Reageren op besluit

Voor bewoners van hoogbouw komen er nieuwe ondergrondse containers. Hiervoor maakt de gemeente aan- en toewijzingsbesluiten. Belanghebbende inwoners kunnen hierop reageren. Op deze pagina leest u wat bekend wordt gemaakt, waar u informatie kunt vinden, wie kan reageren en op welke manier.

Wat staat er in een ontwerp aan- en toewijzingsbesluit? 

In een ontwerp aan- en toewijzingsbesluit leest u waar de nieuwe ondergrondse containers komen (aanwijzing) en welke adressen de Restafvalcontainer(s) mogen gebruiken (toewijzing). Voor de aanwijzing maakt de gemeente een locatieplan. Dit is een kaart waarop staat waar bepaalde containers in de wijk komen. Voor de toewijzing koppelt de gemeente een adres aan Restafvalcontainer(s) in de buurt. Op het ontwerp aan- en toewijzingsbesluit kunnen belanghebbende inwoners reageren. Daarna bepaalt de gemeente het definitieve aan- en toewijzingsbesluit. Hierin is rekening gehouden met de reacties van inwoners. U vindt de (ontwerp)aan- en toewijzingsbesluiten op www.officielebekendmakingen.nlexterne-link-icoon of op de pagina containerlocaties.

Wie kan reageren op de ontwerp aan- en toewijzingsbesluiten? 

Sommige inwoners hebben een bepaald belang bij de containers. Bijvoorbeeld omdat ze in de buurt van uw huis komen of omdat u uw afval er gaat weggooien. In zo’n geval noemen we u een belanghebbende inwoner. Als u belanghebbende bent, ontvangt u hierover een brief.

Hoe kunt u reageren op de ontwerp aan- en toewijzingsbesluiten?  
U kunt reageren op een ontwerp aan- en toewijzingsbesluit door het indienen van een zienswijze. U doet dit op 1 van de volgende manieren:

 • Per brief: richt deze dan aan Gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. cluster Beheer & Onderhoud, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.  
 • Per e-mail: stuur deze naar info@haarlemmermeer.nl.  
 • Mondeling: bel naar 0900-1852.  

We proberen u uiterlijk 3 weken na het einde van de zienswijzeperiode inhoudelijk reactie te geven. Soms kan dit iets langer duren, maar u krijgt altijd reactie.

Wat moet u vermelden in de zienswijze? 

Vermeld in ieder geval de volgende 5 dingen:  

 • Dat het gaat om uw zienswijze op het ontwerp aan- en toewijzingsbesluit van uw deelgebied. De naam van uw deelgebied vindt u in de brief die u hierover ontvangt; 
 • Om welke containerlocatie het gaat. U vindt het nummer van de locatie in het locatieplan; 
 • Uw naam, adres en telefoonnummer; 
 • Waarom u een zienswijze indient. U onderbouwt met argumenten waarom u het niet eens bent met de aan u toegewezen Restafvalcontainer(s) of de geplande locaties van de containers;
 • Als u een brief stuurt: de datum van uw zienswijze. 

Wanneer u mondeling uw zienswijze indient, moet u bovenstaande informatie ook geven.

Op basis van welke richtlijnen zijn de locaties voor ondergrondse containers bepaald? 

 • Loopafstand: bij keuze voor de locatie heeft de gemeente rekening gehouden met loopafstand voor inwoners. Het gaat hierbij om de echte maximale afstand, en niet hemelsbreed.  
 • Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT&E) op 50 meter;  
 • Restafval, Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) en Oud Papier en Karton (OPK) op 100 meter.  
 • Bereikbaarheid: de container moet voor inwoners en inzameldienst bereikbaar zijn.  
 • Veiligheid: de container moet veilig te bereiken zijn voor inwoners. En de locatie moet geen onveilige situaties creëren bij het legen van de container.  
 • Ondergrondse netwerk: er is rekening gehouden met de locaties van kabels en leidingen.  
 • Parkeerplaatsen: bestaande parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden in de wijken. Wanneer er toch een container op een parkeerplaats wordt geplaatst, richt de gemeente in de omgeving zo mogelijk een nieuwe parkeerplaats in.  
 • Bomen en groenvoorziening: groen in de wijk is belangrijk. Daarom worden bomen en ander groen alleen in zeer bijzondere situaties weggehaald om plaats te maken voor een container. Het verwijderen van bomen en groen voor een container kan wel nodig zijn. Bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende ruimte in de verharding is.

Beroep op het besluit

Heeft u antwoord op uw zienswijze en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan. U doet dit als volgt:

 • Per brief: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
 • Per fax : 070 - 365 13 80.
 • Digitaal: Digitaal loket (alleen mogelijk met DigiD).

Voorwaarde hiervoor is wel dat u eerder een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur. U kunt alleen een beroep instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze ging. Ook als u een brief heeft gekregen dat u nog kunt reageren op de toewijzing (welke Restafvalcontainer u mag gebruiken) kunt u hiertegen in beroep gaan.

Vermeld in uw beroepschrift in ieder geval de volgende dingen:

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • De datum van uw beroepschrift;
 • De omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent. U stuurt een kopie van dit besluit mee;
 • Waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • Uw handtekening.

Benieuwd naar de hele procedure? Kijk dan hier voor het hele stuk: Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van afval- naar grondstofinzameling (VANG) 2020’externe-link-icoon