Het groene recreatiehart van Haarlemmermeer

Vragen en suggesties n.a.v. participatie- en informatieavond Park-Evenemententerrein 14 juni 2023

Lees hier de vragen en suggesties n.a.v. de participatie- en informatieavond van Park-Evenemententerrein op 14 juni 2023.

 1. Zijn de wegen in het deelgebied permanent openbaar toegankelijk of afgesloten tijdens de evenementen?

  Antwoord:  Dit verschilt per grootte van een evenement. Bij de grootste evenementen (maximaal 3x per jaar) zullen de openbare wandel- en fietspaden waarschijnlijk tijdelijk afgesloten worden.

 2. Suggestie: Akkerbouwers hebben te maken met een verplichte afstand van 5 meter voor bemesting. In die ruimte kan wellicht een pad gerealiseerd worden.

  Antwoord: Dit is geen onderdeel in het voorlopig ontwerp. Wel nemen wij de suggestie ter harte bij andere ontwikkelingen binnen PARK21.

 3. Is er ook mogelijkheid tot een pad voor mountainbiken of ruitersport? 

  Antwoord: Ruiterpaden zijn opgenomen in het voorlopig ontwerp. Omdat de afstanden binnen het plangebied beperkt zijn en er ook geen aansluitingen zijn met routes uit de omgeving, is ervoor gekozen om geen speciaal pad voor mountainbikers te maken op het terrein. Mountainbikers zijn welkom op de fietspaden, maar mogen geen gebruik maken van de paden over heuvels die bedoeld zijn voor wandelaars.

 4. Zorg voor sociaal veilige en ongelijkvloerse fietskruisingen bij barrières in het park. 

  Antwoord: In het voorlopig ontwerp zijn geen ongelijkvloerse kruisingen opgenomen behalve de brug over het spoor.

 5. Hoe ziet het fietspad op de bevoorrading en onderhoudsweg eruit? Zijn er al afbeeldingen van de wegprofielen? 

  Antwoord: Deze verbeeldingen zijn opgenomen in het voorlopig ontwerp. De randweg wordt in halfverharding uitgevoerd (afwijking Beeldkwaliteitsplan), keuze uit dolomiet of padvast.

 6. Kunnen evenementen ook buiten het broedseizoen worden gehouden (gesloten periode ingesteld worden voor flora en fauna)? 

  Antwoord: Het gaat hier om een evenemententerrein in de buitenlucht. Evenementen hier zijn veelal voorzien in de periode mei tot en met september. Dat overlapt met de broedseizoenen van diverse dierensoorten. Ecologisch vervolgonderzoek naar marterachtigen, rugstreeppad, waterspitsmuis en vleermuizen heeft aangetoond dat compensatie niet nodig is.

 7. Jullie zeggen bijzondere bomen? Zijn dit inheemse bomen of niet?

  Antwoord: We hebben onder andere in het Noordwestelijk deel van het park dat al is aangelegd gezien dat niet alle inheemse soorten het goed doen op een heuvelachtig landschap. Dus kijken we naar de juiste bomen behorend bij de groeiomstandigheden zoals grondsoort, grondwaterstand en dergelijke. Het kan zijn dat we eerst ook andere soorten plaatsen om de eerste paar jaar de bodem rijker te krijgen, waardoor andere soorten weer beter kunnen groeien. Bij voorkeur zijn dit inheemse bomen. Gezien de bodemsamenstelling maken we gebruik van een breed spectrum aan soorten (resistent droogte en nat) -ook Europees inheems. Denk aan zilverlinde, fladderiep, zomereik, haagbeuk, steeneik, hongaarse eik op maaiveld en op hoogte schietwilg, kraakwilg, zwarte populier, zwarte els.

 8. Over de beplanting: kunt u voorbeelden geven wat daar niet groeit en wat wel? 

  Antwoord: We weten dat de pionierssoorten als de Berk, Iep, Els en Es het niet erg goed gedaan hebben in het Noordwestelijk deel van PARK21. Daar ligt opgehoogde klei. Dat zal in dit deelgebied ook het geval zijn. Daarom gaan we met Bureau Buiting (groendeskundige) verder onderzoeken welke groenaanplant het hier naar verwachting wel goed gaat doen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Gezien de bodemsamenstelling maken we gebruik van veel verschillende soorten (resistent droogte en nat) -ook Europees inheems. Denk aan zilverlinde, fladderiep, zomereik, haagbeuk, steeneik, Hongaarse eik op maaiveld en op hoogte schietwilg, kraakwilg, zwarte populier, zwarte els.

 9. Kan tijdens de fase van het voorlopig ontwerp rekening worden gehouden met de inpassing van een faunapassage? 

  Antwoord: Uit het ecologisch vervolgonderzoek naar marterachtigen, rugstreeppad, waterspitsmuis en vleermuizen komt naar voren dat een dergelijke passage vooralsnog geen meerwaarde heeft.

 10.  Denk om ontsnapping van dieren bij evenemententerrein als er hekken komen. 

  Antwoord: Dit zal in de vergunningsfase moeten worden meegenomen.

 11. Kijk door ogen van de dieren naar het ontwerp. 

  Antwoord: Hiervoor is ecologisch vervolgonderzoek naar marterachtigen, rugstreeppad, waterspitsmuis en vleermuizen uitgevoerd.

 12. Afdeklaag van schone grond: komt die van buitenaf? 

  Antwoord: Voor een deel is de bestaande grond schoon en kan gebruikt worden voor de afdeklaag van de GBT. Aanvullende (schone) grond wordt aangevoerd.

 13. Wordt met het ophogen van zoveel grond ook rekening gehouden met bodemdaling ten opzichte van de Hogesnelheidslijn? 

  Antwoord: Dit is een terecht punt en we hebben dit punt al enige tijd in beeld. Daarom is hier eerder al onderzoek naar gedaan en dit nemen wij mee in de fase van het definitief ontwerp.

 14. Wordt er nog extra vervuilde grond aangevoerd, want dat is toch het verdienmodel? 

  Antwoord: Er wordt geen extra verontreinigde grond aangevoerd. Mogelijk wordt er nog wel schone grond aangevoerd voor de aanleg van de leeflaag (afdeklaag).

 15. Wordt er wel echt goed onderzoek gedaan naar kwel en wellen? 

  Antwoord: Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar het risico op wel- en kwelvorming. Gedurende de ophoging wordt er gewerkt met een monitoringsplan.

 16. Kan er een beeldentuin komen van lokale kunstenaars? 

  Antwoord: Een beeldentuininitiatief is niet opgenomen in het voorlopig ontwerp, maar is ook niet uitgesloten.

 17. Blijf denken aan de toegankelijkheid van het park, bijvoorbeeld voor ouderen met een rollator of rolstoelgebruikers. 

  Antwoord: Het voorlopig ontwerp wordt getoetst op toegankelijkheid minder validen.

 18. Een hondenuitlaatplek/hondenspeeltuin in het park met een hek er omheen waar hondjes kunnen rennen zou ook leuk zijn. 

  Antwoord: Een hondenspeeltuin is geen onderdeel van het voorlopig ontwerp.

 19. Realisatie is, als indicatieve planning gehaald wordt, klaar in 2027. Is het park daarvoor al openbaar toegankelijk? 

  Antwoord: We leggen een park aan met de aanwezige grond. We kunnen nu niet precies zeggen wanneer dit deel openbaar toegankelijk wordt. Wij nemen de wens mee om het gebied zo snel als mogelijk open te stellen voor bezoekers en we gaan onderzoeken wat daarin mogelijk is, waarbij wij onze eerdere ervaringen met andere deelgebieden laten meewegen.

 20. Waar gaan bezoekers parkeren die niet voor een evenement komen, maar gewoon om te recreëren? 

  Antwoord: Langs de Parkweg (noordzijde)