Pionier-Bolsterrein

Masterplan Pionier-Bolsterrein Nieuw-Vennep naar gemeenteraad

19 januari 2022
Wonen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het masterplan Pionier-Bolsterrein vast te stellen. Dat masterplan geeft het kader en de regels voor de verandering van het vroegere Bolsterrein en bedrijventerrein De Pionier in een gemengd woon-werkgebied.

Veel woningen voor starters en kleine gezinnen

Tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg kunnen volgens het masterplan ongeveer 2.000 nieuwe woningen worden gebouwd. “Veel van deze woningen worden twee- en drie-kamerappartementen, voor starters, kleine gezinnen en ouderen. Dit sluit goed aan bij de grote behoefte. De nieuwe woningen worden ingepast tussen de bedrijven die daar blijven zitten”, zegt wethouder Jurgen Nobel van woningbouw.

Luchtfoto van het Pionier-Bolsterrein.

Een nieuwe buurt met een mix van woningen

Volgens het plan houdt de nieuwe buurt een dorps karakter maar het krijgt ook gestapelde bouw met appartementen. Er ontstaat met dit plan een nieuwe manier van wonen en werken in Nieuw-Vennep. Jurgen Nobel is blij dat er in Nieuw-Vennep weer nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden.

Nieuw-Vennep groeit en er is veel vraag naar woningen. Het mooie aan het Pionier-Bolsterrein is dat er plaats is voor woningbouw naast de bedrijven en in de buurt van het centrum. Voor de mensen in Nieuw-Vennep is dit dus goed nieuws.   

Reacties over verkeer, parkeren en bouwhoogte

Het masterplan lag eind 2021 ter inzage. Iedereen die er wat van vond, kon reageren op het plan. De reacties gaan vooral over de verkeersstructuur, het parkeren en de bouwhoogte. Deze reacties zijn beantwoord en het masterplan is op een paar punten aangepast. Op een enkele plek zijn de bouwhoogtes in het plan gewijzigd, omdat die niet pasten bij de hoogte van bestaande gebouwen in de buurt. Daarnaast wordt de parkeersituatie in de komende jaren onder de loep genomen om te beoordelen of deze voldoet aan de verwachtingen. Voor de verwerking van het autoverkeer zullen wegen en rotondes worden aangepast. Bij het plan om een nieuwe parallelle Helsinkilaan aan te leggen en bij andere verkeersplannen, komt in de uitwerking veel aandacht voor de verkeersveiligheid. Zodat bijvoorbeeld de scholieren van het Herbert Vissers College veilig naar school kunnen. 

Parkeren

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad akkoord te gaan met het aanwijzen van het gebied Pionier-Bolsterrein als zogenaamd ‘centrumschilgebied’ voor de parkeernorm. Met die norm zijn er minder parkeerplaatsen nodig. De voorgestelde parkeernorm komt neer op ongeveer één parkeerplek per woning. Dit past bij de soort woningen die volgens het plan worden gebouwd. Als de bestaande parkeernorm gebruikt zou worden, zoals die bijvoorbeeld in Getsewoud gebruikt is, kan het gewenste aantal van 2.000 woningen, niet gebouwd worden. De keuze is tussen wonen of parkeren, waarbij er een goede balans moet worden gevonden in het parkeerbeleid. Een onderdeel hiervan is het instellen van een blauwe zone of betaald parkeren. Afspraken over parkeren zullen met de ontwikkelaars worden vastgelegd. Deze gaan onder andere over mobiliteitshubs met deelvervoer die ook in plan Lincoln Park staan.

Planning en inspraak

Het masterplan gaat nu naar de gemeenteraad, waar het vastgesteld moet worden. Er is gekozen om de komende jaren geen nieuw bestemmingsplan op te stellen. Wel komen er uitgebreide WABO-procedures, waar bewoners en ondernemers zienswijzen kunnen indienen en bezwaar en beroep kunnen aantekenen. Volgens de planning start de bouw van het Pionier-Bolsterrein in 2023. Vooruitlopend op het masterplan wordt het Westerdreefkwartier gebouwd. De ontwikkelaar hiervan is van Wijnen. Het Westerdreefkwartier is het eerste nieuwbouwproject op het Pionier-Bolsterrein. De heiwerkzaamheden voor dit project zijn in de week van 17 januari begonnen.

Zie voor meer informatie haarlemmermeergemeente.nl/pionier-bolsterrein.