Coalitieakkoord

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Naar aanleiding daarvan zijn 4 partijen met elkaar in onderhandeling gegaan en is er een nieuw college gevormd bestaande uit VVD, HAP, D66 en CDA. Dat nieuwe college gaat in de collegeperiode 2022 – 2026 aan de slag met een nieuw coalitieakkoord genaamd ‘Toekomstbestendig groeien.’ Hieronder in het kort een aantal speerpunten uit het akkoord:

  • Het college gaat op zoek naar manieren om de ombuigingen die in de vorige periode zijn ingezet te verzachten.  
  • Eén van de grootste uitdagingen voor Haarlemmermeer is het realiseren van een meer divers woningbestand en het bouwen van betaalbare woningen. Tot 2040 wil het college 20.000 woningen bouwen, waarvan meer dan 3.000 tijdens deze raadsperiode. De prioriteit ligt bij het bouwen van betaalbare en sociale huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen, zodat de doorstroming bevorderd wordt.
  • De toename van het aantal woningen, verduurzaming en nieuwe vormen van mobiliteit maken vraagt om doorgaande investering om de bereikbaarheid in de gemeente op peil te houden. Een van de grootste ambities daarbij is het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp. Het college van B&W streeft ernaar om besluitvorming daarover in deze raadsperiode plaats te laten vinden.
  • Om het toenemende stroomtekort en de gevolgen van de klimaatverandering in onze groeiende gemeente het hoofd te bieden, wordt de klimaat- en energietransitie nadrukkelijk en proactief ingezet. Samenwerking in de regio, maar ook met inwoners, ondernemers, organisaties nemen hier een belangrijke plek in.  
  • Het college spant zich in voor een betere balans tussen het economisch voordeel van luchthaven Schiphol en de lasten.
  • Om de economie te versterken en verstevigen, streeft de coalitie naar een grotere economische diversiteit en het aantrekken van bedrijven uit meer verschillende sectoren. Bedrijven en ondernemers zullen niet onnodig worden belemmerd door regels.
  • Aan het stevige sociale fundament van de gemeente wordt blijvend gewerkt door bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het basis-en voortgezet onderwijs te versterken, en daarmee op de arbeidsmarkt. Er wordt ook voor gezorgd dat inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning krijgen. Niemand mag tussen wal en schip raken waar het op zorg en inkomen aankomt.

Deze punten en andere plannen van het college van B&W zijn in het coalitieakkoord 'Toekomstbestendig groeien' 2022-2026 uitgewerkt: