.

Stand van zaken

Stedenbouwkundig plan De Liede West door college vastgesteld

Op 9 juli heeft het college van B&W het stedenbouwkundig plan De Liede De Liede West vastgesteld. In dit plan zijn wegen, groen, water en de beschikbare bedrijfskavels uitgewerkt. Het plan is afgestemd met betrokken partijen zoals Buurtvereniging Nieuwe Brug. De basis van dit plan vormt het bestemmingsplan dat in 2013 is vastgesteld. In het bestemmingsplan is de uitbreiding van bedrijventerrein De Liede op drie locaties planologisch juridisch mogelijk gemaakt, te weten de De Liede West, De Liede Noord en De Liede Zuid. Het stedenbouwkundig plan voor de Liede Noord is in mei 2018 reeds vastgesteld door het college. 

Werkzaamheden starten in september 2019

De uitbreiding van bedrijventerrein De Liede vindt in gedeeltes plaats. Ontwikkelaar Dura Vermeer is reeds gestart met het bouwrijpmaken van De Liede Noord. De gemeente Haarlemmermeer zal medio oktober 2019 starten met diverse werkzaamheden in het deelgebied de Liede West. Zo zal de (ondergrondse) infrastructuur, groen en water gerealiseerd worden. De bedrijfskavels in De Liede West zullen strategisch gereserveerd om gewenste bedrijfsverplaatsingen in de polder/regio te kunnen faciliteren. Het 1e kwartaal 2020 zal gestart worden met de realisatie van de nieuwe kruising bij de entree van het bedrijventerrein en de afwaardering de Spaarnwouderweg tussen de nieuwe kruising en de Remweg.
 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein De Liede op drie locaties planologisch en juridisch mogelijk. Verder voorziet het bestemmingsplan in een actueel juridisch en planologisch kader voor het hele het plangebied, ook buiten het bestaande en geplande bedrijventerrein.
 
In februari 2015 is het bestemmingsplan “De Liede” en “Partiële herziening” behandeld in de Raad van State. Hierbij zijn twee van de drie bezwaren ongegrond verklaard. Het derde bezwaar is gegrond verklaard. Dit gaat over één perceel. Dit wordt door de gemeente aangepast.


Entree bedrijventerrein


Uitvoering

Met deze uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan De Liede definitief geworden. Het project is nu in de uitvoeringsfase gekomen. Er kan gestart worden met de verdere (technische) uitwerking van het bedrijventerrein, in overleg met de betrokken partijen Buurtvereniging Nieuwe Brug, ontwikkelaars en de gemeente. Het bedrijventerrein De Liede zal in fases worden uitgevoerd; er wordt door ontwikkelaar Dura Vermeer gestart met De Liede Noord.