Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Voortgangsbrief 2023 - 2024

Deze brief geeft een overzicht van wat er gebeurde in Badhoevedorp van maart 2023 tot en met februari 2024. Ook kijken we kort vooruit naar wat er mogelijk na februari 2024 gaat gebeuren. We bespreken de voortgang van Schuilhoeve, de plannen voor het centrum van Badhoevedorp, de verhuizing van sportvereniging SCPB '22, klachten over verkeersdrukte van bewoners en de tijdelijke horeca. Op deze pagina staat de tekst uit de voortgangsbrief aan de gemeenteraad.

Geachte heer, mevrouw,

In deze brief ontvangt u informatie over de voortgang van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. De gebiedsontwikkeling Badhoevedorp is een complexe, langjarige ontwikkeling. We willen u goed op de hoogte houden. Bij de start in 2005 is afgesproken om jaarlijks de voortgang te delen.

Deze voortgangsbrief geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp van maart 2023 tot en met februari 2024. Waar mogelijk is een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen na februari 2024. In het bijzonder gaan we deze keer in op de voortgang van Schuilhoeve, de planontwikkeling in het centrumgebied van Badhoevedorp, de verplaatsing van sportvereniging SCPB '22, de ervaren verkeersoverlast van bewoners in Badhoevedorp en de tijdelijke horeca.

In deze brief komt het inhoudelijke verhaal van de gebiedsontwikkeling aan bod. Het financiële kader en de risico’s zijn beschreven in de grondexploitatie Badhoevedorp Centrum. Dit wordt als onderdeel van het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG) tweemaal per jaar aan u voorgelegd. Wel melden we hier dat bij het MPG 2023 (2023.7621548) de financiële effecten van de uitspraak van de Raad van State (RvS) over Schuilhoeve (14 december 2022) zijn verwerkt in de grondexploitatie. Bij de herziening van de grondexploitatie bij het tMPG 2023 (2023.8414025) is dit ook geformaliseerd. Meer financiële informatie over de actuele stand van zaken van de grondexploitatie Badhoevedorp Centrum kunt u teruglezen in het aankomend MPG, te behandelen in uw raad in mei/juni 2024.

De verschillende investeringsprojecten komen terug in het Meerjarenperspectief Investeringen (MPI). Deze wordt tweemaal per jaar aan u aangeboden: bij de voorjaarsrapportage en de najaarsrapportage.

Voordat we ingaan op onze thematische bespreking van de onderwerpen wonen, werken, voorzieningen, recreatie en groen, sport, verkeer en participatie en communicatie gaan we eerst in op een paar specifieke onderwerpen.

Schuilhoeve

We willen Schuilhoeve geheel of gedeeltelijk ontwikkelen met woningbouw met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat, zowel binnenshuis als in de openbare ruimte. We houden hierbij rekening met de aspecten die zijn opgenomen in de uitspraak van de RvS van 14 december 2022 over het vernietigde bestemmingsplan Schuilhoeve. En met de aspecten die wel van belang zijn, maar niet zijn behandeld door RvS danwel voortvloeien uit de Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingevoerd is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een integrale afweging van gezondheidsaspecten, zoals geluid, trillingen, geur en luchtkwaliteit, maar ook hoeveelheid groen, water, recreatie, mogelijkheden tot beweging en inrichting van de wijk.

Een wijziging van het tijdelijke deel van het omgevingsplan gemeente Haarlemmermeer voor Badhoevedorp Schuilhoeve is een voorwaarde om de woonwijk Schuilhoeve te kunnen realiseren. We hebben u geïnformeerd over de stand van zaken van de ontwikkeling van Schuilhoeve in Badhoevedorp op 12 september 2023 (X.2023.04695). We brengen u in deze brief op de hoogte van de vervolgstappen die we daarna hebben gedaan:

 • quickscan woningbouw Schuilhoeve;
 • nadere verkenning van industrielawaai;
 • betrokken marktpartijen.

Quickscan woningbouw Schuilhoeve

We hebben door Antea Group een quickscan (milieuscan) laten uitvoeren om duidelijkheid te krijgen over de relevante wet- en regelgeving anno nu (en na inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2024) waar we bij woningbouw op de locatie Schuilhoeve rekening mee moeten houden. Op basis van de conclusies uit de quickscan stellen we een raadsvoorstel op over de ontwikkeling van Schuilhoeve. Het gaat over het vervolg van woningbouw in deelgebied Schuilhoeve, inclusief een kredietaanvraag. U wordt binnenkort hierover nader op de hoogte gebracht.

Nadere verkenning van het industrielawaai

We hebben opdracht gegeven voor een nadere verkenning naar de impact van industrielawaai op Schuilhoeve als wordt gerekend met het bronspectrum voor proefdraaien bij de KLM, zoals door de milieuadviseur van de RvS, de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) naar voren is gebracht. Dit is het zogenaamde StAB-spectrum. Het doel hiervan is inzicht krijgen op de invloed van het geluid van proefdraaien op het woningbouwplan Schuilhoeve en berekenen wat de invloed is van verschillende geluidsreducerende maatregelen. Uit de verkennende geluidstudie van RoyalHaskoningDHV (RHDHV) blijkt dat woningbouw in Schuilhoeve niet onmogelijk wordt geacht. Er worden enkele overschrijdingen geconstateerd van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 55 dB(A) en maximale geluidniveau van 77 dB(A). Maatregelen die in beeld komen zijn:

 • een hogere eerstelijns bebouwing (één extra bouwlaag op de geluidswandwoningen);
 • hogere afschermende bebouwing op het naastgelegen bedrijventerrein Schuilhoeve;
 • geluidwerende maatregelen aan de woningen op de plekken waar de geluidsnormen worden overschreden in de vorm van dove gevels op één of meerdere verdiepingen, zoals ook bedacht in het vernietigde bestemmingsplan Badhoevedorp Schuilhoeve.

Betrokken marktpartijen

We zijn met KLM en andere betrokken marktpartijen in overleg om te kijken wat mogelijk is aan woningbouwontwikkeling in Schuilhoeve. We houden rekening met de belangen van deze partijen, onze belangen en een goede kwaliteit van de leefomgeving. Het doel is voorkomen dat pas bij de behandeling van een zienswijze of mogelijk beroep tegen het nog vast te stellen wijziging omgevingsplan dat woningbouw in Schuilhoeve geheel of gedeeltelijk mogelijk maakt, discussies komen over de wijze van onderzoek. We willen hiermee voorkomen dat zonder het beoogde resultaat te bereiken veel maatschappelijk geld is uitgegeven aan allerlei milieuonderzoeken en tijd en energie van betrokken partijen.

Badhoevedorp Centrum Midden

We hebben u op 10 januari 2024 geïnformeerd (X.2023.07986) over de voortgang van de planontwikkeling Badhoevedorp Midden Zuid (de huidige Albert Heijn). We gaven aan dat de vastgoedbelegger Altera stopt met de planontwikkeling voor Centrum Midden Zuid. Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren is er voor Altera geen haalbare businesscase. Dit is te verklaren door hoge bouwkosten, hoge rentetarieven en de betreffende wetswijziging om de middenhuur te reguleren. Tot eind februari 2024 hebben we nog (bestuurlijke) gesprekken gehad met Altera. Er is geen andere uitkomst gekomen.

We werken nu met ontwikkelaar AM B.V. aan ‘plan B’ en vallen terug op de samenwerkingsovereenkomst 2016 (SOK, 2017/0006870) om een mooi en duurzaam centrum voor de inwoners van Badhoevedorp te realiseren. De betrokken marktpartijen, zoals de ondernemers in Badhoevedorp en de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp (VDB), zijn in een gesprek geïnformeerd over het stopzetten van de huidige planontwikkeling. De inwoners zijn via onze communicatiekanalen op de hoogte gesteld.
De ontwikkelaars in Midden Noord hebben tot op heden afgezien van verdere ontwikkeling, omdat het risico te groot werd geacht om zonder duidelijkheid over de ontwikkeling aan de zuidkant van de Zeemanlaan de eigen ontwikkeling te starten. Nu de haalbaarheid aan de zuidzijde voor ‘plan A’ negatief uitvalt, kijken we met de ontwikkelaars aan de noordkant welke ontwikkeling er mogelijk is. Gesprekken hierover zijn gestart.

Sportpark de Veldpost

Verplaatsing van de sportvereniging SCPB’22

Sportpark De Veldpost wordt het nieuwe sportvoorzieningengebied van Badhoevedorp. Atletiekvereniging Badhoevedorp heeft in 2018 intrek genomen op het Sportpark. De sportvereniging Sportcombinatie Pancratius Badhoevedorp 2022 (SCPB '22), de fusievereniging van RKSV Pancratius en SC Badhoevedorp, moet nog vanuit Schuilhoeve worden verplaatst naar Sportpark De Veldpost. Hiervoor hebben wij in december 2023 een verplaatsingsovereenkomst ondertekend (10244409). Ook hebben we het aangepast Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp (DSO) Sportpark De Veldpost (10244406) vastgesteld, met een andere veldindeling en één clubgebouw in plaats van twee. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden en hieruit is AW groep geselecteerd om de voorbelasting van De Veldpost uit te voeren. Tijdens de voorbelasting wordt een zandpakket aangebracht om de grond te comprimeren en om het proces te versnellen wordt verticale drainage gerealiseerd. De verwachting is dat in de zomer van 2026 het sportpark in gebruik wordt genomen door SCPB ‘22.

Het bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost is sinds 20 mei 2020 onherroepelijk. Na een langdurige onteigeningsprocedure zijn de gronden voor Sportpark De Veldpost sinds 11 augustus 2022 ons eigendom. De Hoge Raad heeft op 1 juli 2022 het cassatieberoep van de voormalige eigenaar tegen het vonnis van de rechtbank van 10 februari 2021 tot vervroegde onteigening van gronden voor Sportpark De Veldpost afgewezen. Het traject van de definitieve waardebepaling loopt nog samen op met die van de waardebepaling van de naastgelegen onteigende gronden voor de Groene AS. Een uitspraak van de rechtbank wordt in de eerste helft van 2024 verwacht.

Robert Kochstraat

Sinds september 2022 is de nieuwe Robert Kochstraat open. Wij ontvingen vele berichten van bezorgde inwoners over het verkeer in de 30 km/u straat. Bewoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid, verkeersopstoppingen en trillingen van de woningen. Als reactie hierop hebben wij met de aannemer van Deelplan C afgesproken dat bouwverkeer niet over de Robert Kochstraat rijdt. Tevens is op verzoek van de raad een verkeersbesluit genomen om het vrachtverkeer andere routes te laten rijden. Wij zijn bovendien op bezoek geweest bij enkele supermarkten en winkels om aandacht voor deze situatie te vragen. Ten slotte plaatsten wij tijdelijke digitale “smiley-borden” om verkeersdeelnemers op hun snelheid te wijzen.

Op 31 mei 2023 hadden we een overleg met vertegenwoordigers van de Robert Kochstraat over veiligheid. Op 8 juni 2023 vond een informatieve bijeenkomst plaats over het Verkeersstructuurplan Badhoevedorp (VSP) (2020.0000444) en de resultaten van de verkeerstellingen van mei 2023. Het vervolg was een raadsessie over het verkeer in het dorp op 13 juli 2023. Op 26 februari 2024 heeft een vervolggesprek plaatsgevonden tussen een delegatie van de bewoners van de Robert Kochstraat en portefeuillehouder Verkeer en Vervoer. Het gesprek vond plaats in een goede en constructieve sfeer. De bewoners gaven aan te merken dat er een vrachtwagenverbod voor niet bestemmingsverkeer is ingevoerd en zien de maatregel als effectief. De portefeuillehouder Verkeer en Vervoer heeft aangegeven dat het aantal voertuigen onder het in het Verkeerstructuurplan (VSP) Badhoevedorp vastgelegde aantal van 4.000 voertuigen per etmaal blijft, ook als de woningen aan de overzijde zijn gebouwd. Aan de orde kwam verder de snelheid en het gedrag van sommige automobilisten. Op de vraag of de drempels hoger kunnen zoals in Amsterdam , werd aangegeven dat onze nood- en hulpdiensten dat niet acceptabel vinden.
We zetten ons in om te kijken of de politie met een lasergun snelheden kan registreren om de automobilisten die te snel rijden te kunnen beboeten. Tot slot kan worden gemeld dat ook de bewoners van de Robert Kochstraat participeren in de tussenevaluatie van het VSP.
In het voorjaar van 2023 is een kruispunt van de Robert Kochstraat aangepast. Er is een verhoogd verkeersplateau gerealiseerd. In 2024 beginnen wij met het aanpassen van het oostelijk deel van de straat. Het asfalt wordt vervangen door klinkers, de snelheid wordt van 50 naar 30 km/u verlaagd en de aansluiting op de Kamerlingh Onneslaan wordt een T-splitsing waardoor de snelheid ook daaruit wordt gehaald. Het verkeer over de Kamerlingh Onneslaan krijgt voorrang op het verkeer op de Robert Kochstraat. Dat is nu nog andersom. Fietsers moeten dan gebruik maken van de Robert Kochstraat en de Kamerlingh Onneslaan in plaats van aparte fietspaden.

In het najaar van 2023 hebben wij nogmaals verkeerstellingen uitgevoerd. Daaruit bleek dat het verkeer in Badhoevedorp niet veel is veranderd sinds de tellingen in mei 2023. We telden op een enkele plek  meer verkeer. Het gaat om meetpunten op de Robert Kochstraat, Oleanderlaan en Pa Verkuijllaan. Het toegenomen verkeer is waarschijnlijk het bouwverkeer als gevolg van de werkzaamheden van de gebiedsontwikkeling. De verkeersintensiteit op de Robert Kochstraat was toegenomen, maar voldoet nog steeds aan de normen van het VSP. Op de raadsagenda van 1 februari 2024 stond het voorstel voor de tussenevaluatie VSP Badhoevedorp (2023.10258501). In het voorstel staan drie opties voor de uitvoering. Op 15 februari 2024 heeft de raad gekozen voor de meest uitgebreide variant van de tussenevaluatie VSP (optie A): De maximale variant van € 225.000 gefaseerd over 2024 (€ 119.000) en 2025 (€ 106.000), bestaande uit drie verkeerstellingen, het doorrekenen van het verkeersmodel en het belevingsonderzoek. In maart 2024 starten we met de kerngroep VSP met het opzetten van de kopgroep met inwoners, ondernemers en belangengroepen uit het dorp. We hebben op social media en in de nieuwsbrief de oproep gedaan om deel te nemen aan de tussenevaluatie VSP onder de slogan “bemoei je ermee!”. Resultaten van de tussenevaluatie VSP komen in het derde kwartaal 2025. De verwachting is dat de laatste woningen van Quatrebras begin 2025 opgeleverd zijn.

Tijdelijke horeca

We hebben u op 14 december 2023 geïnformeerd over de stand van zaken van het initiatief voor een tijdelijke horecaonderneming in Badhoevedorp (X.2023.07701). In het kort: om de behoefte aan een plek als Quatrebeach tegemoet te komen hebben wij naar een mogelijke locatie voor een tijdelijke horecaonderneming gekeken. Wij selecteerden hiervoor het zogenoemde Badkuipterrein waarvoor een openbare selectieprocedure georganiseerd moet worden. In het najaar van 2023 besloten wij om ons eigen initiatief te pauzeren omdat Quatrebeach in gesprek was met de eigenaar van een locatie in de omgeving. Wij wilden niet twee horecaondernemingen dichtbij elkaar buiten het centrum van Badhoevedorp. Inmiddels hebben wij besloten om onze locatie niet meer beschikbaar te stellen voor een tijdelijke horeca. Omwonenden van het Badkuipterrein hadden grote zorgen over mogelijke geluids- en parkeeroverlast. Bovendien zou de mogelijke duur van de tijdelijke horeca niet opwegen tegen de investeringen die wij daar moeten doen zoals het doortrekken van riolering, het doortrekken van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de grond. Wij denken dat het nieuwe centrum in de nabije toekomst nieuwe mogelijkheden biedt voor meer horeca in het dorp. Ons besluit vormt geen probleem voor het voortbestaan van Quatrebeach. De exploitant heeft een locatie aan de Akerdijk in Lijnden gevonden.

Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp algemeen

De gebiedsontwikkeling Badhoevedorp is de noemer waarbinnen een groot aantal ruimtelijke ontwikkelingen in Badhoevedorp valt. Deze kennen een grote onderlinge verbondenheid. Het gaat om de volgende ontwikkelingen:

 • het project Omlegging A9 te Badhoevedorp (is afgerond);
 • de gemeentelijke gebiedsontwikkeling Badhoevedorp Centrum met haar vijf ontwikkellocaties: Lijndenhof, Quatrebras, Centrum, Schuilhoeve en Sportpark De Veldpost;
 • de investeringsprojecten en ruimtelijke maatregelen in Badhoevedorp zoals de Groene AS, Schipholweg, S106, Fietsverbinding knoop A4/A9, ‘de Haak’ en Centrum Noord.

online kaart van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorpexterne-link-icoon

Deze ontwikkelingen verdelen we hieronder in de volgende thema’s: wonen, werken, voorzieningen, recreatie en groen, sport, verkeer en participatie en communicatie.

Wonen

In Badhoevedorp komen er nieuwe woonwijken bij: Quatrebras, de woningen in het centrum en Schuilhoeve. In totaal gaat het om circa 940 woningen. Dit is zonder de woningbouw van deelgebied Schuilhoeve.  

Quatrebras

De (nieuwe) woonwijk Quatrebras wordt steeds meer een groene, ruim opgezette en dorpse wijk, gelegen aan een centraal park en vijver. Quatrebras is verdeeld in verschillende deelplannen. Opgeteld gaat het om 741 woningen, waarvan 570 grondgebonden woningen, 28 koopappartementen en 143 huurappartementen. Er worden 40 sociale huurappartementen en 15 huurappartementen in het middensegment gerealiseerd.

In Deelplan A en B zijn inmiddels alle 392 woningen opgeleverd en is het gebied woonrijp gemaakt. De bouw van de woningen in Deelplan C is in december 2022 gestart. Dit Deelplan bestaat uit twee fases. Fase 1 is 'De Brink': een groen ingericht plein, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Om het groene karakter van de wijk te behouden is het parkeren zoveel mogelijk uit het zicht gehouden. De 65 woningen in deze fase zijn inmiddels opgeleverd. Half maart 2024 is het gebied woonrijp. De bouw van de woningen in fase 2 is in de zomer van 2023 gestart. De bouw van Deelplan D bestaat uit 186 woningen en is gestart in het tweede kwartaal van 2023. In 2024 ronden wij het Voorzieningengebied rond de vijver af door nog een drempel op de Snelliuslaan te plaatsen en de Einsteinlaan als een fietspad in te richten.

Centrum

De ontwikkelingen in het deelgebied Centrum vinden grotendeels plaats op het terrein van de oude A9. Hier komen verschillende functies. Het deelgebied Centrum is uitgewerkt in het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Badhoevedorp Centrum (DSO 2018) dat op 11 december 2018 is vastgesteld (2018.0078767). Het DSO 2018 onderscheidt drie bouwfasen/subgebieden: West, Oost en Midden. In deze deelgebieden worden de volgende woningen aantallen gerealiseerd. 
Centrum Oost: ongeveer 27 woningen, deels grondgebonden woningen en een appartementengebouw van maximaal vier bouwlagen
Centrum West: ongeveer 37 grondgebonden woningen
Centrum Midden Noord: ongeveer 67 woningen
Centrum Midden Zuid: ongeveer 71 appartementen boven twee supermarkten en enkele kleinere winkelunits.

Badhoevedorp Centrum Oost en West

Het voorlopig ontwerp openbare ruimte Badhoevedorp Centrum Oost en West is in het najaar van 2022 vastgesteld en is uitgewerkt in een definitief ontwerp openbare ruimte. De locatie is inmiddels bouwrijp. De nutsbedrijven moeten nog hun werkzaamheden uitvoeren. De verkoop van de grondgebonden woningen van Centrum Oost en -West kan worden gestart in april 2024 omdat er nu meer dan 90% van de woningen in deelplan C2 Quatrebras verkocht zijn. De planning is dat de verkoop van de eengezingswoningen start in de eerste helft van 2024 en van de appartementen eind 2024. De gronden worden bouwrijp geleverd aan ontwikkelaar AM.

Op 10 mei 2022 hebben we het wijzigingsplan ‘Badhoevedorp Centrum Oost’ (2022.0000885) vastgesteld voor de herontwikkeling van het oostelijke deel van het centrumgebied van Badhoevedorp. Tegen dit besluit was beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS. Het beroep had betrekking op twee punten. Ten eerste dat het wijzigingsplan ten onrechte woningen dicht op de erfgrens mogelijk maakt. Ten tweede dat de eerder vergunde entree van naastgelegen bedrijfsruimte niet in het plan is opgenomen. Tijdens de beroepsperiode zijn afspraken gemaakt om deze punten op te lossen in een herziening van het wijzigingsplan ‘Badhoevedorp Centrum Oost’. Dit is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (2022.0002704). Het beroep is daarna ingetrokken. Deze herziening wijzigt het vastgestelde wijzigingsplan waarbij een deel van de bouwhoogte is verlaagd en de bouwvlakken enigszins zijn aangepast. En de entree is positief bestemd. Op 14 november 2023 hebben we het ontwerpwijzigingsplan 'Badhoevedorp Centrum Oost, 1e herziening' vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

De stand van zaken over de ontwikkelingen in Centrum Midden Noord en Zuid hebben we eerder in deze brief benoemd.

Werken

Lijndenhof

Bedrijventerrein Lijndenhof wordt een bedrijventerrein voor duurzame stadslogistiek onder de naam 'City Logistics Innovation Campus' (CLIC). Dit wordt een plek voor alles wat te maken heeft met vernieuwingen in relatie tot het bezorgen van producten. Er komen ook mogelijkheden voor gezond eten en sporten in het deelgebied. Zo komt er een padelbaan, een trimparcours en een fitnessfaciliteit. Het terrein beslaat een gebied waar een programma gerealiseerd mag worden met een omvang van 132.000 m² bruto vloeroppervlakte (bvo). In de tweede helft van 2022 hebben we de gronden van Lijndenhof geleverd aan ontwikkelaar/belegger Intospace. Intospace heeft de gronden daaropvolgend bouwrijp gemaakt. De verwachting was dat begin 2023 de start van de bouw was, maar dit is vooralsnog nog niet gebeurd. Intospace is op zoek naar bedrijven en huurders die zich willen vestigen in Lijndenhof. Daarvoor vinden momenteel gesprekken plaats.

Voorzieningen

Medisch centrum

Voor het opgeleverde en in bedrijf zijnde medisch centrum is een tijdelijk parkeerterrein gerealiseerd. Dit is nodig omdat rond het medisch centrum binnen enkele jaren een woonwijk wordt gerealiseerd. Hierin wordt ook het definitieve parkeren van het medisch centrum meegenomen. De tijdelijkheid loopt nog een aantal jaar door. Daarom worden ook invalideparkeerplaatsen op het tijdelijke parkeerterrein opgenomen.

Recreatie en groen

Groene AS in Badhoevedorp

De ecologische verbinding de Groene AS verbindt en creëert grote en kleine natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude (AS). Voor de aanleg van het deel van de Groene AS ter hoogte van Sportpark De Veldpost waren gronden nodig die nog niet in ons bezit waren. In het najaar 2022 heeft de Hoge Raad een voor onze gemeente positieve uitspraak gedaan op het cassatieberoep tegen het vonnis van de rechtbank van 14 juli 2021 tot vervroegde onteigening van gronden voor de Groene AS. Na betaling van de voorschotvergoeding zijn de gronden als eigendom ingeschreven in het Kadaster. Het traject van de definitieve waardebepaling loopt nog samen op met die van de waardebepaling van de naastgelegen onteigende gronden voor Sportpark De Veldpost en wordt verwacht in de eerste helft van 2024.

Wij zijn in gesprek met sportcentrum De Wildenhorst en hotel Ramada over een grondruil. Momenteel hebben sportcentrum De Wildenhorst en hotel Ramada hun parkeerplaatsen op een deel van de toekomstige Groene AS. Wij willen hun parkeerplaatsen verplaatsen ten behoeve van de aanleg van dat deel van de Groene AS overeenkomend met het bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost.

Ten westen van de Atletiekbaan wordt Park De Veldpost in het voorjaar van 2024 opgeleverd. Dit wordt een park van 20.000 m² met enkele banken, picknicktafels, speel- en sporttoestellen, verschillende wandelroutes, 496 bomen, 38.000 planten, ecologische voorzieningen en een jongerenontmoetingsplaats.

Het Lint en Groene kralen

Het Lint is de nieuwe wandel- en fietsroute op de plek van de oude A9. Het ongeveer vier kilometer lange Lint loopt van west naar oost door heel Badhoevedorp en verbindt de nieuwe woongebieden, de gebieden met groen, zoals de Groene Kralen en parken, en het centrum met elkaar. De Groene Kralen zijn groene plekken, waar ruimte is voor jong en oud om elkaar te ontmoeten, te sporten of te spelen langs het Lint in Badhoevedorp Centrum. Voor de invulling van de Groene Kralen hebben we inbreng gevraagd tijdens een participatietraject in 2022. Vanaf de Hoofdweg tot aan de Kamerlingh Onneslaan is het Lint inmiddels opgeleverd en in gebruik. We zijn momenteel aan het onderzoeken of wij het Lint verder kunnen verbijzonderen, zodat het onderscheid tussen de verharding van het Lint en andere wegen groter wordt.

Het Lint ter hoogte van Badhoevedorp Centrum Oost en West wordt in 2026 aangelegd, gelijklopend met de oplevering van de woningbouwontwikkeling. Het centrumgedeelte wordt meegenomen in de ontwikkeling van de woningbouw in deelgebied Badhoevedorp Centrum Midden

Verkeer

De stand van zaken over de ontwikkelingen in het VSP hebben we eerder in deze brief benoemd.

Schipholweg

Door de intensivering van het gebied krijgt de bestaande Schipholweg – voor wat betreft het wegvak tussen de Amsterdamse Baan en het Corendon Hotel – een andere functie. Het voornemen is de functie van de gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom te wijzigen naar een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom en de maximaal toegestane snelheid te verlagen van 80 km/u naar 50 km/u. Daarnaast is er de ambitie om de huidige parallelle fietsverbinding op te waarderen naar een doorfietsroute. Op dit moment zijn de Schipholweg en het parallelle fietspad in beheer bij de provincie Noord-Holland. Wij zijn momenteel nog in gesprek met de provincie over het overnemen van de Schipholweg ter hoogte van Badhoevedorp. We maken afspraken over de overdracht aan ons en over de bekostiging van het beheer en onderhoud. Als de financiële aspecten van de overdracht bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd. We zorgen dat er voor de verplaatsing van de sportvelden in 2026 een veilige oversteek is gerealiseerd.

Verbreding S106 en aanleg fietspad langs de S106

De rotonde S106 / Londenstraat in Badhoevedorp vormt een belangrijke schakel in het verkeer dat vanuit Amsterdam Osdorp via de Lijnderbrug richting de A9 rijdt. Ten gevolge van de ontwikkelingen in Amsterdam Osdorp, de Agenda Amsterdam Autoluw en de autonome verkeersgroei heeft de rotonde tussen 2025 en 2030 niet meer voldoende afwikkelcapaciteit voor een goede doorstroming van het verkeer. De capaciteit moet daarom worden uitgebreid. We verbreden de S106, zodat de gehele S106 tussen de Schipholweg en de Lijnderbrug straks 2x2 rijstroken bevat. De huidige rotonde wordt daarbij opgewaardeerd tot turbo-rotonde. Daarnaast wordt een fietspad aangelegd langs de S106 tussen het fietsknooppunt S106 / Cebulaan en het fietspad langs de Schipholweg.

We zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met gemeente Amsterdam. In de overeenkomst hebben we afgesproken dat gemeente Amsterdam de technische uitwerking van verbreding van de weg bekostigt en wij de uitwerking van het fietspad bekostigen. We zijn nu gestart met het nog benodigde ruimtelijk onderzoek en de technische uitwerking van het ontwerp.

Openbaar Vervoer

Connexxion heeft op ons verzoek een voorstel gedaan voor definitieve routes in Badhoevedorp. Deze voorstellen zijn in concept gedaan in het Vervoerplan 2021 van juni 2020. In het Vervoerplan 2023 zijn de definitieve voorstellen gedaan. Het Vervoerplan 2023 is op 13 oktober 2022 door het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio vastgesteld. Hierdoor konden de busroutes per 11 december 2022 naar de definitieve situatie. Lijn 192 rijdt tot op heden niet door de Robert Kochstraat. Enerzijds, omdat er nog volop gebouwd wordt in en rond de straat. Dit zorgt ervoor dat Connexxion geen betrouwbare dienstregeling kan garanderen. Anderzijds, is Connexxion van mening dat de nieuwe Robert Kochstraat te smal is voor de bus. Vandaar dat lijn 192 tot nader order op de Schipholweg blijft rijden en de halte De Meerwende overslaat. Wij blijven met Connexxion in gesprek om in de toekomst lijn 192 weer via De Meerwende te laten rijden.

Per september 2023 rijdt lijn 195 niet meer door de Sloterweg. Dit naar aanleiding van de wens van de raad na de raadssessie over het verkeer in Badhoevedorp van juli 2023. Dit heeft wel als gevolg dat het gebied tussen de Pa Verkuijllaan en Oleanderlaan op dit moment geen busverbinding meer heeft. Wij willen de tussenevaluatie daarom ook gebruiken om inbreng op te halen voor de toekomst van het openbaar vervoer in Badhoevedorp. Ook blijven wij bij Connexxion aandacht vragen voor de inzet van lichtere bussen in Badhoevedorp.

Bussluis Lupinesingel

Vanaf het moment van de opening van de busbaan op de Lupinesingel in deelplan Quatrebras geven bewoners aan dat de busbaan naast de busvervoerder of de nood- en hulpdiensten ook gebruikt wordt door andere voertuigen. Dit is mogelijk omdat een hoog voertuig over de bussluis kan rijden. De verkeersborden en andere waarschuwingen worden dan genegeerd. In de afgelopen maanden hebben wij met de betrokken partijen gesproken en de technische oplossingen geïnventariseerd. In 2023 is verder onderzoek gedaan (zoals tellingen om te bepalen om hoeveel voertuigen het gaat) naar een mogelijke oplossing. Een verzinkbare paal blijkt de enige haalbare optie te zijn als wij willen ingrijpen. In december 2023 lag het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM) 2024 (2023.10178865) ter besluitvorming bij u waarin deze oplossing is opgenomen met het advies om deze niet te realiseren in verband met de kosten. Wij hebben toegezegd om te kijken of de maatregelen langs de busbaan voldoende zijn.  

Participatie en communicatie

We waarderen de inzet en betrokkenheid van onder andere de VDB. In april 2023 vond het gebiedsoverleg met belanghebbenden uit Badhoevedorp plaats met als thema Groen. Hierin is onder andere vanuit de gebiedsontwikkeling toelichting gegeven over groen in de gebiedsontwikkeling en bestaand gebied. In juni 2023 is een nieuw bestuur van de VDB gestart. Op 15 november 2023 vond het laatste halfjaarlijks overleg plaats tussen betrokken portefeuillehouders en bestuur van VDB. Op de agenda stonden de onderwerpen Groen, Verkeer en Centrum Midden.
Ook in 2023 werkten we aan het versterken van de relatie met VDB. Er is regelmatig contact tussen omgevingsmanager en VDB over gebiedsontwikkeling en aandachtspunten die VDB aandraagt. Voor de tussenevaluatie VSP is in samenwerking met de VDB het plan van aanpak voor de tussenevaluatie met belevingsonderzoek opgesteld. De mate van mogelijke participatie in de verschillende projecten wordt met de VDB besproken.  

Niet alleen voeren we het gesprek met de VDB, ook met de ondernemers en andere belanghebbenden spreken we over de gebiedsontwikkeling en afhankelijk van het deelproject vindt participatie plaats. Op 7 februari 2024 waren zowel Dorpsraad als portefeuillehouder Verkeer en Vervoer, gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord en omgevingsmanager aanwezig bij de businessclub Badhoevedorp. Verder hielden de omgevingsmanager van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp en de gebiedsmanager van Haarlemmermeer Noord in 2023 zes keer spreekuur op de markt.

Communicatie

De gebiedsontwikkeling Badhoevedorp is een grote verandering voor de inwoners van Badhoevedorp. We horen wisselende geluiden uit het dorp over hoe de mensen de veranderingen ervaren. Het contact met de inwoners is gericht op het luisteren naar de inwoners en op het vertellen over de ontwikkelingen door de gebiedsontwikkeling. We hebben de ambitie dat het dorp de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp omarmt en trots kan zijn op de ontwikkeling. We blijven inwoners meenemen in het waarom we de gebiedsontwikkeling uitvoeren. Daarnaast laten we de toegevoegde waarde zien van alles wat we doen binnen de gebiedsontwikkeling. Dat doen we via een uitgebreide communicatiemiddelenmix, zowel online als offline. Zo wordt elk deelproject of ‘uitvoering van werkzaamheden’ een onderdeel van de totale gebiedsontwikkeling Badhoevedorp.

We hebben onder andere de volgende middelen ingezet:

 • Nieuwsbrief (maandelijks, ongeveer 2.271 abonnees).
 • Informatiebijeenkomsten. 
 • Informatiemarkt (eens per jaar in september).
 • Bewonersbrieven.
 • Advertenties en nieuwsartikelen in papieren krant InforMeer.
 • Advertentie en nieuwsartikelen in de InforMeer-online.
 • Spreekuur eens per maand op de markt.
 • Infographics met bijbehorende folders ontwikkeld om complexe en veel informatie bondig weer te geven in toegankelijke, visuele vorm. Gaat om de proces Centrum Midden; proces van VSP; Quatrebras informatiekaart.
 • Social media: 
  - Facebookaccount Badhoevedorp in ontwikkeling (3.848 volgers) 
  (622 volgers)
  - Instagram (hier plaatsen we advertenties) 
  - Participatieplatform jouwbadhoevedorp.nl (onder andere ingezet voor participatie over het centrumplein).
  - Communicatie via communicatiekanalen partners, zoals Connexxion, IntoSpace en AM. De nieuwsbrief van AM wordt naar zo'n 10.000 abonnees gestuurd.  
  - Maquette van gemeente bij informatiecentrum van AM boven Quatrebeach. 
  - Informatie in Dorpshuis Badhoevedorp (naast de bibliotheek hangt een muurgrote poster met informatie over onze projecten, ook zijn er folders met informatie).
 • We organiseren jaarlijks een uitgebreide Informatiemarkt Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp. Ook in 2023 was er weer zo’n markt. Medewerkers van de projectgroep Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp waren hierbij aanwezig. Zij stonden mensen te woord en gaven uitleg over de ontwikkeling van projecten zoals: de bruggen van het Lint aan de Sloterweg en Pa Verkuijllaan, Park De Veldpost, het Lint en het centrum. Maar ook voor het onderwerp verkeer waren deskundige medewerkers van de gemeente aanwezig. De informatiemarkt werd goed bezocht.

Het komende jaar doen we opnieuw een onderzoek naar de communicatie in Badhoevedorp: wat gaat goed, wat gaat niet goed en wat kan beter? Met de uitkomsten hiervan hopen we aan te sluiten bij de communicatiebehoeftes van de Badhoevedorpers.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,


Cees Vermeer    de burgemeester,


Marianne Schuurmans-Wijdeven