Wethouder Mariëtte Sedee in een open bootje aan een steiger

Versnelling klimaatrobuustheid Haarlemmermeer

10 november 2022
Duurzaamheid

De gemeente Haarlemmermeer en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben de handen ineengeslagen om extra geld te vragen voor maatregelen die de gevolgen kunnen opvangen van klimaatverandering. Het gaat om een extra investering van in totaal 1,47 miljoen euro.

Hoogheemraad Marco Kastelein: “Het initiatief van de gemeente Haarlemmermeer is positief en hard nodig. Klimaatveranderingen brengen uitersten met zich mee zoals aanhoudende droogte met watertekort, maar ook natte periodes met wateroverlast en piekbuien. Het besef om maatregelen te nemen, wordt steeds groter. Samenwerking is dan belangrijk om de juiste afwegingen te maken. Bijvoorbeeld bij het bouwen of renoveren van woonwijken en het behoud van zoet grondwater. Hierin heeft water een sturende rol.”

Impulsregeling Klimaatadaptatie

Voor Haarlemmermeer is nu gezamenlijk subsidie aangevraagd bij het Rijk voor twee grote projecten. Deze aanvraag is ingediend via de Impulsregeling Klimaatadaptatie die sinds 1 januari 2021 in het leven is geroepen. De criteria worden getoetst door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie ziet erop toe dat iedereen toewerkt naar een waterrobuust en klimaatbestendig Nederland in 2050.

PARK21

Wethouder Mariëtte Sedee van Grootschalig Groen, Agrarische Zaken, Milieu en Water: “We steken veel energie in een verbeterd droogmakerij systeem (VDS) in PARK21. Dit systeem helpt PARK21 bij het vasthouden van het regenwater. Het waterpeil wordt als het regent hoger. Als het droog is, kan het bewaarde regenwater weer verdampen en ontstaat er een lager peil. Zo ontstaat een ‘flexibel waterpeilsysteem’ met extra waterberging. Door het VDS hoeven we in droge periodes minder zoet water binnen te laten. En bij veel regen hoeven we minder water weg te pompen. Ook zorgt het flexibele, hogere waterpeil ervoor dat er minder zout grondwater naar boven komt. Zo is het VDS gunstig voor de waterkwaliteit en de natuur. Als het geld wordt toegewezen, kunnen we dit bedrag direct in 2024 gebruiken voor de aanleg van de basisstructuur van PARK21.”

Wethouder Mariëtte Sedee. Foto: Jur Engelchor

Waterplan Welgelegen

Het andere deel van de subsidieaanvraag is bestemd voor het aanleggen van een duurzaam rioolstelsel en de inrichting van zogeheten WADI’s in de uitbreidingswijk Nieuw-Vennep Welgelegen. De ontwikkeling van de wijk heeft enkele decennia geduurd en werd in drie fases voltooid: jaren ’70 en eind jaren ’80 in de vorige eeuw, en recent. Veel mensen van buiten, met name uit Amsterdam en omgeving, vestigden zich in de nieuwbouw. De openbare ruimte in Welgelegen bestaat uit twee zones. De oudste zone heeft al veel openbaar groen met grasrijke plantsoenen en water. Het nieuwere deel is meer opgedeeld in woonerven.  “Nu de wijk toe is aan een vernieuwing van de riolering, willen we ook meer bergingsmogelijkheden creëren voor water in de wijk. Kinheim-Seevank was de eerste wijk die we op deze manier hebben ingericht. Nu volgt Welgelegen. Bijvoorbeeld met de aanleg van WADI’s”, aldus wethouder Sedee.

Een WADI (Water Afvoer Drainage en Infiltratie) kan makkelijk aangelegd worden als groene greppel waar woonhuizen omheen staan. Het systeem kan regenwater bergen, infiltreren en vertraagd afvoeren, en helpt hierbij tegen wateroverlast en droogte. De aanleg van een duurzaam rioolstelsel met WADI’s is in Haarlemmermeer nog in de ontwerpfase.

Voorbeeld van een WADI (Water Afvoer Drainage en Infiltratie)

Snelheid geboden

Snelheid van handelen is wel geboden. Wethouder Sedee: “De impulsregeling is bedoeld om het proces van klimaatadaptatie te versnellen. Een vereiste is daarom dat we de projecten vóór 2028 afronden, anders vervalt alsnog de subsidie.”

Zowel Rijnland als Haarlemmermeer beseffen dat heel goed en zetten de schouders eronder in de Strategische Samenwerkingsagenda (SSA). Ook zijn andere partijen betrokken bij het slagen van de onderneming. “Met de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hebben we de Intentieovereenkomst Klimaatadaptatie afgesloten”, vertelt Mariëtte Sedee. “Hierin zijn normen opgenomen die we nu toepassen in Welgelegen.”

Hoe verder?

De subsidieaanvraag is nu opgesteld. Zodra de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland de aanvraag hebben ondertekend, gaat deze aanvraag naar het ministerie van I&W. Als het goed is, moet hierna binnen dertien weken uitsluitsel volgen.