.

Klimaatadaptatiebeleid

Met het Klimaatadaptatiebeleid zorgen we ervoor dat de Haarlemmermeer in 2050 klimaatbestendig is. We beperken de gevolgen en schade van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen voor nu en voor de toekomst. We willen naar een omgeving die bestand is tegen hitte en droogte en waar weinig wateroverlast is.

Reageren op het concept Klimaatadaptatiebeleid kan tot 21 december 

Het concept Klimaatadaptatiebeleid ligt ter inzage op de website van Officiële Bekendmakingen. Tot 21 december kunt u reageren door een zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp of door te e-mailen naar info@haarlemmermeer.nl met als onderwerp: ‘zienswijze concept Klimaatadaptatiebeleid’. U kunt dit ook mondeling doen op het Raadhuis. 

Gevolgen van klimaatverandering minder maken  

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met droogte en warme dagen, zware neerslag en neemt de kans op overstromingen toe. Zo was er een paar jaar geleden in Zwanenburg wateroverlast, waar toen maatregelen genomen zijn om dit in de toekomst te voorkomen. In het conceptbeleid beschrijft de gemeente hoe ze zich wil voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering, dit wordt ook wel klimaatadaptatie genoemd.   

Risicokaart Klimaatadaptatie

Risicokaart met daarop de wijken die gevoelig zijn voor droogte, wateroverlast en hitte. 

Drie ambities om te komen tot een klimaatbestendig Haarlemmermeer 

  1. Een koele woon- en werkomgeving:  
    In een koele woon-werkomgeving zorgen we ervoor dat gezondheidsschade door oververhitting minder vaak optreedt. Dit kan bijvoorbeeld hitte-uitputting of een hitteberoerte zijn met soms levensbedreigende gevolgen. Hierbij is er extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge kinderen en ziekenhuispatiënten. 

  1. Verminderen van droogtegevoeligheid:  
    Het verminderen van droogtegevoeligheid gaat om het vergroten van de hoeveelheid zoet grond- en oppervlaktewater. Dit hebben we nodig om te drinken, om te wassen en voor de landbouw. Wanneer het een periode erg droog is geweest valt dit bijvoorbeeld op door bruine plekken in grasvelden. Soms wordt er ook een oproep gedaan aan inwoners om minder water te gebruiken in een droge periode. Als gemeente richten we ons vooral op het opslaan van water en het voorkomen van watertekort.  

  1. Een waterrobuuste leefomgeving:  
    In een waterrobuuste leefomgeving blijven de gevolgen van zware neerslag zo klein mogelijk. We willen namelijk niet dat water in huizen komt of blijft liggen in tunnels. Wij zetten ons in om wateroverlast door neerslag te beperken. Het opvangen van hemelwater is hierbij belangrijk. Als gemeente slaan we water tijdelijk op, zorgen we ervoor dat water goed in de grond kan trekken en voeren we water af via het riool of de sloot. 

Een klimaatbestendige leefomgeving is belangrijk voor ons allemaal 

Daarom betrekt de gemeente inwoners via bijvoorbeeld het kampioenschap tegelwippen. Dit soort activiteiten helpt inwoners van de Haarlemmermeer bewust te worden van de kleine dingen die zij zelf kunnen doen. Met minder tegels in de tuin kan regenwater makkelijker en sneller worden opgenomen door de grond.  
Voor nieuwbouw zijn er regels waar ontwikkelaars zich aan moeten houden om de woon- en werkomgeving klaar te maken voor extreem weer. De nieuwbouw moet hiertegen kunnen. Bij werkzaamheden aan bestaande wijken, wegen of riolen houden we ons ook aan de eisen. Zo werken we stap voor stap aan een klimaatbestendige leefomgeving.  
Verder werkt de gemeente samen met onder andere het waterschap en de provincie. Het waterschap is als eerste verantwoordelijk voor het voorkomen van overstromingen, daarom werken we samen met het waterschap samen op klimaatadaptatie. Vanuit de provincie is er beleid voor klimaatadaptatie en zij stellen hiervoor ook subsidies beschikbaar.