Logo van Rekenkamer Haarlemmermeer dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een site van de gemeente Haarlemmermeer

Jaarverslag

Hier vindt u het jaarverslag 2023 van de rekenkamer Haarlemmermeer.

Onze missie

De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek voor goed bestuur voor de samenleving van Haarlemmermeer.

Onze leidende principes

Wij handelen autonoom en voegen waarde toe voor samenleving en gemeenteraad.
Wij verbreden het beeld van gemeenteraad en college, en voeden het debat.
Wij werken integer en koesteren onze relaties.
Wij gebruiken uiteenlopende methoden en blijven ons ontwikkelen.
Wij analyseren scherp en geven constructieve adviezen.

Onze wettelijke kaders

Sinds 1 januari 2023 is de Wet versterking decentrale rekenkamers van kracht. Het doel van deze wet is de positie van lokale rekenkamers te versterken. Om aan te sluiten op de eisen van de wet, heeft de raad een nieuwe verordening rekenkamer Haarlemmermeer 2024 vastgesteld. Ook zijn de leden van de rekenkamer opnieuw benoemd voor een periode van 6 jaar (conform de nieuwe wet). Wilt u meer lezen over de aanpassingen, dan verwijzen wij u naar de nieuwe wet, de nieuwe verordening en het bijbehorende raadsvoorstel.  

Onze leden

In de tabel staat het rooster van aftreden van de rekenkamerleden conform de nieuwe Wet versterking decentrale rekenkamers.

Rooster van aftreden leden rekenkamer
NaamDatum herbenoemingUiterste datum van aftreden
Arno GeurtsenNovember 2022Januari 2030
Maaike Lycklama à NijeholtMei 2022Januari 2030
Dries Bartelink (voorzitter)Januari 2019Januari 2030
Marlies de VriesJanuari 2019Januari 2030
Yannick BleekerJanuari 2019Januari 2030
Margo Rosdorff (secretaris)Niet van toepassingNiet van toepassing

Onze bijeenkomsten voor raadsleden en andere belanghebbenden

Wij willen met onze onderzoeken impact hebben op het bestuur en vooral de samenleving van Haarlemmermeer. Hierom betrekken we belanghebbenden tijdens onderzoeken en organiseren we bijeenkomsten om onze onderzoeken onder de aandacht te brengen. Niet alleen de resultaten van het onderzoek worden dan gepresenteerd, maar er is ook gelegenheid voor dialoog tussen betrokkenen. Zo organiseerden we op 30 mei samen met de afdeling Economische Zaken van de gemeente een bijeenkomst voor raadsleden en ondernemers van Haarlemmermeer, om in gesprek te gaan over thema’s die zij belangrijk vinden voor de toekomst van het vestigingsklimaat voor ondernemers in Haarlemmermeer.

Onze interne overleggen

Wij vergaderen in 2023 tien keer met de gehele rekenkamer. Tijdens deze vergaderingen bespreken we de voortgang van lopende onderzoeken en opvolgonderzoeken. Een werkgroep bestaande uit drie rekenkamerleden en de secretaris van de rekenkamer begeleidt de uitvoering van de (opvolg)onderzoeken. Er vonden in 2023 circa twaalf (online) werkgroepbijeenkomsten plaats. 

Onze klankbordgroep

De raad heeft een klankbordgroep rekenkamer benoemd. Deze klankbordgroep draagt bij aan:
•    Het bevorderen van een goede relatie tussen de raad en de rekenkamer.
•    Een goede aansluiting van onderzoeken bij de behoeften van de raad.
De klankbordgroep bestaat uit vijf raadsleden, de griffier en de burgemeester (voorzitter). Wij vergaderden in 2023 vijf keer met de klankbordgroep.

Samenstelling klankbordgroep
Marianne Schuurmans – Wijdeven (burgemeester, voorzitter)
Marten Boels (raadslid)
Marlène Hogervorst (raadslid) (lid vanaf oktober 2023)
Jennifer Hup (raadslid)
Jeanette Koolmoes (raadslid)
Juriaan Kos (raadslid) (lid tot oktober 2023)
Dennis Zuyderwijk (raadslid)
John van der Rhee (griffier)

Onze afgeronde onderzoeken in 2023

Onze opgestarte onderzoeken in 2023

Opgestarte onderzoeken rekenkamer 2023
StartmaandVerwachte publicatie
Vertrouwen in de lokale democratiejanuari 2024

Klachtbehandeling 

(NVRR Doe Mee onderzoek)

maart 2024
VANG afvalinzamelingmei 2024

Re-integratiebeleid  

(opvolgonderzoek)

juli 2024

Naleving energiebesparingsplicht

(NVRR Doe Mee onderzoek)

oktober 2024
Uitvoeringskracht van de gemeentenovember 2024
Samenwerking gemeente met dorps- en wijkraden (opvolgonderzoek)januari 2025
Migranten in Haarlemmermeermaart 2025

In de onderzoeksagenda 2024externe-link-icoon staat een toelichting bij de onderwerpen die wij in 2024 onderzoeken.

Opvolging van onze aanbevelingen

De Wet versterking decentrale rekenkamers (art. 185a) verplicht het college om elk jaar aan de gemeenteraad te rapporteren over wat er is gedaan met de aan het college gerichte aanbevelingen uit de onderzoeken van de rekenkamer. Het college heeft in overleg met de rekenkamer en haar klankbordgroep aangegeven de rapportage over de opvolging van de aanbevelingen van onderzoeken uit 2023 gelijktijdig met dit jaarverslag aan de raad te bieden. De raad is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren en monitoren van aan hem gerichte aanbevelingen. De raadsgriffie verzorgt een overzicht van deze aanbevelingen. Dit overzicht komt in het voorjaar van 2024 beschikbaar. Wij doen zelf circa drie jaar na een onderzoek een opvolgonderzoek om na te gaan of de door de raad bij raadsbesluit overgenomen aanbevelingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Onze begroting en rekening 2023

Begroting en rekening rekenkamer 2023
ToelichtingBegroting exclusief btwRekening exclusief btw
Onderzoek (uitbesteed)€ 63.000€ 54.000
Honorering leden€ 63.000€ 63.000
Overig€ 2.000€ 6.000
Totaalbedrag€ 128.000€ 123.000

Onze contactgegevens

Rekenkamer Haarlemmermeer

Website: https://haarlemmermeergemeente.nl/rekenkamer 

E-mailadres: rekenkamer@haarlemmermeer.nl 

Telefoonnummer: 023 567 6015