Het groene recreatiehart van Haarlemmermeer

Ruimtelijk concept

Het ruimtelijk concept van PARK21 wordt beschreven in het Masterplan. Dit Masterplan is de basis voor de ontwikkelingen in PARK21. Hierin staan op hoofdlijnen de doelen en hoofdelementen van het park. Er staat dus niet precies in hoe PARK21 eruit komt te zien.

De gemeente legt samen met inwoners, ondernemers, boeren, investeerders en andere overheden PARK21 aan. Op basis van het bestemmingsplan kijkt de gemeente of ideeën passen. Door nieuwe gebieden in te richten krijgt eerst de basis van PARK21 vorm, daarna wordt het park steeds verder uitgebreid. 

Afbeelding: kaart van de groene basis van PARK21 die eerst vorm krijgt.

De groene basis van PARK21 die eerst vorm krijgt.

Drie parklagen

PARK21 is opgebouwd uit drie ‘lagen’: de polderlaag, de parklaag en de leisurelaag. Een functie valt altijd of in de polderlaag of in de parklaag of in de leisurelaag. 

Afbeelding: kaart van de drie parklagen van PARK21: polderlaag, parklaag en leisurelaag.

De drie parklagen van PARK21: polderlaag, parklaag en leisurelaag.

De parklaag is de basis van het concept. De parklaag zorgt voor structuur in het park. Het is een vrij toegankelijke groene basis, die alle bestemmingen en activiteiten in het park verbindt. Hier ligt het recreatieve netwerk van wandel-, fiets-, skate- en ruiterpaden. De parklaag maakt ook onderdeel uit van de groen/blauwe verbinding die gelegd wordt tussen de binnenduinrand en de Westeinderplassen en draagt bij aan de biodiversiteit. 

De polderlaag zorgt dat het bestaande agrarische landschap zichtbaar blijft. De polderlaag biedt ook ruimte aan agrarische bedrijven voor kringlooplandbouw en verbrede stadslandbouw. Door de aanleg van het park, via verandering van een deel van de teeltgronden naar PARK21, ontstaat ruimte voor nieuwe functies passend bij verbrede landbouw. Daarbij gaat het om maatschappelijke en recreatieve functies als kinderdagverblijven, verblijfsgebouwen, verkoop van agrarische producten en horeca die niet de hoofdactiviteit is. 

De leisurelaag biedt ruimte aan recreatieve voorzieningen die ingepast worden in de parklaag. De leisurelaag kan met uiteenlopende functies ingevuld worden, zoals (niet uitputtend) sportvoorzieningen, musea, wellness, themaparken en horeca.

Zes parkzones

PARK21 kent verschillende zones met andere thema’s die centraal staan. Daarbij wordt onderstaande zonering gebruikt. Het gaat globaal om drie sferen die van oost naar west verschillen.

In het westelijk deel overheerst de parksfeer rond de recreatieplas en het parkhart (zones 1 en 2); in het middendeel rondom de Hoofdvaart bepaalt de (stads)landbouw de sfeer (zones 3 en 4) en in het oostelijk deel zijn de vrijetijdsvoorzieningen (leisure) en landbouw prominent aanwezig (zones 5 en 6). 

Afbeelding: kaart met daarop de zes verschillende zones in PARK21.

Kaart met daarop de zes verschillende zones in PARK21.