.

Reageren op besluit

Bij de nieuwe manier van afval scheiden horen ook nieuwe of extra ondergrondse containers. Hiervoor maakt de gemeente aan- en toewijzingsbesluiten. Belanghebbende inwoners kunnen hierop reageren. Op deze pagina leest u wat bekend wordt gemaakt, waar u informatie kunt vinden, wie kan reageren en op welke manier.  

Welke informatie staat in de ontwerp aan- en toewijzingsbesluiten?  

Aanwijzing betreft de locatiekeuze voor containers. In een locatieplan wordt aangegeven waar bepaalde containers komen. Het zijn kaarten van de wijken in Haarlemmermeer waarop staat waar de ondergrondse containers komen. Toewijzing betekent in dit geval het toewijzen van restafvalcontainer(s) aan een adres. In een adressenbestand worden de containers aan een adres gekoppeld waar dit adres gebruik van kan maken. Wij publiceren deze ter informatie. U vindt de (ontwerp-)aan- en toewijzingsbesluiten op www.officielebekendmakingen.nl.   

Wie kan reageren op de ontwerp aan- en toewijzingsbesluiten?  

Sommige inwoners hebben een bepaald belang bij de containers. Bijvoorbeeld omdat ze in de buurt van uw huis komen of omdat u uw afval er gaat weggooien. In zo’n geval noemen we u een belanghebbende. Als u belanghebbende bent, ontvangt u hierover op uw huisadres een brief. U heeft dan het recht om uw zienswijze op een ontwerpbesluit kenbaar te maken en in beroep te gaan tegen een definitief besluit. U kunt dan aangeven waarom u het niet eens bent met een gekozen locatie of toewijzing van container.  

Hoe kunt u reageren op de ontwerp aan- en toewijzingsbesluiten?  

U kunt reageren op een ontwerp aan- en toewijzingsbesluit door het indienen van een zienswijze of beroep. Dit betekent dat u schriftelijk of mondeling inhoudelijk reageert op het besluit. U heeft de volgende mogelijkheden: 

 • Per brief: richt deze dan aan Gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. cluster Beheer & Onderhoud, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.  
 • Per e-mail: stuur deze naar info@haarlemmermeer.nl.  
 • Mondeling: bel naar 0900-1852.  

We proberen u uiterlijk 3 weken na het einde van de zienswijzeperiode inhoudelijk reactie te geven. Soms kan dit iets langer duren, maar u krijgt altijd reactie. 

Wat moet u vermelden in de zienswijze?  

Vermeld in ieder geval de volgende 5 dingen:  

 • Dat het gaat om uw zienswijze op het ontwerp aan- en toewijzingsbesluit van uw deelgebied. De naam van uw deelgebied vindt u in de brief die u hierover ontvangt; 
 • Om welke containerlocatie het gaat. U vindt de naam van de locatie in het locatieplan; 
 • Uw naam, adres en telefoonnummer; 
 • Waarom u een zienswijze indient. U onderbouwt met argumenten waarom u het niet eens bent met de aan u toegewezen containers of de plekken van de containers in het locatieplan; 
 • Als u een brief stuurt: de datum van uw zienswijze. 

Wanneer u mondeling uw zienswijze indient, moet u bovenstaande informatie ook geven. 

Op basis van welke richtlijnen is de keuze gemaakt?  

 • Loopafstand: bij keuze voor de locatie heeft de gemeente rekening gehouden met loopafstand voor inwoners. Het gaat hierbij om de echte maximale afstand, en niet hemelsbreed.  
 • Groente-, Fruit-, Tuinafval + Etensresten (GFT+E) op 50 meter;  
 • Restafval, Plastic, Blik en Drinkpakken (PBD) en Oud Papier en Karton (OPK) op 100 meter.  
 • Bereikbaarheid: de container moet voor inwoners en inzameldienst bereikbaar zijn.  
 • Veiligheid: de container moet veilig te bereiken zijn voor inwoners. En de locatie moet geen onveilige situaties creëren bij het legen van de container.  
 • Ondergrondse netwerk: er is rekening gehouden met de locaties van kabels en leidingen.  
 • Parkeerplaatsen: bestaande parkeerplaatsen worden zoveel mogelijk behouden in de wijken. Wanneer er toch een container op een parkeerplaats wordt geplaatst, richt de gemeente in de omgeving zo mogelijk een nieuwe parkeerplaats in.  
 • Bomen en groenvoorziening: groen in de wijk is belangrijk. Daarom worden bomen en ander groen alleen in zeer bijzondere situaties weggehaald om plaats te maken voor een container. Het verwijderen van bomen en groen voor een container kan wel nodig zijn. Bijvoorbeeld als er geen of onvoldoende ruimte in de verharding is  

Beroep op het besluit 

Heeft u antwoord op uw zienswijze en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u in beroep gaan. U doet dit als volgt: 

 • Per brief: richt deze dan aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, p/a Postbus 20019 2500 EA Den Haag. 
 • Per fax : 070 - 365 13 80.
 • Digitaal: Digitaal loket. 

Voorwaarde hiervoor is wel dat u eerder een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur. U kunt alleen een beroep instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze ging. 

Benieuwd naar de hele procedure? Kijk dan hier voor het hele stuk: Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van afval- naar grondstofinzameling (VANG) 2020’.