bestemmen. Snellere besluitvorming vermindert de onzekerheid.
 • Die trage besluitvorming nekt duurzame bouwbedrijven; is ook negatief voor de omgeving, want die verduurzaamt dan niet.
 • Wonen én werken in Haarlemmermeer; het lukte als MKB-er niet om een kantoor te vinden in Haarlemmermeer, terwijl ik dat wel graag wilde. Zorg voor bedrijfsverzamelgebouwen voor MKB.
 • Voor de niet-productie-industrie (denk aan advocaten of creatievellingen) is het moeilijk om een locatie te vinden voor je bedrijf; te grote kavels, niet uitsluitend kantoorbestemming.
 • ‘Ik zou zo graag erfgoed opknappen en er mijn kantoor vestigen.’

Tafel 5 – geel

 • Eenzijdig winkelaanbod/kopen via internet/leegstand; jongeren komen niet meer in winkels.
 • Winkel als sociale functie?
 • MKB stimuleren; kraampje huren of andere nieuwe concepten. Lijkt uiteindelijk goedkoper om leeg te laten staan?
 • Winkelcentra als sociale kamer? Maar wil iedereen wel ontmoeten?
 • Kleine winkelcentra concurreren met Hoofddorp-Centrum en met elkaar. Winkelcentrum Floriande zit op een onlogische plek.

Tafel 6 – oranje

 • Gemeente is veel te veel economisch gedreven.
 • Waarom datacenters in de polder toelaten? Niet doen.
 • Er is veel aandacht voor grote bedrijven van buiten, maar eigen inwoners en MKB worden vergeten.
 • Toerisme; daar is geen noodzaak voor, moet je ook geen attracties voor creëren.
 • Wat is hier nu voor toeristen te beleven?

Ruimtelijk-economische structuur 

Tafel 1 - rood

 • Benut werklocaties als buffer naast infrastructuur en wonen.
 • Zet lege kantoren om in wonen.
 • Centrale ligging ten opzichte van Amsterdam, Haarlem en Leiden is aantrekkelijk punt.
 • Ondanks dat het een autogemeente is, heeft Hoofddorp een goede fietsstructuur.

Tafel 2 - blauw

 • Kenmerk van stedenbouw; maak het makkelijk om te ontmoeten.
 • Verstedelijking vind ik belangrijk, vooral bij openbaar vervoer (OV) knooppunt, dan kan daar meer bebouwing komen, dan werkt het OV beter.

Tafel 3 – groen

 • Landbouwverkeersroutes zijn er te weinig, alleen maar Rijnlanderweg. Meer aandacht voor routes voor combines.

Tafel 4 - zwart

 • Over de busbaan door Toolenburg rijden overdag veel minder bussen dan voorheen; doordat het minder bereikbaar is, stappen mensen weer in de auto. Wat zou je kunnen doen met de busbaan? Liefst weer meer bussen, bijvoorbeeld vaker kleine bussen. Groene corridor? Is ook kapitaalvernietiging.
 • Zelfredzaamheid; zelf naar het sportveld kunnen fietsen, niet dat ouders je moeten brengen met de auto.

Tafel 5 – geel

 • Hoofddorp is een forensenstad. Veel bewegingen in/uit, met verdichting krijg je een andere identiteit.
 • Veel sloop/leegstand.
 • Lastige routes door het Centrum? Bereikbaarheid met andere vervoersmogelijkheden.
 • Bevoorrading bedrijvigheid is lastig op te lossen.
 • Bij Floriande en Fanny Blankers-Koenlaan is verkeersoverlast. Bus sluis wel/niet open?
 • Mogelijk komt er veel verkeer vanaf Hyde Park naar Centrum.
 • Drempels op IJweg maken het niet fijn om te fietsen.

Tafel 6 – oranje

 • Rekening houden met alle facetten van infrastructuur; woon-werk, langzaam, snel, auto.

Wonen en woonomgeving 

Tafel 1 - rood

 • Wat zijn unieke voorzieningen in Hoofddorp? Voorzieningen zijn er, maar er is niets unieks.
 • Jeugd trekt weg omdat Hoofddorp saai is. Komen ze weer terug?
 • Reden om naar Hoofddorp te gaan; kinderen (school, voorzieningen) en mentaliteit.
 • Fietsbereikbaarheid van Park21 is een aandachtspunt.
 • Woonconcepten kunnen ook leiden tot sociale cohesie; zie het woongebouw Aquaradius.
 • Collectief opdrachtgeverschap Aquaradius leidt tot verantwoordelijkheidsgevoel bij bewoners.
 • Aandacht voor verloedering/mentaliteit; afval naast bakken, tuin vol tegels, slecht onderhoud aan huis.

Tafel 2 - blauw

 • Mooie woonomgeving.
 • Karakter Hoofddorp. Je moet daar duidelijk over zijn. Want het is echt een stedelijke omgeving en de woondichtheid in het centrum moet hoger zijn.
 • Verkeersdrempels IJweg. Ook voor Floriande. Drempels zijn voor fietsers en ambulances heel vervelend. Het zijn er ook erg veel, maar het functioneert wel.
 • De invloed van Haarlemmermeer op het openbaar vervoer is niet erg groot. We hebben daar geen zeggenschap over.

Tafel 3 - groen

 • Te hoge woningbouw Monarch en daartegenover. Te veel verdichting. Te druk. Te vol.
 • Draverslaan te ongelijk; te veel hobbels voor scootmobiel.
 • Te weinig aandacht voor voetgangers; veilige voetpaden, voor rollators, ouderen, kinderen.
 • Onderhoud meubilair in oudere wijken is te gering.
 • Slechte drainage aan de IJweg bij het bos.
 • Expats bezetten de woningen, waardoor er tekort woningen voor Hoofddorpers zijn.
 • Kijkt uit; niet mengen van wonen met distributiebedrijven zoals in Noord en de President.

Tafel 4 - zwart

 • Combineer niet teveel beleidsdoelen; met 40% sociale huurwoningen én duurzaam bouwen worden plannen niet uitvoerbaar. Maak keuzes.
 • Behoud groen in de wijken om te wandelen (met hond). Het stuk tussen de Bosbaan en de Nieuweweg voelt als ‘in het bos’ lopen.
 • Hoek Wieger Bruinlaan is een mooi voorbeeld van transformatie van kantoor naar wonen; zijn wel veel te dure woningen.
 • Liever geen torenflats op de plek van de KwikFit; we hebben een laagbouwwijk. Houd ook het groen in verhouding tot de bebouwing.
 • Zet alle hoogbouw bij elkaar rond het station; leidt mogelijk wel weer tot inwoners die hier niet werken en minder binding hebben met de wijk.
 • Investeer in je jongeren, zorg dat ze hier kunnen blijven, wordt geen vergrijsde gemeente.
 • Jongeren willen hier ook wonen. Zorg voor starterswoningen. Hyde park is de juiste maat, maar veel te duur. Doe aan gronduitruil via SADC, koop grond aan en vraag niet de hoofdprijs bij verkoop.
 • Bevorder de doorstroming; hoe kunnen we dat als gemeente doen? Help de ouderen uit de eengezinswoningen.
 • Verken al je instrumenten om de bouw van starterswoningen te forceren.

Tafel 5 – geel

 • Wil men in Pax gaan slopen of juist meer woningen? Behoud groen, fiets- en voetpad.
 • In Oost en Centrum wordt veel gebouwd/gesloopt en (Hyde Park) wordt te hoog gestapeld. Tennisbaan en overdekte parkeergarage worden vervangen, moet hier woningbouw komen?
 • Rond Oost en Centrum kan verdichting leiden tot overlast/verloedering en te weinig groen.
 • Is verdichting bij Hyde Park met openbaar vervoer bij Centrum een kwaliteit of bedreiging?
 • Kleinere winkelcentra zijn goed bereikbaar, maar er zijn slechte voorzieningen in Pax.
 • Meer bankjes om even te zitten, inrichting voor ouderen.
 • Meer participatie als continu proces, ook echte per woonwijk. Raadsleden en bestuur zichtbaar.
 • Kijken vanuit alle levensfases bij plannen.
 • Sociale voorzieningen ten behoeve van de behoefte van groepen.
 • Gezamenlijk wijktuinen inrichten/beheren.

Tafel 6 – oranje

 • Gevolgen van veel infrastructuur zijn groot; ruimtebeslag, uitstoot.
 • Niet bouwen als infrastructuur niet is geregeld.
 • Hoofddorp is in principe goed voorzien van infrastructuur. Kwaliteit fietspaden en fietsstallingen laat te wensen over.
 • Veel jongeren willen blijven wonen, maar er zijn geen woningen voor hen. Zorg daarvoor.
 • Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) halte voor veel mensen toch wel wat ver weg. De kleine buslijnen worden verdreven. Slechte zaak. Laat niet alles door de Vervoerregio als opdrachtgever van het openbaarvervoer bepalen.
 • Er moet aandacht komen voor beleving; onder andere in het centrum door aankleding.
 • Zorg voor begeleiding van groen langs recreatieve fietspaden.

Welzijn

Tafel 1 - rood

 • Sociale controle kan ook positief uitgelegd worden en leiden tot sociale samenhang (elkaar in de gaten houden of het wel goed gaat).
 • Vanuit Floriande heb je slechte openbaar vervoerverbindingen door Hoofddorp (met name voor doelgroepen).

Tafel 2 - blauw

 • Identiteit (bijvoorbeeld het ‘mannetje’), voel je een Hoofddorper? Saamhorigheid en cohesie in de buurt is minder.
 • Zwerfafval is storend in buitenruimte.
 • Huftergedrag beperken; ken elkaar en bedenk hoe we met elkaar omgaan.

Tafel 3 - groen

 • In Overbos is veel vergrijzing; wijkvervoer (zie voorbeeld ZoefZoef in Haarlem) is nodig. Maar middelen ontbreken.
 • Vergrijzing Overbos; mensen uit huis halen.
 • Overbos; coöperaties kunnen zon op daken regelen.

Tafel 4 – zwart

 • Eenzaamheid is door de GGD onderzocht met name onder 65-plussers. Ouderen zijn minder mobiel, kunnen we hen vervoer bieden? De wijkraad in Overbos is daar mee bezig. Overbos vergrijst. Blijf dat signaleren.
 • Zwemmen of sporten dichtbij verlicht het isolement. Ook sport kijken (dichtbij) helpt.
 • Het is belangrijk om vrijwilligers te blijven faciliteren. Er gebeurt nu best veel.
 • Sportverenigingen worden altijd naar de rand verplaatst. Kinderen stoppen daardoor met sporten.
 • De sportfaciliteiten in de Dokterswijk-Oost verdwijnen; zorg voor betaalbaar sporten voor ouderen.
 • Meerwaarde en sportservice; besteed meer aandacht aan ouderen.

Tafel 5 – geel

 • Identiteit van verschillende wijken versterken. Wijkfeest Overbos is bijvoorbeeld positief.
 • Wat moet er voor kinderen gebeuren?
 • Kloof tussen generaties qua evenementen. Spreekt een wijk BBQ aan? Moet je vrienden zijn met de hele wijk? Wat zorgt voor verloedering?
 • Veel mensen zijn op zichzelf en sociaal contact mist; wat kan de overheid echt doen?
 • Heimanshof, wandelbos, zijn goede voorzieningen.
 • Weinig samenhang bij het verenigingsleven en er wordt weinig naar elkaar omgekeken. Voor zieke buren wordt wel gezorgd.
 • Pax heeft geen buurthuis? Maar werkt dat nog voor jongeren?

Tafel 6 – oranje

 • Verbinding tussen mensen is beperkt, ‘ik ken alleen nog maar mijn directe buren’. Toen de wijk er pas stond was contact veel beter. Elkaar groeten helpt al.
 • Zorg voor meer leven op straat.
 • Het Centrum van Hoofddorp heeft geen ziel. Zorg voor meer sfeer en samenhang.
 • Stedelijke omgeving. Maar de aanwezigheid van relatief veel ruimte en rust is een belangrijke kwaliteit. Dit ondanks de aanwezigheid van Schiphol.
 • Geef wijkraden meer zeggenschap over zaken die de wijk aangaan.