Haarlemmermeerse Bos

Kwaliteit openbare ruimte staat onder druk

09 november 2023
Nieuws, Openbare ruimte

De kwaliteit van de Haarlemmermeerse bomen en beplanting, speelvoorzieningen, kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels), begraafplaatsen, verhardingen (wegen, stoepen en straten) en parkeerautomaten is redelijk tot goed. Dat wil zeggen: nog wel.

Ondergrens

Dat blijkt uit technische inspecties die zijn verricht ten behoeve van de zogenoemde Beheerplannen Fysieke Leefomgeving 2024-2028. 
Zonder maatregelen komt de kwaliteit van deze onderdelen van de openbare ruimte in de toekomst onder druk te staan en gaat door de ondergrens. Over recreatiegebieden, sportvelden, verkeerslichteninstallaties, openbare verlichting, bebording en straatmeubilair bestaan minder zorgen. De kwaliteit hiervan is goed te noemen.

Rood

De kleur rood, die staat voor ‘onvoldoende kwaliteit’ komt in het schema van de staat van de verschillende kapitaalgoederen in de openbare ruimte niet meer voor. Bij de vorige beheerplannen was dat nog wel zo. Rood gold toen voor verhardingen maar door zo’n 5,6 miljoen euro extra uit te trekken, kon vervolgens het achterstallig onderhoud worden weggewerkt.

Oranje

Ook voor de oranje gekleurde onderdelen in de actuele beheerplannen die nu dus redelijk tot goed zijn, zijn incidentele of structurele extra onderhoudsbudgetten nodig, maken de wethouders Marjolein Steffens-van de Water en Mariëtte Sedee duidelijk in de beheerplannen voor de periode 2024-2028. Veel wijken zijn tegelijkertijd gebouwd en de gemeentelijke kapitaalgoederen bereiken daardoor tegelijk het einde van hun levensduur met een ‘vervangingspiek’ tot gevolg. Ook leidt veroudering tot een onderhoudspiek. En het moment waarop deze beide pieken wordt bereikt, is zo’n beetje nu.

Leeftijd

Niet alleen leeftijd speelt een rol. Ook wettelijke voorschriften (zoals de nieuwe Omgevingswet), klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en het terugdringen van de CO2-uitstoot zijn van invloed, evenals de ambities van het college zélf. Dat stelt blijkens het coalitieakkoord ‘toekomstbestendig’ voorop. Nog een factor van belang is dat verschillende onderdelen van de openbare ruimte steeds intensiever worden gebruikt en dat heeft weer te maken met het groeiende aantal inwoners.

Verkeerslichten op de hoek Bennebroekerweg IJweg. Foto: Lumen Foto

Afweging

In het raadsvoorstel vraagt het college de gemeenteraad onder meer om in 2024 150.000 en in 2025 nog eens 125.000 euro extra voor bomen en beplanting uit te trekken. Voor begraafplaatsen is structureel 87.000 euro extra nodig, voor verhardingen bijna 102.000 euro en voor kunstwerken zijn vele tonnen extra nodig.

Het is aan de gemeenteraad om bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage ‘een integrale afweging’ te maken.