Logo van De Liede dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Stand van zaken

Stedenbouwkundig plan De Liede West door college vastgesteld

Op 9 juli 2019 heeft het college van B&W het stedenbouwkundig plan De Liede West vastgesteld. In dit plan zijn wegen, groen, water en de beschikbare bedrijfskavels uitgewerkt. Het plan is afgestemd met betrokken partijen zoals Buurtvereniging Nieuwe Brug. De basis van dit plan vormt het bestemmingsplan dat in 2013 is vastgesteld. In het bestemmingsplan is de uitbreiding van bedrijventerrein De Liede op drie locaties planologisch juridisch mogelijk gemaakt, te weten De Liede West, De Liede Noord en De Liede Zuid. Het stedenbouwkundig plan voor de Liede Noord is in mei 2018 reeds vastgesteld door het college.

Werkzaamheden uitgevoerd vanaf september 2019

De uitbreiding van bedrijventerrein De Liede vindt in gedeeltes plaats. Ontwikkelaar Dura Vermeer heeft De Liede Noord bouwrijp gemaakt. De gemeente Haarlemmermeer is in oktober 2019 begonnen met diverse werkzaamheden in het deelgebied de Liede West. Zo werden de (ondergrondse) infrastructuur, groen en water gerealiseerd. De bedrijfskavels in De Liede West worden strategisch gereserveerd om gewenste bedrijfsverplaatsingen in de polder/regio te kunnen faciliteren. Het 1e kwartaal 2020 is er gestart met de realisatie van de nieuwe kruising bij de entree van het bedrijventerrein en de afwaardering de Spaarnwouderweg tussen de nieuwe kruising en de Remweg.  

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein De Liede op drie locaties planologisch en juridisch mogelijk. Verder voorziet het bestemmingsplan in een actueel juridisch en planologisch kader voor het hele het plangebied, ook buiten het bestaande en geplande bedrijventerrein.  In februari 2015 is het bestemmingsplan “De Liede” en “Partiële herziening” behandeld in de Raad van State. Hierbij zijn twee van de drie bezwaren ongegrond verklaard. Het derde bezwaar is gegrond verklaard. Dit gaat over één perceel. Dit wordt door de gemeente aangepast.

Uitvoering

Met deze uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan De Liede definitief geworden. Het project is nu in de uitvoeringsfase gekomen. Er kan gestart worden met de verdere (technische) uitwerking van het bedrijventerrein, in overleg met de betrokken partijen Buurtvereniging Nieuwe Brug, ontwikkelaars en de gemeente. Het bedrijventerrein De Liede zal in fases worden uitgevoerd; er wordt door ontwikkelaar Dura Vermeer gestart met De Liede Noord.