Handreiking werkwijze Wmo-raad

Strenger toezicht op Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet

16 november 2022
Nieuws

Wethouder zorg en welzijn, Charlotte van der Meij wil vanaf het voorjaar van 2023 strenger toezicht op de rechtmatigheid van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Zij verzoekt om twee toezichthouders aan te stellen. “Want inwoners hebben recht op goede zorg. De gemeente moet zorgaanbieders kunnen vertrouwen op hun beste zorg. Als Haarlemmermeer zorgfraude kan opsporen, dan komt dat ten goede aan onze meest kwetsbare inwoners.”

De wethouder stelt een vorm van zowel preventief, signaalgericht of risico-gestuurd toezicht voor. “De gemeente is verantwoordelijk voor de in het kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet ingekochte zorg en ondersteuning. Na de eenjarige pilot: ‘Intensivering handhaving Wmo 2015 en Jeugdwet’ was de conclusie al dat strenger toezicht ons zorgmodel completer maakt.”

Haarlemmermeer gaat voor strenger toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Foto: Margo Oosterveen.

Verschillende manieren

Er zijn verschillende manier van toezicht.

  1. Preventieve controle aan de voorkant (bij het afsluiten van contracten). De gemeente screent aanbieders/contractanten via een standaard protocol. Onder preventie valt ook het versterken van fraude-alertheid, het screenen van aanbieders van zorg via een persoonsgebonden budget (pgb) én zorgspecifieke overeenkomsten. De gemeente is het aanspreekpunt voor interne en externe professionals.
  2. Via signaalgerichte controle reageert de gemeente actief op (fraude-)signalen van professionals, inwoners en (zorg-)aanbieders. Vooronderzoek bepaalt of nader (uitgebreid) onderzoek nodig is.
  3. Ook voert de gemeente Haarlemmermeer risico-gestuurde controles uit waarbij aan de hand van de uitkomsten van het preventief onderzoek vooral onderzoek gedaan wordt bij organisaties die een verhoogd risico op fraude hebben. Voorbeelden hiervan zijn organisaties die veel winst maken, vastgoed hebben of die zorg leveren aan (zeer) kwetsbare inwoners.

Op deze manier wil de gemeente eraan bijdragen dat inwoners passende en kwalitatief goede zorg ontvangen en zo optimaal mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Want, de veiligheid voor de meest kwetsbare inwoners blijft voorop staan. Tegelijkertijd gaat de gemeente bewuster om met de beschikbare financiële middelen in het sociaal domein.