Bouwen aan het Haarlemmermeer van morgen

26 januari 2022
Nieuws

Met het gereedkomen van de verdichtingsvisie, de visie polderlinten en het klimaatadaptatiebeleid heeft de gemeente een stevige basis gelegd voor het Haarlemmermeer van morgen. De onderliggende boodschap: Haarlemmermeer moet koesteren wat het heeft en slim bouwen aan de toekomst.

Omgevingsvisie als paraplu 

Zowel de verdichtingsvisie, de visie polderlinten als het klimaatadaptatiebeleid zijn deeluitwerkingen van de omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040. Deze overkoepelende visie beschrijft hoe Haarlemmermeer er over twintig jaar uitziet, hoe mensen er gezond en veilig kunnen wonen en hoe de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend blijft.  

De verdichtingsvisie, de visie polderlinten en het klimaatadaptatiebeleid verdiepen ieder een specifiek thema uit de omgevingsvisie. Zo beschrijft de verdichtingsvisie waar Haarlemmermeer de komende jaren binnenstedelijk slim en efficiënt kan groeien. Het polderlandschap blijft zo behouden, terwijl de kernen juist worden versterkt.   

De visie polderlinten richt zich op de lange polderwegen die Haarlemmermeer kenmerken. Met de visie streeft de gemeente naar het behoud van de linten. Ontwikkelingen worden daarbij aangemoedigd, mits ze het karakter van de polderlinten versterken.  

Het klimaatadaptiebeleid moet Haarlemmermeer ook in de toekomst klimaatbestendig maken. Met de visie bereidt de gemeente zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. In het document staat omschreven hoe je met slimme ingrepen voorkomt dat extreme hitte of zware neerslag overlast veroorzaken. 

Zienswijzen

De conceptversies van de verdichtingsvisie, de visie polderlinten en het klimaatadaptatiebeleid werden eind 2021 gepresenteerd. Daarna lagen de visies zes weken ter inzage. Iedereen die wilde, kon een zienswijze indienen. Dit leverde meerdere reacties op. De gemeente heeft goed naar de ingekomen reacties gekeken en de visies waar mogelijk aangepast. Het is nu aan de gemeenteraad om de definitieve visies vast te stellen.  

Website Haarlemmermeer van morgen 

Voor alle geïnteresseerden: op de website haarlemmermeergemeente.nl/haarlemmermeer-van-morgenexterne-link-icoon is meer informatie te vinden over de verdichtingsvisie, de visie polderlinten en het klimaatadaptatiebeleid. Ook zijn op de betreffende site de visies gepubliceerd en is er aandacht voor de omgevingsvisie.