Hoofdvaart College

Schoolgebouwen in Haarlemmermeer op de schop

06 november 2019
Nieuws

Veel schoolgebouwen in Haarlemmermeer gaan de komende jaren, tot 2024, op de schop. Daarmee zijn vele tientallen miljoenen euro’s gemoeid. Dat staat in een geactualiseerde versie van het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan (IHP) waarmee het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd.

Prestaties bevorderen

De nieuwbouw en verbouwingen zijn hard nodig, stelt de wethouder Jeugd & Onderwijs, Marjolein Steffens-van de Water. "Veel schoolgebouwen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Duidelijk is ook dat schoolgebouwen die de laatste decennia zijn neergezet niet top waren. We willen dat leerlingen én personeel kunnen leren en werken in gebouwen die bevorderlijk zijn voor hun prestaties. Dat geldt voor basisscholen, voor voortgezet en voor speciaal onderwijs. En dat is nu in lang niet alle gebouwen het geval."

Ze legt uit dat het IHP mogelijk maakt om in te spelen op verwachte leerlingenaantallen (krimp en groei) en om meer leerlingen in hun eigen gemeente naar school te laten gaan. Dat laatste geldt vooral voor het voortgezet onderwijs. Voor speciaal onderwijs, zegt ze, moet het IHP vooral werken vanuit de ondersteuningsbehoefte van de leerling en niet vanuit de beperking.

He tHoofdvaart College. Foto: Margo Oosterveen

Optimistisch

Haarlemmermeer wil in korte tijd veel huizen bouwen voor huidige en toekomstige inwoners. Het logische gevolg hiervan is dat het leerlingenaantal stijgt. Behalve renovatie en nieuwbouw van bestaande schoolgebouwen, worden ook nieuwe scholen gebouwd vanwege dat groeiende leerlingenaantal.
De huidige omstandigheden voor bouwplannen zijn niet optimaal, erkent wethouder Steffens. "We staan voor een uitdaging. De prijzen zijn de afgelopen jaren fors gestegen en ook het klimaatakkoord zorgt voor kostenverhogingen."

Pessimistisch is de wethouder niet. Ze is juist optimistisch, niet in de laatste plaats omdat het IHP op een breed draagvlak kan rekenen van de schoolbesturen. "Ik waardeer de zeer constructieve wijze waarop zij met ons hebben overlegd over de plannen. U vraagt en wij draaien, was er niet bij. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Bij het bepalen van een volgorde moeten moeilijke keuzes worden gemaakt en offers worden gebracht. Dat is in goede harmonie gegaan."

Troefkaart

Ook in de toepassing van Total Cost of Ownership (TCO) ziet wethouder Steffens een troefkaart. "Het komt erop neer dat we gezamenlijk, schoolbesturen en gemeente, al het beschikbare geld op een andere manier inzetten dan we gewend waren. Voor zo’n systeem moeten we allemaal onze nek uitsteken. Dat doen we dan ook, in de overtuiging dat we samen het verst komen."

Ondanks de forse investeringen in onderwijshuisvesting blijven de jaarlijkse lasten over de periode tot 2024 binnen de ruimte die de gemeenteraad al eerder heeft bepaald. “Er zijn wel jaren met overschrijdingen maar er zijn ook jaren met onderschrijdingen. Die heffen elkaar op.”

Hoofdvaart College en De Linie

Tegelijk met de geactualiseerde versie van het IHP stuurt wethouder Steffens voorstellen voor kredieten voor basisschool De Kameleon in Zwanenburg en het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie, alle in Hoofddorp, naar de gemeenteraad. In de loop van 2020 worden dergelijke voorstellen verwacht voor de Juliana van Stolbergschool, Dik Trom, De Zwaan (voortgekomen uit een fusie van Achtbaan en Aldoende), PI De Ster, De Zwanenbloem en nieuwe schoolgebouwen in Nassaupark, Lisserbroek en Nieuw-Vennep Centrum.
Het Hoofdvaart College en De Linie vallen onder de Dunamare Onderwijsgroep en al eerder is bepaald dat beide scholen in één nieuw gebouw worden gehuisvest.

Beide scholen zijn dringend toe aan nieuwe huisvesting die voldoet aan de eisen van het beroepsonderwijs, zegt wethouder Steffens. "Voor nu en in de toekomst. Het beroepsonderwijs in Hoofddorp krijgt door deze nieuwbouw een uitstekend perspectief."

Sporthal

Het Hoofdvaart College is nu gevestigd in een pand van de ‘overbuurman’, het Nova College, dat de gemeente huurt. Het Nova College wil de plek zelf benutten voor méér en beter middelbaar beroepsonderwijs en investeert in afwachting van zijn plannen hiervoor niet meer in het pand waar nu het Hoofdvaart College nog in zit. 

Het is de bedoeling dat De Linie en het Hoofdvaart College in één nieuw te bouwen schoolgebouw van maximaal vier lagen in Lincolnpark in Hoofddorp worden ondergebracht, inclusief een sporthal. Dat kost zo’n 35 miljoen euro. De oplevering wordt in 2023 verwacht.

Het is financieel en ruimtelijk slimmer om er een sporthal neer te zetten dan drie gymzalen, leggen burgemeester en wethouders in de kredietaanvraag uit. Sowieso is er een tekort aan binnensportruimte. In de huidige situatie is behoefte aan twee extra sporthallen. In 2035, zo wordt verwacht, moeten er nog eens twee tot vier bij.

De Kameleon

De kredietaanvraag van ongeveer 5,3 miljoen euro voor De Kameleon betreft een renovatie en een uitbreiding van de locatie Kinheim. De school kent nog een locatie aan de Plantsoenlaan maar deze komt te vervallen. Op de resterende locatie wil het schoolbestuur van De Kameleon een zogenoemde community school maken. Dat betekent dat de school intensief gaat samenwerken met andere organisaties in de wijk zoals kinderopvang-, sport- en cultuurorganisaties.