Drie mannen aan het sporten op een speelveldje bij de Tollenburgerplas.

Samen maken we Haarlemmermeer

16 maart 2022
Openbare ruimte

Hoe ziet Haarlemmermeer er in de toekomst uit? Dat staat in een aantal visies die de gemeente de afgelopen tijd heeft gemaakt. In de Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 komen de thema’s uit al die visies samen. De Omgevingsvisie is nu af en vastgesteld door de gemeenteraad. ‘Samen maken we Haarlemmermeer’ is daarbij het motto.

Haarlemmermeer groeit richting 200.000 inwoners in 2040. De gemeente wil dat Haarlemmermeer een prettige plek blijft om te wonen en te werken, ook als er meer inwoners en meer huizen zijn. Daarom moeten we slim en zuinig omgaan met de ruimte die er is. Het karakter van het gebied is daarbij belangrijk: het boerenlandschap, de polderwegen, de gemalen, de Ringvaart en de 31 kernen met elk hun eigen sfeer. Onze economie is sterk en bedrijven komen hier graag naartoe. Dat is een korte samenvatting van wat in de Omgevingsvisie staat.

Sporten aan de Toolenburgerplas. Foto: Mariëtte Carstens

Steentje bijdragen

Organisaties, instanties, ondernemers, maar ook inwoners kunnen meehelpen om te zorgen dat de toekomst wordt zoals nu op papier staat: gezonder, veiliger, mooier en welvarender. Hoe dat kan, is voor iedereen anders. Scholen bijvoorbeeld kunnen groene schoolpleinen maken. Boeren in het noorden van de gemeente kunnen natuur beheren en ontwikkelaars kunnen woonwijken bouwen met pleinen en parken. Daar kunnen mensen lekker naar buiten en elkaar ontmoeten. Wie hier woont, kan haar of zijn eigen huis en tuin duurzamer maken of een melding doen bij de gemeente als er een straatlantaarn kapot is. Maar ook door een straatfeest te organiseren of lokale producten te kopen help je mee aan een mooie toekomst voor Haarlemmermeer. Dat zijn maar een paar voorbeelden van hoe iedereen een steentje bij kan dragen.

Toekomstbeeld

De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 begin maart vastgesteld. Als er plannen zijn voor bijvoorbeeld nieuwe woonwijken, winkelcentra, parken, wegen of kantorenlocaties bekijkt de gemeente vanaf nu altijd of ze bijdragen aan het gewenste toekomstbeeld voor het jaar 2040.

Meepraten

Al in 2019 hebben veel mensen meegepraat tijdens de ‘omgevingsgesprekken’. In het najaar van 2021 hebben meer dan dertig inwoners, dorpsraden, andere gemeentes et cetera hun reactie gegeven op de ontwerp-Omgevingsvisie. Daarom zijn nu een paar zaken aangepast. Elke twee jaar bekijkt de gemeente of de Omgevingsvisie aangepast moet worden. Iedereen kan dan weer meepraten: mensen die hier wonen, ondernemers, dorpsraden en andere gemeentes bijvoorbeeld.