Boerenwindmolens of microturbines: deze kleine windturbines van maximaal 15 meter dragen bij aan de opwek van duurzame elektriciteit.

Mogelijkheden van microturbines belicht

24 juni 2024
Nieuwe energie, Nieuws

Boerenwindmolens of microturbines: deze kleine windturbines van maximaal 15 meter dragen bij aan de opwek van duurzame elektriciteit. Ze vullen zonnepanelen op daken goed aan. Vooral voor boeren in het buitengebied die hun bedrijf willen verduurzamen, kunnen deze kleine windmolens interessant zijn. Met het zogenoemde Ontwerp Beleidskader Microturbines willen burgemeester en wethouders duidelijkheid bieden aan ondernemers over de mogelijkheden van microturbines.

Boerenwindmolens of microturbines: deze kleine windturbines van maximaal 15 meter dragen bij aan de opwek van duurzame elektriciteit. Foto: Shutterstock

In dit ontwerpbeleidskader staat welke voorwaarden er zijn voor plaatsing. De voorwaarden gaan over de kwaliteit van natuur, cultuur en landschap. Zo kunnen de microturbines een risico vormen voor verschillende diersoorten. Een ondernemer die een kleine windmolen wil plaatsen, moet dus ook rekening houden met de directe omgeving.  

Proces  

Met het Ontwerp Beleidskader Microturbines voeren burgemeester en wethouders de motie “Na wind komt zonneschijn” uit, die de gemeenteraad op 2 februari 2023 unaniem heeft aangenomen. De motie is gericht op het mogelijk maken van het plaatsen van microturbines voor inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer. Wethouder Charlotte van der Meij (Klimaat & Energie): "Ik ben heel enthousiast over dit ontwerp beleid. De combinatie van zon- en windenergie kan voor sommige boeren echt van toevoegde waarde zijn."

Er is er overleg geweest met de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland en er zijn bijeenkomsten georganiseerd via lokaal energiebedrijf Tegenstroom om interesse in microturbines voor agrarische of andere bedrijven in het landelijk gebied te meten. Het beleid is in lijn met bestaande visies en documenten van Haarlemmermeer en volgt de zogenoemde provinciale handreiking Wind op Land.    

Zienswijze 

 Het Ontwerp Beleidskader Microturbines is van 26 juni tot 15 september in te zien. Tijdens deze periode kan iedereen aangeven of de regels en voorwaarden van het voorgestelde beleid in de praktijk goed uitvoerbaar zijn. En zo niet, waarom niet. Als het beleidskader definitief is, worden aanvragen voor de plaatsing van microturbines efficiënt en transparant afgehandeld en voorkomt het verrommeling van het landelijk gebied.  

Reageren 

 Iedereen kan in de periode van 26 juni tot 15 september een zienswijze indienen. Dit kan digitaal, schriftelijk en mondeling. Daarna biedt het college het stuk ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan. De terinzagelegging wordt bekendgemaakt via het Gemeenteblad (te vinden op officielebekendmakingenexterne-link-icoon.nl).