Plannen voor PARK21 krijgen weer verder vorm

10 november 2021
Nieuws

Het Masterplan PARK21 wordt op een paar punten aangepast. Zo wordt het park minder hoog dan eerst de bedoeling was. Ook komt er meer ruimte voor groen en landbouw en minder voor betaalde attracties. De aanpassingen zijn een gevolg van de reacties op het concept-Milieueffectrapport (MER) en het voorontwerpbestemmingsplan voor PARK21, die voor de zomer zijn verschenen.

In 2011 is het Masterplan PARK21 vastgesteld. Hierin staan de belangrijkste doelen en hoofdonderdelen van het park. Om PARK21 mogelijk te maken, maakt de gemeente een bestemmingsplan. Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten ook de effecten van de ontwikkelingen op het milieu worden onderzocht en beschreven. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER).

Impressie

Het concept-MER is gemaakt door adviseurs en specialisten. Als zij tijdens het onderzoek zagen dat het plan beter werd door kleine veranderingen, dan gaven ze dit aan. Dit zorgde voor het advies om het Masterplan op punten aan te passen. Ook hebben bewoners en ondernemers reacties gegeven. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tot een aantal aanpassingen van het Masterplan. De gemeenteraad moet hiermee nog instemmen.

Een minder hoog park 

In PARK21 komen heuvels met wandel-, fiets-, skate- en ruiterpaden. Het plan was om hoogtes te maken van gemiddeld 2 meter. Daar is heel veel grond voor nodig en dat moet allemaal met vrachtauto’s naar PARK21 gebracht worden. Dit is niet echt goed voor het milieu. Het voorstel is om het park nu gemiddeld 0,75 meter hoog te maken. Hiervoor is veel minder grond nodig. Wel kunnen er nog steeds heuvels komen, bomen worden geplant en kunnen er sloten komen met een hoger waterpeil. De grond die hiervoor gebruikt wordt, is dezelfde grond als gebruikt wordt voor woonlocaties. Bij het oude plan was meer grond nodig. Hiervoor was het ook noodzakelijk om grond te gebruiken die gebruikt wordt op bedrijvenlocaties. 

Meer ruimte voor polder, groen en paden

PARK21 bestaat uit drie lagen. De polderlaag is het polderlandschap met ruimte voor landbouw. In de parklaag komen het groen en de wandel-, fiets-, skate- en ruiterpaden. Ook het parkhart, een recreatieplas met horeca hoort hierbij. In de leisurelaag is ruimte voor verschillende vormen van betaalde recreatie. In het Masterplan was er voor elke laag 33,3 procent ruimte. Dit wordt aangepast naar 40 procent parklaag, 40 procent polderlaag en 20 procent leisurelaag. Juist om meer ruimte te hebben voor het park en de landbouw. 

Zes zones in PARK21

Van west naar oost komen er in PARK21 6 zones. Deze zones geven aan welke type functies waar een plek kunnen krijgen. 

De zes zones van PARK21

Zone 1:     Sport en ontspanning
Zone 2:     Watersport en recreatie
Zone 3:     Landbouw, innovatie en educatie
Zone 4:     Landbouw, ontspanning en educatie
Zone 5:     Landbouw, ontspanning en vermaak
Zone 6:     Landbouw 

In het oostelijk deel komt plek voor een evenemententerrein

Het terrein van Meergrond aan de Rijnlanderweg (oude baggerdepot) wordt een park dat een aantal keer per jaar als evenemententerrein kan worden gebruikt. Eerder is voor deze locatie een parkontwerp gemaakt. Het komend jaar wordt het ontwerp aangepast zodat er ook tijdelijke evenementen kunnen plaatsvinden.

Aan de slag als het bestemmingsplan is vastgesteld!

Naar verwachting is in het eerste kwartaal van 2022 het ontwerp Milieueffectrapport en ontwerpbestemmingsplan klaar en kan iedereen hierop reageren. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld gaat de gemeente verder met PARK21 aan de slag, waarschijnlijk rond de zomer van 2022.