Luchtfoto van het stationsgebied met daarop het Crowne Plaza Hotel

‘Nog nooit zo veel statushouders gehuisvest’

07 juli 2023
Nieuws

De gemeente Haarlemmermeer moet dit jaar in totaal 453 statushouders huisvesten. Dat is de hoogste taakstelling tot nu toe. Ter vergelijking: in 2022 was de taakstelling met 222 minder dan de helft.

Deze en veel andere cijfers over de huisvesting van statushouders staan in een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Het beeld dat uit de brief naar voren komt, is dat het ondanks de snel stijgende cijfers in grote lijnen nog steeds lukt om de wettelijke taakstelling uit te voeren maar er liggen achterstanden op de loer. 

Recordgetal 

Voor de tweede helft van dit jaar is Haarlemmermeer een taakstelling van 246 statushouders opgelegd. Dat zijn 55 personen méér dan het rijk eerder aangaf. Die 246 opgeteld bij de 191 statushouders van de eerste helft van 2023 en nog eens 16 personen die eigenlijk al in 2022 een dak boven hun hoofd hadden moeten krijgen, brengt de taakstelling op het recordgetal van 453.

Op het moment van schrijven zijn al 155 statushouders gehuisvest. De andere 298 moeten nog worden gehuisvest. Voor de 155 mensen met een dak boven hun hoofd zijn reguliere corporatiewoningen, Hotel- en Accommodatieregeling (HAR) verhuureenheden in Crowne Plaza en flexwoningen ingezet.  

Niet eerder heeft de gemeente in de eerste vijf maanden van het jaar zo veel statushouders aan huisvesting geholpen. En tóch is de taakstelling voor de eerste helft van het jaar niet gehaald want er moeten 35 personen naar de tweede helft worden overgeheveld.

Zorgvuldige verdeling 

Omdat de vraag naar sociale huurwoningen toch al groot is, schrijven burgemeester en wethouders, is een zorgvuldige woonruimteverdeling gemaakt want er moet zowel aanbod beschikbaar blijven voor reguliere woningzoekenden als voor kwetsbare/bijzondere doelgroepen. Met de corporaties en de huurdersverenigingen is afgesproken dat maximaal 35 procent van de vrijgekomen sociale huurwoningen in Haarlemmermeer beschikbaar komt voor bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders.

Alleenstaand of alleengaand 

De totale woningbehoefte voor 2023 is berekend op 107 corporatiewoningen en 88 flexwoningen (47 flexwoningen en 41 Hotel- en Accommodatieregeling verhuureenheden). Van de te huisvesten statushouders is op dit moment bijna de helft alleenstaand of alleengaand. Dat zijn alleenstaanden die wachten op nareizigers in het kader van gezinshereniging.

Het reguliere woningaanbod in Haarlemmermeer bestaat vooral uit grotere woningen.  Het beperkte aanbod kleinere woningen komt zo veel mogelijk ten goede aan reguliere alleenstaande woningzoekenden. Dit resulteert erin dat gezinnen in reguliere eengezinswoningen van de corporaties komen te wonen en alleenstaanden en alleengaanden in flexwoningen. 

Luchtfoto van het stationsgebied met daarop het Crowne Plaza Hotel

Luchtfoto van het stationsgebied met daarop het Crowne Plaza Hotel. Foto: Kees van der Veer

Gekoppeld 

Op dit moment zijn door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 95 alleenstaanden en alleengaanden en 22 gezinnen gekoppeld aan Haarlemmermeer. Gelet op de taakstelling die nog rest voor 2023 betekent dit dat er nog 88 statushouders aan Haarlemmermeer worden gekoppeld vóór 1 oktober. Van deze 88 personen is niet bekend of dit alleengaanden, alleenstaanden of gezinnen zijn. Burgemeester en wethouders gaan uit van fifty-fifty, dus de helft alleenstaanden en alleengaanden en de helft gezinnen. Gerekend wordt verder op een gemiddelde bezetting van 3,2 personen per woning. “We hebben dus een goed beeld van de voorraad en behoefte van de nog te huisvesten statushouders voor 2023”, aldus burgemeester en wethouders.  

Volgens de huisvestingsplanning komen dit jaar 85 corporatiewoningen voor het huisvesten van statushouders beschikbaar. Dit is voldoende voor het huisvesten van de 22 gezinnen op de wachtlijst, de herplaatsing van de alleengaanden met nareizigers uit het Crowne Plaza en de nog te koppelen gezinnen. 

Sarabande 

Op de wachtlijst van het COA staan 99 alleenstaande en alleengaande te huisvesten statushouders. Nog dit jaar wordt het gemengde flexwonencomplex Sarabande in Nieuw-Vennep opgeleverd, waar 20 eenheden voor statushouders beschikbaar komen. Dat is dus nog niet voldoende. Het college houdt de optie open voor nog een ronde Hotel- en accommodatieregeling (HAR) in Crowne Plaza. Daar komen plaatsen beschikbaar door uitstroom. 

Deze regeling is echter tijdelijk en dus blijven ook méér flexwoningen nodig. Daarbij heeft het college de locatie van de vroegere brandweerkazerne in Zwanenburg op het oog. Ook wordt gestudeerd op de mogelijkheden die de Zwembadlocatie in Nieuw-Vennep biedt voor flexwoningen. 

Toezicht 

De provincie Noord-Holland ziet er nauwlettend op toe dat gemeenten hun wettelijke taken op het gebied van de huisvesting van statushouders uitvoeren. Op 1 januari van dit jaar kreeg Haarlemmermeer “enige verbetering noodzakelijk” te horen. Dat was omdat voor 16 personen huisvesting in 2022 niet was gelukt. “Op grond van de realisatie en de planning tot en met juni constateren we dat de achterstand in het eerste halfjaar is toegenomen tot waarschijnlijk 35 personen. Dit zou tot verscherpt toezicht van de provincie kunnen leiden”, schrijven burgemeester en wethouders. Dat bestaat in eerste instantie uit ambtelijk overleg en eventueel bestuurlijke gesprekken. Ze kunnen niet garanderen dat dit jaar de volledige taakstelling wordt gehaald.