.

Het plan

Binnen de gemeente Haarlemmermeer bestaat behoefte aan meer ruimte voor bedrijven. Daarom wordt het bestaande bedrijventerrein De Liede uitgebreid met drie deelgebieden:

  • De Liede Noord (gelegen tussen de A9 en de Ringvaartdijk);
  • De Liede Zuid (tussen de A9 en de A205);
  • De Liede West (aan de A205).                

Met deze uitbreiding wordt ruimte geboden aan lokale en regionale bedrijven met een zwaardere milieucategorie (tot 4.2) om zich hier te vestigen. En dit biedt op de vrijkomende locaties weer mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw. Daarnaast bouwt TenneT hier een nieuw transformatorstation als onderdeel van het project 380 kV Beverwijk-Bleiswijk. 

Luchtfoto De Liede


Masterplan

Het PDFMasterplan voor De Nieuwe Liede 2007 (16.5 MB) is in 2008 gewijzigd in: PDFMasterplan De Nieuwe Liede 2008 (4.46 MB). Het plan biedt kaders voor ontwikkeling en een globale opzet van de nieuwe infrastructuur. De deelgebieden zijn:
 
Kaart De Liede

Zonebeheersplan

Tijdens de bestemmingsplanprocedure bleek dat er grote zorg bestaat over de toename van industrielawaai door de uitbreiding van het bedrijventerrein De Liede. De gemeente neemt deze zorg serieus en heeft daarom besloten om een zogenaamd “zonebeheersplan” op te stellen. Met het zonebeheersplan geeft de gemeente aan hoe zij ervoor wil zorgen dat het industrieterrein optimaal wordt benut. Aan de andere kant biedt het zonebeheersplan, via de koppeling aan het bestemmingsplan, de garantie dat de berekende geluidsbelasting op (bedrijfs)woningen niet overschreden wordt. Het PDFZonebeheersplan De Liede (5.33 MB) is in juni 2013 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en is vervolgens toegevoegd aan het bestemmingsplan.


Bereikbaarheid

Om ervoor te zorgen dat alle deelgebieden goed bereikbaar zijn, krijgt De Liede een nieuwe rondweg. Deze rondweg wordt gefaseerd aangelegd, afhankelijk van de ontwikkelingen in de drie deelgebieden. Uiteindelijk wordt de Spaarnwouderweg voor een groot deel een 30 km/h weg en afgesloten voor doorgaand auto- en vrachtverkeer.


Water en groen

Om de uitstraling van het bedrijventerrein te verbeteren, wordt rondom bijna het hele gebied een groenstrook van ongeveer 15 meter aangelegd. De benodigde watercompensatie wordt gerealiseerd door op het bedrijventerrein de bestaande watergangen te verbreden en nieuwe watergangen te graven. Daarnaast wordt een nieuw riool aangelegd en komt er een nieuw rioolgemaal.
De realisatie van twee aangrenzende groengebieden, die zouden worden aangelegd voor recreatie, is voorlopig niet aan de orde. Dit komt omdat het kabinet subsidiegelden heeft ingetrokken door bezuinigingen. In het PDFBesluit Haarlemmermeer groen (6.73 MB) is te lezen waarom deze beslissing is genomen.