Het groene recreatiehart van Haarlemmermeer

Vragen, opmerkingen en suggesties aanwezigen (geclusterd naar onderwerp)

Verkeer

VraagAntwoord
Het fietspad dat nu rechts loopt: komt dat uit op de bevoorradingsweg die rondom het terrein loopt? Het betreft hier geen openbare gewone weg, maar is het een weg voor gebruik bij onderhoud, bevoorrading van evenementen en bij calamiteiten. Onder normale omstandigheden rijdt daar geen autoverkeer. Fietsers komen op het laatste stukje aan op deze weg vanaf de hoofdfietsroute. De situatie wordt vergelijkbaar met de fietsring bij het Haarlemmermeerse Bos.
Zijn de wegen in het deelgebied permanent openbaar toegankelijk of afgesloten tijdens de evenementen? We moeten in de VO-fase nog gaan verkennen welke delen open kunnen blijven of welke delen we moeten afsluiten als er evenementen plaatsvinden. Er zijn verschillende evenementen mogelijk, maar voor alle type evenementen geldt dat we proberen het park zoveel als mogelijk openbaar toegankelijk te houden. Dat zal niet bij alle typen evenementen volledig te garanderen zijn.
Wordt de Parkweg langs de Kagertocht in de toekomst ook doorgetrokken naar station Nieuw-Vennep? Dat is een mooie toegang tot het terrein bij evenementen, met name als men met de trein komt. Het bestemmingsplan PARK21 maakt een weg in zuidelijke richting niet onmogelijk. Echter, buiten de grenzen van PARK21 voorziet het bestemmingsplan op dit moment niet in de mogelijkheid een weg te maken. Een ontsluiting vanaf het station NieuwVennep is om die reden niet op korte termijn te verwachten, maar wordt niet onmogelijk gemaakt in de toekomst. Een pendelbus route vanaf NS station Hoofddorp is wel mogelijk.
Via welke weg wordt de verontreinigde bagger van MeerGrond afgevoerd? Aan de noordzijde van dit deelgebied ligt een weg die speciaal is aangelegd voor het baggerdepot. Deze weg sluit aan op de Bennebroekerweg en zal gebruikt worden voor de afvoer van de verontreinigde grond.
Fietspad loopt op van rechtsonder naar linksboven. Dat betekent dat geluid van een evenement weerkaatst in NO richting. Is daar in geluidsberekeningen rekening mee gehouden? In het kader van het bestemmingsplan is onderzocht of een evenement inpasbaar is. In de regels bij het bestemmingsplan is naar aanleiding van dat onderzoek de geluidsbelasting op de gevel begrensd. Als door welke omstandigheid dan ook de locatie van een podium wijzigt, kan de geluidsbelasting op de gevel niet meer worden dan de grens die is vastgelegd
Realiseer toegangsroute vanaf station Nieuw-Vennep. Dit is het dichtstbijzijnde ov-station en kan eraan bijdragen dat meer mensen naar de evenementen komen, gebruikmakende van het openbaar vervoer. Het park wordt zo ook aantrekkelijker voor bewoners van Nieuw-Vennep Oost. Suggestie: akkerbouwers hebben te maken met een verplichte afstand van 5 meter voor bemesting. In die ruimte kan wellicht een pad gerealiseerd worden.Het bestemmingsplan PARK21 maakt een weg in zuidelijke richting niet onmogelijk. Echter, buiten de grenzen van PARK21 voorziet het bestemmingsplan op dit moment niet in de mogelijkheid een weg te maken. Een ontsluiting vanaf het station NieuwVennep is om die reden niet op korte termijn te verwachten, maar wordt niet onmogelijk gemaakt in de toekomst. Een pendelbus route vanaf NS-station Hoofddorp is wel mogelijk.
Waarom is een brug nodig over het spoor? De brug is een onderdeel van de basisstructuur vanuit het Masterplan. De brug is nodig om het aaneengesloten parkgebied van oost naar west te realiseren, waardoor een ononderbroken park met onder andere fiets- en wandelroute ontstaat. Er ontstaat daarmee een mooie recreatieve fietsroute die Hoofddorp en Nieuw-Vennep verbindt
Bij het aansluiten van Schiphol Trade Park op de Bennebroekerweg en het vrijhouden van de Rijnlanderweg zijn een aantal onwenselijke en onveilige situaties ontstaan. Het is goed om dat bij dit project beter te doen. We hebben hier oog voor. De verkeerskundigen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van PARK21 en specifiek dit deelgebied. Hun inspanningen zijn erop gericht om onveilige situaties waar dat kan te voorkomen.
Is de Parkweg bij dit deelgebied de weg met stelconplaten of de weg van ProRail? Het gaat om een nieuwe weg die we opnieuw gaan inrichten. De Parkweg zal de weg naar het baggerdepot vervangen. Dat is de weg die u vermoedelijk aanduidt als de weg met stelconplaten.
Waarom maak je eerst een koude aansluiting bij de Rijnlanderweg om het verkeer te verminderen en vervolgens een nieuwe aansluiting van een nieuwe weg een paar honderd meter verderop? Het baggerdepot heeft in het verleden parallel aan het spoor een weg gerealiseerd om de overlast van (zwaar) verkeer op de Rijnlanderweg te voorkomen/te verminderen. De Parkweg vervangt deze bestaande route. Het ontsluit het park directer op Hoofddorp en ontlast daarmee juist de Rijnlanderweg van verkeer van en naar het park toe.
Waar is de Parkweg voor bedoeld? De Parkweg is bedoeld voor bestemmingsverkeer naar de recreatiegebieden en voorzieningen in het park.
Is er ook mogelijkheid tot een pad voor mountainbiken of ruitersport? Bedankt voor deze suggestie. Deze wens onderzoeken we in de VO-fase en daar wordt een afweging gemaakt of en hoe dit kan worden meegenomen.
Wordt de Parkweg langs de Kagertocht openbaar toegankelijk? En kan er altijd gebruik worden gemaakt van de Parkweg door landbouwverkeer? Deze Parkweg wordt een openbare weg die ook voor landbouwverkeer gebruikt kan worden. Wellicht moet de weg bij bepaalde evenementen worden afgesloten. Dan zal dat uiteraard tijdig en duidelijk worden aangegeven. De Rijnlanderweg blijft ook voor landbouwverkeer in gebruik.
Als de weg langs de Kagertocht er niet komt, kan het park en/of het evenemententerrein dan doorgaan? De aanleg van het park inclusief de evenementenaanduiding kan op basis van het bestemmingsplan. Dat kan dus doorgaan.
Is het echt nodig om zo’n brug te maken? Er zijn toch andere oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld een zigzaggende constructie? We maken bij de aanleg van de brug gebruik van de aanwezige grond voor helling naar de brug toe. Hierdoor voorkomen we dat we de aanwezige grond moeten afvoeren. Dit kan met een zogenoemde Grootschalige Bodemtoepassing. Dit voorkomt onnodige transportbewegingen. Naast dat we de hellingen naar de brug maken, creëren de dan aangelegde heuvels ook een gevarieerd en aantrekkelijk parklandschap. De brug is bedoeld om een doorgaande fietsroute te creëren.
Voorkom bij nieuwe delen het razend verkeer langs/door het park. De gemeente bevindt zich in een dynamische periode met een groei aan functies die ruimte vragen. Denk aan woningbouw, verkeer, maatschappelijke voorzieningen et cetera. De gemeente probeert al deze functies zo goed als mogelijk in te passen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met ecologie, biodiversiteit, leefbaarheid en nog veel meer. In PARK21 is dit niet anders en we proberen dit continu zo goed als mogelijk te bewaken.
Zorg voor sociaal veilige en ongelijkvloerse fietskruisingen bij barrières in het park. Bedankt voor deze suggestie. Dit aandachtspunt onderzoeken we in de VO-fase en daar wordt een afweging gemaakt hoe dit kan worden meegenomen. Sociale veiligheid is een belangrijk uitgangspunt in elk ontwerp. Ervaringen vanuit het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas en PARK21 deelgebied 1 nemen we hierin ook mee.
Wanneer komt de brug over het spoor? Dat weten we op dit moment nog niet precies. De brug is wel onderdeel van de basisstructuur, dat is het deel dat moet zorgen voor een aaneengesloten parkgebied van oost naar west, waardoor een ononderbroken fietsroute ontstaat. De bedoeling is om deze basisstructuur te realiseren voor 2030.
Zijn er referentieprojecten van fietsbruggen over het spoor? Wellicht kunnen jullie daarvan leren. En dan wordt het wat minder het gevoel dat dit het 8ste wereldwonder is en wat meer een haalbare brug. Op het moment dat we verder gaan met de realisatie van deze brug over het spoor, gaan we zeker gebruik maken van referenties elders in het land. We maken graag gebruik van opgedane ervaringen door anderen en uiteraard de expertise van ProRail.
Hoe ziet het fietspad op de bevoorrading en onderhoudsweg eruit? Zijn er al afbeeldingen van de wegprofielen? Dit aandachtspunt werken we uit in de VO-fase. Er zijn al afbeeldingen beschikbaar, maar in de VO-fase gaan we verkennen of die uitgangspunten nog juist zijn. We verwachten dat we tijdens een volgende bijeenkomst hier meer informatie over kunnen delen.
Van waar naar waar gaat de Parkweg? De Parkweg is de weg door het park heen die geschikt is voor autoverkeer. De Parkweg is geen doorgaande route. Het is bedoeld voor bestemmingsverkeer naar de verschillende deelgebieden en de faciliteiten die daar zijn of komen. Uiteindelijk zal er door alle deelgebieden een stukje Parkweg lopen.


Evenementenaanduiding 

Is het hele terrein bestemd als evenemententerrein? Wordt het als zodanig ook ingericht? Het terrein wordt ingericht als park, waar ook evenementen mogelijk zijn. Evenementen zullen niet op het gehele terrein mogelijk zijn, maar op bepaalde delen die zijn toegelicht in het schetsontwerp.
Hoe groot evenement hebben jullie voor ogen? Max. aantal mensen? De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld en in dit plan zijn aantallen opgenomen voor de vier verschillende type evenementen. Het grootst mogelijke evenement is een meerdaags festival met maximaal 80.000 mensen verdeeld over drie dagen. Voor elk evenement afzonderlijk moet een goed onderbouwde vergunningsaanvraag worden ingediend die door alle betrokken hulpdiensten en instanties wordt getoetst. Aan een vergunning worden allerlei voorschriften verbonden waarop de overheid handhaaft.
Is er een financiële afweging gemaakt? We hebben al een groot evenemententerrein, is dit wel nodig? De aanduiding evenemententerrein is toegevoegd aan het bestemmingsplan en dit is door de raad vastgesteld. Bij het bestemmingsplan zat onder andere een onderzoek naar de behoefte van het evenemententerrein en een financiële onderbouwing.
Als er evenementen plaatsvinden, waar wordt er dan geparkeerd? Bij de buren? Voor de aanvraag van een evenementenvergunning moet een organisator een plan hebben waarin staat hoe hij/zij parkeren regelt. Op deze vraag is dus nog geen antwoord te geven. Wel is het zo dat de gemeente voor de milieueffectrapportage heeft moeten uitzoeken of het mogelijk is om met gebruik van eigen gronden voldoende plekken en routes te realiseren. Dit is aangetoond met een fictief evenement.
Waarom wordt het evenemententerrein niet verplaatst naar het honkbalstadion zoals in de raad is vastgesteld/ter sprake is gekomen? De raad heeft een motie aangenomen waarin zij het college verzoekt te onderzoeken of op de locatie van het honkbalstadion evenementen mogelijk zijn. Dit onderzoek loopt. Tegelijk heeft de gemeenteraad de aanduiding evenementen in dit deelgebied Park-Evenemententerrein vastgesteld.
Passen alle touringcars en taxi’s bij grote evenementen wel over de Parkweg? En met name over de toevoerwegen? Voor de aanvraag van een evenementenvergunning moet een organisator een plan hebben waarin staat hoe hij/zij het verkeer regelt. Wel is het zo dat de gemeente voor de milieueffectrapportage heeft moeten uitzoeken of het mogelijk is om voldoende routes te realiseren. Dit is aangetoond met een fictief evenement.
Waar loopt het Luchthavenindelingsbesluit (LIB)? Want als dat hier overheen loopt dan zijn er maar 22 mensen per hectare toegestaan. Het deelgebied Park-Evenemententerrein ligt volledig in LIB zone 5: afwegingsgebied geluid en externe veiligheid. Er is een specifieke afweging gemaakt tussen individueelen groepsrisico. Dit is voor heel PARK21 gedaan. Dit is afgestemd met de Veiligheidsregio.
Alle omwonenden zouden levenslang vrije toegang moeten krijgen tot alle evenementen, ter compensatie van alle overlast. De gemeente is zelf geen organisator van evenementen. Als gemeente geven we de organisator wel mee dat we communicatie en participatie richting de omgeving belangrijk vinden en dat zij als organisator van een evenement daarvoor verantwoordelijk zijn en hier uitvoering aan moeten geven.
Als omwonenden bijvoorbeeld producten zouden verkopen, die op een of andere manier gelieerd zijn aan evenementen, zouden zij zonder bijkomende kosten hun waren te koop moeten kunnen aanbieden tijdens evenementen. Denk aan kaasboerderij van Wees of verkoop t.b.v. een goed doel. Door de benodigde evenementenvergunning wordt tijdig bekend wanneer een evenement plaatsvindt en wie de organisator is. Het staat ondernemers vrij om deze organisator te benaderen met deze vraag. Voor de evenementen in het Haarlemmermeerse Bos werken enkele lokale ondernemers samen met de organisatoren.
Er dient een deugdelijke compensatieregeling te komen voor huizenbezitters aan de Rijnlanderweg, wiens huizen zonder twijfel in waarde gaan dalen zodra het evenemententerrein er ligt. Wanneer u van mening bent dat u benadeeld wordt, is dat bij wet geregeld en kunt u een planschadeverzoek indienen. Hiervoor verwijzen we u naar: https://haarlemmermeergemeente.nl/planschadeexterne-link-icoon
Kunnen evenementen ook buiten het broedseizoen worden gehouden (gesloten periode ingesteld worden voor flora en fauna)? Het gaat hier om een evenemententerrein in de buitenlucht. Evenementen hier zijn veelal voorzien in de periode mei t/m september. Dat overlapt met de broedseizoenen van diverse dierensoorten. In de VO-fase gaan we aandacht besteden aan maatregelen die nodig zijn om dieren en planten zoveel als mogelijk te beschermen ten tijde van evenementen, op- en afbouwperioden. Daarnaast geldt altijd de Wet natuurbescherming; evenementen moeten een beoordeling uit (laten) voeren om zeker te weten dat het evenement plaats kan vinden.
Komen er ook echt evenementen zo onder de aanvliegroute van Schiphol? We hebben op verschillende momenten overleg gehad met de evenementenbranche. Ze kennen de locatie onder de aanvliegroute van Schiphol en hebben interesse om dit terrein te gebruiken.
Kan het park financieel onhaalbaar worden als de evenementen niet doorgaan? Nee, de investering in het park wordt dan niet financieel onhaalbaar. We leggen een park aan waar ook evenementen kunnen plaatsvinden. Opbrengsten van evenementen worden op de andere evenemententerreinen gebruikt voor het dekken van een deel van de beheer- en onderhoudskosten. Dat is hier ook de intentie.
Is er een onderbouwing dat we evenementen kunnen afwikkelen als het gaat om mobiliteit? Waar vind ik dat? De gemeente heeft voor de milieueffectrapportage moeten uitzoeken of het mogelijk is om voldoende routes te realiseren. Dit is aangetoond met een fictief evenement. U kunt deze verkenning terugvinden in de milieueffectrapportage. Deze staat momenteel op ruimtelijkeplannen.nl bij het vastgestelde bestemmingsplan: www.ruimtelijkeplannen.nl.
Aandacht voor kleine huiskamer concerten. Bijvoorbeeld panfluitconcerten of vioolconcerten voor een kleine groep zonder versterker. Hiervoor een soort amfitheater maken. De wens voor kleinschalige evenementen en/of concerten is ook door de gemeenteraad geuit met een aangenomen motie. Hoe precies uitvoering gegeven kan worden aan deze motie, werken we op dit moment uit. In het ontwerp is wel al rekening gehouden met kleinschalige evenementen door ook kleinere oppervlakten toegankelijk te maken, bijvoorbeeld aan de oostzijde van het gebied. Heel kleine optredens die qua impact vergelijkbaar zijn met regulier recreatief gebruik, kunnen ook ergens anders in park- of bosgebieden plaatsvinden.
Hoe gaan jullie de grote toestroom van auto’s bij evenementen afhandelen v.w.b. parkeren? Waar gaan al die mensen hun auto neerzetten? Voor de aanvraag van een evenementenvergunning moet een organisator een plan hebben waarin staat hoe hij/zij parkeren regelt. Op deze vraag is dus nog geen antwoord te geven. Wel is het zo dat de gemeente voor de milieueffectrapportage heeft uitgezocht of het mogelijk is voldoende plekken en routes te realiseren. Dit is aangetoond met een fictief evenement.

Ecologie, natuur, biodiversiteit

Is het mogelijk om op korte termijn een excursie te krijgen op het terrein van het baggerdepot? De grond is eigendom van MeerGrond vof en het is een besloten bedrijfsterrein. Hiervoor is dus de medewerking van MeerGrond vof nodig.
Bij de milieueffectrapportage hoort een faunarapport bijgesloten te zijn, is dat er? Bij het milieueffectrapport zitten bijlagen, waaronder de Achtergrondrapportage Groenblauw. Onderdeel van deze achtergrondrapportage is de natuurtoets zoals noodzakelijk voor het milieueffectrapport en het bestemmingsplan. Daarnaast voeren we per deelgebied onderzoeken uit. Zo is er een QuickScan Ecologie gedaan voor de deellocatie Park-Evenemententerrein en er komen mogelijk beschermde soorten voor waarvoor beschermende maatregelen moeten worden getroffen. Er vindt nu vervolgonderzoek plaats om uit te zoeken wat er eventueel precies nodig is aan maatregelen.
Jullie hebben het over het afvoeren van het water bij de heuvels. Moet het water niet ook behouden worden in deze tijden van droogte? In het plangebied houden we het water vast dat er door regen valt. Dat is het mooie van de stuw die we gebruiken. Daarmee kunnen we de waterstand reguleren. Inlaten wanneer nodig, maar ook uitlaten wanneer de waterstand te hoog wordt.
Jullie zeggen bijzondere bomen? Zijn dit inheemse bomen of niet? We hebben onder andere in deelgebied 1 gezien dat niet alle inheemse soorten het goed doen op een heuvelachtig landschap. Dus kijken we naar de juiste bomen behorend bij de groeiomstandigheden zoals grondsoort, grondwaterstand en dergelijke. Het kan zijn dat we eerst ook andere soorten plaatsen om de eerste paar jaar de bodem rijker te krijgen, waardoor andere soorten weer beter kunnen groeien. Bij voorkeur zijn dit inheemse bomen.
Is de ecologische waarde van nu meegenomen in het ontwerp? In het huidig ontwerp is dit nog niet expliciet het geval. Momenteel wordt aanvullend natuuronderzoek uitgevoerd. Als hieruit volgt dat er beschermde natuurwaarden aanwezig zijn zullen hier naar verwachting maatregelen voor moeten worden getroffen, die ingepast moeten worden in het ontwerp. Daarnaast vindt de uitwerking van de opbouw van het park plaats met bouwstenen. De bouwstenen voor het park zijn afgestemd op de groeiplaats en afgestemd op de soorten die in de regio versterkt moeten worden. Dit is vastgelegd in de Leidraad Groene Bouwstenen van Bureau Buiting. Deze bijlage is ook te vinden bij het bestemmingsplan dat gepubliceerd is op www.ruimtelijkeplannen.nl. Door deze werkwijze is het ontwerp ook gericht op gebiedseigen soorten en natuurwaarden die thans voorkomen op het depot maar waarvoor geen wettelijke bescherming geldt.
Over de beplanting: kunt u voorbeelden geven wat daar niet groeit en wat wel? We weten dat de pionierssoorten als de Berk, Iep, Els en Es het niet erg goed gedaan hebben in deelgebied 1 van PARK21. Daar ligt opgehoogde klei. Dat zal in dit deelgebied ook het geval zijn. Daarom gaan we met Bureau Buiting (groendeskundige) in de VO-fase verder onderzoeken welke groenaanplant het hier naar verwachting wel goed gaat doen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
Kan tijdens de VO-fase rekening worden gehouden met de inpassing van een faunapassage? Bedankt voor deze suggestie. Deze wens onderzoeken we in de VO-fase en daar wordt een afweging gemaakt of en hoe dit kan worden meegenomen.
Maak jaarrond dierentelling.Wanneer uit het aanvullend natuuronderzoek een ontheffingsplicht volgt zal daar naar verwachting ook een monitoringsverplichting aan vastzitten. Jaarronde (floraen) faunatellingen aanvullend daarop zijn niet voorzien.
Denk om ontsnapping van dieren bij evenemententerrein als er hekken komen. Bedankt voor deze suggestie. Dit aandachtspunt onderzoeken we in de VO-fase en daar wordt een afweging gemaakt of en hoe dit kan worden meegenomen.
Wordt met deze ontwikkeling niet het huidige natuurgebied in het baggerdepot verpest? Uit de quickscan voor het depot bleek dat er mogelijk beschermde natuurwaarden aanwezig zijn. Hiertoe wordt momenteel aanvullend onderzoek uitgevoerd. Indien beschermde soorten zijn aangetroffen dienen de functies die geschaad worden door de ontmanteling en herinrichting van het depot tijdelijk gemitigeerd en uiteindelijk permanent gecompenseerd te worden in het ontwerp. Daarmee vindt herstel van de functionaliteit van de locatie plaats. Daarnaast vindt de uitwerking van de opbouw van het park plaats middels bouwstenen. De bouwstenen voor het park zijn afgestemd op de groeiplaats en afgestemd op de soorten die in de regio versterkt moeten worden. Dit is vastgelegd in de Leidraad Groene Bouwstenen van Bureau Buiting. Deze bijlage is ook te vinden bij het bestemmingsplan dat gepubliceerd is op www.ruimtelijkeplannen.nl. Door deze werkwijze is het ontwerp ook gericht op gebiedseigen soorten en natuurwaarden die thans voorkomen op het depot maar waarvoor geen wettelijke bescherming geldt. Dat laat onverlet dat voor de gevestigde flora en fauna er sprake is van potentiële verstoring en een tijdelijke aantasting van het leefgebied.
Kijk door ogen van de dieren naar het ontwerp. Bedankt voor deze suggestie. Dit aandachtspunt onderzoeken we in de VO-fase en daar wordt een afweging gemaakt of en hoe dit kan worden meegenomen.

Bodem

Zijn jullie technisch op de hoogte van de bodem? Zoute kwel e.d.; straks is het hier net Zandvoort. Er zijn diverse onderzoeken gedaan onder andere door Fugro. Later volgt verder onderzoek. We hebben nu een schetsontwerp gemaakt om te bekijken of wat wij bedacht hebben ook uitvoerbaar is. Je hebt een uitgangspunt nodig vanwaar je verder kunt ontwerpen en onderzoek doen.
Jullie spreken van afdekken én afvoeren van de grond. Dit schept verwarring. Welke van de twee is hier nodig? Het moet allebei gebeuren. Eerst zal de 10% verontreinigde grond afgevoerd worden. Daarna zal de achtergebleven grond op de goede plek gelegd worden en afgedekt worden met een zogenoemde leeflaag.
De bagger ligt nu in bakken afgedekt met folie en die bakken zijn kapot, dan komt toch de vervuiling in het oppervlaktewater? De bakken zijn niet kapot. Het oppervlaktewater wordt met vaste frequenties gecontroleerd en deze voldoet aan de gestelde normen. Ook geven de keuringen aan dat we ons geen zorgen hoeven te maken over de grond die mag blijven liggen en die wordt gebruikt om de heuvel aan te leggen om de spoorovergang te maken.
Waarom een heuvellandschap aanleggen? Dit is vanwege de gewenste kruising over het spoor om een verbinding van oost naar west te realiseren en we ontwerpen op basis van het vastgestelde Masterplan een glooiend landschap.
Afdeklaag van schone grond: komt die van buitenaf? Voor een deel is de bestaande grond schoon en die kan hergebruikt worden. Waarschijnlijk zal ook nog schone grond aangevoerd moeten worden. Dit gaan we verder berekenen in de VO-fase.
Wordt met het ophogen van zoveel grond ook bodemdaling t.o.v. de HSL in acht wordt genomen? Dit is een terecht punt en we hebben dit punt al enige tijd in beeld. Daarom is hier eerder al onderzoek naar verricht en we nemen dit mee in de VO-fase.
Ik vind het zonde dat we in onze vlakke polders heuvels blijven toevoegen. De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het Masterplan PARK21 gekozen voor het parklandschap met heuvels, zoals in datzelfde plan omschreven staat. In de herijking van het masterplan is er wel voor gekozen om vanwege diverse redenen de heuvels lager te maken. Overigens zorgen heuvels en ander reliëf in een groengebied voor beschutting, aantrekkelijke variatie in de beleving en gebruiksmogelijkheden, en voor meer biodiversiteit.
Waarom is het een grootschalige bodemtoepassing (GBT)? Een fietspad is toch geen wegconstructie? De grond voor het fietspad op de heuvel naar het spoor en de calamiteitenweg wordt functioneel gebruikt als wegconstructie. Een fietspad is niet uitgesloten in de definitie van een wegconstructie.
Wordt er nog extra vervuilde grond aangevoerd, want dat is toch het verdienmodel? Er wordt geen extra verontreinigde grond aangevoerd. Mogelijk wordt er nog wel schone grond aangevoerd voor de aanleg van de leeflaag. De berekeningen hiervoor maken we in de VO-fase.
Wordt er wel echt goed onderzoek gedaan naar kwel en wellen? Er ligt al onderzoek en in de VO-fase wordt bekeken of dit onderzoek volstaat of geactualiseerd moet worden. We realiseren dat dit thema van groot belang is bij de totstandkoming en straks de uitvoering van dit ontwerp.
Onder wiens verantwoordelijkheid wordt deze grond afgevoerd? Het baggerdepot is van MeerGrond vof. De verantwoordelijkheid om de verontreinigde grond af te voeren ligt bij hen. De grond is van een van de partijen in de vof, namelijk het Hoogheemraadschap van Rijnland. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt hier toezicht op.
Levert de verontreinigde grond gevaren op voor onze gewassen? De grond die niet mag worden gebruikt, wordt afgevoerd. De resterende grond is conform wet- en regelgeving toepasbaar en mag dus op de locatie worden hergebruikt. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft toegezien op de wijze waarop de keuringen zijn uitgevoerd en de juistheid ervan. Zij concluderen dat er na afvoer geen risico’s meer zijn voor milieubelasting of de volksgezondheid.
Er moeten 75000 vrachtwagens vervuilde grond worden afgevoerd en daarna nog meer vrachtwagens schone grond terugkomen. Hoe gaan jullie dat goed regelen? Onze inschatting is dat ongeveer 5000 voertuigbewegingen nodig zijn. MeerGrond kan binnen de geldende milieuvergunningen grond afvoeren. De verwachting van de verkeerskundigen is dat de impact van deze verkeersbewegingen in het reguliere verkeer beperkt is. Wel heeft de gemeente aan MeerGrond verzocht om zoveel als mogelijk buiten spitsuren af te voeren.

Overig

Kan er een beeldentuin komen van lokale kunstenaars? Bedankt voor deze suggestie. Deze wens onderzoeken we in de VO-fase en daar wordt een afweging gemaakt of en hoe dit kan worden meegenomen. Een beeldentuininitiatief zou ook wellicht op een andere plek in PARK21 kunnen komen.
Graag meer mogelijkheden voor parkeren langs de noordrand van PARK21, met name voor het klimpark. Op dit moment ligt het schetsontwerp voor het deelgebied Park-Evenemententerrein voor. Deelgebied 1, waar het klimpark onderdeel van is, is afgerond.
UNO moet op deze plek blijven. Zo is het goed bereikbaar voor kinderen op de fiets. We kunnen niet garanderen dat UNO op de huidige plek blijft. Bij een eventuele nieuwe locatie wordt vanzelf
Blijf denken aan de toegankelijkheid van het park, bijvoorbeeld voor ouderen met een rollator of rolstoelgebruikers. Bedankt voor deze suggestie. Dit aandachtspunt onderzoeken we in de VO-fase en daar wordt een afweging gemaakt hoe dit kan worden meegenomen.
Hoe verhouden de omgevingsvergunning, bestemmingsplan en evenementenvergunning zich tot elkaar? Eenvoudige uitleg is dat alles wat vast blijft staan een omgevingsvergunning vraagt en evenementen die tijdelijk zijn en weer opgeruimd worden via een evenementenvergunning lopen. Voor het aanleggen van het park is geen uitgebreide vergunning meer nodig, anders dan vergunningen voor de uitvoering zoals bijvoorbeeld in het kader van de flora en fauna wet of bijvoorbeeld een keurontheffing van het waterschap als we een duiker in een watergang willen maken.
Wat is nodig voordat het park aangelegd kan worden qua vergunningen? Voor de aanleg van het park is geen omgevingsvergunning meer nodig. Eenvoudige uitleg is dat alles wat vast blijft staan een omgevingsvergunning vraagt en evenementen die tijdelijk zijn en weer opgeruimd worden via een evenementenvergunning lopen. Wel is er mogelijk een ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming; Uit de quickscan voor het depot bleek dat er mogelijk beschermde natuurwaarden aanwezig zijn. Daarom wordt op dit moment aanvullend onderzoek uitgevoerd.
Wordt flora en fauna dan niet meegenomen en volgt daar geen vergunning voor? Er is mogelijk een ontheffing nodig op grond van de Wet natuurbescherming; uit de quickscan voor het depot bleek dat er mogelijk beschermde natuurwaarden aanwezig zijn. Daarom wordt op dit moment aanvullend onderzoek uitgevoerd. Voordat werkzaamheden worden uitgevoerd, kunnen wel nog andere vergunningen nodig zijn, bijvoorbeeld een ontheffing Keur Waterschap als je bijvoorbeeld iets aan het watersysteem aanpast. Dat is gelijk aan het bouwen of verbouwen van een huis of een schuur. Dan kan je die vergunningen ook nodig hebben.
Kunnen de kavels tot de Venneperweg ook tot PARK21 getransformeerd worden? Deze kavels zijn geen onderdeel van PARK21 en vallen dus niet onder hetzelfde bestemmingsplan. Dat betekent dat de agrarische ondernemers op deze plek niet de transformatiemogelijkheden hebben die de agrariërs in PARK21 wel hebben met het nieuwe bestemmingsplan.
De eerste woonwijk ligt op 2 km afstand noemde jullie net, maar wordt er ook rekening gehouden met de mensen die dichterbij wonen? Uiteraard! Bedoeld is te zeggen dat er naast de bewoners aan de Rijnlanderweg ook gekeken is naar woonwijken in de buurt om deze ook uit te nodigen voor vanavond.
Een hondenuitlaatplek/hondenspeeltuin in het park met een hek er omheen waar hondjes kunnen rennen zou ook leuk zijn. Bedankt voor deze suggestie. Deze wens onderzoeken we in de VO-fase en daar wordt een afweging gemaakt of en hoe dit kan worden meegenomen.
Realisatie is, als indicatieve planning gehaald wordt, klaar in 2027. Is het park daarvoor al openbaar toegankelijk? We leggen een park aan met de aanwezige grond. We kunnen nu niet precies zeggen wanneer dit deel openbaar toegankelijk wordt. Dit is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid grond die afgevoerd wordt en toegevoerd moet worden en het veilig kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. Wij nemen de wens mee om het gebied zo snel als mogelijk open te stellen voor bezoekers en we gaan onderzoeken of en hoe dit mogelijk is, waarbij wij onze eerdere ervaringen met andere deelgebieden laten meewegen.
Mogelijkheid voor elektrische motorcross in het park. In het al bestaande deel van PARK21 is reeds een elektrische motorcrossbaan aanwezig.
Waar gaan bezoekers parkeren die niet voor een evenement komen, maar gewoon om te recreëren? Dit is een aandachtspunt dat we verder gaan uitwerken in de VO-fase.