Turnsters in het Sportcentrum Koning Willem-Alexander

Ook sportaccommodaties moeten in conditie zijn

18 april 2023
Nieuws

Sporten en bewegen is goed voor de conditie. Dat is algemeen bekend. Maar dan moet de accommodatie ook in goede conditie zijn. Afgelopen zomer heeft de gemeente Haarlemmermeer onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de staat van alle gymzalen, sportzalen en sporthallen in Haarlemmermeer.

Sporten wordt serieus genomen in Haarlemmermeer. “In ons coalitieakkoord is opgenomen dat er genoeg aantrekkelijke mogelijkheden moeten zijn voor inwoners jong en oud om te sporten en te bewegen”, vertelt wethouder Mariette Sedee van sport en volksgezondheid. “Voor kinderen betekent dit onder meer dat zij gelegenheid moeten krijgen om te sporten op school.” 

Veiligheid

De meeste gymzalen die gebruikt worden door scholen zijn al een dagje ouder. De gemiddelde leeftijd is 42 jaar, en dat leidde afgelopen zomer tot vragen in de raad. Hoe staat het met de bouwkundige staat van deze sportaccommodaties? Gelukkig had de gemeente Haarlemmermeer al opdracht gegeven aan HEVO om hier onafhankelijk onderzoek naar te doen in het kader van het Integraal Accommodatieplan (functieanalyse Sport). HEVO heeft deze onderzoeks-systematiek eerder toegepast bij het onderzoeken van de staat van de Haarlemmermeerse schoolgebouwen. Tegelijkertijd zijn bij het onderzoek ook de gym- en sportaccommodaties meegenomen van scholen die de schoolbesturen zelf beheren, want “meten is weten”, aldus wethouder Sedee. 

 Inmiddels is het onderzoek van HEVO afgerond en is de raad geïnformeerd over de uitkomsten. Het voornaamste resultaat is dat er nu een aanbeveling ligt voor de renovatie en/of vervanging van een aantal gymzalen. HEVO adviseert om drie gebouwen binnen vijf jaar te renoveren, dan wel om vervangende nieuwbouw te realiseren. Voor veertien gebouwen is het advies deze te renoveren of te vervangen binnen een periode van tien jaar. Daarnaast zijn er de nodige aandachtspunten geconstateerd op het gebied van ventilatie en veiligheid.

Hoe zijn de gymzalen onderzocht?

Bij het onderzoek is gekeken naar de volgende zaken:

  • de uitstraling van de buitenkant van het gebouw
  • de bouwkundige staat en de levensduur van de onderdelen
  • de veiligheid: hoe zit het met de vergunningen van de brandweer en andere voorschriften
  • het binnenmilieu: zijn er voldoende mogelijkheden om te ventileren
  • het energielabel
  • de functionele staat: zijn de afmetingen van de zaal en overige faciliteiten in verhouding tot het gebruik

Wethouder Mariette Sedee: “Daarnaast hebben we onderzoek gedaan naar de akoestiek van de gymzalen, omdat we klachten kregen van schoolbesturen en hun gymdocenten over nagalmen in sommige gymzalen. Dit onderzoek onderstreept de signalen van de gebruikers. We nemen de aanbevelingen van dit rapport mee in onze toekomstige vervangings- of renovatieplannen.”

Net als de sporters, moeten ook de sportaccommodaties in goede conditie zijn. Foto: Lumen foto

Investeringsplan

Nu alle gym- en sportaccommodaties zijn onderzocht, kan de gemeente verder. Zo zijn de onderzoeksresultaten inmiddels gedeeld met schoolbesturen en zullen deze in een volgend besturenoverleg met de schoolbesturen worden besproken.  

De uitkomsten van de onderzoeken zullen de basis vormen voor een nader uit te werken meerjarig portefeuille- en investeringsplan voor de uitbreiding, vervanging en renovatie van de overdekte gym- en sportaccommodaties in de gemeente Haarlemmermeer. Voor de locaties die op korte termijn niet aan de beurt komen voor vervanging of renovatie kijkt de gemeente of met gerichte ingrepen de kwaliteit te verbeteren is. 

Steeds meer inwoners 

Wat verder meegenomen wordt in de planvorming is de behoefteontwikkeling door de groei van het aantal inwoners als gevolg van de geplande woningbouw. Ook wordt aansluiting gezocht bij de  verduurzamingsopgave en moet dit investeringsplan aansluiten bij het Integraal Huisvestingsprogramma (IHP) onderwijs.

Mariette Sedee: "De gemeente presenteert dit jaar nog een investeringsplan voor alle binnensportaccommodaties. Daarin worden verbetering, vervanging en vernieuwing van alle accommodaties meegenomen. Hoe hoog de investeringen uiteindelijk worden of wat de volgorde zal zijn van alle verbouwingen is verder aan de raad om te bepalen. De eerste belangrijke stap is nu gezet.”