Een impressie van het nieuwe schoolgebouw

Ontwerpbestemmingsplan voor nieuwbouw Integraal Kindcentrum De Zwaan vastgesteld

06 december 2023
Nieuws, Onderwijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de Wilgenlaan 83 in Zwanenburg vastgesteld. Daarmee wordt het ter inzage gelegd in de aanloop naar het besluit van de gemeenteraad over dit bestemmingsplan. Een wijziging van het bestemmingsplan is nodig om de vervangende nieuwbouw mogelijk te maken van Integraal Kindcentrum De Zwaan (IKC) in Zwanenburg. Het IKC bestaat uit een basisschool voor circa 400 leerlingen en een kinderdagopvang voor circa 36 kinderen.

Nu is openbare basisschool De Zwaan verspreid over twee plekken in Zwanenburg: Plantsoenlaan 4 (bovenbouw) en Wilgenlaan 83 (onderbouw). De gebouwen zijn in slechte staat en verouderd. Vanwege ruimtegebrek door het toenemende aantal leerlingen staat aan de Wilgenlaan ook een aantal tijdelijke lokalen. Het nieuwe gebouw vervangt de bestaande schoolgebouwen en de tijdelijke lokalen.

Doel bestemmingsplan

Het doel van het bestemmingsplan is om een actueel juridisch-planologisch kader te geven voor het IKC op basis waarvan de omgevingsvergunning verleend kan worden. Het bestemmingsplan maakt een passend aanbod van basisonderwijs en kwalitatief hoogwaardige huisvesting voor kinderen tussen 0 en 13 jaar mogelijk in Zwanenburg en omgeving. Daarbij worden de nieuwe bouw- en gebruiksmogelijkheden vastgelegd voor het IKC, inclusief de aanleg van het schoolplein en parkeerplekken. De aanpassingen gaan over de bouwhoogtes, oppervlaktes en de afbakening waar mag worden gebouwd.

Plan ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Zwanenburg Wilgenlaan 83 wordt op 13 december 2023 gepubliceerd. Het ligt met ingang van 14 december 2023 gedurende zes weken ter inzage voor zienswijzen (tot en met 24 januari 2024). Zie de gemeentelijke website / bestemmingsplannen voor meer informatieexterne-link-icoon
Na deze periode wordt het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.