Afbeelding: foto. Niet alleen om in 2030 onze woningvoorraad te verduurzamen, maar ook om 55 tot 60% CO2-uitstoot te reduceren en zoveel mogelijk onze stroom door lokale fossielvrije energie-opwek te laten plaatsvinden. Haarlemmermeer biedt nog volop kansen en mogelijkheden.

Perspectief is over tijd en ruimte heen kunnen kijken

Perspectief. Dat is echt wel een passend woord dat slaat op de energietransitie en klimaatadaptatie in en voor Haarlemmermeer. We kijken gedegen vooruit naar kansen en mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen. We richten ons stroomnetwerk in op zoveel mogelijk groene stroom. We laten ons breed voorlichten door CE Delft, Align4Energy, het OER-programma, de RES, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en onze eigen krachtige denktank van Ruimte, Economie en Duurzaamheid.

7 juli 2022

Van buiten naar binnen
Ik was blij om te merken dat de raad bij een infosessie breeduit en proactief meedenkt over alle mogelijke vormen van in te zetten energiebronnen en -soorten. De raad snapt dat Haarlemmermeer met de energietransitie een monsterklus voor alle 31 kernen en buitengebieden te klaren heeft. Haarlemmermeer is dan ook een gemeente die de ruimte, de tijd, de kennis én de innovatiedrang heeft om dit te kunnen. Juist voor een gezonde, duurzame en groene toekomst voor onze gemeente die al snel 200.000 inwoners gaat tellen.

Haarlemmermeer als spilspeler in de energiemarkt
Hoe positioneren we onszelf als Haarlemmermeer? Wat is onze rol in de energietransitie en klimaatadaptatie voor onze kernen en buitengebieden? We waren ooit ‘slimme volger’, maar zijn nu de innovatieve voorloper geworden, gesteund door vele nationale en provinciale instituten, onderzoeks- en beleidscentra.

  • We werken aan een proactief en inclusief energiebeleid. In het kort gaat het dan om proeftuinen buurtbatterijen, gasloos bouwen en energiebesparende maatregelen.
  • We stimuleren creatieve en duurzame oplossingen met het Haarlemmermeers Klimaat- en Energiefonds.
  • We streven naar een CO2-reductie van 55-60% door het promoten van goede voorbeelden, door zonnepanelen, door energiebesparende maatregelen, door buurtbatterijen, door het delen van opgewekte energie, door het verlagen van de gebruikslasten op maatschappelijk vastgoed en door lokaal eigenaarschap.
  • We houden ons aan het Schone Lucht Akkoord.
  • We gaan uit van het principe: ‘Zon op daken, Groen op land’ via de RES.
  • We onderzoeken de mogelijkheid van windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer.
  • We hanteren een duurzaam voedselsysteem en stimuleren: kringlooplandbouw, eigen, lokale voedselproductie, vruchtbare bodems, robuust waterbeheer, biodiversiteit en gezond lokaal eten van bijvoorbeeld de Wickevoorter stadsboeren, de zelfoogsttuin van Elisabethhoeve en initiatieven op PARK21.

Op schema
Stilletjes aan komt ons perspectief over wat wij verstaan onder de energietransitie en klimaatadaptatie breed onder de aandacht van nationale en internationale media. Een paar weken geleden nog mocht ik de Bloomberg Award ontvangen omdat Haarlemmermeer voldeed aan 15% verminderd gasverbruik. Of we alles gaan op tijd gaan afvinken in 2030 en 2050, dat betwijfel ik. Maar, Haarlemmermeer loopt – volgens de RES – netjes op schema. We bevragen en betrekken onze kernen op voorhand, proberen onze woningvoorraad te verduurzamen, gaan energiearmoede tegen met de Energiebank, omarmen innovaties en initiatieven en dringen bij het Rijk en de provincie aan op regelingen voor verkeer en vervoer en voor bedrijvigheid, bedrijventerreinen en kantoorloodsen. Liander en TenneT doen hun stinkende best om vóór 2030 onze enorm toegenomen stroomcapaciteit op te vangen dat klaar is voor onze groter groeiende gemeente. Want, we mogen ons - net als de raad - terdege beseffen dat Haarlemmermeer in oppervlakte een megagrote gemeente is met 31 eigenzinnige kernen plus buitengebieden. We snappen heel goed dat de energietransitie een monsterklus is die we met elkaar kunnen klaren. Hoe fijn is het dan om te horen dat Haarlemmermeer goed op schema ligt.