Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Opnieuw inrichten Kamerlingh Onneslaan en Robert Kochstraat - vragen en antwoorden

De Robert Kochstraat wordt een zijstraat van de Kamerlingh Onneslaan. Het oostelijk deel van de Robert Kochstraat richten we hetzelfde in als de rest van de Robert Kochstraat. Dus als een 30 km/u straat met klinkers. De Kamerlingh Onneslaan blijft 50 km/u. Tot en met de Zeemanlaan krijgt de straat asfalt met fietsstroken van rood asfalt. Net zoals de Kamerlingh Onneslaan voorbij de Zeemanlaan. Op deze pagina staan de vragen die we kregen tijdens een inloopavond op 24 april 2024. Met daarbij ook de antwoorden op de vragen.

Door de vertraging in de bouw van Quatrebras stelden we het opnieuw inrichten uit

Nadat het ontwerp voor het westelijk deel van de Robert Kochstraat definitief werd, maakten we ook een ontwerp voor dit deel van de Robert Kochstraat en het aansluitende deel voor de Kamerlingh Onneslaan. Dit was ongeveer in 2020. Het werk zou in 2023 plaatsvinden. Maar door vertraging in de bouw van Quatrebras besloten wij dit uit te stellen.  De werkzaamheden starten eind augustus/begin september 2024.

Het project:

Uit het verkeersbesluit:

De Kamerlingh Onneslaan is en blijft een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/u. Een gebiedsontsluitingsweg is een weg met gelijkvloerse kruisingen bedoelt om een gebied toegankelijk te maken. De Robert Kochstraat is aangewezen als gebiedsontsluitingsweg en krijgt een maximumsnelheid van 30 km/u. We richten het meest oostelijk deel van de Robert Kochstraat ook in als een 30 km/u weg.

Omdat de ontsluitende functie van de Robert Kochstraat als afrit van de A9 vervalt, passen we de huidige voorrangsbocht aan naar een standaard voorrangskruispunt. De wijziging in de voorrangssituatie past bij de Kam-structuur. Een kam-structuur is een ruimtelijke structuur waarbij je een hoofdweg hebt (de rug van de kam) met haaks daarop meerdere inprikkers, de ontsluitingswegen (de haren van de kam). 

Met dit project passen wij delen van de Robert Kochstraat en de Kamerlingh Onneslaan aan zodat ze aansluiten op het grootste gedeelte van de inrichting van die wegen. Dit project is in feite een logisch vervolg om die wegen af te ronden en sluit daarmee aan bij ontwikkelingen in Quatrebras en Centrum. 

Het besluit om de Kamerlingh Onneslaan zo in te richten is in 2023 genomen. Bekijk het verkeersbesluit.externe-link-icoon. In de VSP actualisatie 2020 staat de Kamerlingh Onneslaan als 50km/u weg (noord-zuidlaan van de KAM-structuur) in asfalt met fietsstroken.  

Het besluit om de Kamerlingh Onneslaan zo in te richten was al gemaakt met het VSP2020. Door werkzaamheden in de omgeving (bouw Quatrebras, het Lint, Duikerbruggen, Robert Kochstraat) konden we daar niet eerder mee beginnen. Nu stopzetten en wachten op tussenevaluatie zorgt voor een lange vertraging. Eerst de evaluatie doen, dan eventueel opnieuw alles berekenen en tekenen met nieuwe verkeersbesluiten, bezwarenperiodes, participatie et cetera. Dan kunnen we pas op zijn vroegst in 2027-2030 de straten aanpassen. Ook kunnen we de tijdelijke situatie zoals het nu is niet 5 jaar of langer zo laten, dat is niet veilig. Dus totdat er  nieuwe plannen zijn of worden gemaakt, zijn de huidige verkeersbesluiten en het VSP2020 leidend. Daarin staat de Kamerlingh Onneslaan als 50km/u weg (noord-zuidlaan van de kamstructuur) in asfalt met fietsstroken.  

Het besluit was al eerder genomen door de gemeenteraad. Wij voeren dit nu uit omdat het eerder moeilijk was door andere werkzaamheden in het dorp.   

Met het vaststellen van de Actualisatie 2020 van het VSP Badhoevedorp schrapte de gemeenteraad de doortrekking van de Kamerlingh Onneslaan. Er zijn daar – voor nu – dus geen plannen voor. 

 • Waarom niet alleen het stuk Robert Kochstraat aanpassen voornu?  
  Uw vraag is “waarom passen we nu niet alleen het laatste stuk van de Robert Kochstraat aan?”. Wij passen de hele kruising aan omdat we de bocht vervangen door een T-splitsing. Hierdoor verandert de voorrangssituatie. Door het aanpassen van de inrichting moet het verkeer dat uit de Robert Kochstraat komt rustiger rijden, of zelfs stoppen als ze de Kamerlingh Onneslaan oprijden. Het verkeer dat vanuit de Robert Kochstraat komt heeft geen voorrang meer. Dat haalt de snelheid uit het verkeer. Ook lijkt de Kamerlingh Onneslaan straks smaller dan nu. Doordat er ook op dit stuk rode fietsstroken komen. De bocht naar de Zeemanlaan wordt eigenlijk weer net zoals deze eerder was.  

Nee. De Robert Kochstraat en de Kamerlingh Onneslaan krijgen door deze werkzaamheden dezelfde profielen als andere delen van die wegen. Wijzigingen aan het ontwerp zou betekenen dat de wegen verschillend ingericht gaan worden. Daar kiezen we niet voor.  

Het besluit om de Kamerlingh Onneslaan zo in te richten is in 2023 genomen. Bekijk hier het verkeersbesluit op officiële bekendmakingen.nlexterne-link-icoon. Daarna kwam de VSP actualisatie 2020. Daarin staat de Kamerlingh Onneslaan als 50km/u weg (noord-zuidlaan van de KAM-structuur) in asfalt met fietsstroken.  

Inrichting van de nieuwe situatie:

De Robert Kochstraat en Kamerlingh Onneslaan zijn beide gebiedsontsluitingswegen. Een uitritconstructie kom er alleen wanneer een erftoegangsweg uitkomt op een gebiedsontsluitingsweg. Daar is hier niet zo. Voor de aansluiting van twee gebiedsontsluitingswegen is een voorrangskruising een normale kruispuntvorm. Ook zorgen wij hiermee dat er een busroute mogelijk blijft bij Zorgcentrum De Meerwende. Bij de Curiestraat en ter hoogte van het Lint maken wij wel een verkeerdrempel. 

Voor de verkeersveiligheid willen we dat een straat zoveel mogelijk dezelfde eigenschappen heeft (het wegprofiel). Dit geeft duidelijkheid aan de weggebruiker over wat er van hem of haar verwacht wordt. Zowel op de Robert Kochstraat als de Kamerlingh Onneslaan kunnen fietsers de weg delen met de auto's. Dit doen ze al op andere delen van dezelfde wegen. Hierdoor krijgen de wegen één wegprofiel.  

Het fietspad naar de Prinsenbuurt toe blijft. De Robert Kochstraat richten we in zoals de rest van de straat: 30 km/u waar de fietser op de weg fietst. De Kamerlingh Onneslaan richten we ook hetzelfde in als de rest van de straat: 50 km/u met fietsstroken.  

We houden nog steeds rekening met de aanwezigheid van openbaar vervoer en de bereikbaarheid van nood- en hulpdiensten. Daarnaast zorgt dit voor duidelijkheid door dezelfde oplossing als bij de kruising Oleanderlaan/Robert Kochstraat te maken. 

Wij denken daarnaast dat een smaller profiel, een zebrapad iets noordelijker en een verkeersdrempel weer noordelijker, het gedrag van automobilisten al zal sturen. Ook volgt uit onze gegevens dat de meeste verkeersdeelnemers op de Kamerlingh Onneslaan zich aan de maximumsnelheid houden. 

Op de Robert Kochstraat plaatsen we dezelfde lantaarnpalen als op de lantaarnpalen op de nieuwe Robert Kochstraat. Op de Kamerlingh Onneslaan komen dezelfde lantaarnpalen die er nu al staan.  

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten eind augustus/begin september 2024  en duren een half jaar  De planning is nog niet definitief.

 • De aannemer start  met de T-splitsing Robert Kochstraat en aan de Kamerlingh Onneslaan. Het nieuwe asfalt maken we tot en met het kruispunt met de Zeemanlaan, voorbij de brandweer. Dit duurt ook ongeveer 3 maanden.
 • Daarna gaat de aannemer verder met het aanpassen van het laatste deel van de Robert Kochstraat. Dit duurt ongeveer 3 maanden.  

Ja, over het algemeen wel. Voor de parkeergarages die op de Robert Kochstraat uitkomen zal tijdens de werkzaamheden een noodverbinding komen naar de parkeergarages toe. Het kan voorkomen dat de parkeergarage een dag niet te gebruiken is. Dit staat nog niet vast. Dit is onderdeel van de uitwerking van de aannemer. Bereikbaarheid van de appartementengebouwen en de Meerwende is een eis in het contract. Zo is ook voor het appartementengebouw Joes Kloppenburghof aan de aannemer de ruimte gegeven om met een oplossing te komen.  

 • Wandelaars en fietsers kunnen gebruik blijven maken van de wegen.  
 • Met de auto: 
  - Bij werkzaamheden aan de Robert Kochstraat rijdt u via de Bloemenbuurt. 
  - Bij werkzaamheden aan de T-splitsing en de Kamerlingh Onneslaan rijdt u via de Robert Kochstraat en de Keplerstraat 

Ja er worden 4 bomen gekapt. Deze bomen staan tegenover de Meerwende, bij de ingang van de Franklinstraat. Hier worden 12 nieuwe bomen geplant. 

De belijning is onlangs hersteld om de situatie te verduidelijken. We leggen het asfalt tot aan de kruising Kamerlingh Onneslaan - Zeemanlaan. 

Snelheden

Ongeveer 6 % van het verkeer rijdt te hard. Het overgrote deel van het verkeer rijdt minder snel dan is toegestaan. Dit zijn de cijfers uit de Floating Car Data van maart 2024. Floating Car Data is informatie die (nieuwere) auto's met GPS en verschillende navigatiesystemen doorsturen om verkeerssituaties te volgen en te verbeteren. Uit de tellingen van november 2023, tussen de Zeemanlaan en de Franklinstraat, was het resultaat vergelijkbaar met wat Floating Car Data laat zien.  

V85 november 202343,6
Vgem november 202336,7

Snelheden Kamerlingh Onneslaan tussen Zeemanlaan en Einsteinlaan:


Hier ligt ook asfalt en geen drempels.  

 • Gemiddelde snelheden liggen rond de 36-39km/u (limiet is 50km/u)
 • De V85-norm (de snelheid die door 85% van het verkeer niet wordt overschreden) is 46-47km/u (limiet is 50kmu)
 • Maar als je kijkt naar de onderste grafieken is het aandeel verkeer wat harder rijdt dan de maximumsnelheid (dus harder dan 50km/u) ongeveer 6% van het totale verkeer wat daar rijdt. 94% van het verkeer rijdt dus 50km/u of langzamer, waarbij we uit de V85 weten dat 85% van het verkeer langzamer dan 47km/u rijdt. Pieksnelheden zijn wel hoger (72-75km/u).  

Snelheden Kamerlingh Onneslaan bij de Meerwende: 

 • De gemiddelde snelheden (34km/u-36km/u) en de V85 (41km/u-43km/u) zijn hier nog lager dan het stuk voorbij de Zeemanlaan.
 • Ook de pieksnelheden zijn (in ieder geval richting de Keplerstraat) lager.
 • Het aandeel dat harder rijdt dan de maximumsnelheid is zo laag (minder dan 5%) dat het niet weergegeven kan worden (richting noord is de V95 49km/u en richting zuid is de V95 46km/u). 

Andere vragen:

De Sloterweg was ooit een 50 km/u weg. Later is besloten om daar 30 km/u van te maken, echter is de weg (nog) nooit opnieuw heringericht. 

Het gat is hersteld.  

De Oleanderlaan is een bouwweg. Dat betekent dat de Oleanderlaan, tijdens de bouw van Quatrebras, een tijdelijke inrichting heeft. Uiteindelijk komt naast de Oleanderlaan een fietspad en een voetpad. 

Nee. De Zeemanlaan is momenteel ingericht als een 50 km/u weg. Eventuele aanpassingen aan deze weg vinden plaats na werkzaamheden voor het Centrum. Anders wordt de nieuwe weg beschadigd door bouwverkeer. 

De gemeente heeft geen beleid voor het maken van fietsstraten. Daardoor volgen wij het landelijk beleid. Fietsstraten maken we alleen:

 • Op 30km/u wegen.
 • Waar een gemeentelijke hoofdfietsroute of regionale fietsroute overheen loopt.
 • Met een maximum verkeersintensiteit van 2.500 motorvoertuigen per 24 uur.
 • Of een maximum van 6.000 motorvoertuigen per 24 uur indien het aantal fietsers per 24 uur minimaal 50% daarvan is.

Tijdens de werkzaamheden kunnen de fietsers langs de werkzaamheden. Als de Kamerlingh Onneslaan aangepast is dan kunnen de kinderen bijvoorbeeld vanaf de Franklinstraat, via de Kamerlingh Onneslaan en het Lint naar de Rietveldschool.  

Overig:

 • de bus door het dorp.
 • Meerwende op woningnet staat dat dichtbij een bushalte is.
 • Robert Kochstraat, bij de 3e drempel vanaf Oleanderlaan zit een kuil achter de heuvel.
 • Na 20u wheelies, blokkades door scooters etc op kruising Kamerlingh Onneslaan en Zeemanlaan
 • Bij bewoners bestond het idee dat er participatie mogelijk was (aanpassen van ontwerp) ipv informeren. Dat valt flink tegen geven ze aan. Vooral omdat er veel zorgen zijn over hoe hard er gereden wordt.  
 • BOAs/handhavers zijn niet  zichtbaar  in Badhoevedorp.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan op met Like van Hulten via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl. Zet in het onderwerp van uw e-mail 'opnieuw inrichten Robert Kochstraat - Kamerlingh Onneslaan'.