De Participatieraad in vergadering

‘Kansen voor iedereen in Haarlemmermeer’

23 april 2024
Nieuws

Participatie: meedoen in de samenleving. Dat is belangrijk. Daarom heeft de gemeente Haarlemmermeer een Participatieraad. De Participatieraad is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van burgemeester en wethouders en staat los van de gemeente. De onderwerpen waar de Participatieraad zich mee bezig houdt zijn bijvoorbeeld armoede, werk en inkomen, jeugd, eenzaamheid, wonen met zorg en beschermd wonen. De Participatieraad bekijkt het sociale beleid door de ogen van de inwoner. Het kan zijn dat beleid niet duidelijk is, of dat er onvoldoende aandacht is voor kwetsbare mensen. Daarover geeft de Participatieraad de gemeente dan advies.

De inwoner staat centraal

De raad bestaat uit twintig betrokken inwoners van Haarlemmermeer met kennis en ervaring. Onlangs zijn er vier nieuwe leden gestart en is Ab Warffemius benoemd als nieuwe voorzitter.
Ab Warffemius: “Het werk van de Participatieraad gaat over alles in het sociaal domein, bijvoorbeeld ook om de relatie tussen armoede, eenzaamheid, zorgbehoefte en bewegen. Hierbij is het belangrijk dat de kansen om mee te kunnen doen in de maatschappij voor alle inwoners even groot is. De inwoners staan centraal. Natuurlijk moet wat we willen uitvoerbaar en praktisch zijn. En wat de gemeente bedenkt moet bij de juiste mensen terechtkomen. Dan is het belangrijk om de juiste doelgroep te bereiken. Zeggen dat we digitaal perfect bereikbaar zijn is mooi, maar als jouw doelgroep niet digitaal vaardig is, bereik je ze niet. De gemeente Haarlemmermeer is goed bezig. Ze hebben de moed om de tijd te nemen om het sociaal beleidskader ‘Meedoen mogelijk maken in Haarlemmermeer’ vorm en inhoud te geven. Hierbij is het uitgangspunt dat de leefwereld van de inwoners centraal moet staan en de systeemwereld daar ondersteunend aan is.

Kennis gebruiken

De gemeente betrekt de Participatieraad graag voordat nieuw beleid wordt gemaakt. Dat vindt voorzitter Ab Warffemius een positieve ontwikkeling: “Zo kan de gemeente onze kennis gebruiken. Wij adviseren het college, het college geeft een terugkoppeling over het al dan niet overnemen van onze adviezen en voegt ons advies en hun reactie bij hun voorstel aan de gemeenteraad. De gemeenteraad krijgt dus ons advies, met daarbij wat het college daarvan vindt. Naast het geven van adviezen krijgen we ook vaak de vraag om mee te denken over diverse onderwerpen. Zo vraagt de gemeente ons regelmatig om mee te lezen met brieven die worden verstuurd aan de inwoners. Wij kijken dan bijvoorbeeld of de boodschap duidelijk is, of wat er in de brief staat begrijpelijk is en of duidelijk is wat van de ontvanger van de brief gevraagd wordt.”

De Participatieraad in vergadering

De Participatieraad in vergadering, met de nieuwe leden.

Wat wil de Participatieraad nog bereiken?

Ab Warffemius: “Wat wij willen is dat voor mensen die minder grote kansen hebben de maximale inspanning wordt geleverd om hen mee te laten doen. Onze bijdrage daaraan zit in onze adviezen en het doorgeven van signalen. Als we terugkerende klachten horen, vragen we de gemeente om uitleg. We zijn er voor de inwoners. Dat betekent: kijken met de blik van een inwoner zonder politiek of eigen belang. Het gaat erom dingen samen op te lossen door zoveel mogelijk verbinding te leggen tussen organisaties. Dan bereik je meer. Een goed voorbeeld is de Alliantie Samen Sterk Tegen Armoede. Daarin werken Maatvast, Meerwaarde, Cpunt, Humanitas, Schuldhulpmaatje en Leergeld samen en wordt gekeken of er meer systematisch armoede kan worden bestreden. Ook de gemeente heeft daarin een belangrijke rol. We zien bijvoorbeeld dat mensen geen toeslag aan durven vragen omdat ze bang zijn om een foutje te maken. Dat moet anders. Daarom is het belangrijk dat mensen ons weten te vinden. Een van onze speerpunten is om meer bekendheid te geven aan wat we doen. We gaan naar Wijk- en Dorpsraden, praten met maatschappelijke organisaties en verstevigen de contacten. Maar het belangrijkste blijft: we moeten het samen doen.”

Wie een vraag heeft aan de Participatieraad kan per mail of telefonisch contract opnemen met de secretaris, Ineke van Dijk via participatieraad@haarlemmermeer.nl of 0900-1852. Een overzicht van de adviezen en agenda’s en verslagen van de Participatieraad zijn te vinden op de website van de Participatieraadexterne-link-icoon. Via deze website kunnen inwoners ook een signaal afgeven.