Een leerling in de klas

Minder schoolverzuimers, zelfde aantal schoolverlaters

21 mei 2024
Meer voor Elkaar, Nieuws, Onderwijs

Het schoolverzuim is in het schooljaar 2022-2023 afgenomen. Vergeleken met de landelijke resultaten scoort Haarlemmermeer beter. De voortijdige schooluitval is met circa twee procent vrijwel gelijk gebleven. Dat komt overeen met het landelijke beeld. Dat blijkt uit het jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.

Relatief, luxe en absoluut verzuim

Het zogenoemde relatief verzuim oftewel spijbelen kwam in het verslagjaar 734 keer voor. Dat gebeurde in het jaar daarvoor 717 keer. Het verzuim van 18-plussers ging van 838 naar 629. 18-plussers zijn weliswaar niet leerplichtig maar de gemeente maakt toch werk van hen en gaat met deze doelgroep in gesprek. Verzuim staat immers te boek als aanwijzing voor schooluitval.

Ook het luxe verzuim zakte van 68 naar 53. Van luxe verzuim is sprake als zonder toestemming buiten de reguliere schoolvakanties om op vakantie wordt gegaan.

Het absoluut verzuim nam zelfs sterk af: van 335 naar 178. Absoluut verzuim betekent dat de leerplichtige of de kwalificatieplichtige zonder vrijstelling niet op een school is ingeschreven. In deze groep zitten veel nieuwkomers uit Afghanistan, Syrië en Oekraïne.  

Complexe problematiek

Als er sprake is van deze vorm van verzuim gaat de leerplichtambtenaar met de ouders in gesprek om een passende onderwijsplek te vinden. Als het absoluut schoolverzuim verwijtbaar is, kan een proces-verbaal worden opgemaakt wegens het overtreden van de leerplichtwet. Soms is scholing niet haalbaar en wordt gekeken naar haalbare en wenselijke dagbesteding. Uit het jaarverslag: “Wij zien steeds vaker dat complexe problematiek aan schoolverzuim ten grondslag ligt.”

 Thuiszitters

Ook het aantal thuiszitters liep terug: het waren er in 2021-2922 29 en in 2022-2023 24. Van een thuiszitter is sprake bij een ongeoorloofd verzuim van minimaal vier weken. Het gaat vaak om kinderen met mentale of persoonlijke problemen. In het schooljaar 2022-2023 is zeven keer een proces-verbaal opgemaakt en twaalf keer doorverwezen naar Bureau Halt. Deze getallen zijn vergelijkbaar met voorgaande schooljaren. 

Het schoolverzuim is in het schooljaar 2022-2023 afgenomen. Foto: Shutterstock.

Uiterste middelen

Dergelijke maatregelen zijn bepaald niet de eerste waarnaar de gemeente grijpt. Het zijn uiterste middelen, is te lezen in het jaarverslag. Veel liever zetten leerplichtambtenaren in op preventie, samenwerking en indien nodig hulpverlening.

Het aantal jongeren in Haarlemmermeer dat zonder startkwalificatie, in de volksmond: diploma, het onderwijs verliet is in het schooljaar 2022-2023 ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met het jaar daarvoor. De belangrijkste oorzaken voor schooluitval waren persoonlijke problemen, een verkeerde studiekeuze en een uitstroom naar werk. Die laatste groep is met 38 procent het grootst.

Samenwerking

Zowel bij de Haarlemmermeerse aanpak van schoolverzuim als voortijdige schoolverlaters is er afgelopen schooljaar weer intensief samengewerkt met de scholen, de jeugdgezondheidszorg, de schoolcoaches, de samenwerkingsverbanden en diverse maatschappelijke organisaties.