.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn.

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Bestemmingsplannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. Informatie over de bestemmingsplannen van de Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp vindt u op deze pagina.

Het plan Badhoevedorp - Lijnden-Oost - Quatrebras

Op 4 juli 2013 stelde de gemeenteraad van Haarlemmermeer het bestemmingsplan Badhoevedorp – Lijnden-Oost vast. Voor het bestemmingsplan zijn diverse onderzoeken gedaan, over bijvoorbeeld geluid en lucht. Ook is voor het bestemmingsplan een Milieueffectrapportage (MER) opgesteld, volgens de Wet milieubeheer. Het doel van het MER is om de milieueffecten van de gebiedsontwikkeling in Badhoevedorp - Lijnden-Oost in beeld te brengen.

1e herziening

Op 17 maart 2016 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Badhoevedorp Lijnden-Oost 1e herziening'  vast. In het bestemmingsplan voor Badhoevedorp en Lijnden-Oost waren na vaststelling in 2013 nog een aantal onvolkomenheden geconstateerd. De onvolkomenheden hadden vooral betrekking op een onjuiste interpretatie van aantal bestaande situaties. Dit is nu gecorrigeerd.

Ontwerpwijzigingsplan Lijnden-Oost

Op 22 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerpwijzigingsplan Lijnden-Oost vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan Lijnden-Oost Quatrebras en ontwerp hogere grenswaarden Quatrebras zijn op 8 december 2016 6 weken ter inzage gelegd. 

Wijzigingsplan Badhoevedorp Lijnden-Oost Quatrebras

Het wijzigingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost Quatrebras is op 19 december 2017 door het college van B&W vastgesteld. Het plan lag vanaf 28 december 2017 ter inzage. Het plan voorziet in de bouw van maximaal 246 woningen. In het besluit van het college van B&W d.d. 19 december 2017  staat meer informatie.

Het plan Badhoevedorp De Veldpost

Vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan ‘Badhoevedorp De Veldpost’

Het bestemmingsplan Badhoevedorp De Veldpost voorziet in een actueel juridisch planologisch kader waarbij het mogelijk wordt gemaakt om het sportcomplex De Veldpost te realiseren. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Schipholweg, het nieuwe tracé van de A9, de kavelsloot ten zuiden van het beoogde sportcomplex en de Sloterweg. Daarmee is ook een deel van de natuurstrook langs de Spaarnwoudertocht meegenomen in het bestemmingsplan.
 
De voor het realiseren van het bestemmingsplan te maken kosten kunnen worden verhaald op basis van het vastgestelde exploitatieplan Badhoevedorp De Veldpost. Daarmee wordt voorzien in de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
 
De terinzagelegging was vanaf dinsdag 4 september 2018. Belanghebbenden konden gedurende 6 weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bekijk het Bestemmings- en exploitatieplan De Veldpost juli 2018.

 

Het plan Schuilhoeve

Het ontwerpbestemmingsplan Schuilhoeve gaat over de realisatie van maximaal 700 woningen in Schuilhoeve. Een belangrijk aandachtspunt bij de woningbouw is het wegverkeer- en industrielawaai en het grondgeluid. Het bestemmingsplan - met bijbehorende onderzoeken - geeft uitgebreide aandacht aan al deze aspecten.

Op 4 juli 2013 stelde de Raad het bestemmingsplan "Badhoevedorp Lijnden-Oost" vast. Dit bestemmingsplan biedt de juridische basis voor de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Schuilhoeve zoals opgenomen in het Masterplan Badhoevedorp en het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Schuilhoeve (DSO) dat op 19 november 2013 door het college van B en W is vastgesteld (2013/78528). De Raad van State heeft het bestemmingsplan op 2 april 2014 gedeeltelijk vernietigd. De Raad van State wilde de onderwerpen piekgeluid door industrielawaai en grondgeluid nader onderzocht hebben. Er zijn vier nieuwe onderzoeken uitgevoerd voor geluid. In de toelichting van het herziene bestemmingsplan zijn deze onderzoeken samengevat. 

Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan en ontwerp hogere grenswaarden besluit Schuilhoeve zijn op 8 december 2016 6 weken ter visie gelegd. Op 15 november 2018 heeft de raad het bestemmingsplan Schuilhoeve vastgesteld. Het definitieve bestemmingsplan wordt begin 2019 ter inzage gelegd. Personen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen in deze periode een bezwaar indienen. Eén van de volgende stappen in het proces is het herzien van het Stedenbouwkundig Ontwerp.

Bekijk hier de raadsvergadering van 1 november 2018
Raadsvoorstel 9-10-2018 Bestemmingsplan Schuilhoeve Badhoevedorp
Bekijk hier de informatie over de ter inzagelegging