Collage begroting 2022

Positief saldo voor begroting Haarlemmermeer

30 september 2022
Financiën

Het college van burgemeester en wethouders is nu dik honderd dagen aan de slag en presenteerde vrijdag 30 september zijn eerste programmabegroting. Daarin krijgt het coalitieakkoord “Toekomstbestendig groeien" vorm en inhoud.

De jaren 2023-2025 zullen positief sluiten. In 2026 zal er een tekort zijn. Dit is het directe gevolg van het voornemen van het Kabinet om te gaan werken met een nieuwe bekostigingssystematiek voor gemeenten en provincies. De begroting is 511 miljoen euro groot en sluit in 2023 met een klein positief saldo. 

Het bouwen van woningen blijft onverminderd belangrijk, want de woningnood is hoog. Met name Hoofddorp, Nieuw-Vennep en Lisserbroek krijgen er veel woningen bij.  Dit college wil tussen de 20.000 en de 40.000 woningen bijbouwen de komende jaren. Daarvan moeten er in ieder geval 3.000 deze periode gerealiseerd zijn. 

Zonder goede ontsluitingswegen en een fatsoenlijk openbaar vervoernetwerk kunnen er geen huizen worden bijgebouwd. Dus wordt er blijvend geïnvesteerd in de bereikbaarheid. Een van de grootste ambities daarbij is het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. 

Haarlemmermeer groeit. Maar dat zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Het toenemende stroomtekort en de gevolgen van de klimaatverandering moeten het hoofd geboden worden. Hierin moeten extra stappen gezet worden en de samenwerking in de regio, maar ook met de inwoners, ondernemers en organisaties gezocht worden. 

Een sterke economie zorgt voor banen en welvaart. Toch zal niet iedereen mee kunnen komen. Aan het stevige sociale fundament van de gemeente wordt blijvend gewerkt door bijvoorbeeld de kansengelijkheid in het basis-en voortgezet onderwijs te versterken, en daarmee op de arbeidsmarkt. Er wordt ook voor gezorgd dat inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt ondersteuning krijgen. Niemand mag tussen wal en schip raken waar het op zorg en inkomen aankomt.  

“De toekomst is niet te voorspellen”, zegt wethouder Financiën Jurgen Nobel. “Ons huishoudboekje is op orde, maar de uitdagingen om dat zo te houden, zijn groot. Stikstof. Personeelstekorten. Inflatie. Energietekorten. Het zijn allemaal problemen die invloed hebben op onze inwoners en onze ondernemers en daarmee ook op ons beleid.” 

In de programmabegroting krijgt het coalitieakkoord “Toekomstbestendig groeien" vorm en inhoud. Foto: gemeente Haarlemmermeer / Shutterstock.