Een computerscherm met grafieken, een hand die op de muis klikt

Haarlemmermeer sluit 2022 financieel positief af

26 april 2023
Financiën

De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2022 6,3 miljoen euro overgehouden, bovenop de 27,9 miljoen euro die de gemeente eenmalig van het Rijk ontving. Dat staat in de Jaarstukken 2022. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om het positieve resultaat in de algemene reserve te storten.

Begin 2022 was het land nog in lockdown door corona, maar in maart werden de meeste coronamaatregelen opgeheven. De gemeente kreeg daarna van het Rijk 17,3 miljoen euro als compensatie voor de inkomstenderving door corona in 2020 en 2021. Ook verhoogde het Rijk de algemene uitkering uit het gemeentefonds eenmalig met 10,6 miljoen euro. 

Incidentele meevaller

Wethouder Financiën Jurgen Nobel: “Door die extra inkomsten vanuit het Rijk is het saldo uit 2022 34,2 miljoen. Maar dat geeft een vertekend beeld. Hou je de eenmalige extra inkomsten buiten beschouwing, dan hielden we 6,3 miljoen euro over.” Dat bedrag komt grotendeels door incidentele meevallers. Zo werd er meer gebouwd dan gedacht, waardoor er meer leges werden ontvangen. Daarnaast werd voor een aantal projecten geen geld uitgegeven, omdat die werden doorgezet naar 2023. 

Verantwoording

Met de Jaarstukken 2022 legt het college financiële en beleidsmatige verantwoording af over de beleidsdoelen en de activiteiten uit de Programmabegroting 2022-2025. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag staat de verantwoording per programma over de uitvoering van de beleidsvoornemens. De financiële verantwoording, bestaande uit de balans, het overzicht van baten en lasten en een toelichting op beide, staan in de jaarrekening.

De gemeente Haarlemmermeer sloot het afgelopen jaar financieel positief af. Foto: Shutterstock