Meer huurwoningen in Haarlemmermeer

21 december 2020
Wonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 december 2020 ingestemd met de prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordiging in Haarlemmermeer. Met deze afspraken wordt duidelijk gemaakt hoe de corporaties willen bijdragen aan de opgaven die de gemeente Haarlemmermeer heeft op het gebied van huisvesting. De afspraken met Ymere, Eigen Haard, DUWO en Woonzorg en de huurdersverenigingen gelden voor de jaren 2021 t/m 2023.

Wethouder woonbeleid Mieke Booij is er blij mee: "Prestatieafspraken zijn belangrijk in de samenwerking tussen gemeente, wooncorporaties en vertegenwoordigers van huurders. Hiermee leggen we vast wat we de komende jaren samen gaan doen. Dit biedt duidelijkheid. We hebben een enorm tekort aan woningen in de gemeente, en dan vooral in sociale en middenhuur. Ik ben blij dat onze corporaties willen investeren in een goed woonklimaat in Haarlemmermeer. En ook zorgen voor meer woningen voor onze inwoners!"

Beschikbaarheid betaalbare woningen

De beschikbaarheid van betaalbare woningen is een van de speerpunten van het college in het Woonbeleidsprogramma. Wethouder Booij:

Die lange wachtlijsten zijn een doorn in het oog. We hebben een grote woningbouwopgave van 20.000 woningen tot 2040. Dit is alleen samen met wooncorporaties en ontwikkelaars te realiseren. Betaalbare sociale huurwoningen zijn ontzettend hard nodig. Daarom zijn wij blij dat de corporaties tot en met 2023 minimaal 916 woningen gaan bouwen. Zo pakken we ook samen de wachtlijsten aan.

Ymere

De komende drie jaar gaat Ymereexterne-link-icoon minimaal 300 sociale huurwoningen opleveren in Haarlemmermeer. Het gaat om projecten aan de Groeneweg en Woudweg in Vijfhuizen en de Veldbloemstraat in Nieuw-Vennep. Ook in Tudorpark in Hoofddorp bouwt Ymere door. Daarnaast gaat Ymere woningen verhuren in de wijk Hyde Park in Hoofddorp en aan de Westerdreef in Nieuw-Vennep. En er wordt gestart met de ontwikkelingen in Hoofddorp met Victoriapark en Nieuw-Vennep West (naast Getsewoud). De verwachting is dat de eerste opleveringen in Victoriapark in 2024 plaatsvinden. Tenslotte kijkt Ymere samen met de gemeente of ze met flexwonen mensen kunnen huisvesten die met spoed een woning nodig hebben. Zo kunnen er de komende jaren dus nog extra woningen worden toegevoegd. 

Eigen Haard

Sinds 2019 verhuurt Eigen Haardexterne-link-icoon woningen in Haarlemmermeer. Het voornemen van Eigen Haard is om de woningvoorraad in Haarlemmermeer fors uit te breiden,  met 416 sociale huurwoningen tot en met 2023. Het gaat om projecten als Wickevoort, Rooseveltpark en de R-Net locatie en het voormalige Vestia-kantoor waar woningen voor jongeren en vergunninghouders komen. Hierbij wordt niet alleen geïnvesteerd in sociale huur, maar ook in het middensegment om zo woonruimte te bieden voor mensen met een middeninkomen en de doorstroming uit de sociale huurwoningen te bevorderen. 

DUWO

DUWOexterne-link-icoon wil in de gemeente Haarlemmermeer tot en met 2023 minimaal 200 nieuwe studentenwoningen (huur tot 619 euro) realiseren. De gesprekken hierover vinden begin 2021 plaats. Ook wil DUWO in samenwerking met ontwikkelaars huisvesting voor studenten op Hyde Park realiseren. 

Woonzorg

De gesprekken over de realisatie van nieuwe woningen met Woonzorgexterne-link-icoon vinden ook begin 2021 plaats.

Terughoudend met verkoop van huurwoningen

De gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat de bestaande sociale woningvoorraad in stand blijft. Daarom is de afspraak gemaakt met wooncorporaties om terughoudend om te gaan met verkoop van woningen. Eventuele verkoop van woningen moet dan dienen om nieuwe investeringen in sociale huurwoningen in Haarlemmermeer mogelijk te maken. Of om bij te dragen aan de leefbaarheid in wijken en kernen. 

Compact wonen

De vraag naar woningen is divers. Er is vooral vraag naar kleinere, compacte woningen voor starters, ouderen, jongeren of tweepersoonshuishoudens. Daarom is het van belang dat corporaties ook dit soort woningen toevoegen aan de woningvoorraad. Alle corporaties hebben toegezegd aan deze opgaven te willen bijdragen.

Het bevorderen van de doorstroming vanuit sociale huurwoningen is belangrijk. Zo kunnen bijvoorbeeld senioren verhuizen naar een passende huurwoning van een woningcorporatie en blijft de grotere woning achter voor gezinnen. Om dit te stimuleren heeft de gemeente Haarlemmermeer de verhuiskostenvergoeding voor senioren verlengd tot en met 2022externe-link-icoon.