Graanhalmen

OER brengt de leefomgeving in kaart

09 juni 2021
Haarlemmermeer van morgen

Na de zomer van 2021 ligt behalve de ontwerp-omgevingsvisie ook het ontwerp-OER ter inzage. Die twee stukken hebben namelijk alles met elkaar te maken.

De afkorting OER staat voor omgevingseffectrapport. Het ontwerp-OER laat zien wat de milieueffecten zijn van wat in de omgevingsvisie staat, net zoals een milieueffectrapport (MER). Ook laat het ontwerp-OER zien welke maatregelen kunnen helpen om die effecten zo klein mogelijk te maken.

Aanvulling op milieueffectrapport

Toen de gemeente in 2012 de Structuurvisie Haarlemmermeer 2030 maakte, is een milieueffectrapport gemaakt. Het ontwerp-OER is een aanvulling daarop. Het beschrijft vooral de effecten op het milieu van plannen die er in 2012 nog niet waren. Dat betekent dat in het ontwerp-OER bijvoorbeeld de effecten van de huidige geplande aantallen woningen in beeld gebracht zijn. Ook is de stikstofproblematiek nieuw in dit rapport. Bovendien is gekeken naar thema’s zoals veiligheid en gezondheid. Dat zijn nieuwe thema’s van de Omgevingswet.

Op een aantal keuzes is geen inspraak meer mogelijk

De belangrijkste keuzes voor bijvoorbeeld de locaties van woningbouw en de ontwikkeling van zonneakkers zijn al gemaakt en staan niet meer ter discussie. Voor de grootste ontwikkelingen in de gemeente zijn al milieueffectrapporten gemaakt. Bijvoorbeeld voor de waterpiekberging, PARK21 of A4 Zone West.

Kaart van de leefomgeving

Om het ontwerp-OER te kunnen maken, is een ‘leefomgevingsfoto’ gemaakt. Deze bestaat uit een aantal kaarten. Op de kaarten kan je zien wat nu de situatie van de leefomgeving in Haarlemmermeer is. Er zijn kaarten over een veilige en gezonde leefomgeving, economie en een aantrekkelijke leefomgeving. De kaarten kan je hier vindenexterne-link-icoon. Via tabbladen kan je naar verschillende onderwerpen. Gebruik dan de knoppen rechtsboven om informatie over thema’s te zien op de kaart.

Een van de kaarten van de leefomgevingsfoto. Hierop zijn de grenzen van het LIB te zien. Daarbinnen gelden beperkingen voor het gebruik van de ruimte in verband met de luchthaven.

Foto: Een van de kaarten van de leefomgevingsfoto. Hierop zijn de grenzen van het LIB te zien. Daarbinnen gelden beperkingen voor het gebruik van de ruimte in verband met de luchthaven.

Uitkomsten OER

Het OER laat onder andere zien dat er nieuwe soorten woongebieden in Haarlemmermeer ontstaan die meer stads zijn. Omdat het aantal inwoners groeit, is er een grotere vraag naar groengebieden en recreatiemogelijkheden. Ook neemt het verkeer toe. Om dit alles in goede banen te leiden, zijn aanpassingen in het netwerk van straten en wegen nodig. Ook zijn aanpassingen aan het openbaar vervoersnetwerk nodig. Als er goede fietsverbindingen zijn, is het voor veel mensen makkelijker om vaker de fiets te pakken. Door het toevoegen van groen en water blijft Haarlemmermeer ook een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving.

Reageren op het OER

Inwoners en ondernemers kunnen in het najaar reageren op het OER als het stuk ter inzage ligt. Als de gemeenteraad begin 2022 de definitieve omgevingsvisie vaststelt, is ook het OER definitief.