Een bushalte met wachtende mensen

Prettig bewegen in de toekomst, ook in Nieuw-Vennep

27 februari 2023
Nieuws

Om Nieuw-Vennep leefbaar, veilig en bereikbaar te houden, heeft de gemeente samen met inwoners en ondernemers een concept-verkeersstructuurplan opgesteld. Dat concept-plan heeft vorig jaar ter inzage gelegen. Er zijn 31 reacties binnengekomen die hebben geleid tot aanpassingen. Dit aangepaste ‘Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep’ wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Aanleiding verkeersstructuurplan 

Nieuw-Vennep groeit. Tot 2040 komen er ongeveer 6000 woningen bij door nieuwbouwprojecten als Nieuw-Vennep West, Pionier-Bolsterrein en Nieuwe Kom. Daarnaast zijn er veel verkeersontwikkelingen die invloed hebben op de manier waarop mensen zich straks bewegen. Denk bijvoorbeeld aan de opkomst van de elektrische fiets en -auto en het gebruik van deelvervoer. In het verkeersstructuurplan bereidt de gemeente zich voor op deze ontwikkelingen. Het plan beschrijft oplossingsrichtingen en maatregelen die nodig zijn om Nieuw-Vennep bereikbaar, veilig en leefbaar te houden.

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer en Vervoer): “We willen in Nieuw-Vennep prettig bewegen, ook als de druk op de openbare ruimte toeneemt doordat er nieuwe bewoners bij komen. We willen mensen verleiden om na te denken welke vervoerwijze past bij welk tijdstip, welke bestemming en welk doel. Dat is een hele puzzel, maar ik weet zeker dat we erin zullen slagen om prettig bewegen in Nieuw-Vennep voor elkaar te krijgen. We willen graag een prettig centrum met aantrekkelijke verblijfsmogelijkheden. Iedereen die in het centrum wil zijn, moet daar met alle vormen van vervoer makkelijk kunnen komen. En iedereen die niet in het centrum hoeft te zijn, wordt met dit verkeersstructuurplan  naar de randen verwezen.” 

Aanpassingen 

Er is op veel verschillende onderwerpen gereageerd. Met name werd aandacht gevraagd voor de veiligheid voor fietsers, een goede bereikbaarheid van het centrum en een goede doorstroming van het autoverkeer. In het aangepaste plan is daarom meer nadruk gelegd op voetgangersverbindingen met bestaande woonwijken en is de IJweg als regionale fietsroute duidelijker beschreven. Ook zijn de verbindingen per fiets en openbaar vervoer (OV) tussen Lisserbroek en Nieuw-Vennep in kaart gebracht. 

Start studies 

Niet alle maatregelen kunnen tegelijkertijd worden gerealiseerd. Veel maatregelen moeten nog verder onderzocht en uitgewerkt worden. Daarom start de gemeente dit jaar met een studie naar de bereikbaarheid van het centrum van Nieuw-Vennep. Daarin is ook parkeren, laden en lossen en fietsen rondom het centrum opgenomen. Deze studie wordt samen met de dorpsraad Nieuw-Vennep Centrum en de ondernemersvereniging uitgevoerd. Daarnaast start de gemeente dit jaar met een studie naar de ontsluitingsstructuur van het Pionier-Bolsterrein. Dit in combinatie met het fietsvriendelijk herinrichten van de Venneperweg. In 2024 volgt dan de studie om de afstelling van de verkeerslichten te optimaliseren. In deze studie is ook de verbetering van de doorstroming op de Dreven meegenomen.  

Er zijn veel reacties binnengekomen op de Verkeersstructuurplannen

Fasering maatregelen

Om te voorkomen dat er tussentijds knelpunten of ongewenste effecten ontstaan, worden de maatregelen gefaseerd uitgevoerd. De maatregelen voor de korte termijn, 2023-2028, worden nu opgestart. Het gaat om:

 • het opwaarderen van het fietsnetwerk (uitwerking  en prioritering in het Fietsplan);
 • het veilig herinrichten van schoolomgevingen;
 • de verkeersveiligheidscampagne: kinderen leren fietsen;
 • het optimaliseren van de bereikbaarheid van Rnet-bushaltes voor voetgangers en fietsers en
 • het fietsvriendelijk herinrichten  van de Venneperweg (onder andere 30 km/u), mede voor regionale fietsroute Hillegom – Beinsdorp – Nieuw-Vennep – Burgerveen.
 • een betere bereikbaarheid van station Nieuw-Vennep voor de fiets.
 • het verbeteren van de regionale fietsroute Nieuw-Vennep - Hoofddorp via de Hoofdweg Westzijde (fietsstraat).
 • een brommerroute Nieuw-Vennep Noord.
 • het verbeteren van de verkeerscirculatie in het centrum van Nieuw-Vennep inclusief de voetgangers- en fietsbereikbaarheid;
 • inrichten Hoofdweg-oostzijde 30 km/u en
 • het aanleggen van een ontsluiting van Pionier-Bols. Optimaliseren van de doorstroming Noorder- en Zuiderdreef bij de kruispunten met de Hoofdweg.